Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 21911
Kód EAN: 4030096589246
Kód SÚKL: 59279
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Selegilin se užívá k léčbě Parkinsonovy choroby a parkinsonismu, kde zpomaluje další postup choroby a zlepšuje práceschopnost. V pozdějších stádiích je výhodná současná léčba s levodopou, protože umožňuje snížení její dávky. Selegilin je vhodný i u Alzheimerovy choroby a tzv. senilní demence Alzheimerova typu, kde se díky zvýšení hladiny dopaminu zlepšují intelektuální schopnosti pacienta, jeho paměť, schopnost učení, pohyblivost a zručnost i možnost zařazení do společnosti. Přípravek mohou užívat pouze dospělí.

Příbalový leták

sp.zn.sukls66374/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Selegilinratiopharm 5mg
(Selegilini hydrochloridum)
Tablety


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Selegilin-ratiopharm 5 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Selegilin-ratiopharm 5 mg užívat
3. Jak se Selegilin-ratiopharm 5 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Selegilin-ratiopharm 5 mg uchovávat
6. Další informace


1. CO JE SELEGILIN-RATIOPHARM 5 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku, selegilin, příznivě ovlivňuje příznaky Parkinsonovy choroby, jako je třes hlavy a
končetin, svalová ztuhlost, neschopnost vzájemného souladu pohybů. Pravděpodobnou příčinou Parkinsonovy
nemoci je snižování hladiny nervového mediátoru dopaminu (látka, která se podílí na přenosu nervového
vzruchu v některých oblastech mozku). Selegilin brání štěpení dopaminu, dále usnadňuje tvorbu a uvolňování
dopaminu a snižuje také jeho zpětné vychytávání.

Přípravek Selegilin-ratiopharm 5 mg se užívá k léčbě Parkinsonovy choroby a parkinsonismu, kde zpomaluje
další postup choroby a zlepšuje práceschopnost. V pozdějších stádiích je výhodná současná léčba s levodopou,
protože umožňuje snížení její dávky.

Přípravek mohou užívat pouze dospělí.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SELEGILIN-RATIOPHARM 5
MG UŽÍVAT

Neužívejte Selegilin-ratiopharm 5 mg:

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku,
jste-li těhotná nebo kojíte
- jestliže užíváte inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky užívané při léčbě depresí), jako jsou
např. citalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin), inhibitory monoaminooxidázy nebo tricyklická
antidepresiva (léky užívané při léčbě depresí), petidin nebo příbuzné léky užívané k tlumení silných bolestí,
sumatriptan (lék užívaný při migréně) nebo sympatomimetika (léky působící převážně na srdce a krevní oběh).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Selegilin-ratiopharm 5 mg je zapotřebí

Přípravek Selegilin-ratiopharm 5 mg můžete užívat pouze ze zvlášť závažných důvodů, které musí posoudit
lékař, pokud:
se u Vás po několikaměsíční léčbě levodopou projevily příznaky snížené odpovědi na levodopu
jste v pokročilém stadiu Parkinsonovy choroby
trpíte zhoubným typem onemocnění
trpíte poruchou srdečního rytmu, těžkou anginou pectoris, nestabilním zvýšením krevního tlaku
nebo psychózou

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době,
a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře zejména v případě, že užíváte některý z těchto léků:

inhibitory monoaminooxidázy (léky užívané při léčbě depresí), neboť jejich současné užívání s
přípravkem Selegilin-ratiopharm 5 mg může vyvolat výrazný pokles krevního tlaku.

inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (léky užívané při léčbě depresí), neboť při současném užívání
s přípravkem Selegilin-ratiopharm 5 mg mohou způsobit křeče, vysoký krevní tlak, neklid a poruchy
duševních funkcí. Léčba přípravkem Selegilin-ratiopharm 5 mg se musí zahájit s dostatečným časovým
odstupem od ukončení léčby těmito léky.

sympatomimetika (léky působící převážně na srdce a krevní oběh), neboť současné užívání s přípravkem
Selegilin-ratiopharm 5 mg může mít za následek výrazný vzestup krevního tlaku.

opioidní analgetika (léky užívané k tlumení silných bolestí, např. pethidin) užívaná současně se
selegilinem mohou způsobit výrazný vzestup krevního tlaku a oběhové selhání.

sumatriptan (lék užívaný k léčbě migrény). Léčba sumatriptanem se musí zahájit s dostatečným
časovým odstupem od ukončení léčby přípravkem Selegilin-ratiopharm 5 mg.

tricyklická antidepresiva (léky užívané při léčbě depresí), neboť při současném užívání s přípravkem
Selegilin-ratiopharm 5 mg se mohou objevit závratě, třes, změny chování, ztráta vědomí, záchvaty křečí,
svalová ztuhlost, někdy spojené se vzestupem či poklesem krevního tlaku a pocením.

Přípravek Selegilin-ratiopharm 5 mg zvyšuje účinek levodopy, a může tak zesílit i její nežádoucí účinky,
zejména při vyšších dávkách levodopy.

Současné užívání přípravku Selegilin-ratiopharm 5 mg a amantadinu (lék užívaný rovněž k léčbě Parkinsonovy
choroby) nebo léků snižujících funkci parasympatického nervového systému (uvolňujících napětí hladké
svaloviny) může vést ke zvýšení nežádoucích účinků selegilinu.

Užívání přípravku Selegilin-ratiopharm 5 mg s jídlem a pitím

Během léčby není vhodné pití alkoholických nápojů (pivo, víno, likéry).

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek se nesmí užívat v těhotenství ani v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost, ale u onemocnění, které se přípravkem léčí, se nedoporučuje řídit motorová
vozidla.

Důležité informace o některých složkách přípravku Selegilin-ratiopharm 5 mg
Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým
lékařem, než začnete tento přípravek užívat.


3. JAK SE SELEGILIN-RATIOPHARM 5 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem
nebo lékárníkem.

Dospělí obvykle užívají 1-2 tablety přípravku Selegilin-ratiopharm 5 mg denně, buď samotné nebo v kombinaci
s levodopou (samotnou nebo v kombinaci s inhibitory periferní dekarboxylázy).

Celková denní dávka se užívá buď najednou v jediné dávce ráno, nebo je rozdělená do dvou dílčích dávek ráno a
v poledne. Tablety mají dělící rýhu a lze je tedy snadno rozdělit. Při kombinaci s levodopou může lékař dávku
levodopy snížit na nejnižší možnou dávku potřebnou ke kontrole příznaků.

Tablety se polykají nerozkousané a zapíjejí se trochou tekutiny.
Délka léčby závisí na průběhu onemocnění.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Selegilin-ratiopharm 5 mg je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Selegilin-ratiopharm 5 mg, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), nebo při náhodném požití tablet dítětem se neprodleně poraďte s
lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Selegilin-ratiopharm 5 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v předepsaném
dávkovacím režimu, tj. až následující běžnou dávkou.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Selegilin-ratiopharm 5 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Selegilin-ratiopharm 5 mg se může vyskytnout sucho v ústech, závratě, poruchy spánku,
zpomalení srdeční frekvence, poruchy srdečního rytmu nebo přechodné zvýšení jaterních testů.

Je-li Selegilin-ratiopharm 5 mg užíván současně s levodopou, mohou se objevit bolesti hlavy, poruchy hybnosti,
snížení krevního tlaku, nevolnost, zvracení, sucho v ústech, ztráta chuti k jídlu, otoky, pocit točení hlavy,
vyčerpanost, zvýšení krevního tlaku, pocit úzkosti, neklid, psychózy (včetně halucinací a stavů zmatenosti),
nespavost, závratě podmíněné poklesem krevního tlaku, poruchy srdečního rytmu, zpomalení srdeční frekvence,
angina pectoris, obtíže při močení, kožní reakce (vyrážky, svědění), dýchací obtíže, křeče, snížení počtu bílých
krvinek (projeví se zvýšenou náchylností k infekcím), nebo krevních destiček (projeví se zvýšeným sklonem ke
krvácení).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo
lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK SELEGILIN-RATIOPHARM 5 MG UCHOVÁVAT

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k
poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak
máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Selegilin-ratiopharm 5 mg obsahuje
Léčivou látkou je selegilini hydrochloridum 5 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, povidon 25, kyselina
stearová 95%.

Jak přípravek Selegilin-ratiopharm 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek je vyráběn ve formě bílých, plochých, kulatých tablet se zkosenými hranami, na jedné straně s půlicí
rýhou.

Velikosti balení:
30, 50, 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo.

Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 17.4.2013

Recenze

Recenze produktu SELEGILIN-RATIOPHARM 5 MG 50X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SELEGILIN-RATIOPHARM 5 MG 50X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze