Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 68827
Kód EAN:
Kód SÚKL: 103975
Risepro se může používat při léčbě: - schizofrenie, akutních (náhlých) i chronických (dlouhodobých) schizofrenních psychóz; - určitých onemocnění s manickou fází, vyznačující se neobvykle zvýšenou, hovornou nebo podrážděnou náladou, přehnaným sebevědomím, sníženou potřebou spánku, nutkavou řečí, překotným myšlením, roztržitostí nebo chybnými úsudky včetně rušivého nebo útočného chování; - zaostalých nebo mentálně zpomalených dětí, dospívajících i dospělých se závažným destruktivním chováním (např. agresivita, impulzivní a sebepoškozující chování), kdy nelékařská psychosociální léčba nemá dostatečné výsledky. Váš lékař Vám mohl lék předepsat i z jiných důvodů. Dodržujte vždy jeho pokyny.

Příbalový leták

1/10
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192009/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
RISEPRO 1 mg
RISEPRO 2 mg
RISEPRO 3 mg
RISEPRO 4 mg
RISEPRO 6 mg
potahované tablety
risperidonum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Risepro a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Risepro užívat
3. Jak se přípravek Risepro užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Risepro uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK RISEPRO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Risepro patří do skupiny léků, které se nazývají antipsychotika.
Risepro se používá k léčbě následujících stavů:
- Schizofrenie, kdy můžete vidět, slyšet nebo cítit věci, které nejsou přítomny, věřit věcem, které
nejsou pravdivé, nebo se cítit neobvykle podezřívavě nebo zmateně.
- Mánie, kdy se můžete cítit velmi vzrušeně, radostně, nervózně, entuziasticky nebo hyperaktivně.
Mánie se vyskytuje u onemocnění nazývaného bipolární porucha.
2/10
- Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u osob s Alzheimerovskou demencí, které
mohou ohrozit sebe nebo ostatní. Dříve je však nutno použít jiné postupy (bez použití léčivých
přípravků).
- Krátkodobá léčba (do 6 týdnů) dlouhodobé agrese u intelektuálně postižených dětí (starších než 5
let) nebo mladistvých s poruchami chování.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK RISEPRO
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Risepro
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na risperidon nebo na kteroukoli další složku přípravku
Risepro (viz bod 6 níže).
Nejste-li si jistý/á, že se Vás to týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Risepro
užívat.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Risepro se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:
- máte problémy se srdcem. Příkladem může být nepravidelný srdeční rytmus, náchylnost k
nízkému krevnímu tlaku nebo užívání přípravků na snížení krevního tlaku. Risepro může způsobit
snížení krevního tlaku. Je možné, že bude nutno upravit dávkování;
- jsou Vám známy skutečnosti, které u Vás mohou vést k cévní mozkové příhodě (mrtvici), jako je
například vysoký krevní tlak, kardiovaskulární poruchy nebo problémy s cévami v mozku;
- máte Parkinsonovu nemoc nebo demenci;
- máte cukrovku (diabetes mellitus);
- trpíte epilepsií;
- jste muž a kdykoli v minulosti jste měl prodlouženou nebo bolestivou erekci. Dojde-li k tomu při
užívání přípravku Risepro, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
- máte problém s tělesnou teplotou nebo přehříváním;
- máte problémy s ledvinami;
- máte problémy s játry;
- máte abnormálně vysokou hladinu hormonu prolaktin v krvi nebo máte nádor, který může být
závislý na prolaktinu;
- se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév,
embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních
sraženin v cévách.
Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás vyskytnou
- mimovolní rytmické pohyby jazyka, úst a obličeje. Může být nutné ukončit léčbu risperidonem.
- horečka, závažná ztuhlost svalů, pocení nebo snížené vědomí (porucha nazývaná neuroleptický
maligní syndrom). Může být nutná okamžitá lékařská péče.
Nejste-li si jistý/á, že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem
dříve, než začnete přípravek Risepro užívat.
Risepro může způsobit přírůstek tělesné hmotnosti.
Starší lidé s demencí
U starších pacientů s demencí hrozí vyšší riziko cévní mozkové příhody. Pokud máte demenci
způsobenou cévní mozkovou příhodou, neměl/a byste užívat risperidon.
3/10
Během léčby risperidonem byste měl/a často navštěvovat lékaře.
V případě, že Vy nebo Váš ošetřovatel zpozorujete náhlou změnu Vašeho duševního stavu nebo
náhlou slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně, nebo
nejasnou řeč, i když jen na krátký okamžik, je nutno ihned vyhledat lékařské ošetření. Může se jednat
o příznaky cévní mozkové příhody.
Děti a dospívající
Před zahájením léčby u poruchy chování je nutno vyloučit další příčiny agresivního chování.
Pokud se během léčby risperidonem objeví únava, může problémy s pozorností zlepšit změna doby
podávání přípravku.
Další léčivé přípravky a přípravek Risepro
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu,
a rostlinných přípravcích.
Zejména je důležité informovat lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte cokoli z dále uvedeného:
- léky, které působí ve Vašem mozku, aby Vám pomohly se utišit (benzodiazepiny), nebo některé
přípravky proti bolesti (opiáty), přípravky proti alergii (některá antihistaminika), protože
risperidon může zvyšovat jejich tlumivý účinek;
- léky, které mohou měnit elektrickou aktivitu v srdci, jako jsou přípravky proti malárii a přípravky
užívané při problémech se srdečním rytmem (jako chinidin), při alergiích (antihistaminika),
některá antidepresiva nebo jiné přípravky na duševní poruchy;
- léky, které zpomalují srdeční tep;
- léky, které snižují hladinu draslíku v krvi (například některé močopudné přípravky);
- léky, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku. Přípravek Risepro může snížit tlak krve.
- léky užívané při Parkinsonově chorobě (jako je levodopa);
- močopudné přípravky (diuretika) používané při srdečních problémech nebo při otocích částí
Vašeho těla způsobených tvorbou nadměrného množství tekutiny (např. furosemid nebo
chlorothiazid). Přípravek Risepro užívaný samostatně nebo s furosemidem může zvýšit riziko
cévní mozkové příhody nebo smrti u starších osob s demencí.
Následující léčivé přípravky mohou snížit účinek risperidonu:
- rifampicin (přípravek k léčbě některých infekcí);
- karbamazepin, fenytoin (přípravky k léčbě epilepsie);
- fenobarbital.
Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutné upravit dávku
risperidonu.
Následující léčivé přípravky mohou zvyšovat účinek risperidonu:
- chinidin (užívaný u některých typů onemocnění srdce);
- antidepresiva jako paroxetin, fluoxetin, tricyklická antidepresiva;
- léky známé jako beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého tlaku krve);
- fenothiaziny (užívané například k léčbě psychózy nebo na uklidnění);
- cimetidin, ranitidin (blokátory kyselosti žaludku).
Pokud začnete nebo přestanete užívat některý z těchto přípravků, může být nutno upravit dávku
risperidonu.
4/10
Nejste-li si jistý/á, že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem
dříve, než začnete přípravek Risepro užívat.
Přípravek Risepro s jídlem, pitím a alkoholem
Tento přípravek můžete užívat buď s jídlem nebo nalačno. Při užívání přípravku Risepro, byste se
měl/a vyvarovat pití alkoholu.
Těhotenství a kojení
- Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Risepro v posledním trimestru (poslední tři
měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost,
spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte
objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během léčby přípravkem Risepro se mohou vyskytnout závrať, únava a problémy se zrakem. Neřiďte
dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez porady s lékařem.
Přípravek Risepro obsahuje monohydrát laktosy a hlinitý lak oranžové žluti
Přípravek Risepro obsahuje monohydrát laktózy. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se s lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek Risepro 2 mg obsahuje barvivo hlinitý lak oranžové žluti (E110), které může způsobit
alergické reakce.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK RISEPRO UŽÍVÁ
Kolik užívat
Pro léčbu schizofrenie
Dospělí
- Obvyklá úvodní dávka jsou 2 mg denně, tu lze druhý den zvýšit na 4 mg denně.
- Dávku může lékař dále upravovat podle toho, jak odpovídáte na léčbu.
- Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 4 až 6 mg.
- Tato celková denní dávka může být rozdělena buď do jedné nebo dvou dávek za den. Lékař Vám
doporučí, co je pro Vás nejvhodnější.
Starší osoby
- Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.
- Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně.
- Váš lékař Vám řekne, co je pro Vás nejlepší.
Děti a mladiství
Děti a mladiství do 18 let věku by přípravek Risepro na léčbu schizofrenie neměli užívat.
Léčba mánie
Dospělí
- Úvodní dávka je obvykle 2 mg jednou denně.
- Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu.
- Většina lidí se cítí lépe při denní dávce 1 až 6 mg.
5/10
Starší osoby
- Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg dvakrát denně.
- Dávku může lékař postupně zvyšovat na 1 až 2 mg dvakrát denně podle toho, jak odpovídáte na
léčbu.
Děti a mladiství
Děti a mladiství do 18 let věku by přípravek Risepro na léčbu bipolární mánie neměli užívat.
Léčba přetrvávající agrese u osob s Alzheimerovskou demencí
Dospělí (včetně starších osob)
- Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg dvakrát denně.
- Dávku může lékař postupně upravovat podle Vaší odpovědi na léčbu.
- Většina lidí se cítí dobře při denní dávce 0,5 mg dvakrát denně. Někteří pacienti mohou potřebovat
1 mg dvakrát denně.
- Trvání léčby u pacientů s Alzeimerovskou demencí by nemělo být delší než 6 týdnů.
Léčba poruch chování u dětí a mladistvých
Dávka závisí na tělesné hmotnosti Vašeho dítěte:
Pro děti, které mají tělesnou hmotnost menší než 50 kg:
- Úvodní dávka je obvykle 0,25 mg jednou denně.
- Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,25 mg denně.
- Obvyklá udržovací dávka je 0,25 až 0,75 mg jednou denně.
Pro děti, které mají tělesnou hmotnost 50 kg a více:
- Úvodní dávka je obvykle 0,5 mg jednou denně.
- Dávku může lékař postupně upravovat obden o 0,5 mg denně.
- Obvyklá udržovací dávka je 0,5 až 1,5 mg jednou denně.
Trvání léčby u pacientů s poruchou chování by nemělo být delší než 6 týdnů.
Děti do 5 let věku by neměly být léčeny přípravkem Risepro pro poruchu chování.
Osoby s onemocněním ledvin nebo jater
Bez ohledu na chorobu, pro kterou se léčíte, by všechny úvodní i následující dávky risperidonu měly
být poloviční. U těchto pacientů je nutno zvyšovat dávku pomaleji.
U této skupiny pacientů je nutno risperidon užívat s opatrností.
Jak se přípravek Risepro užívá
Vždy užívejte tento přípravek tak, jak Vám předepsal lékař. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař Vám řekne, kolik přípravku máte užívat a jak dlouho. Dávkování a délka podávání jsou u
jednotlivých osob různé a závisí na Vašem stavu. Množství přípravku, které byste měl/a užívat, je
vysvětleno v bodě Kolik užívat výše.
Tabletu při polykání zapíjejte vodou.
Jestliže jste užil/a více přípravku Risepro, než jste měl/a
- Okamžitě vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou léky, které užíváte.
6/10
- V případě předávkování se můžete cítit ospalý/á nebo unavený/á nebo mít neobvyklé pohyby těla,
problémy s postojem nebo chůzí, cítit závrať způsobenou nízkým krevním tlakem nebo mít
nenormální bušení srdce nebo záchvat.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Risepro
- Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li však již skoro čas
na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání obvyklým způsobem.
Zapomenete-li užít dvě a více dávek, kontaktujte svého lékaře.
- Nezdvojujte následující dávku (neužívejte dvě dávky najednou), abyste nahradil/a
vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Risepro
Nepřestávejte přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-li
lékař o ukončení léčby, může být dávka snižována postupně během několika dní.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Velmi časté: postihují více než 1 z 10 léčených osob
Časté: postihují 1 až 10 ze 100 léčených osob
Méně časté: postihují 1 až 10 z 1 000 léčených osob
Vzácné: postihují 1 až 10 z 10 000 léčených osob
Velmi vzácné: postihují méně než 1 z 10 000 léčených osob
Není známo: četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena.
Vyskytnout se mohou následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 léčených osob):
- Parkinsonismus. To je lékařský termín, který zahrnuje mnoho příznaků. Každý jednotlivý příznak
se může vyskytnout u méně než 1 z 10 osob. Parkinsonismus zahrnuje: zvýšení tvorby slin,
ztuhlost svalů, slinění, cukání při ohýbání končetin, pomalé, omezené nebo nekoordinované
pohyby těla, bezvýraznou tvář, napětí svalů, ztuhnutí šíje, ztuhlost svalů, krátké, šouravé,
uspěchané kroky a nedostatek pohybů rukou při chůzi, přetrvávající mrkání jako odpověď na
poklep na čelo (abnormální reflex)
- Bolest hlavy, problémy s usínáním nebo spánkem.
Časté (postihují 1 až 10 ze 100 léčených osob):
- Malátnost, únava, neklid, neschopnost klidně sedět, podrážděnost, úzkost, ospalost, závrať, špatné
soustředění, pocit vyčerpání, poruchy spánku
- Zvracení, průjem, zácpa, nevolnost, zvýšení chuti k jídlu, bolest nebo nepříjemný pocit v břiše,
bolest v krku, sucho v ústech
- Zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, snížení chuti k jídlu
- Dušnost, infekce plic (pneumonie), chřipka, infekce dýchacích cest, rozmazané vidění, překrvení
nosní sliznice, krvácení z nosu, kašel
- Infekce močových cest, pomočování
7/10
- Svalové stahy, mimovolní pohyby obličeje nebo rukou a nohou, bolest kloubů, bolest zad, otok
rukou a nohou, bolest v rukách a nohách
- Vyrážka, zčervenání kůže
- Rychlý tlukot srdce, bolest na hrudi
- Zvýšení hladiny hormonu prolaktin v krvi.
Méně časté (postihují 1 až 10 z 1 000 léčených osob):
- Nadměrné pití vody, nemožnost udržet stolici, žízeň, velmi tuhá stolice, chrapot nebo potíže s
hlasem
- Infekce plic způsobené vdechnutím potravy do dýchacích cest, infekce močového měchýře,
červenání očí, zánět nosních dutin, virová infekce, infekce v uchu, zánět mandlí, infekce v
podkoží, infekce oka, infekce žaludku, výtok z oka, plísňová infekce nehtů
- Nenormální elektrické vedení v srdci, pokles krevního tlaku po postavení se, nízký tlak krve,
závrať po změně polohy, nenormální elektrická aktivita v srdci (EKG), nenormální srdeční
rytmus, uvědomování si tlukotu srdce, zrychlení nebo zpomalení tepu
- Inkontinence moči, bolest při močení, časté močení
- Zmatenost, poruchy pozornosti, nízká úroveň vědomí, nadměrná spavost, nervozita, povznesená
nálada (mánie), ztráta energie a zájmu
- Zvýšení krevního cukru, zvýšení hodnot jaterních enzymů, snížení počtu bílých krvinek, snížení
hemoglobinu nebo počtu červených krvinek (anémie), zvýšení počtu eosinofylů (speciální bílé
krvinky), zvýšení kreatininfosfokinázy v krvi, snížení počtu destiček (krevní buňky, které
pomáhají zastavovat krvácení)
- Svalová slabost, bolest svalů, bolest ucha, bolest krku, otok kloubů, nenormální držení těla,
ztuhlost kloubů, bolest svalů a kostí na hrudi, pocit tíže na hrudi
- Porušení kůže, kožní problémy, suchá kůže, intenzivní svědění, akné, vypadávání vlasů, zánět
kůže způsobený roztoči, odlišné zbarvení kůže, zesílení kůže, návaly horka, snížená citlivost kůže
na bolest a dotyk, zánět mastné kůže
- Ztráta menstruace, sexuální selhání, erektilní dysfunkce, porucha ejakulace, výtok z prsů, zvětšení
prsů u mužů, snížení sexuální touhy, nepravidelná menstruace, výtok z pochvy
- Mdloba, poruchy chůze, liknavost, snížení chuti k jídlu vedoucí k podvýživě a snížení tělesné
hmotnosti, pocit vykořenění, porucha rovnováhy, alergie, otok, problémy s řečí, zimnice,
nenormální koordinace pohybů
- Bolestivá přecitlivělost na světlo, zvýšení průtoku krve okem, otok oka, suchost oka, zvýšené
slzení
- Problémy s dýchacími cestami, překrvení plic, chrčení v plicích, překrvení dýchacích cest,
problémy s mluvením, problémy s polykáním, vlhký kašel, drsný/hvízdavý zvuk při dýchání,
onemocnění podobné chřipce, ucpané nosní dutiny
- Neodpovídání na podněty, ztráta vědomí, náhlý otok rtů a očí spolu s dýchacími problémy, náhlá
slabost nebo necitlivost obličeje, rukou nebo nohou, zejména pouze na jedné straně nebo
nevýrazná řeč, která trvá méně než 24 hodin (nazývá se malá mozková příhoda nebo mrtvice),
mimovolní pohyby obličeje, rukou nebo nohou, zvonění v uších, otok obličeje.
Vzácné (postihují 1 až 10 z 10 000 léčených osob):
- Neschopnost dosáhnout orgasmu, menstruační poruchy
- Lupy
- Alergie na lék, studené končetiny, otok rtů, zánět rtů
8/10
- Zelený zákal (glaukom), snížená ostrost vidění, zvýšená tvorba ospalků, protáčení očí
- Nedostatek emocí
- Změna stavu vědomí se zvýšením tělesné teploty a záškuby svalů, otok po celém těle, abstinenční
příznaky, snížení tělesné teploty
- Rychlé povrchní dýchání, problémy s dýcháním ve spánku, chronický zánět středního ucha
(otitida)
- Ucpání střev
- Snížení průtoku krve mozkem
- Snížení počtu bílých krvinek, nepatřičné vylučování hormonu, který kontroluje objem moči
- Rozpad svalových vláken a bolest svalů (rhabdomyolýza), porucha pohyblivosti
- Koma (bezvědomí) způsobené nekontrolovanou cukrovkou
- Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
- Zánět slinivky břišní.
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 léčených osob):
- Život ohrožující komplikace u nekontrolované cukrovky.
Neznámá četnost výskytu (četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena):
- Těžká alergická reakce vedoucí k obtížím s dechem a šoku
- Žádné granulocyty (druh bílých krvinek, které pomáhají obraně proti infekci)
- Prodloužená a bolestivá erekce
- Nebezpečně zvýšený příjem tekutin
- Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnující otok, bolest a zarudnutí
dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a
dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou
pomoc.
Dlouhodobě působící injekce risperidonu
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při používání dlouhodobě působící injekce risperidonu.
Objeví-li se u Vás některý z dále uvedených nežádoucích účinků, oznamte to svému lékaři, i když
nejste léčen/a dlouhodobě působící injekcí risperidonu.
- Infekce střeva
- Absces pod kůží, brnění, mravenčení nebo necitlivost kůže, zánět kůže
- Snížení počtu bílých krvinek, které Vás pomáhají chránit proti infekci
- Deprese
- Křeč
- Mrkání očí
- Pocit otáčení se, vrávorání
- Pomalý tlukot srdce, vysoký tlak krve
- Bolest zubů, křeče v jazyku
- Bolest hýždí
- Snížení váhy.
9/10
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK RISEPRO UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Risepro obsahuje
Léčivou látkou je risperidonum. Jedna potahovaná tableta obsahuje risperidonum 1, 2, 3, 4 nebo 6 mg.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát, mikrokrystalická celulóza,
hypromelóza 2910/15 (E464), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát
Potah tablety: Hypromelóza 2910/5 (E464), oxid titaničitý (E171), propylenglykol, mastek
Barviva: 1 mg: potahová soustava Opadry bílá: oxid titaničitý (E171); 2 mg: potahová soustava
Opadry oranžová: hlinitý lak oranžové žluti (E110); 3 mg: potahová soustava Opadry: hlinitý lak
chinolinové žluti (E104); 4 mg: potahová soustava Opadry zelená: indigokarmín (E132), hlinitý lak
chinolinové žluti (E104); 6 mg: potahová soustava Opadry žlutá: hlinitý lak chinolinové žluti (E104)
Jak přípravek Risepro vypadá a co obsahuje toto balení
1 mg: bílé, oválné potahované tablety o rozměrech 11 x 5,5 mm s půlicí rýhou na obou stranách
2 mg: oranžové, oválné potahované tablety o rozměrech 11 x 5,5 mm s půlicí rýhou na obou stranách
3 mg: žluté, oválné potahované tablety o rozměrech 11 x 5,5 mm s půlicí rýhou na obou stranách
4 mg: zelené, oválné potahované tablety o rozměrech 11 x 5,5 mm s půlicí rýhou na obou stranách
6 mg: žluté kulaté bikonvexní tablety o průměru 8 mm se čtvrtícím znakem na jedné straně
Velikost balení: 20 nebo 60 potahovaných tablet v papírové krabičce
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Valeant Czech Pharma s.r.o.
Truhlářská 1104/13, 1103/15
110 00 Praha 1
Česká republika
10/10
Výrobce
SPECIFAR S.A., Athény, Řecko
ICN POLFA RZESZÓW S.A., Rzeszów, Polsko
Tento léčivý přípravek je registrován v zemích EEA pod následujícími názvy:
Maďarsko: Ziperid
Polsko: Ziperid
Slovenská republika: Risepro
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.11.2012

Recenze

Recenze produktu RISEPRO 2 MG 20X2MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu RISEPRO 2 MG 20X2MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze