Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

REMOOD 20 MG 30X20MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15025

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 15025
Kód EAN: 5997001312339
Kód SÚKL: 30805
Co je Remood a k čemu se užívá Remood se může předepisovat dospělým, kteří trpí některým z následujících stavů: - Epizody deprese (dokonce i tehdy, když u Vás antidepresivní léky v minulosti neúčinkovaly); - obsedantní nebo kompulzivní (nekontrolovatelné) chování; - panické záchvaty včetně těch, které jsou způsobené strachem z otevřených prostranství (agorafobie); - celkový pocit velké úzkosti nebo nervozity; - pocit velké úzkosti nebo nervozity v situacích, kdy se musíte projevit nebo vystupovat ve společnosti; - úzkost po traumatické události (posttraumatická stresová porucha), např. automobilová nehoda, tělesný útok, přírodní katastrofa jako jsou záplavy nebo zemětřesení. K těmto stavům může dojít tehdy, když se sníží hladiny chemické látky nazývané serotonin (5-hydro-xytryptamin) v mozku. Remood patří do skupiny léků známých jako SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) a obvykle účinkuje během několika prvních týdnů léčby tak, že zvyšuje hladiny serotoninu v mozku.

Příbalový leták

Stránka 1 z 11 

 

sp. zn. sukls221234/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Remood 20 mg potahované tablety 

paroxetinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého  lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
 
1. 

Co je přípravek Remood a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Remood užívat 

3. 

Jak se přípravek Remood užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Remood uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.    Co je přípravek Remood a k čemu se používá 
 
Přípravek Remood se může předepisovat dospělým, kteří trpí některým z následujících stavů: 

velká depresivní porucha    

obsedantní nebo kompulzivní (nekontrolovatelné) chování 

panické  záchvaty  včetně  těch,  které  jsou  způsobené  strachem  z otevřených  prostranství 
(agorafobie) 

celkový pocit velké úzkosti nebo nervozity (generalizovaná úzkostná porucha) 

pocit  velké  úzkosti  nebo  nervozity  v situacích,  kdy  se  musíte  projevit  nebo  vystupovat  ve 
společnosti (sociální úzkostná porucha) 

úzkost  po  traumatické  události  (posttraumatická  stresová  porucha),  například  automobilová 
nehoda, tělesný útok, přírodní katastrofa, jako jsou záplavy nebo zemětřesení. 

K těmto stavům může dojít tehdy, když se sníží hladiny chemické látky nazývané serotonin (5-hydro-
xytryptamin)  v mozku.  Přípravek  Remood  patří  do  skupiny  léků  známých  jako  SSRI  (selektivní 
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) a obvykle účinkuje během několika prvních týdnů léčby 
tak, že zvyšuje hladiny serotoninu v mozku. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Remood užívat 

 
Neužívejte přípravek Remood  

pokud jste alergický(á) na paroxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

pokud  užíváte  nebo  jste  v poslední  době  užíval(a)  jiný  lék  proti  depresím  nazývaný  inhibitor 
monoaminooxidázy  (IMAO),  například  moklobemid,  nebo  jiný  inhibitor  monoaminooxidázy, 
jako  je  linezolid,  methylenová  modř.  Jakmile  ukončíte  léčbu  tímto  typem  léku,  lékař  Vám 
poradí, jak byste měl(a) začít užívat paroxetin. 

pokud užíváte lék, který se jmenuje thioridazin nebo pimozid. 

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, řekněte to lékaři a neužívejte přípravek Remood. 

Stránka 2 z 11 

 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Remood se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 

pokud je Vám méně než 18 let (viz bod “Děti a dospívající“), 

pokud jste někdy měl(a) manickou epizodu (nekontrolovatelné rozrušení a hyperaktivita), 

pokud máte problémy s ledvinami, játry nebo se srdcem, 

pokud máte diabetes (cukrovku), 

pokud trpíte epilepsií nebo jste dříve měl(a) záchvaty, 

pokud trpíte zeleným zákalem (zvýšený nitrooční tlak), 

pokud  se  Vám  snadno  tvoří  modřiny  nebo  u  Vás  snadno  dochází  ke  krvácení  nebo  užíváte 
léčivý  přípravek,  který  může  zvýšit  krvácení, jako je  warfarin,  kyselina acetylsalicylová  nebo 
ibuprofen, 

pokud jste těhotná, můžete být těhotná nebo kojíte (viz bod “Těhotenství, kojení a plodnost“), 

pokud užíváte jakýkoli jiný přípravek k léčbě deprese, 

pokud u Vás byla zjištěna schizofrenie a Vy užíváte léky na schizofrenii, 

pokud užíváte tamoxifen k léčbě rakoviny prsu (nebo při problémech s plodností), 

pokud se podrobujete elektrokonvulzívní léčbě (ECT). 

 
Buďte  zvláště  opatrní  v případě,  že  užíváte  přípravek  Remood  a  je  Vám  více  než  65  let  nebo  máte 
problémy s játry, protože: 

přípravek  Remood  může  vzácně  způsobit  snížení  množství  sodíku  v krvi  (hyponatremii),  což 
může vést k ospalosti a ke svalové slabosti. To může být častěji pozorováno v případě, že trpíte 
cirhózou jater a/nebo užíváte jiné léky, o nichž je známo, že způsobují hyponatremii. Pokud se u 
Vás vyskytnou tyto příznaky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem. 

 
Děti a dospívající 
Přípravek  Remood  by  neměli  běžně  užívat  děti  a  dospívající  do  18  let.  Měli  byste  také  vědět,  že  u 
pacientů  do  18  let,  kteří  se  léčí  některým  z  této  skupiny  přípravků,  je  zvýšené  riziko  výskytu 
nežádoucích  účinků,  jako  jsou  pokusy  o  sebevraždu,  sebevražedné  myšlenky  a  nepřátelské  jednání 
(převážně  agresivita,  protichůdné  chování  a  hněv).  Váš  lékař  přesto  může  přípravek  Remood 
pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal 
přípravek  Remood  pacientovi  do  18  let  a  chcete  se  o  tom  poradit,  navštivte,  prosím,  znovu  svého 
lékaře.  Jestliže  se  u  pacientů  do  18  let,  kteří  jsou  léčeni  přípravkem  Remood,  rozvine  nebo  zhorší 
některý  z  výše  uvedených  příznaků,  měli  byste  o  tom  informovat  lékaře.  Rovněž  dlouhodobé 
bezpečnostní studie sledující účinky přípravku Remood ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji 
poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině provedeny.  

Stránka 3 z 11 

 

 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti 
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. 
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž 
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. 
 
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě: 

Pokud se u Vás již dříve vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu. 

Pokud  jste  mladý  dospělý.  Informace  z klinických  studií  prokázaly  zvýšené  riziko 
sebevražedného  chování  u  mladých  dospělých  (do  25  let)  s psychiatrickými  onemocněními, 
kteří byli léčeni antidepresivy.   

 
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. 
 
Možná  bude  užitečné,  když  řeknete  svým  přátelům  nebo  příbuzným
,  že  trpíte  depresemi  nebo 
úzkostnými poruchami a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohli byste je požádat, 
aby  Vám  řekli,  pokud  si  budou  myslet,  že  se  Vaše  deprese  nebo  úzkost  zhoršuje  nebo  budou-li 
znepokojení změnami ve Vašem chování.  
 
Významné nežádoucí účinky pozorované při užívání přípravku Remood 
U  některých  pacientů  užívajících  přípravek  Remood  se  objevil  neklid,  při  kterém  měli  pocit,  že 
nemohou  v klidu  ani  sedět,  ani  stát
  (tento  stav  se  nazývá  akatizie).  U  jiných  pacientů  se  projevil 
serotoninový  syndrom,  při  kterém  se  mohou  objevit  (některé  nebo  všechny)  následující  nežádoucí 
účinky:  pocit  zmatenosti, pocit  neklidu,  pocení, třes,  chvění,  halucinace  (podivné  vize  nebo  zvuky), 
náhlé svalové záškuby nebo zrychlený srdeční rytmus. Pokud se u Vás některý z těchto nežádoucích 
účinků  objeví,  vyhledejte  svého  lékaře.  Více  informací  o  těchto  i  jiných  nežádoucích  účincích  po 
užívání přípravku Remood naleznete v bodu 4 této příbalové informace.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Remood 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.   
Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Remood nebo mohou zvýšit pravděpodobnost výskytu 
nežádoucích účinků. Také přípravek Remood může ovlivnit účinek jiných léků. 
Patří sem:  

Léky  zvané  inhibitory  monoaminooxidázy  (IMAO,  včetně  moklobemidu  a  methylthioninium- 
chloridu (methylenová modř)), viz bod “Neužívejte přípravek Remood“.  

Thioridazin  nebo  pimozid,  které  patří  mezi  antipsychotika,  viz  bod  “Neužívejte  přípravek 
Remood“.  

Kyselina  acetylsalicylová,  ibuprofen  nebo  jiné  léky  ze  skupiny  NSAID  (nesteroidních 
protizánětlivých látek) jako je celekoxib, etodolak, diklofenak a meloxikam, které se používají k 
léčbě bolesti a zánětu. 

Tramadol a pethidin, přípravky k léčbě silné bolesti.  

Léky nazývané triptany, například sumatriptan, používané k léčbě migrény. 

Ostatní antidepresiva včetně jiných léků ze skupiny SSRI, tryptofan a tricyklická antidepresiva, 
jako je klomipramin, nortriptylin a desipramin. 

Přípravky jako lithium, risperidon, perfenazin, klozapin (tj. antipsychotika) používané k léčení 
některých psychiatrických poruch. 

Fentanyl, užívaný k anestezii a k léčbě chronické bolesti. 

Kombinace  fosamprenaviru  a  ritonaviru,  která  se  používá  k  léčení  infekcí  virem  lidské 
imunodeficience (HIV). 

Třezalka tečkovaná, rostlinný přípravek k léčbě depresí. 

Fenobarbital,  fenytoin,  valproát  nebo  karbamazepin,  které  se  používají  k  léčbě  křečí  nebo 
epilepsie. 

Stránka 4 z 11 

 

Atomoxetin,  který  se  používá  k  léčbě  hyperaktivity  s  poruchou  pozornosti  (ADHD,  attention 
deficit hyperactivity disorder). 

Procyklidin, který se používá k mírnění třesu, zvláště u Parkinsonovy nemoci. 

Warfarin nebo jiné látky ze skupiny antikoagulancií, které se používají ke „zředění“ krve. 

Propafenon, flekainid a přípravky používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu. 

Metoprolol, beta-blokátor používaný k léčení vysokého krevního tlaku a jiných srdečních potíží. 

Pravastatin, používaný k léčbě vysokého cholesterolu. 

Rifampicin, používaný k léčbě tuberkulózy a lepry. 

Linezolid, antibiotikum. 

Tamoxifen, který se užívá k léčbě rakoviny prsu nebo při problémech s plodností. 

 
Přípravek Remood s jídlem, pitím a alkoholem 
Pokud užíváte přípravek Remood, nepijte alkoholické nápoje, protože alkohol může zhoršit příznaky 
Vaší  choroby  nebo  nežádoucí  účinky.  Užívání  přípravku  Remood  ráno  společně  s jídlem  snižuje 
pravděpodobnost výskytu pocitu na zvracení (nevolnosti). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
U  dětí,  jejichž  matky  užívaly  přípravek,  jako  je  Remood,  v  průběhu  několika  prvních  měsíců 
těhotenství,  byla  zaznamenána  hlášení  poukazující  na  zvýšené  riziko  vrozených  vad,  především 
srdečních.  
 
V běžné populaci se přibližně 1 ze 100 dětí narodí s vrozenou srdeční vadou. Toto číslo se zvyšuje až 
na  2  děti  ze  100  u  matek,  které  užívaly  přípravek,  jako  je  Remood.  Společně  s  lékařem  se  můžete 
rozhodnout, jestli je pro Vás lepší v době těhotenství změnit způsob léčby nebo postupně přípravek 
Remood  vysadit.  Po  zvážení  Vašeho  stavu  ale  může  lékař  dojít  k  závěru,  že  je  pro  Vás  lepší 
pokračovat v léčbě přípravkem Remood. 
 
Ubezpečte  se,  že  Vaše  porodní  asistentka  nebo  lékař  vědí,  že  užíváte  přípravek  Remood.  Pokud  se 
léky  jako  přípravek  Remood  užívají  v  průběhu  těhotenství,  zvláště  v  průběhu  pozdního  těhotenství, 
mohou  zvyšovat  riziko  vzniku  závažné  zdravotní  komplikace  novorozenců  nazývané  perzistentní 
plicní hypertenze novorozenců (PPHN). Při PPHN je tlak krve v cévách mezi srdcem novorozence a 
jeho plícemi příliš vysoký. Pokud užíváte přípravek Remood během posledních 3 měsíců těhotenství, 
mohou se u novorozence objevit i další zdravotní komplikace, které se obvykle rozvinou v průběhu 
prvních 24 hodin po porodu. Tyto příznaky jsou: 

potíže s dýcháním 

modravé zabarvení kůže, zvýšená nebo snížená teplota 

modré zbarvení rtů 

zvracení nebo poruchy příjmu potravy 

zvýšená únava, poruchy spánku nebo přílišný pláč 

zvýšené nebo snížené svalové napětí 

třes, neklid nebo křeče 

zesílené reflexy. 

 
Pokud  se  kterýkoli  z  těchto  příznaků  objeví  po  narození  u  Vašeho  dítěte  nebo  jste  znepokojená 
zdravotním stavem Vašeho dítěteřekněte to co nejdříve svému lékaři nebo porodní asistence, Ti Vám 
poradí, co máte dělat. 
Přípravek  Remood  se  ve  velmi  malém  množství  vylučuje  do  mateřského  mléka.  Pokud  užíváte 
přípravek Remood, navštivte před tím, než začnete kojit, svého lékaře a požádejte ho o radu. Poraďte 
se se svým lékařem o možnosti kojení během užívání přípravku Remood. 

Stránka 5 z 11 

 

 
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že paroxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo 
ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Dříve  než  budete  řídit  motorové  vozidlo  nebo  obsluhovat  stroje,  ujistěte  se,  zda  u  Vás  přípravek 
Remood  nezpůsobuje  pocit  únavy,  závratě,  rozmazané  vidění  nebo  ospalost.  Pokud  ano,  musíte  se 
těchto činností vyvarovat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Remood užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si   nejste 
jistý(á) poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Váš lékař Vám sdělí, kolik tablet přípravku Remood máte denně užívat. 
 
Nejlepší  je  užívat  přípravek  Remood  s jídlem  (např.  ranní  dávku  se  snídaní).  Tablety  přípravku 
Remood se mají polykat celé a zapít vodou; nemají se rozkousat. 
 
Obvyklá denní dávka přípravku Remood k léčení deprese, úzkosti a posttraumatické stresové poruchy 
je  20  mg.  Doporučená  denní  dávka  přípravku  Remood  k léčení  panické  poruchy  nebo  obsedantně-
kompulzivní  poruchy  je  40  mg.  Lékař  Vám  však  může  na  začátku  léčby  předepsat  nižší  dávku  a 
postupně ji zvyšovat až na doporučenou denní dávku. 
 
Většina dospělých obvykle užívá dávku mezi 20 mg až 40 mg přípravku Remood denně v závislosti na 
tom, jaká je jejich odpověď na léčbu. V některých případech může lékař dávku zvýšit na 50 mg a k 
léčbě panických nebo obsedantně-kompulzivních poruch Vám lékař může doporučit, abyste užíval(a) 
až 60 mg denně. Pokud je Vám více než 65 let, je nejvyšší doporučená dávka 50 mg denně. 
 
V užívání Vašeho léku byste měl(a) pokračovat i tehdy, když nebudete okamžitě cítit úlevu, protože 
může trvat i několik týdnů, než začne přípravek Remood účinkovat.     
 
Máte-li pocit, že účinek přípravku Remood je příliš silný nebo příliš slabý nebo pokud máte nějaké 
jiné problémy, o nichž si myslíte, že by mohly mít souvislost s užíváním přípravku Remood, řekněte 
to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi.  Lék  však  musíte  užívat  do  té  doby,  dokud  Vám  lékař  neřekne, 
abyste ho přestal(a) užívat. Lékař Vám může doporučit, abyste pokračoval(a) v užívání Vašeho léku 
po  dobu  několika  měsíců,  a  to  i  tehdy,  když  se  již  cítíte  lépe,  aby  se  zabránilo  možnému  návratu 
nemoci (viz dále: Pokud jste se již začal(a) léčit přípravkem Remood ). Pokyny lékaře vždy dodržujte. 
 
Pokud jste se již začal(a) léčit přípravkem Remood 
Podobně jako ostatní léky z této skupiny, ani přípravek Remood neodstraní Vaše příznaky okamžitě. 
Lidé  se  obvykle  začnou  cítit  lépe  až  po  několika  týdnech.  Příznaky  deprese  nebo  jiných 
psychiatrických poruch mohou občas zahrnovat i myšlenky na sebepoškozování nebo sebevraždu. Je 
možné, že tyto příznaky budou pokračovat nebo se i zvyšovat až do doby, dokud se zcela neprojeví 
antidepresivní účinek Vašeho léku. Toto se častěji vyskytuje u mladých dospělých osob (pod 25 let 
věku)  nebo  u  těch,  kteří  nikdy  předtím  neužívali  léky  proti  depresím.  Pokud  budete  mít  během 
počáteční  fáze  léčby  (nebo  kdykoli  jindy  během  léčby)  jakékoli  úzkostné  myšlenky  nebo  zážitky, 
řekněte to okamžitě svému lékaři nebo navštivte nejbližší nemocnici. 
 
Během několika prvních týdnů léčby se mohou objevit příznaky, jako jsou pohybový neklid, prudké 
pohyby nebo neschopnost v klidu posedět či postát. Pokud se u Vás tyto příznaky vyskytnou, řekněte 
to co nejdříve svému lékaři.  
 
Je důležité, abyste pokračoval(a) v užívání léčivého přípravku tak dlouho, jak Vám to doporučí lékař, 
a  to  i  tehdy,  když  se  začnete  cítit  lépe.  Je  to  proto,  aby  se  zabránilo  možnému  návratu  příznaků 

Stránka 6 z 11 

 

nemoci.  Bude  to  pravděpodobně  trvat  nejméně  šest  měsíců  po  uzdravení  se  z deprese  a  u  panické 
poruchy a obsedantně-kompulzivní poruchy to může trvat ještě déle. U léčení všech ostatních poruch 
Vám lékař poradí, jak dlouho máte přípravek Remood užívat. 
 
Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin 
Pokud  trpíte  poruchou  funkce  jater  nebo  těžkou  poruchou  funkce  ledvin,  může  lékař  rozhodnout  o 
tom, že budete užívat nižší dávku přípravku Remood, než je obvyklé. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Remood, než jste měl(a) 
Pokud  užijete  (nebo  někdo  jiný  užije)  příliš  mnoho  tablet  přípravku  Remood,  okamžitě  o  tom 
informujte  svého  lékaře  nebo  okamžitě  vyhledejte  lékařskou  pomoc  v nemocnici.  Ukažte  tam  také 
obal užitých tablet.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít
 přípravek Remood  
Užívejte svůj lék každý den ve stejný čas. 
Pokud na dávku zapomenete a vzpomenete si na ni dříve, než si půjdete lehnout, užijte ji okamžitě. 
Další den pokračujte s užíváním v obvyklé době.  
Pokud si na dávku vzpomenete až v noci nebo příští den, vynechte tuto dávku. Je přitom možné, že se 
u  Vás  projeví  nežádoucí  účinky  spojené  s přerušením  léčby,  ale  ty  by  měly  vymizet  po  užití 
následující dávky v obvyklé době.  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat
 přípravek Remood  
Neukončujte  léčbu  přípravkem  Remood  a  nepřestávejte  užívat  přípravek  Remood,  dokud  Vám  to 
neřekne lékař. Pokud přestanete přípravek Remood užívat, hlavně když to uděláte náhle, mohou se u 
Vás objevit nežádoucí účinky.  
 
Až  budete  končit  užívání  přípravku  Remood,  může  Vám  lékař  doporučit,  abyste  dávku  snižoval(a) 
postupně.  Pokud  dávka  není  snižována  postupně,  zvyšuje  se  pravděpodobnost  výskytu  nežádoucích 
účinků. Pokud se u Vás po ukončení užívání přípravku Remood vyskytnou závažné nežádoucí účinky, 
navštivte svého lékaře. Lékař Vám může poradit, abyste začal(a) znovu užívat svůj lék a potom jste ho 
vysazoval(a) pomaleji. 
Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky, neznamená to, že jste závislý(á) a že nebudete moci přestat 
přípravek Remood užívat. 
 
Možné nežádoucí účinky po ukončení léčby: 
Studie ukazují, že 3 z 10 osob zaznamenají po ukončení užívání přípravku Remood nějaké příznaky. 
Pravděpodobnost, že k tomu dojde je větší, pokud užíváte přípravek Remood delší dobu, užíváte vyšší 
dávku nebo příliš rychle snižujete dávku. U většiny osob příznaky během dvou týdnů samy spontánně 
vymizí.  
 
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů:  

Pocit závrati, nestability nebo nerovnováhy 

Pocit  mravenčení,  pocit  pálení  a  (méně  často)  pocit  slabých  elektrických  šoků,  včetně  těchto 
pocitů v hlavě 

Někteří  pacienti  mohou  pociťovat  během  ukončování  léčby  přípravkem  Remood  bzučení,  syčení, 

pískání, zvonění nebo jiné přetrvávající zvuky v uších (tinitus). 

Poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost spát) 

Pocit úzkosti 

Bolest hlavy 

 
Mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů:  

Nauzea (pocit na zvracení) 

Pocení (včetně nočního pocení) 

Pocit neklidu nebo vzrušení 

Stránka 7 z 11 

 

Třes (chvění) 

Pocit zmatenosti nebo dezorientace 

Průjem 

Emocionální nestabilita nebo podrážděnost 

Zrakové poruchy 

Bušení srdce vnímané pacientem (palpitace) 
 

Pokud  se  obáváte,  že  se  u  Vás  projevily  nežádoucí  účinky  spojené  s ukončením  léčby  přípravkem 
Remood, navštivte, prosím, svého lékaře. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí  
vyskytnout u každého. 
Nežádoucí účinky se  mohou projevit během užívání tablet přípravku Remood, nebo když se tablety 
přestanou užívat a nemusí vždy souviset s užíváním samotného přípravku Remood.  
 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  následujících  nežádoucích  účinků, navštivte lékaře.  Můžete  se 
spojit se svým lékařem nebo vyhledat lékařskou pomoc přímo v nemocnici. 
 
Méně časté nežádoucí účinky 
(mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100): 

Pokud  u  Vás  dochází  ke  vzniku  neobvyklých  krevních  podlitin  nebo  ke  krvácení,  včetně 
zvracení  krve  nebo  k  výskytu  krve  ve  stolici,  okamžitě  o  tom  informujte  svého  lékaře  nebo 
vyhledejte lékařskou pomoc přímo v nemocnici. 

Pokud zjistíte, že nejste schopen (schopna) se vymočit, okamžitě o tom informujte svého lékaře 
nebo vyhledejte lékařskou pomoc přímo v nemocnici. 

 
Vzácné nežádoucí účinky 
(mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000): 

Pokud  se  u  Vás  objeví  křeče  (záchvaty),  okamžitě  o  tom  informujte  svého  lékaře  nebo 
vyhledejte lékařskou pomoc přímo v nemocnici. 

Pokud pociťujete neklid a máte pocit, že nemůžete v klidu ani sedět, ani stát, může se u Vás 
projevovat stav nazývaný akatizie. Při zvyšování dávek přípravku Remood se tyto pocity mohou 
zhoršovat. Pokud pociťujete tyto příznaky, informujte o tom svého lékaře 

Pokud  pociťujete  únavu,  slabost  nebo  zmatenost  a  máte  bolavé  nebo  ztuhlé  svaly  či 
nekoordinované pohyby,  může to být způsobeno nedostatkem sodíku v  krvi. Pokud  máte tyto 
příznaky, navštivte svého lékaře. 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky 
(mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10000): 

Alergické reakce na přípravek Remood, které mohou být závažné. 

 
Pokud se  u  Vás objeví  zarudlá  hrudkovitá  kožní  vyrážka, otoky  očních  víček,  obličeje, rtů,  úst  nebo 
jazyka, začínající svědění nebo problémy s dýcháním (dušnost) nebo s polykáním a pocit slabosti nebo 
závrať  vedoucí  ke  kolapsu  nebo  ztrátě  vědomí,  kontaktujte  svého  lékaře  nebo  vyhledejte  lékařskou 
pomoc přímo v nemocnici. 
 

Pokud  se  u  Vás  objeví  některé  nebo  všechny  z  následujících  příznaků,  můžete  mít  tzv. 
serotoninový syndrom. Jde o následující příznaky: pocit zmatenosti, pocit neklidu, pocení, třes, 
chvění, halucinace (podivné vize nebo zvuky), náhlé svalové záškuby nebo zrychlený srdeční 
rytmus. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků objeví, navštivte svého lékaře. 

Akutní glaukom (akutní zelený zákal). 

 

Stránka 8 z 11 

 

Pokud pociťujete bolest v oku spojenou s neostrým viděním, navštivte svého lékaře. 
 
Není  známo  (četnost  nelze  z dostupných  údajů  určit):  U  některých  osob  se  mohou  při  užívání 
přípravku  Remood  nebo  krátce  po  ukončení  léčby  objevit  myšlenky  na  sebepoškozování  nebo 
sebevražedné myšlenky, agresivita (viz bod 2, Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek 
Remood užívat). 
 
Další možné nežádoucí účinky v průběhu léčby 
 
Velmi časté nežádoucí účinky 
(mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10): 

Nevolnost (pocit na zvracení). Užíváním léku ráno s jídlem se sníží pravděpodobnost, že k ní 
dojde. 

Změna v sexuálním chování nebo funkci. Například ztráta orgasmu a u mužů abnormální erekce 
a ejakulace. 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10): 

Zvýšená hladina cholesterolu v krvi. 

Snížená chuť k jídlu. 

Potíže se spánkem (nespavost nebo spavost). 

Abnormální sny (včetně nočních můr). 

Pocit závrati nebo chvění (třes). 

Bolest hlavy. 

Potíže s koncentrací. 

Pohybový neklid. 

Neostré vidění. 

Zívání, sucho v ústech. 

Průjem nebo zácpa. 

Zvracení. 

Nárůst tělesné hmotnosti.  

Pocit slabosti. 

Pocení.   

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou vyskytnout až u 1 osoby ze 100: 

Dočasné  zvýšení  krevního  tlaku,  nebo  dočasné  snížení,  při  kterém  můžete  mít  závrať  (pocit 
točení hlavy) nebo Vám může být na omdlení, když se náhle postavíte. 

Zrychlený srdeční rytmus. 

Neschopnost pohybu, strnulost, třes nebo nekontrolovatelné pohyby úst a jazyka. 

Rozšíření zornic. 

Kožní vyrážka, svědění. 

Pocit zmatenosti. 

Halucinace (podivné vize a zvuky). 

Neschopnost  se  vymočit  (retence  moči)  nebo  nekontrolovatelný  nechtěný  únik  moče 
(inkontinence moči). 

Pokud  máte  cukrovku  (diabetes  mellitus),  můžete  zaznamenat  během  užívání  přípravku 
Remood poruchu kontroly hladiny cukru v krvi. Prosím, požádejte svého lékaře, aby přizpůsobil 
dávkování insulinu nebo léků na diabetes. 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000): 

Abnormální tvorba mléka u mužů a žen. 

Pomalý srdeční rytmus. 

Vliv na játra, který se projeví na hodnotách jaterních testů. 

Panické záchvaty. 

Hyperaktivní chování nebo překotné myšlenky (mánie). 

Pocit odcizení a nepřirozeného vztahu k sobě a okolí (deperzonalizace). 

Pocit úzkosti. 

Stránka 9 z 11 

 

Neodolatelné nutkání k pohybu nohama (syndrom neklidných nohou). 

Bolest kloubů nebo svalů. 

Zvýšená hodnota hormonu zvaného prolaktin v krvi. 

Poruchy  menstruačního  cyklu  (včetně  silné  nebo  nepravidelné  menstruace,  krvácení  mezi 
menstruacemi a vynechání nebo opoždění menstruace). 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou vyskytnout až u 1 osoby z 10000): 

Problémy s játry, které mají za následek zežloutnutí kůže a očního bělma. 

Zadržování tekutin nebo vody způsobující otoky rukou nebo nohou. 

Citlivost na sluneční světlo. 

Kopřivka. 

Přetrvávající bolestivá erekce. 

Snížený  počet  krevních  destiček,  který  se  může  projevit  neočekávaným  krvácením,  např. 
krvácením z dásní, krví v moči nebo ve zvratcích nebo neočekávanou tvorbou modřin. 

Kožní vyrážka, která může být tvořená puchýřky a vypadat jako malé terčíky (tmavá skvrna ve 
středu,  která  je  obklopená  světlejším  lemem  a  tmavým  okrajem)  a  která  se  nazývá  erythema 
multiforme. 

Rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zvláště okolo úst, nosu, očí a genitálií (Stevens-
Johnsonův syndrom). 

Rozsáhlá  vyrážka  s  puchýři  a  olupující  se  kůží  na  většině  povrchu  těla  (toxická  epidermální 
nekrolýza). 

Syndrom  nepřiměřené  sekrece  antidiuretického  hormonu  (SIADH),  což  je  onemocnění,  při 
kterém v těle dochází ke zvýšení množství vody a snížení koncentrace sodíku (soli) následkem 
nesprávných  chemických  signálů.  Pacienti  s SIADH  mohou  mít  závažné  zdravotní  problémy 
anebo také nemusí mít žádné příznaky. 

 
Nežádoucí účinky s četností není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): 

U  některých  pacientů  se  během  užívání  přípravku  Remood  může  objevit  bzučení,  syčení, 
pískání zvonění nebo jiné přetrvávající zvuky v uších (tinitus). 

 
U  pacientů,  kteří  užívají  tento  typ  léčivých  přípravků,  bylo  pozorováno  zvýšení  rizika  kostních 
zlomenin. 
 
Pokud  Vás  během  užívání  přípravku  Remood  cokoli  znepokojilo,  řekněte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi, kteří Vám jistě poradí.  
 
Když  byl  přípravek  Remood  podáván  dětem  a  dospívajícím  do  18 let  věku,  časté nežádoucí  účinky 
postihly více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 dětí/dospívajících. Patří mezi ně: změna emocí včetně 
pláče,  změny  nálady,  pokusy  o  sebepoškozování,  myšlenky  na  sebevraždu  a  pokus  o  sebevraždu 
(myšlenky  na  sebevraždu  a  pokus  o  sebevraždu  se  vyskytly  hlavně  ve  studiích  u  dospívajících 
s depresí),  negativně  zaujaté  a  nepřátelské  chování  (hlavně  u  dětí  mladších  než  12  let  s  obsesemi  a 
kompulzemi),  nechutenství,  chvění,  abnormální  pocení,  hyperaktivita  (příliš  mnoho  energie), 
pohybový neklid. 
 
Když děti a dospívající do 18 let věku přestanou přípravek Remood užívat, mohou se objevit tyto časté 
nežádoucí účinky (pozorované navíc k těm, které se vyskytovaly u dospělých) u více než 1 ze 100 ale 
méně  než  1  z 10  dětí/dospívajících:  změna  emocí  (včetně  pláče,  změny  nálady,  pokus  o 
sebepoškození, myšlenky na sebevraždu a pokus o sebevraždu), bolest břicha a pocit nervozity. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 

Stránka 10 z 11 

 

100 41 Praha 10 
Webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek  Remood uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.  
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu  za  “EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co  přípravek Remood obsahuje 

Léčivou  látkou  je  paroxetin.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  paroxetinum  20  mg  (jako 
paroxetini hydrochloridum hemihydricum 22,76 mg). 

Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ 
A), hypromelosa, magnesium-stearát. 
Potahová vrstva tablety: makrogol 400, makrogol 6000, polysorbát 80, oxid titaničitý (E171), 
hypromelosa. 

  
Jak přípravek Remood  vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé  nebo  téměř  bílé  kulaté  bikonvexní  potahované  tablety  o  průměru  9  mm,  na jedné  straně  půlicí 
rýha, na druhé označení 

20

X

.   

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Tablety jsou baleny v PVC/Al blistrech. 
V balení je 30 potahovaných tablet (3 blistry, v každém 10 tablet). 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 

 

Gedeon Richter Plc., 
Gyömrői út 19-21, 
1103 Budapešť, 
Maďarsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. 
Na Strži 65 
140 00 Praha 4 
Tel: +420 261 141 200 
e-mail: info@richtergedeon.cz 
 
 

Stránka 11 z 11 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
25. 10. 2017 

Recenze

Recenze produktu REMOOD 20 MG 30X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu REMOOD 20 MG 30X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám