Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 41921
Kód EAN:
Kód SÚKL: 52396
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Přípravek je indikován k léčbě metastazujícího adenokarcinomu ledviny a metastazujícího maligního melanomu. Přípravek se užívá k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

1
sp.zn.sukls79911/2013


Příbalová informace: informace pro uživatele

PROLEUKIN 18 x 106 IU
Prášek pro injekční/infuzní roztok
AldesleukinumPřečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci,

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Proleukin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Proleukin používat
3. Jak se Proleukin používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Proleukin uchovávat
6. Obsah balení a další informace
7. Informace pro zdravotnické pracovníky

1. Co je Proleukin a k čemu se používá

Proleukin je název přípravku obsahujícího léčivou látku aldeskeukin. Je to syntetický protein, velmi
podobný proteinu produkovanému v lidském těle, nazývaném interleukin-2 (IL-2). Tento protein je
součástí imunitního systému. IL-2 aktivuje v těle bílé krvinky nazývané lymfocyty, které bojují proti
nemocem a infekcím. IL-2 stimuluje produkci lymfocytů v těle a zvyšuje obranyschopnost organismu.

Proleukin se používá k léčbě rakoviny ledvin, který se rozšířil i do dalších orgánů (tzv.
metastazující adenokarcinom ledviny).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Proleukin používat

Před užitím Proleukinu se poraďte se svým lékařem.

Váš lékař může potřebovat některá vyšetření dříve, než Vás začne léčit Proleukinem. Bude kontrolovat
Vaši odpověď na léčbu v pravidelných intervalech a přijme nezbytná opatření.

Nepoužívejte Proleukin
- jestliže jste alergický(á) na aldesleukin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)..
- jestliže jste upoután(a) na lůžko více než půl dne.
- jestliže uplynulo méně než 24 měsíců od doby, kdy Vám byla diagnostikována rakovina
ledviny. Toto doporučení platí i v případech současné přítomnosti známek zhoubného
onemocnění a v případech rozšíření zhoubného onemocnění do dalších orgánů.
- jestliže máte srdeční onemocnění v anamnéze.
2
- jestliže máte infekční onemocnění vyžadující antibiotickou léčbu.
- jestliže máte nedostatek kyslíku v krvi.
- jestliže máte vážné problémy s játry, ledvinami nebo jinými orgány.
- jestliže trpíte záchvaty (křečemi) nebo metastázami do mozku, která se nepodařilo úspěšně
léčit.
- jestliže máte transplantovaný orgán.
- jestliže užíváte kortikosteroidy k léčbě zánětlivých reakcí nebo se předpokládá, že Váš stav
bude vyžadovat jejich použití během Vaší léčby Proleukinem.
- jestliže máte nebo jste měl(a) autoimunitní onemocnění jako je revmatoidní artritida nebo
Crohnova choroba.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, sdělte to svému lékaři, protože Vám nesmí být podán
Proleukin.

Rovněž Vám nesmí být podán Proleukin, pokud bylo na základě Vašich krevních testů zjištěno:
- že máte snížený počet bílých krvinek, krevních destiček nebo červených krvinek.
- že máte hodnoty kreatininu a bilirubinu mimo normální rozmezí.

Zvláštní opatrnosti při použití Proleukinu je zapotřebí
- jestliže máte bolest na hrudi nebo nepravidelný srdeční rytmus. U některých pacientů je
třeba sledovat elektrokardiogram (EKG) v pravidelných intervalech.
- jestliže se stáváte dušným/dušnou nebo začínáte dýchat rychleji během léčby.
- jestliže se cítíte příliš unavený/á nebo ospalý/á, protože to může být znamení ztráty vědomí.
- jestliže máte silně svědivou vyrážku nebo jestliže se Vaše kůže stává během léčby extrémně
suchou.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z výše uvedených příznaků, sdělte to okamžitě svému lékaři.

Zvláštní opatrnost vyžaduje rovněž:
- jestliže máte horečku, třesavku, zimnici, nevolnost a/nebo průjem.
- jestliže máte závratě a cítíte rychlý tep srdce. To může znamenat, že máte nízký tlak, což se
vyskytuje 2-12 hodin po zahájení léčby Proleukinem.
- jestliže máte bakteriální infekci, protože léčba Proleukinem u Vás zvýší riziko infekce.
- jestliže pozorujete změny nálady. Ty se normalizují po ukončení léčby.
- jestliže máte cukrovku. Hladiny glukózy v krvi se u Vás mohou zvýšit nebo snížit více než
obvykle.
- jestliže se u Vás objevily poruchy jater a ledvin.
- Jestliže se u Vás projevily gastrointestinální potíže způsobené autoimunitním onemocněním
nazývaným Crohnova choroba.

Pokud se kterýkoli z výše uvedených účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému lékaři.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některá léčiva mohou snížit účinek Proleukinu nebo zvýšit jeho nežádoucí účinky.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte kterékoli z následujících léčiv (nebo
jste je užíval(a) v nedávné době).
chemoterapeutika používaná k léčbě rakoviny nazývaná tamoxifen, interferon-alfa,
cisplatina, vinblastin a/nebo dakarbazin používaná při léčbě rakoviny.
léčiva zvaná glukokortikoidy (druh kortikosteroidů) používaná při léčbě zánětů.
léčiva nazývaná beta-blokátory používaná k léčbě vysokého krevního tlaku.
léčiva, která působí na srdce, centrální nervový systém, játra, ledviny nebo kostní dřeň.
Poraďte se s lékařem, pokud si nejste jisti, která to jsou.
kontrastní látky používané k zobrazování počítačovou tomografií (CT).
3
léčiva působící na centrální nervový systém (mozek, mícha).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Děti a dospívající (do 18 let)
Proleukin se nedoporučuje dětem a dospívajícím do 18 let.

Starší pacienti (65 let a více)
Starší pacienti mohou být citlivější k nežádoucím účinkům Proleukinu, a proto se doporučuje zvýšená
opatrnost při podávání.

Těhotenství a kojení
sdělte svému lékaři před započetím léčby, jestliže jste těhotná, domníváte se, že jste těhotná
nebo plánujete otěhotnět. Lékař vám vysvětlí prospěch a riziko používání Proleukinu během
těhotenství.
jak muži, tak ženy musí používat efektivní antikoncepci během léčby Proleukinem, aby se
zabránilo početí. To se týká i většiny dalších léků používaných k léčbě rakoviny. Během léčby
Proleukinem přerušte kojení, vzhledem k možnosti vážného poškození dítěte nežádoucími
účinky.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve,
než začnete užívat jakýkoliv lék,.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, protože Proleukin může
mít nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit schopnost provádět tyto aktivity.

3. Jak se Proleukin používá

Proleukin se podává:
buď jako 24hodinová nebo 15minutová infuze do žíly (intravenózní infuze). Proleukin má být
podáván pouze v nemocnici pod dohledem odborníka se zkušenostmi s chemoterapií,
nebo injekcí přímo pod kůži (subkutánní injekce). Subkutánní léčba může být prováděná
v nemocnici i ambulantně nebo doma kvalifikovanými odborníky (lékařem nebo sestrou).

Před léčbou a během léčby Proleukinem bude Váš lékař pravidelně provádět vyšetření krve a
rentgenové vyšetření hrudníku, aby zkontroloval Vaše orgány a krevní obraz.

Dodržujte pečlivě všechny instrukce Vašeho lékaře nebo sestry.

Jestliže jste užil(a) více Proleukinu, než jste měl(a)

Jestliže jste dostali větší dávku nebo si myslíte, že jste dostali větší dávku Proleukinu, obraťte se ihned
na svého lékaře nebo sestru. Mohly by se projevit některé nežádoucí účinky popsané v bodě 4.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Ve většině případů vymizí do dvou dnů po ukončení léčby.

Váš lékař může zvažovat použití dalších léčiv ke zmírnění nežádoucích účinků způsobených
Proleukinem.

4
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné

Velmi časté nežádoucí účinky (postihující více než jednoho z 10 pacientů) nebo časté nežádoucí
účinky (postihující méně než 1 z 10 pacientů)
Poruchy krve: nízký počet bílých krvinek s příznaky jako je horečka, bolest v krku a vřídky
v ústech způsobené infekcí; nízký počet krevních destiček provázený modřinami a spontánním
krvácením, nízký počet červených krvinek s příznaky jako je únava nebo bledost; poruchy
srážení krve s náhlou dušností, vykašláváním krvavého hlenu, bolestí dolních končetin nebo
sklonem ke snadnému krvácení, vysoký počet bílých krvinek zvaných eozinofily, které mohou
zapříčinit plicní nebo srdeční potíže způsobené záněty.
Akutní záněty přítomné v celém těle, často spojené s horečkou a zvýšeným počtem bílých
krvinek nebo nízkým počtem bílých krvinek a nižší tělesnou teplotou než obvyklou, zvracení je
možným příznakem otravy krve.
Srdeční záchvaty, poruchy srdce a cév, jako je nezvyklá nebo nedostatečná síla stahu srdečního
svalu, nepravidelný srdeční rytmus, pocit nepravidelného srdečního rytmu, nízký krevní tlak
nebo vysoký krevní tlak spojený se závratěmi; rozmazané vidění nebo stálá bolest hlavy,
zrychlený srdeční rytmus; namodralé zbarvení rtů, jazyka nebo kůže způsobené nedostatkem
kyslíku v krvi.
Kašel; dušnost nebo nepříjemný pocit na hrudníku, nahromadění vody na plicích, bolest na
hrudi, nedostatek kyslíku v orgánech, vykašlávání krve.
Selhání ledvin spojené s únavou, ospalostí, ztrátou chuti k jídlu, zvracením a otoky dolních
končetin, krev v moči, neschopnost tvořit moč, nízká produkce moči s vysokými hladinami
močoviny a kreatininu v krvi s příznaky, jako je zvracení, ospalost, nízký svalový tonus, nebo
dýchací problémy, krev v moči.
Krvácení v žaludku, střevě a konečníku vedoucí k černé stolici, zvracení krve, otok břicha,
poruchy polykání, otoky břicha, diskomfort, možné příznaky zvětšení jater a/nebo sleziny.
Rychlý srdeční rytmus, vypoulené oči, úbytek tělesné hmotnosti, zduření na přední straně krku
jako možný příznak zvýšené funkce štítné žlázy.
Zvýšení tělesné hmotnosti, únava, padání vlasů, svalová ochablost, pocit chladu jako možné
příznaky snížené funkce štítné žlázy.
Dýchací potíže, únava, zvracení, ospalost jako možné příznaky zvýšené hladiny kyseliny
mléčné v krvi.
Změny mentálního stavu zahrnující pocit, že prožíváte nebo slyšíte věci, které se nestaly
(halucinace).
Nervové poruchy: záchvaty, koma; poškození centrální nervového systému s brněním, sníženou
citlivostí nebo ztrátou pohybových schopností, potíže s mluvením, náhlé bezvědomí nebo
mdloby.
Poruchy řeči.
Vysoká hladina draslíku spojená s křečemi, poruchou srdečního rytmu, závratěmi a bolestmi
hlavy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, okamžitě vyhledejte
Vašeho lékaře.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta ze 100), vzácné nežádoucí účinky
(postihují méně než 1 pacienta z 1000):
Nízký počet bílých krvinek spojený se slabostí, podlitinami a častými infekcemi, bledou kůží,
dušností a tmavou močí, tvorba krevních sraženin, krvácení.
Onemocnění srdeční svaloviny s příznaky jako je utlačující bolest na hrudi, horečka nebo
malátnost, otok srdečního svalu.
Vážné alergické reakce: dýchací problémy, příznaky závratí, vážné alergické reakce.
5
Zánět slinivky břišní doprovázený silnými bolestmi v nadbřišku vystřelujícími do zad; zácpa,
otok břicha, bolest břicha; bolesti v nadbřišku; selhání jater s bolestí v nadbřišku, únava,
zažloutlá kůže a oči nebo tmavě žlutá moč.
Svalové křeče, horečka, bolest nebo slabost svalů.
Záchvaty, obrna, koma.
Nevolnost, pocení, slabost, závratě, třes, bolest hlavy, možné příznaky nízkých hladin cukru
v krvi.
Svalové křeče nebo neobvyklý srdeční tep jako možné příznaky vysoké hladiny draslíku v krvi.
Změny osobnosti, bolest hlavy, zmatenost, obrna části nebo celého těla, strnutí šíje, poruchy řeči
jako příznak poškození mozku.
Pocit chladu způsobený nízkou teplotou těla.
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 z 1000 pacientů nebo byly hlášeny bez udání
četnosti.
Náhlý výskyt dýchacích potíží spojených s výskytem krevních sraženin v plicích
Otoky na obličeji a krku a problémy s dýcháním (Quinckeho edém); vysoká horečka, kožní
vyrážka s malými puchýřky, bolest kloubů a/nebo zánět očí (Stevens-Johnsonův syndrom).
Opakující se těžký zánět střev (Crohnova choroba) spojený s průjmem, bolestí v podbřišku,
horečkou a snížením tělesné hmotnosti,
Slabost nebo obrna končetin či obličeje, třesoucí se ruce, poruchy řeči,
Problémy s viděním.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, okamžitě vyhledejte svého
lékaře.

Další nežádoucí účinky
Velmi časté nežádoucí účinky (postihující více než jednoho z 10 pacientů):
Ztráta chuti k jídlu
Úzkost; zmatenost; závratě; bolest hlavy; ospalost
Deprese
Nespavost
Kašel
Nevolnost s nebo bez zvracení; průjem; ústní opary se záněty.
Zčervenání kůže, kožní vyrážka; olupování kůže; svědění,
Rychlý srdeční rytmus, nepravidelný srdeční rytmus
Nízký krevní tlak
Bolest na hrudi, dušnost
Bolest svalů, bolest kloubů
Vřídky v ústech
Reakce v místě vpichu injekce
Vřídky v ústech
Snížený výdej moči se zvýšenou hladinou močoviny a kreatininu v krvi
Bolest v místě podání injekce
Horečka se zimnicí nebo bez zimnice.
Pocit nevolnosti, únava
Bolest
Přírůstek tělesné hmotnosti s nahromaděním tekutiny, otoky.

Pokud se kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

Časté nežádoucí účinky (postihující méně než jednoho z 10 pacientů):
6
Dehydratace s příznaky jako je sucho v ústech nebo pocit žízně.
Podrážděnost, vzrušení a neklid
Nepříjemný pocit plnosti po jídle, zácpa
Otupělost s příznaky ztráty energie, únavy a ospalosti
Zánět očí se svěděním, zarudnutím a otokem
Otok a zarudnutí okolí žil
Nahromadění tekutin, otoky
Zvýšená hladina glukózy v krvi s příznaky jako je nadměrná žízeň, hlad, močení nebo únava.
Záněty dýchacích cest
Nízká hladina vápníku v krvi, která někdy vede ke křečím
Vysoká hladina vápníku v krvi s příznaky jako je pocit nevolnosti, zvracení, nebo zácpa
Zánět na rtech; zánět žaludku vedoucí k bolesti žaludku a nevolnosti
Svědivá vyrážka
Pocení
Padání vlasů
Ucpaný nos
Krvácení z nosu
Ztráta vnímání chuti
Snížení tělesné hmotnosti
Potíže při polykání
Biochemické vyšetření krve svědčící pro změny funkce jater např. zvýšená hladina bilirubinu
nebo jaterních enzymů v krvi.

Pokud se kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta ze 100):
Svalová slabost.

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 1000):
Cukrovka.
Poškození tkáně v místě podání injekce, reakce v místě podání injekce.

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
Další hlášené nežádoucí účinky:
Kožní vyrážka na kůži s malými puchýřky vyplněnými tekutinou
Bolest v nadbřišku
Ztráta pigmentace kůže

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. Jak Proleukin uchovávat

Uchovávejte Proleukin mimo dosah a dohled dětí.
Proleukin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce.
Uchovávejte neotevřené lahvičky v chladničce (2 °C 8 °C).
7
Váš lékař, lékárník nebo zdravotní sestra vědí, jak správně uchovávat přípravek Proleukin.


6. Obsah balení s další informace

Co Proleukin obsahuje
- Léčivou látkou je aldesleukinum, v množství 18 milionů mezinárodních jednotek (IU)
(1,1 mg) v 1 ml roztoku připraveného podle návodu.
- Pomocnými látkami jsou mannitol, natrium-lauryl-sulfát, monohydrát
dihydrogenfosforečnanu sodného a hydrogenfosforečnan sodný.

Jak Proleukin vypadá a co obsahuje toto balení
Proleukin je sterilní bílý prášek. Dodává se v balení, které obsahuje 1 nebo 10 lahviček. Na trhu
nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato informace byla naposledy schválena
3.5.2013


7. Informace pro zdravotnické pracovníky

Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte Proleukin mimo dosah a dohled dětí.
Proleukin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce.
Uchovávejte v chladničce (2 °C 8 °C).

Doba použitelnosti po rozpuštění
Pokud není připravený roztok Proleukinu ihned spotřebován může být uchováván 24 hodin
v chladničce (2 °C 8 °C).
Roztok Proleukinu by měl být použit během 48 hodin po přípravě včetně trvání infuze.

Jak připravit a aplikovat Proleukin
- Použijte sterilní injekční stříkačku a injekční jehlu.
- Injikujte 1,2 ml vody pro injekce do lahvičky Proleukinu. Směřujte proud vody pro injekci na
stěnu lahvičky, aby nedošlo k nadměrnému pěnění.
- Jemným krouživým pohybem umožněte, aby se prášek úplně rozpustil. Netřepat!
- Roztok obsahuje 18 milionů IU nebo 1,1 mg Proleukinu (aldesleukinu) v 1 ml.
Roztok je nyní připraven pro subkutánní aplikaci nebo má být dále ředěn pro aplikaci
intravenózní infuzí.

Instrukce pro správné užití Proleukinu
Subkutánní (s.c.) aplikace
- Již rozpuštěný roztok musí být použit do 24 hodin.
- Přípravek má dosáhnout těsně před aplikací pokojovou teplotu.
- Potřebná dávka se nasaje a injikuje podkožně.
8
- Proleukin se injikuje do podkožní tkáně. Nejvhodnější pro injekci jsou místa s měkkým těstovitým
podkožím vzdálená od kloubů, nervů, kostí a jiných důležitých struktur.
- Místa injekcí se má v pravidelných intervalech měnit. To umožňuje předcházet bolesti a zarudnutí
v místě injekce.

Jeden léčebný cyklus obvykle trvá 4 týdny.
- Týden 1
Dny 1-5: dávka 18 milionů IU Proleukinu každý den
Dny 6-7: žádná aplikace Proleukinu
- Týdny 2, 3 a 4
Dny 1-2: dávka 18 milionů IU Proleukinu každý den
Dny 3,4 a 5: dávka 9 milionů IU každý den
Dny 6 a 7: žádná aplikace Proleukinu
Po jednom týdnu bez aplikace Proleukinu může být podán druhý čtyřtýdenní cyklus.

Pokud se stav pacienta zlepší nebo stabilizuje, může se pokračovat v léčení Proleukinem dalšími
čtyřtýdenními cykly.

Podle odpovědi na léčbu lze volit vyšší nebo nižší dávku.

Intravenózní (i.v.) aplikace
- Natáhněte příslušnou dávku roztoku Proleukinu z lahvičky do sterilní stříkačky.
- Rekonstituujte podle potřeby až do 500 ml v 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) pro infuzi
obsahující 1 mg/ml (0,1 %) lidského albuminu. Lidský albumin musí být zamíchán do roztoku
glukózy ještě před tím, než se přidá připravený roztok aldesleukinu.
- Patřičná dávka může být pak aplikována intravenózně při denní dávce 18 milionů IU/m2 za
24 hodin po 5 dní.
Před každou injekcí je třeba kontrolovat přítomnost částic nebo poruch zbarvení v roztoku.
Nepoužívejte Proleukin pokud vidíte částice v roztoku nebo pokud je roztok zakalený nebo příliš
zažloutlý.

Jeden léčebný cyklus obvykle spočívá v:
- Dny 1-5: denní dávka 18 milionů IU/m2 za 24 hodin jako kontinuální infuze. Kanyla zůstává v žíle
během léčby.
- Během dalších 2-6 dnů: žádná léčba Proleukinem.
- Následuje dalších 5 dnů kontinuální infuze.
Po třech týdnech bez aplikace Proleukinu má následovat druhý cyklus stejně, jak je uvedeno výše.

Jestliže se stav pacienta zlepšil nebo stabilizoval po skončení dvou cyklů, léčba Proleukinem může
pokračovat ve formě 5denní terapie každé 4 týdny. Může být aplikováno až 5 cyklů.

Podle odpovědi na léčbu lze volit vyšší nebo nižší dávku.

Každá lahvička je pouze pro jedno použití.
Instrukce pro ředění jednorázové intravenózní infuze vysoké dávky:
Natáhněte příslušné množství roztoku Proleukinu z lahvičky do sterilní injekční stříkačky.
Rekonstituujte asepticky v 50 ml 5% roztoku dextrózy pro injekce, USP (D5W).
Dávka 0,6 milionů IU/kg (0,037 mg/kg) se podává intravenózní 15minutovou infuzí při maximu
14 dávek.
Po 5 až 9 dnech odpočinku se postup při dalších 14 dávkách opakuje, maximálně může být podáno
28 dávek v cyklu.
9
Dávka Proleukinu rekonsttuovaná ve sterilní vodě pro injekce, USP (bez konzervačního
prostředku), má být asepticky naředěna v 50 ml 5% roztoku dextrózy pro injekce, USP (D5W) a
podáno infuzí delší 15 minut.
Rozpuštění nebo naředění bakteriostatickou vodou pro injekce, USP, nebo 0,9% roztokem
chloridu sodného, USP má být vyloučeno z důvodu zvýšené agregace. Proleukin nemá být
podáván spolu s jinými léky ve stejné nádobě.

Likvidace
Přípravek nemá být likvidován v odpadní vodě nebo domovním odpadu. Každý nespotřebovaný
roztok, lahvička, injekční stříkačka a jehla mají být likvidovány náležitým způsobem. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

Recenze

Recenze produktu PROLEUKIN 18 MIU 10X1MG Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu PROLEUKIN 18 MIU 10X1MG Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze