Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD
Kód výrobku: 111482
Kód EAN:
Kód SÚKL: 122517
Držitel rozhodnutí: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD
Seroxat je určen k léčbě dospělých, kteří trpí depresemi a/nebo úzkostnými poruchami. Mezi úzkostné poruchy, které se léčí přípravkem Seroxat, patří: obsedantně kompulzivní porucha (opakující se nutkavé myšlenky s nekontrolovatelným chováním), panická porucha (panické záchvaty včetně těch, které jsou způsobeny agorafobií, což je strach z otevřených prostranství), sociální úzkostná porucha (strach nebo vyhýbání se situacím, kdy musíte vystupovat ve společnosti), posttraumatická stresová porucha (úzkost po traumatické události) a generalizovaná úzkostná porucha (celkový pocit velké úzkosti nebo nervozity).

Příbalový leták

1/11
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175697/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
SEROXAT 20 mg
SEROXAT 30 mg
potahované tablety
paroxetini hydrochloridum hemihydricum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Seroxat a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Seroxat užívat
3. Jak se přípravek Seroxat užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Seroxat uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK SEROXAT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Seroxat je určen k léčbě dospělých, kteří trpí depresemi a/nebo úzkostnými poruchami. Mezi
úzkostné poruchy, které se léčí přípravkem Seroxat, patří: obsedantně-kompulzivní porucha (opakující
se nutkavé myšlenky s nekontrolovatelným chováním), panická porucha (panické záchvaty včetně
těch, které jsou způsobeny agorafobií, což je strach z otevřených prostranství), sociální úzkostná
porucha (strach ze společenského styku a komunikace s lidmi nebo vyhýbání se jim), posttraumatická
stresová porucha (úzkost po traumatické události) a generalizovaná úzkostná porucha (celkový pocit
velké úzkosti nebo nervozity).
Seroxat patří do skupiny léků známých jako SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání
serotoninu). Látku zvanou serotonin má v mozku každý z nás. Lidé trpící depresemi nebo úzkostí mají
nižší hladinu serotoninu než ostatní. Zatím není přesně známo, jak Seroxat a ostatní látky ze skupiny
SSRI působí, ale zřejmě pomáhají zvyšovat hladinu serotoninu v mozku. Správná léčba deprese a
úzkostných stavů je důležitá, neboť pomůže zlepšit Váš stav.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SEROXAT
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Seroxat:
- Pokud užíváte léky, které se nazývají inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, včetně
moklobemidu a methylthioninium-chloridu (methylenová modř)), nebo jste je kdykoli v posledních
dvou týdnech užíval/a. Po ukončení užívání léků ze skupiny IMAO Vám lékař poradí, jak byste měl/a
začít užívat paroxetin.
- Pokud užíváte antipsychotikum, které se jmenuje thioridazin nebo pimozid.
- Pokud jste přecitlivělý/á (alergický/á) na paroxetin nebo na kteroukoliv jinou složku přípravku
Seroxat (pomocné látky jsou uvedeny na konci příbalové informace).
Pokud se u Vás vyskytuje kterákoli z výše uvedených podmínek, řekněte to lékaři a neužívejte
Seroxat.
2/11
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Seroxat a při kontrole zdravotního stavu s lékařem je
zapotřebí:
- Pokud užíváte jakýkoli jiný lék (viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky dále v textu).
- Pokud užíváte tamoxifen k léčbě rakoviny prsu (nebo při problémech s plodností), Seroxat by
mohl snížit účinek tamoxifenu, proto Vám lékař může doporučit jiné antidepresivum.
- Pokud máte problémy s ledvinami, játry nebo se srdcem.
- Pokud trpíte epilepsií nebo máte záchvaty nebo křeče v anamnéze (již dříve jste je prodělali).
- Pokud jste kdykoli v minulosti měli manické epizody (hyperaktivní chování nebo překotné
myšlenky).
- Pokud se podrobujete elektrokonvulzívní léčbě (ECT).
- Pokud máte v anamnéze poruchy srážení krve nebo užíváte jiné léky, které mohou vyvolat
zvýšené riziko krvácení (patří sem léky používané ke zředění krve jako je warfarin,
antipsychotika jako je perfenazin nebo klozapin, tricyklická antidepresiva, léky používané proti
bolesti a zánětům nazývané nesteroidní protizánětlivé látky, kam patří kyselina acetylsalicylová,
ibuprofen, celekoxib, etodolak, diklofenak, meloxikam).
- Pokud máte diabetes (cukrovku).
- Pokud máte předepsanou dietu s nízkým obsahem sodíku.
- Pokud trpíte zeleným očním zákalem (zvýšený nitrooční tlak).
- Pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství (viz Těhotenství a kojení dále v textu).
- Pokud je Vám méně než 18 let (viz Použití u dětí a dospívajících do 18 let dále v textu).
Pokud si odpovíte ANO v kterémkoli výše uvedeném bodě a dosud jste o tom s lékařem nemluvil/a,
poraďte se co nejdříve se svým lékařem o dalším užívání přípravku Seroxat.
Použití u dětí a dospívajících do 18 let:
Seroxat by neměli užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let,
kteří se léčí přípravkem Seroxat, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o
sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, opoziční chování
(dlouhodobá nepřátelskost, vzdorovitost a neposlušnost vůči autoritám) a hněv). Pokud lékař předepsal
Vám nebo Vašemu dítěti Seroxat a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře.
Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte během užívání přípravku Seroxat rozvine nebo zhorší některý
z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Také byste měli vědět, že
dlouhodobá bezpečnost přípravku Seroxat ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a
chování nebyla dosud v této věkové skupině prokázána.
Ve studiích prováděných s přípravkem Seroxat ve věkové skupině do 18 let byly často se
vyskytujícími nežádoucími účinky, které postihly méně než 1 z 10 dětí/dospívajících následující:
zvýšení četnosti sebevražedných myšlenek a sebevražedných pokusů, úmyslné sebepoškozování,
nepřátelské, agresivní nebo negativně zaujaté chování, ztráta chuti k jídlu, chvění, abnormální pocení,
hyperaktivita (příliš mnoho energie), pohybový neklid, změny emocí (včetně pláče a změny nálad) a
neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení (jako např. krvácení z nosu). V těchto studiích se také
prokázalo, že stejné příznaky se vyskytly u dětí a dospívajících, kteří dostávali placebo (tablety
obsahující pouze cukr) místo přípravku Seroxat, i když se nevyskytovaly tak často.
V těchto studiích se u některých pacientů do 18 let dostavily po přerušení léčby přípravkem Seroxat
abstinenční příznaky. Tyto příznaky byly většinou podobné těm, které byly pozorovány po přerušení
léčby u dospělých (viz bod 3, Jak se přípravek Seroxat užívá, dále v textu). Navíc se u pacientů do 18
let často vyskytovala (méně než u 1 z 10 pacientů) bolest břicha, nervozita a změna emocí (včetně
pláče, změn nálady, pokusů o sebepoškozování, myšlenek na sebevraždu a pokusů o sebevraždu).
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě.
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- Pokud se u Vás již dříve vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu
3/11
- Pokud jste mladý dospělý. Informace z klinických studií prokázaly zvýšené riziko
sebevražedného chování u mladých dospělých (do 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří
byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete svým přátelům nebo příbuzným, že trpíte depresemi nebo
úzkostnými poruchami a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohli byste je požádat,
aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li
znepokojení změnami ve Vašem chování.
Významné nežádoucí účinky pozorované při užívání přípravku Seroxat
U některých pacientů užívajících Seroxat se objevil neklid, při kterém měli pocit, že nemohou v klidu
ani sedět, ani stát (tento stav se nazývá akatizie). U jiných pacientů se projevil serotoninový
syndrom, při kterém se mohou objevit (některé nebo všechny) následující příznaky: pocit zmatenosti,
pocit neklidu, pocení, třes, chvění, halucinace (podivné vize nebo zvuky), náhlé svalové záškuby nebo
zrychlený srdeční rytmus. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků objeví, vyhledejte svého lékaře.
Více informací o těchto i jiných nežádoucích účincích po užívání přípravku Seroxat naleznete v bodu
4 této příbalové informace (Možné nežádoucí účinky).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Seroxat nebo mohou zvýšit pravděpodobnost výskytu
nežádoucích účinků. Seroxat také může ovlivnit účinek některých jiných léků. Léky, o nichž je známo,
že se s přípravkem Seroxat navzájem ovlivňují, jsou tyto:
- Léky zvané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, včetně moklobemidu a methylthioninium-
chloridu (methylenová modř)) viz Neužívejte přípravek Seroxat výše v textu.
- Antipsychotika thioridazin nebo pimozid - viz Neužívejte přípravek Seroxat výše v textu.
- Kyselina acetylsalicylová, ibuprofen nebo jiné léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých
látek jako je celekoxib, etodolak, diklofenak a meloxikam, které se používají k léčení bolesti a
zánětu.
- Tramadol a pethidin, silné léky proti bolesti opiátového typu.
- Léky nazývané triptany, například sumatriptan, používané k léčbě migrény.
- Ostatní antidepresiva včetně jiných léků ze skupiny SSRI a tricyklická antidepresiva jako je
klomipramin, nortriptylin a desipramin.
- Doplněk stravy nazývaný tryptofan.
- Přípravky jako lithium, risperidon, perfenazin, klozapin (tj. antipsychotika) používané k léčení
psychiatrických poruch.
- Fentanyl, užívaný k anestezii a k léčbě chronické bolesti.
- Kombinace fosamprenaviru a ritonaviru, která se používá k léčení HIV infekcí.
- Přípravky obsahující výtažek z třezalky tečkované, používané k léčbě depresí.
- Fenobarbital, fenytoin, valproát sodný nebo karbamazepin, které se používají k léčbě křečí nebo
epilepsie.
- Atomoxetin, který se používá k léčbě hyperaktivity s poruchou pozornosti (ADHD).
- Procyklidin, který se používá k mírnění příznaků Parkinsonovy nemoci.
- Warfarin nebo jiné látky ze skupiny antikoagulancií, které se používají ke zředění krve.
- Propafenon, flekainid a přípravky používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu.
- Metoprolol, beta-blokátor používaný k léčení vysokého krevního tlaku a jiných srdečních
poruch.
- Rifampicin, používaný k léčbě tuberkulózy a lepry.
- Linezolid, antibiotikum.
- Tamoxifen, který se užívá k léčbě rakoviny prsu (nebo při problémech s plodností).
Pokud užíváte nebo jste v poslední době užíval/a jakékoli léky uvedené v seznamu výše a dosud
jste o tom neinformoval/a svého lékaře, znovu ho navštivte a požádejte ho o radu. Je možné, že
bude nutné změnit dávkování nebo změnit léky.
4/11
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku Seroxat s jídlem a pitím
Pokud užíváte přípravek Seroxat, nepijte alkoholické nápoje, protože alkohol může zhoršit příznaky
Vaší choroby nebo nežádoucích účinků. Užívání přípravku Seroxat ráno společně s jídlem snižuje
pravděpodobnost výskytu pocitu na zvracení (nevolnosti).
Těhotenství, kojení a fertilita
Jste-li těhotná, myslíte-li si, že byste mohla být těhotná, nebo plánujete-li těhotenství, měla byste o
tom co nejdříve informovat svého lékaře. U dětí, jejichž matky užívaly Seroxat v průběhu několika
prvních měsíců těhotenství, byla zaznamenána data poukazující na zvýšené riziko vrozených vad,
především srdečních. V populaci se přibližně 1 ze 100 dětí narodí s vrozenou srdeční vadou. Toto číslo
se zvyšuje až na 2 děti ze 100 u matek, které užívaly přípravek Seroxat.
Společně s lékařem se můžete rozhodnout, jestli je pro Vás lepší v době těhotenství změnit způsob
léčby nebo postupně vysadit Seroxat. Po zvážení Vašeho stavu ale může lékař dojít k závěru, že je pro
Vás lepší pokračovat v léčbě přípravkem Seroxat.
Ujistěte se, že Vaše porodní asistentka nebo porodník ví, že užíváte přípravek Seroxat. Pokud se
léky jako přípravek Seroxat užívají v průběhu těhotenství, zvláště v průběhu pozdního těhotenství,
mohou zvyšovat riziko vzniku závažné zdravotní komplikace novorozenců nazývané perzistentní
plicní hypertenze novorozenců (PPHN). Při PPHN je tlak krve v krevních cévách mezi srdcem
novorozence a jeho plícemi příliš vysoký. Pokud užíváte přípravek Seroxat během posledních 3
měsíců těhotenství, mohou se u novorozence objevit i další zdravotní komplikace, které se obvykle
rozvinou v průběhu prvních 24 hodin po porodu. Jejich příznaky jsou:
- potíže s dýcháním
- tmavě modré nebo fialové zabarvení kůže, zvýšená nebo snížená teplota
- modré zbarvení rtů
- zvracení nebo poruchy příjmu potravy
- zvýšená únava, poruchy spánku nebo nepřetržitý pláč
- ztuhlé nebo ochablé svaly
- třes, neklid nebo křeče.
Pokud se kterýkoli z těchto příznaků objeví po narození u Vašeho dítěte nebo jste znepokojená
zdravotním stavem Vašeho dítěte, řekněte to co nejdříve svému lékaři nebo porodníkovi. Ti Vám
poradí, co máte dělat.
Seroxat se ve velmi malém množství vylučuje do mateřského mléka. Pokud užíváte Seroxat,
navštivte před tím, než začnete kojit, svého lékaře a požádejte ho o radu. Poraďte se se svým lékařem
o možnosti kojení během užívání přípravku Seroxat.
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že paroxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo
ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.
Řízení motorového vozidla a obsluha strojů
Možnými nežádoucími účinky při užívání přípravku Seroxat jsou závratě, zmatenost, ospalost nebo
rozmazané vidění. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky projeví, neřiďte dopravní prostředky ani
neobsluhujte stroje.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK SEROXAT UŽÍVÁ
Vždy užívejte Seroxat přesně podle
pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo
Dávka Množství užívaných tablet
10 mg Polovina bílé tablety.
5/11
lékárníkem.
Někdy může být potřeba, abyste užívali
více než jednu tabletu nebo jen polovinu
tablety. V tabulce naleznete návod, kolik
tablet vzhledem k velikosti dávky budete
užívat.
20 mg Jedna bílá tableta.
30 mg Jedna modrá tableta
nebo jedna a půl bílé tablety.
40 mg Dvě bílé tablety.
50 mg Jedna modrá tableta a jedna bílá tableta
nebo dvě a půl bílé tablety.
60 mg Dvě modré tablety
nebo tři bílé tablety.
Obvyklé dávky pro léčbu jednotlivých poruch jsou uvedeny v následující tabulce.
Úvodní dávka Doporučená denní
dávka
Maximální
denní dávka
Deprese 20 mg 20 mg 50 mg
Obsedantně-kompulzivní porucha 20 mg 40 mg 60 mg
Panická porucha 10 mg 40 mg 60 mg
Sociální úzkostná porucha 20 mg 20 mg 50 mg
Posttraumatická stresová porucha 20 mg 20 mg 50 mg
Generalizovaná úzkostná porucha 20 mg 20 mg 50 mg
Váš lékař určí, jakou dávku přípravku Seroxat budete při zahájení léčby užívat. Většina lidí se
začíná cítit lépe po několika týdnech léčby. Pokud se Váš stav po několika týdnech léčby nezlepší,
informujte o tom svého lékaře a ten může rozhodnout o postupném zvyšování dávky vždy o 10 mg až
k maximální možné denní dávce.
Užívejte tablety přípravku Seroxat ráno s jídlem.
Polykejte je celé a zapijte je vodou.
Tablety nerozkousávejte.
Lékař Vám řekne, jak dlouho budete muset tablety užívat. Léčba může trvat několik měsíců ale i déle.
Starší lidé
Nejvyšší doporučená dávka u lidí starších než 65 let je 40 mg denně.
Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin
Pokud trpíte poruchou funkce jater nebo těžkou poruchou funkce ledvin, může lékař rozhodnout o
tom, že budete užívat menší dávku přípravku Seroxat, než je obvyklé.
Jestliže jste užil/a více přípravku Seroxat, než jste měl/a
Nikdy neužívejte více tablet, než Vám doporučí lékař. Pokud užijete (nebo někdo jiný užije) příliš
mnoho tablet přípravku Seroxat, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc v nemocnici. Ukažte tam také obal užitých tablet.
Pokud se někdo předávkuje přípravkem Seroxat, mohou se u něho projevit příznaky popsané v bodu 4,
Možné nežádoucí účinky, nebo některé z následujících příznaků: horečka, nekontrolovatelné svalové
kontrakce (stahy).
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Seroxat
Užívejte svůj lék každý den ve stejný čas.
Pokud na dávku zapomenete a vzpomenete si na ni dříve, než si půjdete lehnout, užijte ji
okamžitě. Další den pokračujte s užíváním v obvyklé době.
6/11
Pokud si na dávku vzpomenete až v noci nebo příští den, vynechte tuto dávku. Je přitom možné, že
se u Vás projeví nežádoucí účinky spojené s přerušením léčby, ale ty by měly vymizet po užití
následující dávky v obvyklé době.
Co dělat, pokud se necítíte lépe
Seroxat neodstraní Vaše příznaky okamžitě - všechna antidepresiva se musí nějaký čas užívat, než
se dostaví účinek. Někteří pacienti se začnou cítit lépe již za několik týdnů, ale u jiných to může trvat
trochu déle. Někteří pacienti se dokonce mohou přechodně cítit hůře. Pokud se ani po několika
týdnech léčby Váš stav nezlepší, navštivte znovu svého lékaře a řekněte mu to. Lékař by Vám měl na
začátku léčby doporučit, abyste ho po několika týdnech léčby opět navštívil/a a zhodnotil/a spolu
s ním léčbu.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Seroxat
Neukončujte léčbu přípravkem Seroxat a nepřestávejte užívat Seroxat, dokud Vám to neřekne
lékař.
Když končíte s užíváním přípravku Seroxat, pomůže Vám lékař s pomalým snižováním dávky
trvajícím několik týdnů nebo měsíců, což by mělo snížit pravděpodobnost výskytu abstinenčních
příznaků (nežádoucích účinků spojených s vysazením přípravku). Jeden ze způsobů, jak ukončit léčbu
přípravkem Seroxat, spočívá v postupném snižování dávky, kterou užíváte, a to o 10 mg týdně.
Pacienti většinou zjistí, že příznaky vyvolané vysazením přípravku Seroxat jsou mírné a během dvou
týdnů samy vymizí. U některých pacientů jsou ale tyto příznaky podstatně závažnější nebo trvají delší
dobu.
Pokud se u Vás v průběhu snižování dávek projeví abstinenční příznaky, může se Váš lékař
rozhodnout, že celý proces bude probíhat pomaleji. Pokud se u Vás během snižování dávek přípravku
Seroxat projeví závažné abstinenční příznaky, navštivte svého lékaře, který Vás může požádat, abyste
opět začal/a tablety užívat a poté jste dávky snižoval/a pomaleji.
I když se u Vás projeví abstinenční příznaky, neznamená to, že nebudete schopný/á ukončit
léčbu přípravkem Seroxat.
Možné nežádoucí účinky spojené s ukončením léčby
Klinické studie ukazují, že 3 z 10 lidí zaznamenají po ukončení užívání přípravku Seroxat jeden nebo
více příznaků. Některé příznaky se přitom vyskytují častěji než jiné.
Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10 pacientů jsou:
- Pocit závrati, nestability nebo nerovnováhy.
- Smyslové poruchy včetně pocitu mravenčení, pocitů pálení a méně často pocitů slabých
elektrických šoků (včetně těchto pocitů v hlavě) a dále bzučení, syčení, pískot, zvonění nebo jiné
úporné zvuky v uších (tinitus).
- Poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost spát).
- Pocit úzkosti.
- Bolesti hlavy.
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů jsou:
- Nevolnost (pocit na zvracení).
- Pocení (včetně nočního pocení).
- Neklid, pohybový neklid.
- Třes (chvění).
- Pocit zmatenosti nebo dezorientace.
- Průjem.
- Emocionální nestabilita nebo podrážděnost.
- Zrakové poruchy.
- Kolísání srdečního rytmu nebo bušení srdce (palpitace).
7/11
Pokud se obáváte, že se u Vás projevily nežádoucí účinky spojené s ukončením léčby
přípravkem Seroxat, navštivte, prosím, svého lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Seroxat nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků je vyšší v průběhu několika
prvních týdnů užívání přípravku Seroxat.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, navštivte lékaře.
Můžete potřebovat se okamžitě spojit se svým lékařem nebo vyhledat lékařskou pomoc v nemocnici.
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů jsou:
- Pokud u Vás dochází ke vzniku neobvyklých krevních podlitin nebo ke krvácení, včetně
zvracení krve nebo k výskytu krve ve stolici, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo
vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici.
- Pokud zjistíte, že nejste schopen/schopna se vymočit, okamžitě o tom informujte svého
lékaře nebo vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů jsou:
- Pokud se u Vás objeví křeče, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte
okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici.
- Pokud pociťujete neklid a máte pocit, že nemůžete v klidu ani sedět, ani stát, můžete trpět
stavem, který se nazývá akatizie. Při zvyšování dávek přípravku Seroxat se tyto pocity mohou
zhoršovat. Pociťujete-li takové příznaky, informujte o tom svého lékaře.
- Pokud pociťujete únavu, slabost nebo zmatenost a máte bolavé nebo ztuhlé svaly či
nekoordinované pohyby, může to být způsobeno nedostatkem sodíku v krvi. Pokud máte tyto
příznaky, navštivte svého lékaře.
Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů jsou:
- Alergické reakce na Seroxat.
Pokud se u Vás objeví zarudlá hrudkovitá kožní vyrážka, otoky očních víček, obličeje, rtů, úst
nebo jazyka, začínající svědění nebo těžkosti při dýchání nebo polykání, okamžitě o tom
informujte svého lékaře nebo vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici.
- Pokud se u Vás objeví některé nebo všechny z následujících příznaků, můžete mít
tzv.serotoninový syndrom. Jde o následující příznaky: pocit zmatenosti, pocit neklidu, pocení,
třes, chvění, halucinace (podivné vize nebo zvuky), náhlé svalové záškuby nebo zrychlený srdeční
rytmus. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků objeví, navštivte svého lékaře.
- Akutní glaukom (akutní zelený zákal).
Pokud pociťujete bolest v oku spojenou s rozmazaným viděním, navštivte svého lékaře.
Nežádoucí účinky, jejichž přesná frekvence není známa
U některých osob se mohou při užívání přípravku Seroxat nebo krátce po ukončení léčby objevit
myšlenky na sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky (viz bod 2, Čemu musíte věnovat
pozornost, než začnete přípravek Seroxat užívat).
Další možné nežádoucí účinky v průběhu léčby:
Velmi časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů jsou:
- Nevolnost (pocit na zvracení). Užíváním léku ráno po jídle se sníží pravděpodobnost, že k ní
dojde.
8/11
- Změna v sexuálním chování nebo funkci. Například chybějící orgasmus a u mužů abnormální
erekce a ejakulace.
Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10 pacientů jsou:
- Zvýšená hladina cholesterolu v krvi.
- Snížená chuť k jídlu.
- Potíže se spánkem (nespavost) nebo pocit ospalosti.
- Abnormální sny (včetně nočních můr).
- Pocit závrati nebo chvění (třes).
- Bolest hlavy.
- Potíže s koncentrací.
- Pohybový neklid.
- Pocit neobvyklé slabosti.
- Rozmazané vidění.
- Zívání, sucho v ústech.
- Průjem nebo zácpa.
- Zvracení.
- Přibírání na váze.
- Pocení.
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 100 pacientů jsou:
- Dočasné zvýšení krevního tlaku, nebo dočasné snížení, při kterém můžete mít závrať (pocit točení
hlavy) nebo Vám může být na omdlení, když se náhle postavíte.
- Zrychlený srdeční rytmus.
- Neschopnost pohybu, strnulost, třes nebo nekontrolovatelné pohyby úst a jazyka.
- Rozšíření zornic.
- Kožní vyrážky.
- Pocit zmatenosti.
- Halucinace (podivné vize a zvuky).
- Neschopnost se vymočit (retence moči) nebo nekontrolovatelný únik moče (inkontinence moče).
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů jsou:
- Abnormální tvorba mléka u mužů a žen.
- Pomalý srdeční rytmus.
- Vliv na játra, který se projeví na hodnotách jaterních testů.
- Panické záchvaty.
- Hyperaktivní chování nebo překotné myšlenky (mánie).
- Pocit odcizení a nepřirozeného vztahu k sobě a okolí (deperzonalizace).
- Pocit úzkosti.
- Neodolatelné nutkání k pohybu nohama (syndrom neklidných nohou).
- Bolest kloubů nebo svalů.
Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů jsou:
- Kožní vyrážka, která může být tvořená puchýřky a vypadat jako malé terčíky (tmavá skvrna ve
středu, která je obklopená světlejším lemem a tmavým okrajem) a která se nazývá erythema
multiforme
- Rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zvláště okolo úst, nosu, očí a genitálií (Stevens-
Johnsonův syndrom)
- Rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží na většině povrchu těla (toxická epidermální
nekrolýza)
- Problémy s játry, které mají za následek zežloutnutí kůže a očního bělma.
- Zadržování tekutin nebo vody způsobující otoky rukou nebo nohou.
- Citlivost na sluneční světlo.
- Přetrvávající bolestivá erekce.
- Snížený počet krevních destiček.
9/11
U některých pacientů se během užívání přípravku Seroxat může objevit bzučení, syčení, pískání
zvonění nebo jiné přetrvávající zvuky v uších (tinitus).
U pacientů, kteří užívají tento typ léčivých přípravků, bylo pozorováno zvýšení rizika kostních
zlomenin.
Pokud Vás během užívání přípravku Seroxat cokoli znepokojilo, řekněte to svému lékaři nebo
lékárníkovi, kteří Vám jistě poradí. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře,
nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK SEROXAT UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Seroxat nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:
nebo EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Pokud užíváte polovinu tablety, uchovávejte zbytek bezpečně v balení.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Seroxat obsahuje
- Léčivou látkou je paroxetinum (paroxetin) ve formě paroxetini hydrochloridum hemihydricum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje paroxetinum 20 mg nebo 30 mg.
- Pomocnými látkami jsou:
Seroxat 20 mg
Jádro tablety: dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého (E341), magnesium-stearát (E470b) a sodná
sůl karboxymethylškrobu (typ A).
Potahová vrstva: hypromelosa (E464), makrogol 400, polysorbát 80 (E433), oxid titaničitý (E171)
Seroxat 30 mg
Jádro tablety: dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého (E431), magnesium-stearát (E470b) a sodná
sůl karboxymethylškrobu (typ A).
Potahová vrstva: hypromelosa (E464), makrogol 400, polysorbát 80 (E433), oxid titaničitý (E171),
indigokarmín (E132).
Jak přípravek Seroxat vypadá a co obsahuje toto balení
Seroxat 20 mg, potahované tablety jsou bílé, oválné, potahované tablety na jedné straně vyryto
SEROXAT 20 nebo 20, na druhé straně s půlicí rýhou. Jedno balení přípravku Seroxat obsahuje
50 x 1 nebo 4, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 250 nebo 500 tablet.
Seroxat 30 mg, potahované tablety jsou modré, oválné, bikonvexní, potahované tablety na jedné
straně vyryto SEROXAT 30 nebo 30, na druhé straně s půlicí rýhou. Jedno balení přípravku
Seroxat obsahuje 28, 30, 56 nebo 60 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci:
SmithKline Beecham Limited, Brentford, Middlesex, Velká Británie
10/11
Výrobce:
SmithKline Beecham plc (trading as SmithKline Beecham Pharmaceuticals), Crawley, West Sussex,
Velká Británie
Glaxo Wellcome Production, Terras I, Mayenne, Francie
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko
S.C. Europharm S.A., Brasov, County of Brasov, Rumunsko
Tento léčivý přípravek je registrován v zemích EEA pod následujícími názvy:
Seroxat 20 mg
Belgie Seroxat
Česká republika Seroxat 20mg
Dánsko Seroxat
Estonsko Seroxat
Finsko Seroxat
Francie Deroxat
Island Seroxat
Irsko Seroxat 20 mg film-coated tablets
Itálie Seroxat
Kypr Seroxat
Litva Seroxat
Lotyšsko Seroxat 20mg film-coated tablets
Lucembursko Seroxat
Maďarsko Seroxat 20 mg filmtabletta
Malta Seroxat
Německo Seroxat 20 mg Filmtabletten
Nizozemsko Seroxat 20 mg tablet
Norsko Seroxat 20 mg
Polsko Seroxat
Portugalsko Seroxat
Rakousko Seroxat 20 mg Filmtabletten
Řecko Seroxat
Slovenská republika Seroxat 20 mg
Slovinsko Seroxat 20 mg
Španělsko Seroxat
Švédsko Seroxat
Velká Británie Seroxat
Seroxat 30 mg
Belgie Seroxat
Česká republika Seroxat 30mg
Dánsko Seroxat
Estonsko Seroxat
Irsko Seroxat 30 mg film-coated tablets
Litva Seroxat
Lucembursko Seroxat
Nizozemsko Seroxat 30 mg tablet
Řecko Seroxat
Slovenská republika Seroxat 30 mg
Slovinsko Seroxat
Velká Británie Seroxat
Mohlo by pro Vás být užitečné zkontaktovat nějakou svépomocnou skupinu, nebo pacientskou
organizaci, abyste se o svém stavu dozvěděli více. Váš lékař Vám bude schopen sdělit podrobnosti.
11/11
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 4.10.2012
Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu:
LOT = Číslo šarže
EXP = Použitelné do
film-coated tablets = potahované tablety
tablets = tablety

Recenze

Recenze produktu SEROXAT 20 MG 50X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SEROXAT 20 MG 50X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze