Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 14594
Kód EAN: 8595106401018
Kód SÚKL: 44535
Seroquel se používá k léčbě schizofrenie u dospělých. Seroquel se rovněž používá k léčbě mánie, která se střídá s depresí. Mánie je choroba, která ovlivňuje pacientovu náladu, takže se cítí nepřiměřeně dobře a má zvýšenou aktivitu. Tito pacienti se vyznačují sníženou potřebu spánku, překotným myšlením, příliš mnoho a rychle mluví a mohou mít i agresivní chování. Deprese je duševní stav charakterizovaný nadměrným smutkem, mohou být přítomny i bludy vedoucí někdy až k sebevraždě.

Příbalový leták

Stránka 1 z 8

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls76632/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SEROQUEL 25, potahované tablety
quetiapini fumaras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je SEROQUEL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SEROQUEL užívat
3. Jak se SEROQUEL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak SEROQUEL uchovávat
6. Další informace


1. CO JE SEROQUEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

SEROQUEL obsahuje léčivou látku kvetiapin. SEROQUEL patří mezi léčiva nazývaná jako
antipsychotika. Tyto přípravky zlepšují příznaky některých duševních nemocí projevujících se jako:

halucinace (např. nevysvětlitelné hlasy), podivné a znepokojující myšlenky, změny chování,
pocity osamělosti a zmatenost.
pocit nepřekonatelnosti či nabuzení (pocit, že nepotřebuji tolik spát, jsem hovorný a chtěl bych
závodit či překonávat ostatní). Současně mohu mít pocit podrážděnosti.
pocit smutku (pocit deprese, viny, úplná ztráta vnitřní energie, ztráta chuti k jídlu či neschopnost
usnout).

Lékař může pokračovat ve Vaší léčbě, i když došlo ke zlepšení Vašeho stavu, aby předešel opětovnému
návratu příznaků.

Možná, že Vám pomůže, když se se svými potížemi svěříte Vašim přátelům či příbuzným a požádáte je,
aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud se jim bude zdát, že
se Vaše příznaky v průběhu léčby zhoršují. Přínosný bude i jejich pohled na jiné změny ve Vašem
chování.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SEROQUEL UŽÍVAT

Nepoužívejte SEROQUEL
jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku
přípravku SEROQUEL
jestliže užíváte některá další léčiva:
- k léčbě infekce HIV projevující se poruchou imunitního systému člověka.
- k léčbě plísňových infekcí (azoly).
- k léčbě bakteriálních infekcí (erythromycin, klarithromycin).
- k léčbě deprese (nefazodon).
Stránka 2 z 8

Dříve než začnete užívat SEROQUEL, informujte svého lékaře, že užíváte některé z výše uvedených
léčiv. V případě nejistoty se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem ještě před zahájením léčby.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SEROQUEL je zapotřebí
SEROQUEL nemají užívat starší pacienti s demencí (stařecká demence projevující se úbytkem
duševních schopností). SEROQUEL a jiná léčiva této skupiny může zvýšit riziko výskytu cévní
mozkové příhody, někdy i úmrtí u starších pacientů s demencí.

Dříve než začnete užívat SEROQUEL, informujte lékaře o následujících zdravotních problémech,
případně o jejich výskytu ve Vaší rodině:

nízký krevní tlak.
cévní mozková příhoda, zvláště pokud jste staršího věku.
Vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte nebo jste měl(a) nepravidelný srdeční rytmus,
nedokrevnost srdce (ischemická choroba srdeční) nebo jiné problémy se srdcem. Užíváte nějaké
léky, které ovlivňují činnost srdce.
onemocnění jater.
záchvat křečí v minulosti.
cukrovka (diabetes mellitus) nebo zvýšené riziko vývoje cukrovky. Lékař může kontrolovat
hladinu glukózy v krvi v průběhu léčby přípravkem SEROQUEL.
nízké hladiny bílých krvinek zjištěné v minulosti (může, ale také nemusí, být vyvoláno užíváním
jiných léčiv).
pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami
(ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou
krevních sraženin v cévách.

Pokud se vyskytnou následující obtíže, kontaktujte ihned lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici.
(jsou též uvedeny v odstavci 4 Nežádoucí účinky).

Současně probíhající horečnatý stav doprovázený značnou ospalostí, svalovou ztuhlostí, značným
vzestupem krevního tlaku nebo zrychleným pulsem a sníženým stavem vnímání (porucha, která se
označuje jako neuroleptický maligní syndrom).
Křeče
Dlouho trvající a bolestivá erekce (ztopoření penisu).
Nekontrolovatelné (samovolné) pohyby, zejména v obličeji nebo pohyby jazyka (tardivní
dyskineze, porucha normálních pohybů).

Tyto příznaky mohou být vyvolány přípravkem SEROQUEL a podobnými léčivy.

U některých pacientů byl hlášen zánět slinivky břišní. Mnoho těchto pacientů mělo současně i jiné
rizikové faktory známé ve spojení se zánětem slinivky břišní, jako jsou zvýšené hladiny triglyceridů
(tukové látky v krvi), žlučové kameny, a nebo konzumovali alkohol.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese
Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se
mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat přípravek. Trvá totiž určitou dobu, než tyto
přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se mohou
projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. Tyto myšlenky se častěji vyskytují u mladších
dospělých. Data získaná z klinických studií ukázala zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo
chování u dospělých s depresí mladších 25 let

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Stránka 3 z 8
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese, a požádáte ho,
aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si
budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Děti a mladiství
SEROQUEL není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Nezapomeňte informovat svého lékaře o všech lécích, které užíváte, nebo jste nedávno užíval(a), včetně
léků bez lékařského předpisu, včetně rostlinných léčiv, protože může dojít k vzájemnému ovlivnění
jejich účinku.

Některé léky mohou snižovat nebo naopak zvyšovat účinek přípravku SEROQUEL.

Neužívejte SEROQUEL, pokud užíváte následující léky:

některé léky k léčbě HIV.
azoly (léky k léčbě plísňových onemocnění).
erythromycin nebo klarithromycin (léky k léčbě infekcí).
nefazodon (k léčbě deprese).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky:

rifampicin (k léčbě tuberkulózy).
fenytoin nebo karbamazepin (k léčbě epilepsie).
léky k léčbě vysokého krevního tlaku.
barbituráty (k léčbě nespavosti či obtížného usínání).
thioridazin (jiný antipsychotický lék).
léky, které mají vliv na činnost Vašeho srdce, např. léky, které vyvolávají nerovnováhu solí v krvi
(nízké hladiny draslíku nebo hořčíku), např. diuretika (léky na odvodnění) nebo některá
antibiotika (k léčbě infekcí).

Informujte svého lékaře dříve, než přestanete užívat jakýkoli ze svých léků.

Jestliže jdete do nemocnice, oznamte lékařskému personálu, že užíváte SEROQUEL.

Vliv na vyšetření léčiv v moči
Pokud bude Vaše moč vyšetřována na léčiva, může vést užívání přípravku SEROQUEL k pozitivitě
testu na metadon nebo na některé léky ze skupiny tricyklických antidepresiv, pokud se použijí určité
vyšetřovací metody. Přitom nemusíte užívat ani metadon, ani tricyklická antidepresiva. Doporučuje se
potvrdit výsledky jinou cílenější vyšetřovací metodou.

Užívání přípravku SEROQUEL s jídlem a nápoji
SEROQUEL lze užívat před jídlem i v průběhu jídla.
Buďte opatrní na pití alkoholu. Kombinovaný vliv přípravku SEROQUEL a alkoholu může způsobit
ospalost.

Grapefruitová šťáva může ovlivnit účinnost přípravku SEROQUEL, a proto ji nepijte.

Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět, popř. kojíte, informujte o tom svého lékaře dříve, než
začnete užívat SEROQUEL. Bez předchozí porady s Vaším lékařem neužívejte SEROQUEL v průběhu
těhotenství. Neužívejte SEROQUEL v době kojení.

U novorozenců, jejichž matky užívaly SEROQUEL v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,
Stránka 4 z 8
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto
příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek SEROQUEL může vyvolat ospalost. Neřiďte motorová vozidla ani nevykonávejte činnosti
vyžadující zvýšenou pozornost (obsluha strojů, práce ve výškách), pokud nevíte, jaký vliv na Vás
přípravek bude mít. O případném vykonávání prací vyžadujících zvýšenou pozornost nebo o řízení
motorových vozidel se vždy poraďte s lékařem.

Důležitá informace o některých pomocných látkách přípravku SEROQUEL
Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se
svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Úplný seznam všech pomocných látek
naleznete v bodě 6. Další informace.


3. JAK SE SEROQUEL UŽÍVÁ

Vždy užívejte SEROQUEL přesně podle rady lékaře. Pokud si nejste zcela jist(a), vždy se raději obraťte
na lékaře či lékárníka o radu. Váš lékař Vám určí počáteční dávku a počet tablet, které budete každý den
užívat. Dávka závisí na charakteru Vaší nemoci. Obvyklá dávka přípravku je 150-800 mg denně. Pokud
jste starší či máte nemocná játra, Váš lékař může upravit dávkování přípravku tak, aby vyhovovalo
Vašim potřebám.

Tablety užívejte jednou denně na noc nebo dvakrát denně podle charakteru Vaší nemoci.
Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou.
Tablety užívejte před jídlem nebo v průběhu jídla.
Nepijte grapefruitovou šťávu, když užíváte SEROQUEL. Grapefruitová šťáva může ovlivnit
účinnost přípravku.
Nepřestávejte tablety užívat, i když máte pocit, že je vám lépe. O přerušení léčby rozhodne vždy
lékař.

Děti a dospívající do 18 let
SEROQUEL není schválen pro použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Jestliže jste užil(a) více tablet než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více tablet přípravku než Vám předepsal lékař, můžete pociťovat ospalost, závrať a
nepravidelné bušení srdce. Vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici a žádejte o radu.
Vezměte si s sebou SEROQUEL.

Jestliže jste zapomněl(a) užít SEROQUEL
Vezměte si dávku, jakmile si to uvědomíte. Pokud se však blíží doba pro další dávku, vyčkejte do této
doby a užijte další dávku v obvyklou denní dobu. Nikdy neužívejte dávku dvojnásobnou.

Přerušení léčby přípravkem SEROQUEL
V případě, že náhle přestanete užívat SEROQUEL, může se dostavit nespavost, pocit nucení na
zvracení, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost.
Váš lékař vždy určí jakým způsobem léčivo postupně vysazovat při ukončování léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání Vašeho léku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může SEROQUEL vyvolat nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Stránka 5 z 8
Pokud Vás bude některý z následujících nežádoucích účinků obtěžovat nebo pokud se setkáte s jinými
nežádoucími účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, řekněte o tom lékaři či
lékárníkovi.

Velmi časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů)

závratě (může způsobit pád).
ospalost (může ustoupit při pokračování léčby přípravkem SEROQUEL, může způsobit pád).
bolest hlavy.
sucho v ústech.
přibývání na váze.
nežádoucí účinky při náhlém přerušení léčby: nesnadné usínání, nespavost, pocit nucení na
zvracení, bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Tyto nežádoucí účinky obvykle
odeznívají asi 1 týden po podání poslední dávky přípravku.

Časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů)

zrychlená tepová frekvence.
pocit bušení srdce, zrychleného a nepravidelného tepu.
zácpa, podrážděný žaludek (trávicí obtíže).
otékání paží a nohou.
nízký krevní tlak, zejména při vstávání z polohy vsedě/vleže, pocit závratě nebo mdloby (může
vést k pádu).
neostré vidění.
neobvyklé sny a noční můry.
podrážděnost.
zvýšená chuť k jídlu.
sebevražedné myšlenky a sebevražedné chování.
neobvyklé svalové pohyby, obtíže při pohybu svaly, třes, pocit neklidu nebo svalová ztuhlost bez
doprovodné bolesti.
poruchy řeči a vyjadřování.
dušnost.
zvracení (především u starších pacientů).
horečka.
rýma.

Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 1000 léčených pacientů)

záchvaty křečí.
alergická reakce otoky kůže a otoky v okolí úst.
nepříjemné pocity nohou (syndrom neklidných nohou).
obtížné polykání.
nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka (tardivní dyskinéze).
slabost (mdloba, zblednutí), může vést k pádu.
ucpaný nos.
zvláště na počátku léčby se může objevit zpomalená činnost srdce, která se může projevovat
nízkým krevním tlakem a mdlobami.
sexuální poruchy.

Vzácné nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 10 000 léčených pacientů)

současně probíhající horečnatý stav, velmi značná ospalost, svalová ztuhlost, značné zvýšení
krevního tlaku nebo zrychlený tep a snížený stav vnímání (porucha označovaná jako
neuroleptický maligní syndrom).
velký vzestup krevního tlaku nebo zrychlení srdeční akce.
zhoršené vnímání.
zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávaná tvorba mléka.
Stránka 6 z 8
přetrvávající a bolestivá erekce (priapismus).
krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí
dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a
dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou
pomoc.
porucha spánku s nočním jedlictvím.
snížená tělesná teplota (hypotermie).
zánět slinivky břišní.
zánět jater.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z každých 10 000 léčených pacientů)

anafylaktická reakce (těžká alergická reakce) doprovázená dýchacími obtížemi nebo šokem.
rychle vznikající otoky kůže, nejčastěji kolem očí, rtů a hrdla (angioedém).

Léčiva, ke kterým patří i SEROQUEL, mohou vyvolat poruchy srdečního rytmu, které mohou být
závažné a v těžkých případech mohou vést k úmrtí pacienta.

SEROQUEL může vyvolat velmi závažné postižení kůže projevující se puchýři a odlupováním kůže.

Některé nežádoucí účinky, např. zvýšení množství tuků a cukrů v krvi nebo snížení počtu některých
krevních buněk, lze zjistit až při kontrolách krve:

změny hladin některých tuků (triglyceridy) a celkového cholesterolu.
zvýšené hladiny krevního cukru.
zvýšené hladiny jaterních enzymů (obvykle vymizí při pokračování v léčbě).
zvýšené hladiny kreatinfosfokinázy (látky obsažené ve svalech).
snížené hladiny krevních destiček, které se podílí na zástavě krvácení.
zvýšení hormonu prolaktinu v krvi, které může vzácně vést k:
o zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávané tvorbě mléka.
o nepravidelným měsíčkům u žen.
snížené hladiny některých typů bílých krvinek (obvykle se obnoví po přerušení léčby).
zvýšené množství eozinofilů (druh bílých krvinek), které se někdy účastní při alergických
reakcích.
snížené hladiny červených krvinek v krvi. Tyto buňky se podílejí na přenosu kyslíku ve Vašem
těle.
snížený obsah hemoglobinu (krevní barvivo) v krvi.
změny hladin hormonů štítné žlázy v krvi. Tyto změny obvykle nebudete pociťovat.
snížené hladiny sodíku.

Lékař Vás proto může občas odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.

Děti a dospívající
U dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky, jako se mohou objevit u dospělých.
Následující nežádoucí účinek byl pozorován pouze u dětí a dospívajících:

Velmi časté (výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů)

vzestup krevního tlaku.

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících.

Velmi časté (výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů)

vzestup množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Vzestup hormonu prolaktin může vzácně
vyvolat:
o u chlapců a děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka.
Stránka 7 z 8
o u děvčat nepravidelné měsíčky.
zvýšená chuť k jídlu.
neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo
svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti.

5. JAK SEROQUEL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce naproti: Použitelné do:. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co SEROQUEL obsahuje
Léčivou látkou je quetiapini fumaras.
Jedna tableta SEROQUEL obsahuje 25 mg quetiapinum (kvetiapin) ve formě soli quetiapini fumaras
(kvetiapin-fumarát).

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety:
povidon
dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého
mikrokrystalická celulosa
sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)
monohydrát laktosy
magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety:
hypromelosa
makrogol 400
oxid titaničitý (E 171)
žlutý oxid železitý (E 172)
červený oxid železitý (E 172)

Jak přípavek SEROQUEL vypadá a co obsahuje toto balení
SEROQUEL 25: kulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy o průměru 6 mm.

Jedno balení obsahuje 30, 60 nebo 90 potahovaných tablet v blistru, krabička.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, Velká Británie

Výrobce
AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie
Corden Pharma GmbH, Plankstadt, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Stránka 8 z 8
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
tel. +420 222 807 111
fax. +420 222 807 221
info@astrazeneca.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 30.5.2012

PŘEKLAD ZKRATEK UVEDENÝCH NA VNITŘNÍM OBALU (BLISTRU):
DAY: den
AM: dopoledne
PM: odpoledne

Recenze

Recenze produktu SEROQUEL 25 30X25MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SEROQUEL 25 30X25MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze