Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

PROZAC 28X20MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 37085

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (1)

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PANTHEON FRANCE, BOURGOIN - JALLIEU
Kód výrobku: 37085
Kód EAN: 8594012691254
Kód SÚKL: 21890
Držitel rozhodnutí: PANTHEON FRANCE, BOURGOIN - JALLIEU
Přípravek je určen k léčbě následujících stavů: Dospělí: - Depresivní epizody. - Obsedantně-kompulzivní porucha. - Mentální bulimie: Prozac je užíván společně s psychoterapií ke snížení záchvatovitého přejídání a vyprazdňovacích aktivit. Děti a dospívající od 8 let věku: - Středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 4-6 sezeních na psychologickou terapii. Přípravek Prozac by měl být poskytnut dětem nebo mladým osobám pouze v kombinaci s psychologickou terapií.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls227894/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Prozac  

20mg, tvrdé tobolky 

fluoxetini hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1.    Co je přípravek Prozac a k čemu se používá  
2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prozac užívat 
3.    Jak se přípravek Prozac užívá 
4.    Možné nežádoucí účinky  
5.    Jak přípravek Prozac uchovávat 
6.    Obsah balení a další informace  
 
 
1.    Co je přípravek Prozac a k čemu se používá  
 
Prozac 20 mg tvrdé tobolky obsahuje léčivou látku fluoxetin, která patří do skupiny přípravků 
nazývaných antidepresiva – selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). 
 
Přípravek je určen k léčbě následujících stavů: 
 
Dospělí: 

 

Depresivní epizody 

 

Obsedantně-kompulzivní porucha (nutkavé myšlení a jednání) 

 

Mentální bulimie (záchvatovité přejídání): Prozac je užíván společně s psychoterapií ke snížení 
záchvatovitého přejídání a vyprazdňovacích aktivit 

 
Děti a dospívající od 8 let věku:  

 

Středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 4-6 sezeních na 
psychologickou terapii. Přípravek  Prozac by měl být poskytnut dětem nebo mladým osobám 
pouze v kombinaci s psychologickou terapií.  
 

Jak přípravek Prozac učinkuje 
Každý má ve svém mozku látku, která se jmenuje serotonin. Lidé, kteří trpí depresí, obsedantně-
kompulzivní poruchou nebo mentální bulimií mají nižší hladiny serotoninu než ostatní. Není úplně 
objasněno, jak Prozac a další látky patřící mezi SSRI působí, ale mohou pomáhat zvyšováním hladiny 
serotoninu v mozku. Léčba těchto stavů je důležitá proto, aby Vám bylo lépe. Tyto stavy mohou, 
pokud nejsou léčeny, přetrvávat a stávat se závažnější a obtížněji léčitelné. Léčbu budete potřebovat 
několik týdnů nebo i měsíců, aby se zajistilo vymizení příznaků nemoci. 
 
 

 

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prozac užívat 
 
Neužívejte přípravek Prozac: 
 

 

jestliže jste alergický(á) na fluoxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). Pokud u Vás dojde k rozvoji vyrážky nebo jiné alergické reakce (jako 
je svědění, otok rtů nebo obličeje nebo dušnost), přestaňte užívat tobolky a ihned 
kontaktujte lékaře.
 

 

jestliže užíváte metoprolol k léčbě srdečního selhání, protože zvyšuje riziko, že dojde 
k přílišnému snížení srdečního rytmu. 

 

jestliže užíváte přípravky známé jako ireverzibilní neselektivní inhibitory monoaminooxidázy 
(IMAO), protože může dojít k závažným reakcím a dokonce k úmrtí (např. iproniazid užívaný 
k léčbě deprese).  

 
Léčba přípravkem Prozac může být zahájena nejdříve 2 týdny po ukončení léčby ireverzibilními 
neselektivními inhibitory IMAO (např. tranylcypromin).  
 
Neužívejte žádné přípravky ze skupiny ireverzibilních neselektivních IMAO nejméně po dobu pěti 
týdnů po ukončení léčby přípravkem Prozac. Jestliže je přípravek Prozac předepisován po delší dobu 
nebo ve větších dávkách, Váš lékař může rozhodnout o delším intervalu.  
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Prozac se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se Vás týká 
některý z následujících stavů: 
 

 

máte problémy se srdcem, víte, že Vy nebo členové Vaší rodiny mají poruchu srdečního rytmu 
nebo poruchu vedení vzruchu v srdci (prodloužení QT intervalu); 

 

jestliže dostanete horečku, objeví se svalová ztuhlost nebo třes, změny duševního stavu, jako je 
zmatenost, podrážděnost nebo extrémní rozrušení, můžete trpět tzv. serotoninovým syndromem 
nebo neuroleptickým maligním syndromem. Ačkoliv k tomuto stavu dochází velmi vzácně, 
jedná se o potenciálně život ohrožující stav. Kontaktujte ihned lékaře, užívání přípravku 
Prozac může být nutné ukončit; 

 

trpíte anebo jste trpěl(a) v minulosti mánií, pokud máte mánii, kontaktujte ihned svého lékaře, 
protože užívání přípravku Prozac může být nutné ukončit; 

 

měl(a) jste v minulosti potíže s krvácením nebo u Vás snadno dojde ke vzniku modřin nebo 
neobvyklého krvácení; 

 

užíváte léčivé přípravky, které ovlivňují srážení krve (viz „Další léčivé přípravky a přípravek 
Prozac“
); 

 

máte nebo jste v minulosti měl(a) epilepsii, máte-li záchvaty nebo se jejich četnost zvýšila, 
ihned kontaktujte lékaře nebo lékárníka. Může být nutné ukončit užívání přípravku Prozac; 

 

jste léčen(a) elektrokonvulzivní léčbou (elektrošoky); 

 

užíváte léčivé přípravky obsahující tamoxifen (užívá se k léčbě rakoviny prsu) (viz „Další 
léčivé přípravky a přípravek Prozac“
); 

 

pokud pocítíte neklid nebo neschopnost zůstat sedět nebo stát v klidu (akatízie). Zvyšování 
dávky přípravku Prozac může tyto příznaky zhoršit; 

 

máte cukrovku (diabetes), lékař může upravit dávku inzulínu nebo jiné antidiabetické léčby; 

 

máte jaterní problémy (lékař může upravit dávku);  

 

máte v klidu nízký srdeční tep a/nebo víte, že můžete mít nedostatek solí a minerálů způsobený 
např. déle trvajícím závažným průjmem a zvracením, nebo užíváním diuretik (tablet na 
odvodnění); 

 

užíváte diuretika (tablety na odvodnění), obzvláště jste-li starší; 

 

máte glaukom (zelený zákal, zvýšený nitrooční tlak); 

 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkosti  
Jestliže trpíte depresí nebo úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo 
sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat 

 

antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, 
ale někdy i déle. 
 
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:  
- jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. 
- jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko sebevražedného 
chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychickými onemocněními, kteří byli léčeni 
antidepresivy. 
 
Pokud se u Vás kdykoliv vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
 
 
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, 
že máte deprese a 
požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, 
pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo budou-li znepokojeni  změnami 
ve Vašem chování.  
 
Děti a dospívající ve věku 8 až 18 let
U pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu 
nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání 
(převážně agresivita, protichůdné jednání a hněv). Prozac

 

by měl být u dětí a dospívajících ve věku 8 

až 18 let užíván pouze k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod (v kombinaci s 
psychologickou terapií) a neměl by být užíván v jiných indikacích.   
 
Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Prozac ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a 
rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. Váš lékař přesto může 
Prozac

 

předepsat k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod v kombinaci 

s psychologickou terapií pacientům do 18 let, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud 
lékař předepsal Prozac pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého 
lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Prozac, rozvine nebo zhorší 
některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom lékaře informovat.  
 
Prozac

 

by neměl být používán k léčbě dětí do 8 let. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Prozac 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Neužívejte přípravek Prozac  současně s:  

 

určitými ireverzibilními neselektivními inhibitory monoaminoxidázy (IMAO) užívanými 
k léčbě deprese. Ireverzibilní neselektivní IMAO se nesmí užívat společně s přípravkem Prozac 
vzhledem k tomu, že může dojít k vážným až smrtelným reakcím (serotoninový syndrom) (viz 
bod “Neužívejte přípravek Prozac”). Léčba přípravkem Prozac může být zahájena nejdříve 2 
týdny po ukončení léčby ireverzibilními neselektivními IMAO (např. tranylcypromin). 
Neužívejte žádné přípravky ze skupiny ireverzibilních neselektivních IMAO nejméně po dobu 
5 týdnů po ukončení léčby přípravkem Prozac. Jestliže jste užíval(a)přípravek Prozac po dobu 
delší než 5 týdnů a/nebo ve větších dávkách, Váš lékař může rozhodnout o intervalu delším než 
5 týdnů.  

 

metoprololem k léčbě srdečního selhání; , existuje zvýšené riziko přílišného snížení srdečního 
rytmu. (viz bod “Neužívejte přípravek Prozac”). 
 

Prozac může ovlivnit způsob, jak další léčiva působí (interakce): 

 

 

tamoxifen (používá se k léčbě rakoviny prsu); protože přípravek Prozac může měnit hladinu 
tohoto přípravku v krvi a nelze vyloučit snížení účinku tamoxifenu, lékař může zvážit jinou 
antidepresivní léčbu. 

 

inhibitory monoaminoxidázy typu A (IMAO-A) včetně moklobemidu, linezolidu 
(antibiotikum) a methylthioninnium-chloridu (tzv. methylenové modři používané k léčbě akutní 
symptomatické methemoglobinemie (problémů s krví), vyvolané léčivými a chemickými 
přípravky) kvůli riziku závažných reakcí a dokonce úmrtí (nazývaných serotoninový syndrom). 
Léčba fluoxetinem může být zahájena den po ukončení užívání reverzibilních IMAO. 

 

mechitazin (používá se k léčbě projevů alergie), protože při současném podávání s přípravkem 
Prozac zvyšuje riziko změn srdečního rytmu. 

 

fenytoin (užívaný k léčbě epilepsie); protože přípravek Prozac může ovlivnit hladiny tohoto 
léku v krvi, může Váš lékař zahájit léčbu fenytoinem opatrněji a provádět častější kontroly, 
pokud je fenytoin podáván společně s přípravkem Prozac. 

 

lithium (k léčbě poruch nálady), selegilin (k léčbě Parkinsonovy choroby), třezalka tečkovaná 
(rostlinný přípravek), tramadol (lék proti silné bolesti), triptany (k léčbě migrény) tryptofan 
(látka na poruchy nálady a spánku); při podávání těchto přípravků s přípravkem Prozac existuje 
zvýšené riziko slabého serotoninového syndromu. Lékař Vás bude častěji kontrolovat. 

 

léčivé přípravky, které mohou ovlivňovat srdeční rytmus, např. antiarytmika třídy IA a III, 
antipsychotika 
– používají se k léčbě duševních poruch (např. deriváty fenothiazinu, pimozid, 
haloperidol), tricyklická antidepresiva  určitá antibiotika (např. sparfloxacin, moxifloxacin, 
erythromycin podávaný do žíly, pentamidin), léky určené k léčbě malárie, především 
halofantrin nebo některá antihistaminika – k léčbě alergií (astemizol, mizolastin), protože 
současné užívání jednoho nebo více těchto léků s přípravkem Prozac  může zvýšit riziko změn 
srdečního rytmu. 

 

antikoagulancia (jako je warfarin), nesteroidní protizánětlivé léky (jako je ibuprofen, 
diklofenak), kyselina acetylsalicylová a další přípravky užívané k ředění krve (včetně 
klozapinu, používaného k léčbě některých duševních poruch). Přípravek Prozac může 
ovlivňovat účinek těchto léků na krev. Jestliže je léčba přípravkem Prozac zahájena nebo 
ukončena zatímco užíváte některý z těchto přípravků, lékař bude potřebovat provést určitá 
vyšetření, upravit Vám dávku a provádět častější kontroly.  

 

cyproheptadin (užívá se k léčbě alergických stavů); protože může snižovat účinek přípravku 
Prozac. 

 

léky snižující hladinu sodíku v krvi (včetně léků zvyšujících močení, desmopresinu (k léčbě 
pomočování), karbamazepinu a oxkarbazepinu); protože tyto léky mohou při současném užívaní 
s přípravkem Prozac zvýšit riziko přílišného snížení hladin sodíkuv krvi. 

 

přípravky k léčbě deprese jako jsou např. tricyklická antidepresiva, ostatní selektivní 
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) nebo bupropion, meflochin nebo 
chlorochin (užívané k léčbě malárie), tramadol (lék proti silné bolestinebo antipsychotika (k 
léčbě závažných duševních onemocnění) jako jsou fenothiaziny nebo butyrofenony; protože 
jejicich užívání s přípravkem Prozac může zvýšit riziko epileptických záchvatů. 

 

flekainid, propafenon, nebivolol nebo enkainid (k léčbě srdečních potíží), karbamazepin (k 
léčbě epilepsie), atomoxetin 

(

k léčbě poruch pozornosti a neklidu) nebo tricyklická 

antidepresiva (např. imipramindesipramin a amitriptylin) nebo risperidon (k léčbě 
duševních onemocnění); protože přípravek Prozac může měnit hladiny těchto léků v krvi, lékař 
může snížit jejich dávku, pokud jsou podávány společně s přípravkem Prozac.  

 
Užívání přípravku Prozac s jídlem, pitím a alkoholem 
 

 

Přípravek Prozac můžete užívat s jídlem nebo mezi jídly, podle toho, co upřednostňujete. 

 

Po dobu užívání tohoto přípravku byste se měl(a) vyvarovat požívání alkoholu. 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 

 

Těhotenství 
Některé údaje ukazují, že u dětí matek, které užívaly fluoxetin během prvních několika měsíců 
těhotenství, je zvýšené riziko výskytu vrozených vad, hlavně srdečních. V běžné populaci se se 
srdeční vadou narodí přibližně 1 dítě ze 100. U matek užívajících Prozac je výskyt zmíněného rizika 
zvýšen na přibližně 2 děti ze 100. Pokud jste těhotná, můžete se Vy a Váš lékař rozhodnout, zda pro 
Vás bude lepší postupně fluoxetin vysazovat nebo v závislosti na dalších okolnostech v léčbě 
přípravkem Prozac pokračovat.  
 
Při užívání v těhotenství je zapotřebí zvýšená opatrnost, obzvláště v pozdní fázi těhotenství nebo před 
porodem, protože u novorozenců byly hlášeny následující účinky: podrážděnost, třes, svalová slabost, 
přetrvávající pláč, problémy se sáním nebo usínáním.  
 
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Prozac. Užívání látek jako 
je fluoxetin během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu 
závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje 
zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po 
porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře. 
 
Kojení 
Fluoxetin je vylučován do mateřského mléka a může mít za následek nežádoucí účinky u dětí. Kojit 
byste měla pouze tehdy, pokud je to zcela nezbytné. Jestliže v kojení pokračujete, lékař Vám může 
předepsat nižší dávku fluoxetinu. 
 
Plodnost 
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že fluoxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo 
ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento přípravek může ovlivnit Váš úsudek a koordinaci. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud 
nezjistíte, jak na Vás přípravek Prozac působí. 
 
 
3.    Jak se přípravek Prozac užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  Neužívejte  více  tobolek,  než  Vám  předepsal 
lékař. 
 
Tobolku polkněte celou a zapijte vodou. Tobolku nežvýkejte. 
 
Dospělí: 
Doporučená dávka přípravku je: 

 

Deprese: Doporučená dávka je 1 tobolka (20 mg) denně. V případě potřeby lékař přehodnotí a 
upraví dávku v průběhu 3 až 4 týdnů po zahájení léčby. V případě potřeby je možné dávku 
postupně zvýšit až na maximálně 3 tobolky (60 mg) denně. Dávka by měla být zvyšována 
opatrně tak, aby bylo zajištěno, že dostáváte nejnižší účinnou dávku. Nemusíte se cítit lépe 
okamžitě po zahájení užívání přípravku na depresi. To je obvyklé, protože ke zlepšení 
depresivních příznaků může dojít až po několika týdnech. Pacienti s depresí by měli být léčeni 
nejméně 6 měsíců. 

 

Mentální bulimie: Doporučená dávka jsou 3 tobolky (60 mg) denně. 

 

 

Obsedantně-kompulzivní porucha: Doporučená dávka je 1 tobolka (20 mg) denně. V případě 
potřeby lékař přehodnotí a upraví dávku po 2 týdnech léčby. V případě potřeby je možné dávku 
postupně zvýšit až na maximálně 3 tobolky (60 mg) denně. Jestliže nenastane zlepšení do 10 
týdnů, léčba přípravkem Prozac by měla být přehodnocena. 
 

Použití u dětí a dospívajících ve věku 8 až 18 let s depresí:  
Léčba  by  měla  být  zahájena  a  dále  sledována  specialistou.  Úvodní  dávka  je  10  mg/den  (musí  být 
použit  jiný  přípravek).  Po  jednom  nebo  dvou  týdnech  může  lékař  zvýšit  dávku  na  na  20  mg/den. 
Dávka by  měla být zvyšována opatrně tak, aby bylo zajištěno, že dostáváte nejnižší účinnou dávku. 
Děti s nižší tělesnou hmotností mohou potřebovat nižší dávky. Po 6 měsících by měl lékař zhodnotit, 
zda  je  nutné  pokračovat  v  léčbě.  Jestliže  nedojde  ke  zlepšení  v průběhu  9  týdnů,  léčba  musí  být 
přehodnocena. 
 
Starší pacienti: 
Jestliže jste staršího věku, lékař bude zvyšovat dávku opatrněji a denní dávky by neměly překročit 2 
tobolky (40 mg). Maximální denní dávka jsou 3 tobolky (60 mg). 
 
Poruchy funkce jater 
Jestliže máte potíže s játry nebo užíváte jiné léky, které mohou mít vliv na fluoxetin, lékař Vám může 
předepsat nižší dávky nebo užívání přípravku Prozac každý druhý den. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Prozac, než jste měl(a)  

 

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tobolek, jděte do nejbližší nemocnice (nebo na pohotovost) 
nebo to ihned oznamte svému lékaři. 

 

Pokud můžete, vezměte s sebou balení přípravku Prozac. 

 
Příznaky  předávkování  zahrnují:  pocit  na  zvracení,  zvracení,  záchvaty,  problémy  se  srdcem 
(nepravidelný  srdeční  tep  a  srdeční  zástava),  plicní  problémy  a  změna  duševního  stavu  sahající  od 
rozrušení po kóma. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Prozac  

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, neznepokojujte se. Užijte svou další dávku následující den 
v obvyklý čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  

 

Užívání přípravku každý den ve stejný čas Vám může pomoci, abyste přípravek užíval(a) 
pravidelně. 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Prozac
  

 

Nepřestávejte užívat přípravek Prozac, dokud o tom nerozhodne lékař, přestože se začnete cítit 
lépe. Je důležité, abyste přípravek nepřestal(a) užívat. 

 

Ujistěte se, že Vám tobolky nedojdou. 

 
Při ukončení užívání přípravku Prozac můžete zaznamenat následující příznaky (příznaky z vysazení): 
závratě, brnění/mravenčení, poruchy spánky (živé sny, noční můry, nespavost), pocit neklidu nebo 
rozrušení, neobvyklou únavu nebo slabost, pocit úzkosti, pocit na zvracení/zvracení (pocit nemoci 
nebo nemoc), třes, bolest hlavy. 
 
Obecně jsou tyto příznaky mírné a samy mizí v průběhu několika týdnů, někdy však mohou přetrvávat 
déle. Jestliže se u Vás tyto příznaky po ukončení léčby objeví, kontaktujte svého lékaře. 
 
Jestliže přestáváte užívat přípravek Prozac, lékař Vám může snížit dávku pomalu v průběhu jednoho 
nebo dvou týdnů – to může snížit možnost příznaků z vysazení.   
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 

 

4.    Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  

 

Pokud se u Vás kdykoliv vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte 
ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici
 (viz bod 2). 

 

Jestliže se objeví vyrážka nebo alergická reakce jako je svědění, oteklé rty/jazyk nebo 
sípání/dušnost, ihned přestaňte užívat tobolky a vyhledejte lékaře

 

Jestliže pocítíte neklid nebo cítíte, že nemůžete zůstat klidně sedět nebo stát, může se jednat o 
stav nazývaný akatizie. Zvýšení dávky přípravku Prozac může způsobit, že se cítíte hůře. 
V tomto případě kontaktujte svého lékaře. 

 

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud Vám zčervená kůže, dojde k různým kožním reakcím, 
nebo se Vám na kůži udělají puchýře nebo se kůže loupá. Je to vzácné. 

 
Nejčastěji se vyskytující nežádoucí účinky (velmi časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit u 
více než 1 z 10 pacientů) jsou nespavost, bolest hlavy, průjem, pocit na zvracení a únava. 
 
Někteří pacienti měli: 

 

kombinaci příznaků (známé jako serotoninový syndrom) zahrnující nevysvětlitelnou horečku se 
zrychleným dýcháním nebo srdečním tepem, pocení, svalovou ztuhlost nebo třes, zmatenost, 
extrémní rozrušení nebo spavost (pouze vzácně) 

 

pocit slabosti, netečnost nebo zmatenost převážně u starších osob a (starších) osob užívajících 
diuretika (tablety na odvodnění) 

 

prodlouženou a bolestivou erekci 

 

podrážděnost a extrémní rozrušení 

 

srdeční problémy, jako je rychlý nebo nepravidelný tep, omdlévání, kolaps nebo závratě při 
postavení se, což může naznačovat abnormální srdeční rytmus 

 
Jestliže se u Vás vyskytne jakýkoliv ze zmíněných nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému 
lékaři. 
 
Jestliže Vás kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků obtěžuje nebo trvá delší dobu, kontaktujte 
lékaře nebo lékárníka. 
 
U pacientů užívajících přípravek Prozac byly hlášeny take následující nežádoucí účinky: 
 
Časté 
(mohou se projevit až u 1 z 10 pacientů) 

  snížená chuť k jídlu, pokles tělesné hmotnosti 

  nervozita, úzkost 

  neklid, poruchy pozornosti 

  pocit napětí nebo paniky 

  snížení sexuální touhy nebo sexuální potíže (včetně neschopnosti udržet erekci pro sexuální 

aktivitu) 

  problémy se spánkem, nezvyklé sny, spavost 

  závratě 

  změny chuti 

  třes 

  rozmazané vidění 

  pocity bušení srdce 

  změny na EKG (prodloužení QT interval) 

  návaly 

  zívání 

  trávící potíže, zvracení 

  sucho v ústech 

  vyrážka, kopřivka, svědění 

 

  nadměrné pocení 

  bolest kloubů 

  častější močení 

  neobjasněné gynekologické krvácení  

  porucha erekce nebo ejakulace 

  pokles tělesné hmotnosti 

 

Méně časté (mohou se projevit až u 1 ze 100 pacientů) 

  pocit odcizení se 

  podivné myšlenky 

  neobvykle „dobrá” nálada 

  potíže s dosažením orgasmu 

  myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození  

  skřípání zubů 

  záškuby svalů, nechtěné pohyby nebo potíže s rovnováhou a koordinací 

  poruchy paměti 

  zvětšené (rozšířené) zorničky 

  ušní šelest (zvonění v uších) 

  snížení krevního tlaku 

  dušnost 

  krvácení z nosu 

  krvácení ze žaludku, jícnu, střev nebo konečníku 

  obtížné polykání 

  vypadávání vlasů 

  zvýšený sklon k tvorbě modřin 

  problémy v sexuální oblasti 

  studený pot 

  svalové záškuby 

  obtížné a bolestivé močení 

  pocit horka nebo chladu 

  malátnost, abnormální pocity 

  abnormální výsledky jaterních testů  
 
Vzácné (mohou se projevit až u 1 z 1000 pacientů) 

  nízká hladina sodíku v krvi 

  snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin 

  snížení počtu bílých krvinek 

  netypické zuřivé chování 

  halucinace 

  pohybový neklid 

  záchvaty paniky 

  zmatenost 

  koktání, zadrhávání 

  agresivita 

  křeče (epileptické záchvaty) 

  zánět cév, rozšíření cév 

  bolest jícnu, zánět hrtanu 

  nezvyklé pohyby jazyka 

  zánět jater 

  plicní problémy 

  citlivost na sluneční světlo 

  bolest svalů 

  poruchy močení, nemožnost vymočit se 

  tvorba mléka u mužů i nekojících žen 

 

  krvácení do kůže a sliznic 
 
Zlomeniny kostí 
– u pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt 
zlomenin kostí. 
 
Většina těchto nežádoucích účinků mizí v průběhu léčby. 
 
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících (8-18 let)
 – mimo nežádoucí účinky uvedené výše 
může přípravek Prozac zpomalit růst nebo možná zpozdit pohlavní dospívání. U dětí bylo často 
hlášeno také sebevražedné chování (pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky), nepřátelské 
chování, mánie a krvácení z nosu. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
   
 
5.    Jak přípravek Prozac uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.   
 
Přípravek Prozac nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6.   

Obsah balení a další informace  

 
Co přípravek Prozac obsahuje: 
Léčivou látku je fluoxetini hydrochloridum.  Jedna tobolka obsahuje fluoxetinum 20 miligramů (mg) 
(jako fluoxetini hydrochloridum). 
Dalšími složkami jsou: předbobtnalý kukuřičný škrob a dimetikon. 
Tobolka obsahuje želatinu, patentní modř V (E131), žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), 
černý inkoust, který obsahuje šelak a černý oxid železitý (E172), propylenglykol a může obsahovat 
roztok amoniaku 30% a hydroxid draselný. 
 
Jak přípravek Prozac vypadá a co obsahuje toto balení 
Tvrdé tobolky  mají spodní částí  krémovou,  vrchní zelenou, na obou částech jsou potištěny nápisem 
LILLY 3105. 
Velikost balení: 14 a 28 tobolek v PVC/AL blistru. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
ELI LILLY ČR s.r.o., Pobřežní 12, 186 00 Praha 8, Česká republika 
 
Výrobce: 
Patheon France, Bourgoin-Jallieu, Francie  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.9.2016
 

 

Recenze

Recenze produktu PROZAC 28X20MG Tobolky

Diskuze (1)

Diskuze k produktu PROZAC 28X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Léčivý přípravek

(0) 22/08/2007

Osobně dost pochybuji, že tento "léčivý přípravek" je skutečně léčivý. Vzhledem k dlouhému výčtu nežádoucích účinků a kapitole "Vzájemné pusobení s dalšími léčivými přípravky" je to pravděpodobně svinstvo, které může způsobit závislost. Nedoporučuji.

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám