Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PANTHEON FRANCE, BOURGOIN - JALLIEU
Kód výrobku: 37085
Kód EAN: 8594012691254
Kód SÚKL: 21890
Držitel rozhodnutí: PANTHEON FRANCE, BOURGOIN - JALLIEU
Přípravek je určen k léčbě následujících stavů: Dospělí: - Depresivní epizody. - Obsedantně-kompulzivní porucha. - Mentální bulimie: Prozac je užíván společně s psychoterapií ke snížení záchvatovitého přejídání a vyprazdňovacích aktivit. Děti a dospívající od 8 let věku: - Středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 4-6 sezeních na psychologickou terapii. Přípravek Prozac by měl být poskytnut dětem nebo mladým osobám pouze v kombinaci s psychologickou terapií.

Příbalový letáksp.zn. sukls160743/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Prozac
20mg, tvrdé tobolky
fluoxetini hydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Prozac a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prozac užívat
3. Jak se přípravek Prozac užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Prozac uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK PROZAC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Prozac patří do skupiny přípravků nazývaných antidepresiva selektivní inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu (SSRI).
Přípravek je určen k léčbě následujících stavů:
Dospělí:
Depresivní epizody
Obsedantně-kompulzivní porucha (nutkavé myšlení a jednání)
Mentální bulimie (záchvatovité přejídání): Prozac je užíván společně s psychoterapií ke snížení
záchvatovitého přejídání a vyprazdňovacích aktivit.
Děti a dospívající od 8 let věku:
Středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 4-6 sezeních na
psychologickou terapii. Přípravek Prozac by měl být poskytnut dětem nebo mladým osobám
pouze v kombinaci s psychologickou terapií.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PROZAC
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Prozac a oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi:
jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á) na fluoxetin nebo na kteroukoli další složku přípravku
Prozac. Alergie může zahrnovat vyrážku, svědění, oteklé tváře nebo rty a dušnost.


jestliže užíváte přípravky známé jako neselektivní inhibitory monoaminooxidázy nebo
reverzibilní inhibitory monoamiooxidázy typu A (označované také IMAO), které jsou také
používané k léčbě deprese, protože může dojít k závažným a dokonce smrtelným reakcím.
Léčba fluoxetinem může být zahájena nejdříve 2 týdny po ukončení léčby ireverzibilními inhibitory
IMAO (např. tranylcypromin).
Avšak léčba fluoxetinem může být zahájena následující den po ukončení léčby určitými IMAO
nazývanými reverzibilní inhibitory (např. moklobemid).
Neužívejte žádné přípravky ze skupiny IMAO nejméně po dobu pěti týdnů po ukončení léčby
přípravkem Prozac. Jestliže je přípravek Prozac předepisován po delší dobu nebo ve větších dávkách,
váš lékař může rozhodnout o delším intervalu. Příklady IMAO zahrnují nialamid, iproniazid, selegilin,
moklobemid, fenelzin, tranylcypromin, isokarboxazid a tolotaxon.
Protože při užívání přípravku Prozac je nutná zvláštní opatrnost, sdělte lékaři nebo lékárníkovi,
jestliže:
dojde k rozvoji vyrážky nebo jiné alergické reakce (jako je svědění, otok tváře nebo rtů nebo
dušnost), přestaňte užívat tobolky a ihned kontaktujte lékaře.
máte nebo jste v minulosti měl(a) epilepsii, máte záchvaty nebo se jejich četnost zvýšila,
přestaňte okamžitě užívat tobolky a ihned kontaktujte lékaře nebo lékárníka.
trpěl(a) jste v minulosti mánií, pokud máte mánii, kontaktujte ihned svého lékaře, užívání
fluoxetinu může být nutné ukončit.
máte cukrovku, lékař může upravit dávku inzulínu nebo jiné antidiabetické léčby;
máte jaterní problémy (lékař může upravit dávku)
máte problémy se srdcem
užíváte diuretika (tablety na odvodnění), obzvláště jste-li starší
jste léčen(a) elektrokonvulzivní léčbou (elektrošoky)
měl(a) jste v minulosti potíže s krvácivostí nebo u vás dojde ke vzniku modřin nebo
neobvyklého krvácení
užíváte léčivé přípravky, které ovlivňují srážení krve (viz Vzájemné působení s dalšími
přípravky).
užíváte léčivé přípravky obsahující tamoxifen (užívá se k léčbě rakoviny prsu)(viz Vzájemné
působení s dalšími léčivými přípravky).
pokud pocítíte neklid nebo neschopnost zůstat sedět nebo stát v klidu. Zvyšování dávky
přípravku Prozac může tyto příznaky zhoršit
jestliže dostanete horečku, objeví se svalová ztuhlost nebo třes, změny duševního stavu jako je
zmatenost, podrážděnost nebo extrémní rozrušení, můžete trpět tzv. serotoninovým syndromem
nebo neuroleptickým maligním syndromem. Ačkoliv k tomuto stavu dochází velmi vzácně,
jedná se o život ohrožující stav. Kontaktujte ihned lékaře, užívání fluoxetinu může být nutné
ukončit.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí nebo úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo
sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat
antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny,
ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:


- jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
- jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko sebevražedného
chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychickými onemocněními, kteří byli léčeni
antidepresivy.
Pokud se u vás kdykoliv vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese a požádáte ho,
aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby vám řekli, pokud si
budou myslet, že se vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo budou-li znepokojeni změnami ve
vašem chování.
Užití u dětí a dospívajících ve věku 8 až 18 let:
U pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu
nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání
(převážně agresivita, protichůdné jednání a hněv). Prozac by měl být u dětí a dospívajících ve věku 8
až 18 let užíván pouze k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod (v kombinaci
psychologickou terapií) a neměl by být užíván v jiných indikacích.
Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Prozac ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a
rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. Váš lékař přesto může
Prozac předepsat k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod v kombinaci
s psychologickou terapií pacientům do 18 let, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud
lékař předepsal Prozac pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého
lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Prozac, rozvine nebo zhorší
některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom lékaře informovat.
Prozac by neměl být používán k léčbě dětí do 8 let.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době (až 5 týdnů zpátky), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Tento přípravek
může ovlivnit způsob, jak další léčiva působí (interakce). Interakce, které by mohly nastat:
inhibitory MAO (užívané k léčbě deprese). Neselektivní inhibitory MAO a inhibitory MAO
typu A (moklobemid) nesmí být užívány společně s přípravkem Prozac vzhledem k tomu, že
může dojít k vážným až smrtelným reakcím (serotoninový syndrom) (viz bod Neužívejte
přípravek Prozac). Inhibitory MAO typu B (selegilin) mohou být užívány s přípravkem Prozac
pouze pod přísným lékařským dohledem.
lithium, tryptofan; při podávání těchto přípravků s přípravkem Prozac existuje zvýšené riziko
serotoninového syndromu. Jestliže je fluoxetin užíván v kombinaci s lithiem, lékař vás bude
častěji kontrolovat.
fenytoin (užívaný k léčbě epilepsie); protože přípravek Prozac může ovlivnit hladiny tohoto
léku v krvi, může váš lékař zahájit léčbu fenytoinem opatrněji a provádět častější kontroly,
pokud je podáván společně s přípravkem Prozac.
klozapin, (užívaný k léčbě některých duševních onemocnění), tramadol (lék proti bolesti) nebo
triptany (k léčbě migrény); existuje zvýšené riziko krvácení nebo vysokého krevního tlaku.
flekainid nebo enkainid (k léčbě srdečních potíží), karbamazepin (k léčbě epilepsie), tricyklická
antidepresiva (např. imipramin, desipramin a amitriptylin); protože přípravek Prozac může
měnit hladiny těchto léků v krvi, lékař může snížit jejich dávku, pokud jsou podávány společně
s přípravkem Prozac.


tamoxifen (používá se při léčbě rakoviny prsu), protože přípravek Prozac může měnit hladinu
tohoto přípravku v krvi a nelze vyloučit snížení účinku tamoxifenu, lékař může zvážit jinou
antidepresivní léčbu.
warfarin nebo jiné přípravky užívané k ředění krve; Přípravek Prozac může ovlivňovat účinek
těchto léků na krev. Jestliže je léčba přípravkem Prozac zahájena nebo ukončena, zatímco
užíváte warfarin, lékař může provést určitá vyšetření.
Pokud jste léčen(a) přípravkem Prozac, neměl(a) byste užívat rostlinné přípravky obsahující
třezalku tečkovanou, protože to může zvyšovat nežádoucí účinky. Pokud již třezalku užíváte,
když zahájíte léčbu přípravkem Prozac, přestaňte třezalku užívat a při další návštěvě to sdělte
svému lékaři.
Užívání přípravku Prozac s jídlem a pitím
Přípravek Prozac můžete užívat s jídlem nebo mezi jídly, podle toho, co upřednostňujete.
Po dobu užívání tohoto přípravku byste se měl(a) vyvarovat požívání alkoholu.
Těhotenství, kojení a fertilita
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství
Pokud jste těhotná, domníváte se, že byste mohla být těhotná nebo pokud těhotenství plánujete,
poraďte se se svým lékařem co nejdříve.
Některé údaje ukazují, že u dětí matek, které užívaly fluoxetin během prvních několika měsíců
těhotenství, je zvýšené riziko výskytu vrozených vad, hlavně srdečních. V běžné populaci se se
srdeční vadou narodí přibližně 1 dítě ze 100. U matek užívajících Prozac je výskyt zmíněného rizika
zvýšen na přibližně 2 děti ze 100. Pokud jste těhotná, můžete se Vy a Váš lékař rozhodnout, zda pro
Vás bude lepší postupně fluoxetin vysazovat nebo v závislosti na dalších okolnostech v léčbě
přípravkem Prozac pokračovat.
Při užívání v těhotenství je zapotřebí zvýšená opatrnost, obzvláště v pozdní fázi těhotenství nebo před
porodem, protože u novorozenců byly hlášeny následující účinky: podrážděnost, třes, svalová slabost,
přetrvávající pláč, problémy se sáním nebo usínáním.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Prozac. Užívání látek jako
je fluoxetin během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu
závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje
zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po
porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.
Kojení
Fluoxetin je vylučován do mateřského mléka a může mít za následek nežádoucí účinky u dětí. Kojit
byste měla pouze tehdy, pokud je to zcela nezbytné. Jestliže v kojení pokračujete, lékař vám může
předepsat nižší dávku fluoxetinu.
Fertilita
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že fluoxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo
ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


Tento léčivý přípravek může ovlivnit váš úsudek a koordinaci. Neřiďte ani neobsluhujte stroje bez
porady s lékařem nebo lékárníkem.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PROZAC UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Prozac přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s
lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je:
Deprese: Doporučená dávka je 20 mg denně. V případě potřeby lékař přehodnotí a upraví dávku
v průběhu 3 až 4 týdnů po zahájení léčby. V případě potřeby je možné dávku postupně zvýšit až
na maximálně 60 mg. Dávka by měla být zvyšována opatrně tak, aby bylo zajištěno, že
dostáváte nejnižší účinnou dávku. Nemusíte se cítit lépe okamžitě po zahájení užívání přípravku
na depresi. To je obvyklé, protože ke zlepšení depresivních příznaků může dojít až po několika
týdnech. Pacienti s depresí by měli být léčeni nejméně 6 měsíců.
Mentální bulimie: Doporučená dávka je 60 mg denně.
Obsedantně-kompulzivní porucha: Doporučená dávka je 20 mg denně. V případě potřeby lékař
přehodnotí a upraví dávku po 2 týdnech léčby. V případě potřeby je možné dávku postupně
zvýšit až na maximálně 60 mg. Jestliže nenastane zlepšení do 10 týdnů, léčba přípravkem
Prozac by měla být přehodnocena.
Děti a dospívající ve věku 8 až 18 let s depresí: Léčba by měla být zahájena a dále sledována
specialistou. Úvodní dávka je 10 mg/den (musí být použit jiný přípravek). Po jednom nebo dvou
týdnech může lékař zvýšit dávku na na 20 mg/den. Dávka by měla být zvyšována opatrně tak,
aby bylo zajištěno, že dostáváte nejnižší účinnou dávku. Děti s nižší tělesnou hmotností mohou
potřebovat nižší dávky. Po 6 měsících by měl lékař zhodnotit, zda je nutné pokračovat v léčbě.
Jestliže nedojde ke zlepšení, léčba musí být přehodnocena.
Jestliže jste staršího věku, lékař bude zvyšovat dávku opatrněji a denní dávky by neměly překročit 40
mg. Maximální denní dávka je 60 mg.
Jestliže máte potíže s játry nebo užíváte jiné léky, které mohou mít vliv na fluoxetin, lékař vám může
předepsat nižší dávky nebo užívání přípravku Prozac každý druhý den.
Způsob podání:
Tobolku polkněte celou a zapijte vodou. Tobolku nežvýkejte.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Prozac, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tobolek, jděte do nejbližší nemocnice (nebo na pohotovost)
nebo to ihned oznamte svému lékaři.
Pokud můžete, vezměte s sebou balení přípravku Prozac.
Příznaky předávkování zahrnují: pocit na zvracení, zvracení, záchvaty, problémy se srdcem
(nepravidelný srdeční tep a srdeční zástava), plicní problémy a změna duševního stavu sahající od
rozrušení po kóma.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Prozac
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, neznepokojujte se. Užijte svou další dávku následující den
v obvyklý čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Užívání přípravku každý den ve stejný čas vám může pomoci, abyste přípravek užíval(a)
pravidelně.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Prozac


Nepřestávejte užívat přípravek Prozac, dokud o tom nerozhodne lékař. Je důležité, abyste
přípravek nepřestal(a) užívat.
Bez předchozího doporučení lékaře nepřestávejte přípravek užívat, i když se začnete cítit lépe.
Ujistěte se, že vám tobolky nedojdou.
Při ukončení užívání přípravku Prozac můžete zaznamenat následující příznaky: závratě,
brnění/mravenčení, poruchy spánky (živé sny, noční můry, nespavost), pocit neklidu nebo rozrušení,
neobvyklou únavu nebo slabost, pocit úzkosti, pocit na zvracení/zvracení (pocit nemoci nebo nemoc),
třes, bolest hlavy.
Obecně jsou tyto příznaky mírné a samy mizí v průběhu několika týdnů, někdy však mohou přetrvávat
déle. Jestliže se u vás tyto příznaky po ukončení léčby objeví, kontaktujte svého lékaře.
Jestliže přestáváte užívat přípravek Prozac, lékař vám může snížit dávku pomalu v průběhu jednoho
nebo dvou týdnů to může snížit možnost příznaků z vysazení.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Prozac nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se u vás kdykoliv vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte
ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici (viz bod 2).
Jestliže se objeví vyrážka nebo alergická reakce jako je svědění, oteklé rty/jazyk nebo
sípání/dušnost, ihned přestaňte užívat tobolky a vyhledejte lékaře.
Jestliže pocítíte neklid nebo cítíte, že nemůžete zůstat klidně sedět nebo stát, může se jednat o
stav nazývaný akatizie. Zvýšení dávky přípravku Prozac může způsobit, že se cítíte hůře.
V tomto případě kontaktujte svého lékaře.
Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud vám zčervená kůže, dojde k různým kožním reakcím,
nebo se vám na kůži udělají puchýře nebo se kůže loupá. Je to velmi vzácné.
Někteří pacienti měli:
kombinaci příznaků (známé jako serotoninový syndrom) zahrnující nevysvětlitelnou horečku se
zrychleným dýcháním nebo srdečním tepem, pocení, svalovou ztuhlost nebo třes, zmatenost,
extrémní rozrušení nebo spavost (pouze vzácně)
pocit slabosti, netečnost nebo zmatenost převážně u starších osob a (starších) osob užívajících
diuretika (tablety na odvodnění)
prodloužená a bolestivá erekce
podrážděnost a extrémní rozrušení
Jestliže se u vás vyskytne jakýkoliv ze zmíněných nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému
lékaři.
Jestliže vás kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků obtěžuje nebo trvá delší dobu, kontaktujte
lékaře nebo lékárníka.
U pacientů užívajících přípravek Prozac byly hlášeny take následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (pozorovány u vice než 1 pacienta z 10)
- nespavost


- bolest hlavy
- průjem, pocit na zvracení
- únava

Časté (pozorovány u 1 až 10 pacientů ze 100)
- snížená chuť k jídlu, pokles tělesné hmotnosti
- nervozita, úzkost
- neklid, poruchy pozornosti
- pocit napětí nebo paniky
- snížení sexuální touhy nebo sexuální potíže (včetně neschopnosti udržet erekci pro sexuální
aktivitu)
- problémy se spánkem, nezvyklé sny, únava nebo ospalost
- závratě
- změny chuti
- nekontrolovatelné pohyby
- rozmazané vidění
- pocity rychlého a nepravidelného srdečního rytmu
- návaly, zimnice
- zívání
- trávící potíže, zvracení
- sucho v ústech
- vyrážka, kopřivka, svědění
- nadměrné pocení
- bolest kloubů
- častější potřeba močení
- neobjasněné vaginální krvácení
- pocit nejistoty nebo třesu

Méně časté (pozorovány u 1 až 10 pacientů z 1 000)
- pocit odcizení se
- podivné myšlenky
- neobvykle dobrá nálada
- potíže s dosažením orgasmu
- skřípání zubů
- záškuby svalů, nechtěné pohyby nebo potíže s rovnováhou a koordinací
- zvětšené (rozšířené) zorničky
- snížení krevního tlaku
- dechová nedostatečnost
- obtížné polykání
- vypadávání vlasů
- zvýšený sklon k tvorbě modřin
- studený pot
- obtížné močení
- pocit horka nebo chladu

Vzácné (pozorovány u 1 až 10 pacientů z 10 000)
- nízké hladiny soli v krvi
- netypické zuřivé chování
- halucinace
- rozrušení
- záchvaty paniky
- křeče
- zánět cév, rozšíření cév


- rychlé otékání tkání krku, tváře, úst nebo hrdla
- bolest jícnu, zánět hrtanu
- citlivost na sluneční světlo
- tvorba mléka
- nemožnost se zcela vymočit

Další (četnost nemůže být z dostupných údajů odhadnuta)
- myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození
- plicní problémy
- abnormální výsledky testů jaterních funkcí
- bolest svalů
- poruchy močení
- zmatenost
- krvácení z nosu, krvácení do sliznic, krvácení do zažívacího ústrojí
- nevysvětlitelná tvorba modřin nebo krvácení
- bolestivá a prodloužená erekce
- závažné kožní vyrážky
- serotoninový syndrom

Zlomeniny kostí u pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt
zlomenin kostí.
Většina těchto nežádoucích účinků mizí v průběhu léčby.
Další u dětí a dospívajících (8-18 let) mimo nežádoucí účinky uvedené výše může přípravek
Prozac zpomalit růst nebo možná zpozdit pohlavní dospívání. U dětí bylo často hlášeno také krvácení
z nosu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK PROZAC UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek Prozac nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Prozac 20mg tobolky obsahuje:
Léčivou látku je fluoxetini hydrochloridum. Jedna tobolka obsahuje fluoxetini hydrochloridum
odpovídající fluoxetinum 20 mg.
Pomocnými látkami jsou: předbobtnalý kukuřičný škrob a dimetikon.


Obal tobolky obsahuje želatinu, patentní modř V (E131), žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý
(E171), černý inkoust, který obsahuje šelak a černý oxid železitý (E172).
Jak přípravek Prozac vypadá a co obsahuje toto balení
Tobolky mají spodní částí krémovou, vrchní zelenou, na obou částech jsou potištěny nápisem LILLY
3105.
Velikost balení: 14 a 28 tobolek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Eli Lilly ČR s.r.o., Pobřežní 12, Praha 8, Česká republika
Výrobce:
Patheon France, Bourgoin-Jallieu, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.10.2013.Recenze

Recenze produktu PROZAC 28X20MG Tobolky

Diskuze (1)

Diskuze k produktu PROZAC 28X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

(1) (2) (0) 22/08/2007

Martina H. - Léčivý přípravek

Osobně dost pochybuji, že tento "léčivý přípravek" je skutečně léčivý. Vzhledem k dlouhému výčtu nežádoucích účinků a kapitole "Vzájemné pusobení s dalšími léčivými přípravky" je to pravděpodobně svinstvo, které může způsobit závislost. Nedoporučuji.

Vstoupit do diskuze