Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 16056
Kód EAN: 5995327117287
Kód SÚKL: 47616
Parlazin 10 mg se užívá při léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní alergické rýmy a alergického zánětu spojivek (senná rýma), svědění, kopřivky u dospělých, mladistvých a dětí od 6 let.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 6)
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls237565/2011

Příbalová informace: informace pro uživatele
Parlazin 10 mg
potahované tablety
cetirizin dihydrochlorid

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Parlazin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Parlazin užívat
3. Jak se Parlazin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Parlazin uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Parlazin a k čemu se používá
Léčivou látkou přípravku Parlazin je cetirizin-dihydrochlorid. Parlazin je přípravek proti alergiím.
Parlazin se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke
- zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
- zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Parlazin užívat
Neužívejte Parlazin
jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin (těžkým selháním ledvin s hodnotou clearance kreatininu
nižší než 10 ml/min.);
jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce
příbuzné léčivé látky jiných přípravků), nebo na kteroukoli pomocnou látku (další složku) tohoto
přípravku (vyjmenovány v bodě 6),
Strana 2 (celkem 6)

Neužívejte Parlazin
jestliže máte dědičný problém s intolerancí galaktosy, s vrozeným deficitem laktázy nebo s malabsorpcí
glukosy a galaktosy

Upozornění a opatření
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete užívat Parlazin.
Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem. V případě potřeby budete
užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.

Když máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měli byste se před zahájením léčby
poradit se svým lékařem.


Další léčivé přípravky a Parlazin
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné
době užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné.
Parlazin s jídlem, pitím a alkoholem
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 promile v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným
v běžných dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce.
Přesto se ale stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu.
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Stejně jako u jiných léků nemá být přípravek Parlazin podáván těhotným ženám. Náhodné užití léku by
nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod. Přesto však je třeba užívání přípravku přerušit.
Neužívejte Parlazin během kojení, protože se cetirizin vylučuje do mateřského mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání
přípravku Parlazin v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje,
nepřekračujte doporučenou dávku. Sledujte pozorně svoji reakci na lék.
Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků tlumících centrální nervový
systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce.
Parlazin obsahuje laktosu a žluť SY
Parlazin obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před
užitím tohoto léčivého přípravku se obraťte na svého lékaře.
Parlazin obsahuje pomocnou látku žluť SY E110, která může vyvolávat alergické reakce.

Strana 3 (celkem 6)

3. Jak se Parlazin užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře,
lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo
zdravotní sestrou.

Jak a kdy budete užívat přípravek Parlazin
Níže uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od Vašeho lékaře nedostal o užívání
přípravku Parlazin pokyny odlišné. V takovém případě užívejte přípravek Parlazin přesně podle
pokynů lékaře. Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku Parlazin
může být pouze částečný.
Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody.
Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí:
Jednou denně 10 mg (jednou denně 1 tableta).
Použití u dětí a dospívajících:
Dospívající starší 12 let
Jednou denně 10 mg (jednou denně 1 tableta).
Děti od 6 do 12 let:
Dvakrát denně 5 mg (dvakrát denně 1/2 tablety).
Pacienti se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin:
Pacientům se středně těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.
Pokud vnímáte účinek přípravku Parlazin jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se svým
lékařem.
Délka léčby:
Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání potíží a je určována Vaším lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Parlazin, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Parlazin, než jste měl(a), informujte, prosím, svého
lékaře.
Váš lékař pak v případě potřeby rozhodne o přijetí dalších opatření.
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly
hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření
zornic, svědění, neklid, útlum, ospalost, otupěni, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Parlazin
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal(a) užívat Parlazin
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo
zdravotní sestry.

Strana 4 (celkem 6)

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení přípravku na trh. Četnost výskytu těchto nežádoucích
účinkuje určena takto: časté (u 1 pacienta ze 100 až u 1 z 10), méně časté (u 1 pacienta z 1000 až u 1 ze 100),
vzácné (u 1 pacienta z 10000 až u 1 z 1000) nebo velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10000).
- Poruchy krve a lymfatického systému
velmi vzácné: trombocytopenie (snížená hladina krevních destiček)
- Tělo jako celek - obecné poruchy
Únava
- Srdeční poruchy
vzácné: tachykardie (zrychlená srdeční činnost)
- Poruchy oka
velmi vzácně: porucha akomodace čočky, rozmazané vidění, mimovolné krouživé pohyby oka
- Gastrointestinální poruchy
časté: sucho v ústech, nevolnost, průjem;
méně časté: bolesti břicha
- Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
méně časté: astenie (nadměrná únava), malátnost;
vzácné: edém (otok)
- Poruchy imunitního systému
vzácné: alergická reakce,
velmi vzácné: těžká alergická reakce
- Poruchy jater a žlučových cest
vzácné: abnormální funkce jater
- Vyšetření
vzácné: zvýšení hmotnosti
- Poruchy nervového systému
časté: závratě, bolesti hlavy,
méně časté: parestezie (zvláštní pocity na kůži),
vzácné: křeče a poruchy hybnosti,
velmi vzácné: synkopa (náhlé mdloby), třes, změny chuti
- Psychiatrické poruchy
časté: ospalost,
méně časté: agitovanost,
Strana 5 (celkem 6)
vzácné: agrese, zmatenost, deprese, halucinace, nespavost,
velmi vzácné: tik
- Poruchy ledvin a močových cest
velmi vzácné: potíže s močením
- Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
časté: zánět hltanu, rýma
- Poruchy kůže a podkožní tkáně
méně časté: svěděni, vyrážka,
vzácné: kopřivka,
velmi vzácné: otoky, lokalizované kožní erupce
Jestliže se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři.
Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte okamžitě Parlazin užívat a poraďte se
s lékařem. Lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.
Pokud si všimnete jakýchkoliv jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, sdělte to, prosím, lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Parlazin uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co Parlazin obsahuje
- Léčivou látkou přípravku je cetirizini dihydrochloridum 10 mg (odpovídá cetirizinum 8,42 mg)
v jedné potahované tabletě.
- Dalšími složkami, pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, stearan hořečnatý, mikrokrystalická celulosa,
monohydrát laktosy (11,5 mg).
Potah tablety: Opadry Y-1-7000 White (hypromelosa, , oxid titaničitý E171, makrogol 400), žluť
SY E110.
Jak Parlazin vypadá a co obsahuje toto balení
Vzhled: oranžové, oválné, mírně konvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým
E 511 na druhé straně.
Balení: 1x10, 3x10 potahovaných tablet v průhledném blistru z PVC/PVdC//Al s příbalovou informací
v papírové krabičce.
Strana 6 (celkem 6)

Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť
Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO

Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť
Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO
a
EGIS Pharmaceuticals PLC
1165 Budapešť
Bökényföldi út 118-120.
MAĎARSKO

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
25.2.2013

Recenze

Recenze produktu PARLAZIN 10 MG 10X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PARLAZIN 10 MG 10X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze