Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Baxter Czech spol.s r.o.
Kód výrobku: 12240
Kód EAN: 9002864053520
Kód SÚKL: 75634
Držitel rozhodnutí: Baxter Czech spol.s r.o.
Léčba krvácení nebo prevence krvácení po chirurgickém zákroku u pacientů se získaným nedostatkem faktorů protrombinového komplexu, primárně způsobeným: - perorálními antikoagulancii; - těžkým onemocněním jater (např. hepatitidou, cirhózou, toxickým poškozením jater); - deficitem vitamínu K (malabsorpční syndrom, léčba antibiotiky, cholestáza, dlouhodobá parenterální výživa). U pacientů s akutní diseminovanou intravaskulární koagulací je podání Prothromplexu-Total TIM 4 indikováno pouze pro zvládnutí život ohrožujícího krvácení a pouze po zahájení náležité antitrombotické léčby. Léčba krvácení nebo prevence krvácení po chirurgickém zákroku u pacientů s vrozeným nedostatkem jednotlivých faktorů II, VII, IX, X nebo s vrozeným nedostatkem více těchto faktorů tehdy, když nejsou k dispozici koncentráty jednotlivých faktorů. (Upozornění: pro substituční léčbu pacientů s vrozeným nedostatkem faktoru VII je k dispozici koncentrát faktoru VII firmy Baxter).

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně v registraci sp.zn.sukls100290/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
PROTHROMPLEX TOTAL NF
prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem
Lidský prothrombinový komplex koagulačních faktorů II, VII, IX, X
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je PROTHROMPLEX TOTAL NF a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PROTHROMPLEX TOTAL NF používat
3. Jak se PROTHROMPLEX TOTAL NF používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak PROTHROMPLEX TOTAL NF uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PROTHROMPLEX TOTAL NF A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
PROTHROMPLEX TOTAL NF je přípravek vyráběný z lidské plazmy (tekuté složky krve). Obsahuje
koagulační faktory II, VII, IX a X (koagulační faktory prothrombinového komplexu). Tyto koagulační
faktory jsou závislé na vitaminu K, a podobně jako vitamin K hrají významnou roli v procesu krevní
koagulace. V případě nedostatku jednoho nebo více těchto faktorů se krev nesráží tak rychle, jak je
obvyklé, což vede ke zvýšenému sklonu ke krvácení.
PROTHROMPLEX TOTAL NF se používá k léčbě
Získaného deficitu koagulačních faktorů prothrombinového komplexu
k léčbě krvácení
k profylaxi krvácení během chirurgických výkonů
Deficit koagulačních faktorů závislých na vitaminu K může být způsoben např. léčbou nebo
předávkováním látkami, které snižují účinek vitaminu K (tzv. antagonisty vitaminu K).
Vrozeného deficitu koagulačních faktorů II, VII, IX a X
k léčbě krvácení
k profylaxi krvácení během chirurgických výkonů pokud není k dispozici koncentrát specifického
koagulačního faktoru
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PROTHROMPLEX
TOTAL NF POUŽÍVAT
Nepoužívejte PROTHROMPLEX TOTAL NF
- jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku
přípravku PROTHROMPLEX TOTAL NF
- jestliže jste alergický/á na heparin
- pokud se u Vás v minulosti vyskytl pokles krevních destiček vyvolaný alergií na heparin nebo
na něj bylo podezření (heparinem indukovaná trombocytopenie)
2/8
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PROTHROMPLEX TOTAL NF je zapotřebí
- protože byly v souvislosti s přípravkem PROTHROMPLEX TOTAL NF hlášeny
hypersenzitivní reakce, včetně anafylaktických reakcí a anafylaktického šoku
o Existuje vzácná možnost, že by u Vás mohla vzniknout náhlá alergická reakce
(anafylaktická reakce) na přípravek PROTHROMPLEX TOTAL NF. Proto prosím
věnujte pozornost možným časným příznakům alergické reakce, jako jsou:
Erytém (zčervenání kůže)
Kožní vyrážka
Výskyt pupínků na kůži (kopřivka)
Svědění na kterémkoli místě těla
Otok rtů a jazyka
Ztížené dýchání/dyspnoe
Tlak na hrudi
Celková slabost
Závratě
Pokles krevního tlaku
o Jestliže si povšimnete jednoho nebo několika těchto příznaků, ihned přerušte infuzi.
Zavolejte svého lékaře. Výše zmíněné příznaky mohou být časnými známkami
závažné náhlé alergické reakce. Závažné příznaky vyžadují neodkladnou léčbu.
- u získaného deficitu koagulačních faktorů závislých na vitaminu K. Tento nedostatek může být
způsoben léčbou přípravky neutralizujícími krevní koagulační faktory inhibicí vitaminu K.
V tomto případě se přípravek PROTHROMPLEX TOTAL NF podává pouze k rychlé úpravě
koncentrace koagulačních faktorů prothrombinového komplexu, např. při závažném krvácení
nebo při urgentním chirurgickém výkonu. Ve všech ostatních případech je dostačující snížení
dávky antagonistů vitaminu K nebo podání vitaminu K.
- jestliže trpíte vrozeným nedostatkem koagulačních faktorů závislých na vitaminu K. Váš lékař
Vám podá specifický koncentrát koagulačního faktoru, pokud je k dispozici.
- protože pacienti léčení přípravky inhibující krevní koagulaci (antagonisty vitaminu K) mohou
mít současně větší sklon k tvorbě krevních sraženin, který může být zesílen infuzí lidského
prothrombinového komplexu.
- protože pokud jsou podány koncentráty prothrombinového komplexu zejména opakovaně
mohou se vytvořit krevní sraženiny (trombózy) a mohou být vyplaveny do krevního řečiště
(embolie).
- vzhledem k možnému vzniku krevních sraženin u určitých skupin pacientů, jako jsou:
o novorozenci
o pacienti po chirurgickém výkonu
o pacienti s rizikem tromboembolických komplikací nebo diseminované intravaskulární
koagulace (DIC)
o pacienti s onemocněním koronárních cév nebo srdečním infarktem
o pacient s jaterním onemocněním
Ve všech těchto situacích Váš lékař pečlivě zváží přínos léčby přípravkem PROTHROMPLEX
TOTAL NF vzhledem k riziku možných komplikací.
PROTHROMPLEX TOTAL NF se vyrábí z lidské plazmy (tekuté složky krve). Při výrobě přípravků
z lidské krve nebo plazmy používají výrobci určitá opatření k minimalizaci rizika přenosu původců
infekcí. Tato opatření zahrnují pečlivý výběr dárců krve a plazmy k vyloučení těch, u nichž je riziko
přenosu infekce, a testování jednotlivých odběrů krve a plazmatických poolů na specifické ukazatele
virů/infekcí. Výrobci těchto přípravků také zařazují do zpracování krve a plazmy kroky, které mohou
inaktivovat/odstraňovat viry. Přesto nemůže být při podávání léčiv vyráběných z lidské krve nebo
3/8
plazmy zcela vyloučena možnost přenosu infekce. To platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry
a jiné patogeny.
Přijatá opatření jsou považována za účinná u tzv. obalených virů, například virů lidského
imunodeficitu (HIV), viru hepatitidy B a hepatitidy C, a u neobaleného viru hepatitidy A a parvoviru
B19.
Pokud jste pravidelně nebo opakovaně léčen(a) koncentráty lidského prothrombinového komplexu
z lidské plazmy, může Vám Váš lékař doporučit vakcinaci proti hepatitidě A a B.
Při každé aplikaci přípravku PROTHROMPLEX TOTAL NF se důrazně doporučuje zaznamenat
název a číslo šarže přípravku, aby bylo možné zpětně dohledat použité šarže.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i
o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Prosím, informujte svého lékaře, pokud užíváte léky proti srážení krve (antagonisty vitaminu K).
Můžete mít zvýšenou dispozici k tvorbě krevních sraženin, což může být zesíleno infuzí koncentrátu
prothrombinového komplexu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. PROTHROMPLEX TOTAL NF
může být během těhotenství a kojení podáván jen tehdy, je-li to nezbytně nutné.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny studie účinku na schopnost řídit či obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku PROTHROMPLEX TOTAL NF
PROTHROMPLEX TOTAL NF obsahuje 80 mg sodíku v jedné lahvičce (stanoveno výpočtem). To je
třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
Heparin může vyvolat alergické reakce a pokles krevních buněk, což může ovlivnit systém srážení
krve. Pacienti s heparinem indukovanými alergickými reakcemi by neměli užívat léky obsahující
heparin.
3. JAK SE PROTHROMPLEX TOTAL NF POUŽÍVÁ
Vaše léčba by měla být zahájena a podávána lékařem, který má zkušenosti s léčbou poruch krevní
srážlivosti.
Požadovaná dávka faktorů II, VII, IX a X, stejně jako délka trvání léčby, závisí na mnoha faktorech,
jako jsou tělesná hmotnost, stupeň a závažnost Vašeho onemocnění, místu a rozsahu krvácení nebo
nutnosti prevence krvácení během chirurgických výkonů.
Váš lékař stanoví dávku podle Vaší individuální potřeby a bude pravidelně sledovat krevní srážlivost a
Váš klinický stav (viz bod Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky).
Použití u dětí
Protože bezpečnost a účinnost podávání přípravku PROTHROMPLEX TOTAL NF pacientům
mladším 18 let nebyla ověřena v klinických studiích společnosti Baxter, měl by být stejný režim
dávkování přizpůsoben klinickému stavu dítěte nebo dospívajícího.
Způsob podání
Podání přípravku PROTHROMPLEX TOTAL NF je prováděno lékařem.
Po rekonstituci přiloženým rozpouštědlem se PROTHROMPLEX TOTAL NF podává pomalu do žíly
(intravenózně). Rychlost podání závisí na tom, jak se cítíte, neměla by překročit 2 ml za minutu (60
IU/min).
Protože si sám/sama PROTHROMPLEX TOTAL NF neaplikujete, je tato informace uvedena v části
Informace pouze pro odborné zdravotnické pracovníky na konci této příbalové informace.
Jestliže jste použil/a více přípravku PROTHROMPLEX TOTAL NF, než jste měl/a
V případě předávkování hrozí riziko rozvoje tromboembolických komplikací nebo konsumpční
koagulopatie.
4/8
Po podání vysokých dávkek koncentrátů lidského prothrombinového komplexu byly pozorovány
srdeční infarkt, zvýšená spotřeba krevních destiček a koagulačních faktorů se zvýšenou tvorbou
krevních sraženin v cévách (DIC, diseminovaná intravaskulární koagulace, konsumpční koagulopatie),
žilní trombóza a plicní embolie.
Máte-li další otázky vztahující se k použití tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i PROTHROMPLEX TOTAL NF nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
Stejně jako při léčbě jinými deriváty z plazmy existuje možnost vzniku náhlé alergické reakce
(anafylaktické reakce). V určitých případech by mohlo dojít k rozvoji závažné hypersenzitivní reakce
až šoku. Proto prosím věnujte pozornost možným časným příznakům alergické reakce, jako jsou:
Erytém (zčervenání kůže)
Kožní vyrážka
Výskyt pupínků na kůži (kopřivka)
Svědění na kterémkoli místě těla
Otok rtů a jazyka
Ztížené dýchání/dyspnoe
Tlak na hrudi
Celková slabost
Závratě
Pokles krevního tlaku
Jestliže si povšimnete jednoho nebo několika těchto příznaků, ihned přerušte infuzi. Zavolejte svého
lékaře. Výše zmíněné příznaky mohou být časnými známkami závažné náhlé alergické reakce.
Závažné příznaky vyžadují neodkladnou léčbu.
Během léčby koncentráty prothrombinového komplexu může dojít k tvorbě krevních sraženin
(trombóz), které se mohou vyplavit do krevního řečiště (embolie). To může vést ke komplikacím jako
je srdeční infarkt, zvýšená spotřeba krevních destiček a koagulačních faktorů se zvýšenou tvorbou
krevních sraženin v cévách (konsumpční koagulopatie), uzávěr žil krevními sraženinami (žilní
trombóza) a uzávěr plicních cév sraženinou (plicní infarkt).
Při podávání koncentrátů prothrombinového komplexu (včetně přípravku PROTHROMPLEX TOTAL
NF) mohou pacienti vytvořit protilátky (inhibitory) proti jednomu nebo více koagulačním faktorům,
což vede k inaktivaci krevních koagulačních faktorů. Výskyt takových inhibitorů se může projevit
jako nedostatečná odpověď na léčbu.
K hodnocení nežádoucích účinků byly použity následující frekvence:
Velmi časté Postihuje více než 1 uživatele z 10
Časté Postihuje 1 až 10 uživatelů ze 100
Méně časté Postihuje 1 až 10 uživatelů z 1 000
Vzácné Postihuje 1 až 10 uživatelů z 10 000
Velmi vzácné Postihuje méně než 1 uživatele z 10 000
Není známo Z dostupných údajů nelze určit
Během postmarketingového sledování přípravku PROTHROMPLEX TOTAL NF byly pozorovány
následující nežádoucí účinky (frekvence není známo):
5/8
Poruchy krve a lymfatického systému
Tvorba krevních sraženin v celém těle (diseminovaná intravaskulární koagulace), rezistence
(inhibitory) proti jednomu nebo více faktorům prothrombinového komplexu (faktory II, VII, IX, X)
Poruchy imunitního systému
Náhlá závažná alergická reakce (anafylaktický šok), anafylaktická reakce, hypersenzitivita.
Poruchy nervového systému
Cévní mozková příhoda, bolest hlavy.
Srdeční poruchy
Srdeční infarkt (infarkt myokardu), bušení srdce (tachykardie)
Cévní poruchy
Tepenná trombóza, žilní trombóza, pokled krevního tlaku (hypotenze), zčervenání kůže (flushing).
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Erytematózní vyrážka (zarudnutí kůže způsobené alergickou reakcí), svědění
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Uzávěr plicní cévy krevní sraženinou (plicní embolie), dýchací obtíže, ztížené dýchání (dyspnoe),
sípot
Gastrointestinální poruchy:
Zvracení, nevolnost (nauzea)
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Drobná vyrážka po celém těle (kopřivka), kožní vyrážka (erytematózní vyrážka), svědění (pruritus)
Poruchy ledvin a močových cest
Porucha charakterizovaná příznaky jako jsou otok krevních víček, obličeje a dolních končetin
s nárůstem hmotnosti a ztrátami bílkovin močí
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Horečka (pyrexie)
Během postmarketingového sledování s jinými koncentráty prothrombinového komplexu byly
pozorovány následující nežádoucí účinky:
Poruchy kůže a podkožní tkáně: otok tváře, jazyka a rtů (angioedém)
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: reakce v místě infuze
Poruchy nervového systému: letargie
Psychiatrické poruchy: neklid
Bezpečnost vzhledem k přenosu původců infekcí viz bod 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než
začnete PROTHROMPLEX TOTAL NF používat.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
5. JAK PROTHROMPLEX TOTAL NF UCHOVÁVAT
Uchovávejte v chladničce (2C až 8C). Chraňte před mrazem.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte PROTHROMPLEX TOTAL NF po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Během uvedené doby použitelnosti může být PROTHROMPLEX TOTAL NF uchováván při
pokojové teplotě (max. 25C), po jedno období nejvýše 6 měsíců. Začátek uchovávání při pokojové
teplotě vyznačte na krabičku přípravku. Během těchto 6 měsíců musíte přípravek PROTHROMPLEX
6/8
TOTAL NF použít. Pokud přípravek nespotřebujete, musíte jej po uplynutí 6 měsíců zlikvidovat.
Přípravek nelze vracet zpět do chladničky.
Rozpuštěný roztok ihned spotřebujte.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co PROTHROMPLEX TOTAL NF obsahuje
Léčivé látky jsou: IU v lahvičce Po rekonstituci v 20 ml vody na
injekci (IU/ml)
Factor II coagulationis humanus 480-900 24-45
Factor VII coagulationis humanus 500 25
Factor IX coagulationis humanus 600 30
Factor X coagulationis humanus 600 30
Jedna injekční lahvička obsahuje minimálně 400 IU Proteinu C.
Pomocné látky jsou:
Prášek: chlorid sodný, dihydrát citronanu sodného, sodná sůl heparinu, antithrombin III 15 30 IU
v jedné lahvičce (0,75 1,5 IU/ml)
Rozpouštědlo: voda na injekci
Jak PROTHROMPLEX TOTAL NF vypadá a co obsahuje toto balení
Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.
PROTHROMPLEX TOTAL NF je bílý nebo nažloutlý prášek nebo drobivá pevná látka.
Po rekonstituci je roztok bezbarvý nebo lehce žlutý a čirý až lehce opalescentní, bez přítomnosti
viditelných částic.
Prášek a rozpouštědlo jsou dodávány v jednorázových lahvičkách ze skla (hydrolytický typ I nebo II).
Lahvičky jsou uzavřeny pryžovou zátkou.
PROTHROMPLEX TOTAL NF je dostupný ve velikosti balení 600 IU, k rozpuštění ve 20 ml vody
na injekci.
Každé balení obsahuje set k rozpuštění a aplikaci, která se skládá z 1 převodní jehly, 1 filtrační jehly,
1 jehly k jednorázovému použití, 1 zavzdušňovací jehly a infuzního setu (motýlek).
Velikost balení: 1 x 600 IU + 20 ml rozpouštědla
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Baxter AG
Industriestrasse 67
A-1221 Vídeň
Rakousko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 7.12.2011.
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
7/8
Dávkování
Níže je uvedeno pouze obecné doporučené dávkování. Léčba by měla být zahájena pod dohledem
lékaře, který má zkušenosti s léčbou poruch koagulace. Dávkování a délka trvání substituční léčby
závisí na závažnosti koagulační poruchy, na místě a rozsahu krvácení a na klinickém stavu pacienta.
Dávkování a četnost podávání by měly být vždy stanoveny individuálně. Intervaly dávkování je nutno
přizpůsobit rozdílným cirkulujícím poločasům různých koagulačních faktorů v prothrombinovém
komplexu.
Individuální požadavky na dávkování mohou být ověřeny pouze pravidelným sledováním hladin
jednotlivých koagulačních faktorů v plazmě nebo pomocí testů na stanovení celkové hladiny
prothrombinového komplexu (např. Quickův test, prothrombinový čas INR) a nepřetržitým
sledováním klinického stavu pacienta.
V případě velkých chirurgických výkonů je monitorování substituční terapie pomocí koagulačních
testů (specifických pro jednotlivé koagulační faktory a/nebo celkových testů hladiny
prothrombinového komplexu) nezbytné.
Krvácení a profylaxe krvácení během chirurgického výkonu při léčbě antagonisty vitaminu K:
Při závažném krvácení nebo před operačními výkony s vysokým rizikem krvácení je cílem dosažení
normálních hodnot (hodnota Quickova testu 100%, INR 1,0). Platí následující pravidlo: 1 IU/kg těl.
hmotnosti zvýší hladinu Quickova testu přibližně o 1%.
Krvácení a profylaxe krvácení během chirurgického výkonu při vrozeném deficitu některého
z koagulačních faktorů závislých na vitaminu K v případě, že není k dispozici specifický
koncentrát koagulačního faktoru:
Výpočet požadované dávky je založen na empirickém zjištění, že 1 IU faktoru IX na 1 kg tělesné
hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru IX přibližně o 0,8% normálu, 1 IU faktoru VII na 1
kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu faktoru VII přibližně o 2% normálu a 1 IU faktoru II nebo X na
1 kg tělesné hmotnosti zvýší plazmatickou hladinu faktoru II nebo X přibližně o 1,5% normálu.
Podaná dávka specifického podaného faktoru se vyjadřuje v mezinárodních jednotkách (IU), které
jsou vztaženy k platnému standardu WHO pro jednotlivé faktory. Aktivita specifického koagulačního
faktoru v plazmě se vyjadřuje buď v procentech (vzhledem k normální lidské plazmě) nebo v IU
(vzhledem k mezinárodnímu standardu pro specifický koncentrát koagulačního faktoru).
Jedna mezinárodní jednotka (IU) aktivity koagulačního faktoru odpovídá množství v 1 mililitru
normální lidské plazmy.
Následující vzorec může sloužit k odhadu potřebné dávky:
Pravidlo pro úvodní dávku faktoru IX:
Potřebné jednotky = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup faktoru IX (%) x 1,2
Pediatričtí pacienti
Bezpečnost a účinnost podávání přípravku PROTHROMPLEX TOTAL NF nebyla u dětských
pacientů ve studiích společnosti Baxter ověřena.
Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Přípravky lidského prothrombinového komplexu působí proti účinkům léčby antagonisty vitaminu K.
Studie interakce nebyly prováděny.
Inkompatibility
Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou přiloženého
rozpouštědla.
Stejně jako u všech přípravků obsahujících koagulační faktory může být účinnost a snášenlivost
narušena mísením s jinými léčivy. Proto se doporučuje propláchnout před a po podání přípravku
PROTHROMPLEX TOTAL NF žilní vstup fyziologickým roztokem.
Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci
K rekonstituci použijte pouze přiložený set.
PROTHROMPLEX TOTAL NF se rekonstituuje bezprostředně před podáním. Pak roztok ihned
použijte (Roztok neobsahuje konzervační prostředky).
8/8
Roztok je čirý nebo lehce opalescentní, bezbarvý nebo lehce nažloutlý. Rekonstituovaný přípravek má
být před podáním vizuálně zkontrolován s ohledem na obsah částic či změnu zabarvení. Zakalené
roztoky nebo roztoky obsahující usazeniny nepoužívejte.
Rekonstituce prášku pro přípravu injekčního roztoku:
Použijte aseptický postup!
1. Zahřejte neotevřenou inj. lahvičku obsahující rozpouštědlo (vodu na injekci) na pokojovou nebo
tělesnou teplotu (maximálně 37°C).
2. Odstraňte ochranná víčka z inj. lahvičky s práškem a z inj. lahvičky s rozpouštědlem (obr. A) a
dezinfikujte pryžové zátky obou inj. lahviček.
3. Pootočením odstraňte ochranný kryt z jednoho konce přiložené převodní jehly. Odkrytou jehlu
vpíchněte přes pryžovou zátku do inj. lahvičky s rozpouštědlem (obr. B a C).
4. Odstraňte ochranný kryt z druhého konce převodní jehly; nedotýkejte se přitom odkrytého konce.
5. Převraťte inj. lahvičku s rozpouštědlem nad inj. lahvičku s práškem a propíchněte volným
koncem převodní jehly pryžovou zátku inj. lahvičky s práškem (obr. D). Rozpouštědlo se pomocí
vakua samo natáhne do inj. lahvičky s práškem.
6. Oddělte obě inj. lahvičky od sebe vytažením jehly z inj. lahvičky s práškem (obr. E). Injekční
lahvičkou s práškem jemně zatřepejte, aby se urychlilo rozpouštění.
7. Po úplném rozpuštění prášku vpíchněte přiloženou zavzdušňovací jehlu (Obr. F), čímž všechna
pěna opadne. Zavzdušňovací jehlu vyjměte.
Injekce/infuze:
Použijte aseptický postup!
1. Sejměte ochranný kryt z přiložené filtrační jehly pootočením a povytažením a nasaďte jehlu na
sterilní jednorázovou inj. stříkačku. Natáhněte roztok do inj. stříkačky (obr. G).
2. Odpojte filtrační jehlu od injekční stříkačky a roztok aplikujte pomalu intravenózně (maximální
rychlost podávání: 2 ml/min) pomocí přiloženého infuzního setu (nebo přiložené jednorázové
jehly).
Je-li PROTHROMPLEX TOTAL NF podáván v infuzi, je třeba použít infuzní set dodávaný
s přípravkem.
Obr. A Obr. B Obr. C Obr. D Obr. E Obr. F Obr. G
Po podání zlikvidujte všechny použité jehly společně se stříkačkou a infuzním setem v krabičce.
Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
Zaznamenejte každé podání přípravku PROTHROMPLEX TOTAL NF do zdravotnické dokumentace
pomocí přiloženého odlepovacího štítku.

Recenze

Recenze produktu PROTHROMPLEX TOTAL TIM 4 600I.U 1X600UT+S Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu PROTHROMPLEX TOTAL TIM 4 600I.U 1X600UT+S Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze