Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

SPASMOPAN SUP 5 - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11479

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 11479
Kód EAN: 8594739047044
Kód SÚKL: 91261
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Spasmopan používají dospělí a mladiství na doporučení lékaře při bolestivých křečích v oblasti břišní - zažívací trubice, žlučníku a žlučových cest, močového měchýře a močovodů, při bolestivé menstruaci.

Příbalový leták

sp.zn. sukls55485/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Spasmopan čípky 

paracetamolum 500 mg, codeini phosphas hemihydricus 19,2 mg, pitofenoni hydrochloridum 

10 mg, fenpiverinii bromidum 0,1 mg 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Spasmopan a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Spasmopan používat 

3. 

Jak se přípravek  Spasmopan používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Spasmopan uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Spasmopan a k čemu se používá 

 
Přípravek Spasmopan je složený přípravek obsahující látky tlumící bolest (analgetika) a křeče 
útrobního svalstva (spasmolytika). 
 
Tento léčivý přípravek obsahuje kodein. Kodein patří do skupiny léčiv nazývaných opioidní 
analgetika, což jsou léky zmírňující bolest. Lze jej použít samostatně nebo v kombinaci 
s jinými léky proti bolesti, jako je paracetamol. 
 
Přípravek Spasmopan používají dospělí a dospívající starší 15 let na doporučení lékaře při 
bolestivých křečích v oblasti břišní - zažívací trubice, žlučníku a žlučových cest, močového 
měchýře a močovodů, při bolestivé menstruaci. 
Vzhledem k obsahu kodeinu lze přípravek Spasmopan u dospívajících starších 15 let použít 
ke krátkodobému potlačení středně silné bolesti, kterou nelze zmírnit jinými léky proti 
bolesti, obsahujícími samotný paracetamol nebo ibuprofen. 
 
Přípravek Spasmopan není určen pro děti a dospívající mladší 15 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Spasmopan používat 

 
Nepoužívejte přípravek Spasmopan 

jestliže jste alergický(á) na paracetamol, kodein, pitofenon, fenpiverin nebo na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

pokud máte závažné onemocnění srdce 

při astmatickém záchvatu 

pokud máte závažné onemocnění plic 

pokud máte závažné onemocnění jater a ledvin 

pokud máte akutní žloutenku 

jestliže máte zelený zákal s uzavřeným či úzkým úhlem 

při poranění hlavy a při zvýšeném nitrolebním tlaku 

pokud trpíte zadržováním moči nebo máte zvětšenou prostatu 

pokud trpíte zvýšenou funkci štítné žlázy 

pokud trpíte mechanickým zúžením žaludku a střev, střevní neprůchodností nebo 
pokud trpíte refluxní chorobou jícnu (návrat žaludeční kyseliny do jícnu) 

pokud trpíte chorobným rozšířením tlustého střeva 

při závislosti na opioidech (léky užívané pro tlumení silných bolestí) 

k úlevě od bolesti u dětí a dospívajících (0 - 18 let) po odstranění krčních nebo nosních 
mandlí z důvodu syndromu obstrukční spánkové apnoe (zástava dechu) 

jestliže víte, že velmi rychle metabolizujete kodein na morfin 

 
Přípravek nesmí užívat těhotné a kojící ženy. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Spasmopan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 

máte porušenou funkci jater nebo ledvin. Při poruchách funkce jater nebo ledvin je třeba 
snížit dávku nebo prodloužit interval mezi jednotlivými dávkami; 

jste senior; 

trpíte chronickou zácpou, zánětlivým nebo obstrukčním onemocněním střev, těžkým 
průjmem, nadměrnou potivostí nebo silným krvácením, při nepravidelném srdečním 
rytmu, u myastenia gravis (autoimunitní onemocnění vyvolávající svalovou slabost), 
jestliže máte žlučníkové kameny a při náhlé příhodě břišní; 

trpíte abúzem (nadměrným užíváním) omamných a psychotropních látek nebo alkoholu. 
U pacientů se závislostí na alkoholu může v případě souběžné léčby přípravkem 
Spasmopan docházet k poškození jater; 

užíváte nebo jste v průběhu minulých dvou týdnů užíval(a) léky nazývané inhibitory 
MAO (léky určené k terapii deprese); 

trpíte poruchami vědomí; 

trpíte chudokrevností zvanou hemolytická anemie; 

máte nedostatek enzymu glukóza-6-fosfát dehydrogenázy; 

trpíte zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní léky proti 
zánětu a bolesti; 

užíváte léky patřící do skupiny benzodiazepinů (léky užívané na léčbu úzkosti, strachu a 
při poruchách spánku). 

 
 
Přípravek  Spasmopan  by  neměl  být  podáván  současně  s dalšími  léky  obsahujícími 
paracetamol a kodein.

 

 
 
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
 
Kodein je určitým enzymem v játrech přeměňován na morfin. Morfin je látka, která ulevuje 
od bolesti. Někteří lidé mají tento enzym pozměněný, což se může projevit různými způsoby. 
U některých jedinců morfin nevzniká vůbec nebo ve velmi malých množstvích a neposkytne 
proto dostatečnou úlevu od bolesti. U jiných lidí existuje zvýšené riziko závažných 
nežádoucích účinků, protože dochází k tvorbě velmi vysokých množství morfinu. Pokud se u 
Vás objeví jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, musíte přestat tento přípravek užívat 
a okamžitě vyhledat pomoc lékaře: pomalé nebo mělké dýchání, zmatenost, ospalost, zúžené 
zorničky, pocit na zvracení nebo zvracení, zácpa, nechutenství. 
 

Dospívající 
Užití u dospívajících po chirurgickém zákroku. 
Kodein  není  určen  k  úlevě  od  bolesti  u  dospívajících  po  odstranění  krčních  nebo  nosních 
mandlí z důvodu syndromu obstrukční spánkové apnoe. 
 
Užití u dospívajících s dýchacími obtížemi 
Použití  kodeinu  se  u  dospívajících  s  dýchacími  obtížemi  nedoporučuje,  neboť  příznaky 
morfinové toxicity mohou být u těchto dospívajících závažnější. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Spasmopan 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
– 

Přípravek Spasmopan může zvyšovat účinky alkoholu a léků tlumících nervový systém, 
(např. léků na spaní, na uklidnění, léků proti alergii, depresi, léků pro léčbu psychických 
poruch, jiných léků proti bolesti). Tím se může zvýšit riziko sedace, dechových potíží, 
kómatu až smrti. 

– 

Přípravek Spasmopan může zvyšovat účinky amantadinu (lék určen na léčbu 
Parkinsonovy choroby a protivirový lék). 

– 

Současné užívání přípravku Spasmopan a některých léků na spaní, léků proti epilepsii 
(kromě jiných fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, topiramát), léky proti dně 
(probenecid), k léčbě deprese, třezalky tečkované nebo rifampicinu (antibiotikum) může 
způsobit poškození jater. 

– 

Při současném podávání přípravku Spasmopan a lamotriginu (lék proti epilepsii) může 
dojít ke snížení účinnosti lamotriginu. 

– 

Užívání přípravku Spasmopan spolu s chloramfenikolem (antibiotikum) může vést 
k hromadění antibiotika v organismu a zvýšení jeho škodlivosti. 

– 

Při souběžném užívání látek zpomalujících vyprazdňování žaludku nebo látek snižujících 
hladinu cholesterolu (cholestyramin) se může nástup účinku přípravku opozdit. Naproti 
tomu se může účinek přípravku zrychlit při souběžném užití látek zrychlujících 
vyprazdňování žaludku (např. metoklopramidu nebo domperidonu). 

– 

Účinek paracetamolu se může snížit při podání perorální antikoncepce. 

– 

Souběžné podávání flukloxacilinu s paracetamolem může vést k metabolické acidóze 
(zvýšené tvorbě metabolických kyselin). 

– 

Souběžné užívání kodeinu s látkami na odkašlávání (např. ambroxol) není vhodné, 
protože kodein může blokovat reflex kašle. 

– 

Současné užívání paracetamolu (léčivá látka přípravku Spasmopan) a zidovudinu 
(protivirový lék) může vést ke snížení počtu bílých krvinek a k poškození jater. 

– 

Při současném dlouhodobém užívání paracetamolu a nesteroidních protizánětlivých léků 
se zvyšuje riziko poškození ledvin. 

– 

Při současném užívání paracetamolu s warfarinem a jinými léky snižujícími krevní 
srážlivost může docházet ke zvýšení krvácivosti. Proto je při takovéto souběžné léčbě 
vhodné častěji kontrolovat srážlivost krve. 

 
Používání přípravku Spasmopan s jídlem, pitím a alkoholem 
Během léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek nesmí užívat těhotné a kojící ženy. 
Kodein a morfin přechází do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou 
koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve 
výškách apod.). 
 
 
3. 

Jak se přípravek Spasmopan používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí a dospívající od 15 let 
1 čípek přípravku Spasmopan 2 - 4krát denně dle potřeby při bolesti. Nepřekračujte denní 
doporučené dávkování. 
Čípek se zavádí do konečníku. Mezi zaváděním jednotlivých čípků musí být časový odstup 
nejméně 6 hodin. Tento přípravek nelze užívat déle než 3 dny. Jestliže se bolest po 3 dnech 
nezlepší, poraďte se se svým lékařem. 
 
Děti a dospívající do 15 let 
Přípravek není určen pro pacienty mladší než 15 let. 
 
Před upotřebením uvolněte čípek roztržením nastřižené fólie nad špičkou čípku. 
 
Pacienti se sníženou funkcí ledvin nebo jater 
Dávkování se řídí pokyny lékaře. Je obvykle nutné snížit dávku nebo prodloužit interval mezi 
jednotlivými dávkami. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Spasmopan, než jste měl(a) 
V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc. 
Předávkování se může projevovat útlumem dechu, ospalostí, zúžením zornic, nevolností, 
zvracením (zvratky mohou obsahovat krev nebo tmavé částice, které vypadají jako kávová 
sedlina), bolestí hlavy, zadržováním moče a stolice, přechodně černou nebo dehtovou stolicí, 
namodralým zbarvením kůže a sliznic, chladnou kůží, pocením, žloutenkou. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Spasmopan 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte užívat tento přípravek a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, pokud se 
vyskytne:
 

•  kopřivka, nenadálý otok kolem očí, pocit tísně na hrudi spojený s obtížným dýcháním 

nebo polykáním, zmodrání kůže, nízký krevní tlak (anafylaktický šok a angioedém). 
Frekvence výskytu výše uvedených nežádoucích účinků není známa. 

•  Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí: Závažné kožní reakce, 

kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolest v krku, bolesti břicha (příznaky 
podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic, v podobě vředů 

v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). Kožní 
vyrážka se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže.  Tyto závažné 
kožní reakce souvisejí s onemocněními nazývanými toxická epidermální nekrolýza 
(TEN), Stevens-Johnsonův syndrom (SJS), akutní generalizovaná exantematozní 
pustulóza, fixní lékový exantém. 

 
Při užívání přípravku Spasmopan se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené 
dle frekvence výskytu: 
 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů): 

Bolesti hlavy, nevolnost, zácpa. 

 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): 

Ospalost. 

 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů): 

Alergické reakce, kožní alergické reakce, vyrážka. 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů): 

Problémy s krvetvorbou (první příznaky jsou: horečka, bolení v krku, povrchové vředy 
v ústech, příznaky podobné chřipce, závažné vyčerpání, krvácení z nosu a kůže). 

Kopřivka, zarudnutí kůže. 

Zúžení průdušek (bronchospasmus). 

 
Není známo (nelze z dostupných údajů určit): 

Útlum, sucho v ústech, poruchy vidění, obtíže s močením, zrychlení srdeční frekvence, 
zánět jater, šokový stav. 

Při dlouhodobé léčbě se může vyvinout léková závislost. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Spasmopan uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před 
mrazem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Spasmopan obsahuje 
Léčivými látkami jsou paracetamolum 500 mg, codeini phosphas hemihydricus 19,2 mg, 
pitofenoni hydrochloridum 10 mg, fenpiverinii bromidum 0,1 mg v 1 čípku. 
 
Pomocnými látkami jsou čípkový základ H 15, čípkový základ W 35, ethoxylované alkoholy 
C

12

 – C

16.

 

 
Jak přípravek Spasmopan vypadá a co obsahuje toto balení 
Čípky přípravku Spasmopan jsou téměř bílé až lehce nažloutlé čípky, balené ve stripu a 
v krabičce. 
Velikost balení: 5 čípků. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 8. 2017

 

Recenze

Recenze produktu SPASMOPAN SUP 5

Diskuze

Diskuze k produktu SPASMOPAN SUP 5

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám