Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 76146
Kód EAN:
Kód SÚKL: 110511
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg se používá u dospělých a dětí od 2 let věku k léčbě nevolnosti a zvracení vyvolaných cytostatiky (přípravky k léčbě rakoviny) a radioterapií (léčba zářením). Přípravek se též používá v prevenci a léčbě pooperační nevolnosti a zvracení.

Příbalový leták

1/7
sp. zn. sukls92161/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg
tablety dispergovatelné v ústech
(ondansetronum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg užívat
3. Jak se přípravek Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE ONDANSETRON-RATIOPHARM RAPID 8 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg, patří do skupiny léčiv nazývaných antiemetika (léky
potlačující zvracení).
Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg se používá u dospělých k léčbě nevolnosti a zvracení
vyvolaných cytostatiky (přípravky k léčbě rakoviny) a radioterapií (léčba zářením).
Používá se u dětí starších 6 měsíců k léčbě nevolnosti a zvracení vyvolaného cytostatiky.
Přípravek se též používá v prevenci a léčbě pooperační nevolnosti a zvracení.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ONDANSETRON-
RATIOPHARM RAPID 8 mg UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg
- jestliže jste alergický(a) (přecitlivělý/á) na ondansetron, jiné příbuzné látky (antagonisty 5-HT3
receptorů jako je granisetron nebo dolasetron) nebo na kteroukoli další složku přípravku
Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg.
- jestliže užíváte apomorfin (používaný k léčbě Parkinsonovy choroby)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg je zapotřebí
- při léčbě pacientů se závažným poškozením střevní motility (zácpa), protože ondansetron může dále
snižovat motilitu dolní části zažívacího traktu.
- jestliže se vyskytnou problémy s dýcháním, může se jednat o počáteční příznaky přecitlivělosti a je
nutný lékařský dohled a symptomatická léčba.
2/7
- jestliže je Vaše dítě léčeno léky, které jsou toxické pro játra, měly by být jeho jaterní funkce
monitorovány.
- jestliže jste alergický/á na léky podobné ondansetronu, jako je granisetron
- jestliže jste někdy měl(a) srdeční problémy
- jestliže máte nepravidelný srdeční rytmus (arytmii)
- jestliže máte problémy s hladinou solí (jako je draslík, sodík a hořčík) v krvi.
Děti
Tento přípravek se nesmí podávat dětem do 6 měsíců věku.
Starší pacienti
Pacienti ve věku 65 let nebo vyšším, kteří dostávali chemoterapii, snášeli ondansetron dobře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků:
- karbamazepin nebo fenytoin používané k léčbě epilepsie
- rifampicin používaný k léčbě infekčních onemocnění jako je tuberkulóza (TBC)
- antiarytmika používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu
- beta-blokátory používané k léčbě určitých srdečních nebo očních problémů, úzkosti nebo k prevenci
migrény
- tramadol používaný k tišení bolesti
- léky, které mají vliv na srdce (jako je haloperidol nebo methadon)
- léky k léčbě rakoviny (zejména antracykliny a trastuzumab)
-
Speciální studie prokázaly, že při současném podávání ondansetronu spolu s alkoholem, temazepamem,
furosemidem, alfentanilem, propofolem nebo thiopentalem se neobjevily vzájemné reakce.
Účinnost ondansetronu může být snížená u pacientů současně léčených přípravky, které zvyšují aktivitu
enzymu CYP3A4 jako jsou phenytoin, karbamazepin a rifampicin.
Údaje z menších studií ukazují, že ondansetron může snížit účinek tramadolu, léku k odstranění bolesti.
Informujte svého lékaře, jestliže užíváte léky, u kterých je známý toxický vliv na srdce. Tyto léky nesmí
být užívány současně s ondansetronem, protože se může zvýšit riziko nepravidelné srdeční činnosti.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Užívání přípravku Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg se nedoporučuje, pokud jste těhotná, plánujete
otěhotnět nebo kojit. O užívání tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem.
Kojení
Není dostatečná zkušenost s podáváním ondansetronu běherm kojení. Pokusy na laboratorních zvířatech
ukázaly, že ondansetron přechází do mateřského mléka. Během užívání ondansetronu by mělo být kojení
přerušeno.
3/7
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během užívání ondansetronu nebyl pozorován vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhu
strojů.
Důležité informace o některých složkách přípravku Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg
Obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu, který může být škodlivý, pokud trpíte fenylketonurií.
Obsahuje laktosu. Jestliže vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se svým lékařem
předtím než začnete užívat tento léčivý přípravek.
3. JAK SE ONDANSETRON-RATIOPHARM RAPID 8 mg UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek nesmí být podáván dětem do 6 měsíců věku.
K perorálnímu užití (tableta se rozpustí na jazyku a spolkne)
Al/Al strip
Před použitím, prosím, oddělte jednotlivý sáček s tabletou v místě perforace. Roztrhněte fólii navrchu a
opatrně vyjměte tabletu. Netlačte na tabletu přes fólii.
Al/Al blistr s odlupovací fólií
Abyste oddělili tabletu před použitím, roztrhněte obal v místě perforace. Sloupněte krycí fólii a opatrně
vyjměte tabletu lehkým tlakem zespodu. Nevytlačujte tabletu přes krycí fólii.
Dávku a délku podávání určuje lékař. Obvyklá dávka přípravku je následující.
Nevolnost a zvracení způsobené cytostatiky a radiační léčbou.
Dospělí:
Případy silné nevolnosti v souvislosti s léčbou chemickými látkami:
(silně emetická chemoterapie, např. cisplatinou)
Pro úvodní léčbu jsou k dostání parenterální přípravky ondansetronu.
Po chemoterapii léčba pokračuje podáváním 1 tablety přípravku Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg
každých 12 hodin (ráno a večer) po dobu 5 dnů.
Případy středně silné nevolnosti v souvislosti s léčbou chemickými látkami:
(středně silná emetická chemoterapie, např. cyklofosfamidem, doxorubicinem, karboplatinou)
1 tableta přípravku Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg se podává 1-2 hodiny před podáním chemoterapie.
Léčba pokračuje po dobu pěti dnů. Podává se 1 tableta přípravku Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg
každých 12 hodin (večer a ráno).
Případy nevolnosti a zvracení v souvislosti s radioterapií:
Každých 12 hodin (ráno a večer) se podává 1 tableta přípravku Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg. První
dávka by měla být užita 1-2 hodiny před radioterapií. Doba léčby závisí na délce radioterpie.
4/7
Starší pacienti
Dávkování u starších pacientů je stejné jako u dospělých osob, protože učinnost a snášenlivost u pacientů
ve věku 65 let a starších je podobná jako u mladších dospělých osob.
Děti starší 6 měsíců a dospívající
Ondansetron se podává injekčně do žíly více než 15 minut před chemoterapií, následují 2 mg nebo 4 mg
perorálně po 12 hodinách (v závislosti na velikosti dítěte). Dávka je závislá na velikosti dítěte a určí ji
lékař. Obvyklá dávka je 4 mg nebo 8 mg třikrát denně po dobu až 5 dní.
Pacienti se poruchou funkce jater
U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater nesmí denní dávka ondansetronu (podávaná
ústy nebo nitrožilně) překročit 8 mg.
Pacienti s poruchou látkové přeměny (sparteinu/debrisoquinu)
Ve studiích na zdravých dobrovolnících, u nichž byla již potvrzena špatná látková přeměna
sparteinu/debrisoquinu nebyly pozorovány změny eliminačního poločasu ondansetronu. Následně, po
opakovaných dávkách u těchto pacientů nebyly očekávány odlišné hladiny těchto látek ve srovnání
s běžnou populací.
Pacienti se sníženou funkcí ledvin
Není třeba úprava dávkování.
Pooperační nevolnost a zvracení
Dospělí
Jako prevence nevolnosti a zvracení po chirurgických výkonech se mohou podat 2 tablety přípravku
Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg hodinu před anestezií. Nebo se může podat 1 tableta před anestezií a
následně 2 tablety v intervalech 8 hodin.
Léčba pooperační nevolnosti a zvracení pokračuje podáváním injekčního roztoku ondansetronu.
Děti a dospívající
K prevenci a léčbě pooperační nevolnosti a zvracení může být použit injekční roztok ondansetronu.
V případě, že máte dojem, že účinek přípravku Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg je příliš silný nebo
příliš slabý, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg, než jste měl(a)
Prosím, oznamte svému lékaři, že jste překročil(a) předepsanou dávku léku.
U malého počtu pacientů byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: poruchy vidění, úporná zácpa,
nízký krevní tlak a vasovagální episody s přechodnou síňo-komorovou srdeční blokádou II. stupně. Ve
všech případech příznaky úplně vymizely. Ondansetron způsobuje v závislosti na dávce prodloužení QT
intervalu. V případě předávkování se doporučuje monitorování EKG.
Specifické antidotum pro ondansetron neexistuje. Proto při podezření na předávkování je třeba zavést
symptomatickou léčbu a podpůrná opatření.
5/7
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Následující dávku si vezměte podle
plánu, který Vám předepsal Váš lékař.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg
Nepřestávejte užívat tento přípravek, i když se cítíte dobře, pokud tak neurčil lékař.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky
Poruchy imunitního systému
Vzácné (1/10 000, 1/1 000): Byly zaznamenány náhlé alergické reakce, z nichž některé jsou vážné
a/nebo život ohrožující např. alergický šok (anafylaktické reakce).
Alergické reakce byly též pozorovány u pacientů, kteří vykázali hypersenzitivitu k dalším látkám patřícím
do stejné skupiny léčivých látek jako ondasetron (např. selektivní antagonisté 5-HT3 receptorů).
Poruchy nervového systému
Velmi časté (1/10): Bolest hlavy
Méně časté (>1/1000, <1/100):, Záchvaty, pohybové poruchy (extrapyramidové reakce), např. poruchy
pohybu očí s upřeným pohledem (okulogyrická krize) a poruchy svalového napětí.
Vzácné (>1/10,000, <1/1,000): Závratě během rychlého nitrožilního podání.
Poruchy oka
Vzácné (>1/10,000, <1/1,000): Přechodné poruchy zraku (např. rozmazané vidění) převážně během
nitrožilního podání.
Velmi vzácné (<1/10,000): Přechodná slepota převážně po nitrožilním podání.
Srdeční poruchy
Méně časté (>1/1000, <1/100): Bolest na hrudníku s nebo bez snížení úseku ST (na EKG křivce), , pomalá
činnost srdce (bradykardie) a nepravidelná činnost srdce (arytmie).
Vzácné (>1/10,000, <1/1,000): Poruchy srdečního rytmu (prodloužení QT intervalu včetně Torsade de
pointes)
Cévní poruchy
Časté (>1/1000, <1/100): Pocit tepla nebo zrudnutí.
Méně časté (>1/1000, <1/100): Nízký krevní tlak.
Respirační poruchy
Méně časté (>1/1000, <1/100): Škytavka.
6/7
Gastrointestinální poruchy
Časté (1/100, 1/10): Zácpa Jestliže máte projevy dlouhotrvající zánětlivé obstrukce (zácpa, zúžení), měl
(a) byste být sledován (a) lékařem po užívání
tablet Ondansetronu-ratiopharm rapid.
Poruchy jater a žlučových cest
Méně časté (1/1000, 1/100): Byly pozorovány zvýšené hodnoty jaterních testů bez jakýchkoliv
patologických projevů.
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté (1/100, 1/10): Podráždění a zarudnutí v místě podání injekce
Děti a dospívající
Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících byly srovnatelné s těmi, které se vyskytly u dospělých.
5. JAK PŘÍPRAVEK ONDANSETRON-RATIOPHARM RAPID 8 mg UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg obsahuje
- Léčivou látkou je ondansetronum.
Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje ondansetronum 8 mg.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktósy, částečně substituovaná hyprolosa, krospovidon,
křemičitan vápenatý, , aspartam , aroma máty peprné P0551, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
magnesium-stearát (rostlinného původu).
Jak přípravek Ondansetron-ratiopharm rapid vypadá a co obsahuje toto balení
Ondansetron-ratiopharm rapid 8 mg, tablety rychle rozpustné v ústech k vnitřnímu užití, jsou bílé kulaté
tablety
Velikost balení: 6, 10, 30, 10x6 a 10x10 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Strasse 3
D-89079 Ulm
Německo
Výrobce:
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3
D-Blaubeuren
Německo
7/7
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EU pod těmito názvy:
Česká republika: Ondansetron-ratiopharm RAPID 8 mg
Německo: Ondansetron-ratiopharm 8 mg Schmelztabletten
Nizozemsko: Ondansetron 8 mg ratiopharm smelttablet, orodispergeerbare tabletten
Datum poslední revize textu: 27.6.2013

Recenze

Recenze produktu ONDANSETRON-RATIOPHARM RAPID 8 MG 10X8MG Tablety rychle rozp.

Diskuze

Diskuze k produktu ONDANSETRON-RATIOPHARM RAPID 8 MG 10X8MG Tablety rychle rozp.

Přidat nový příspěvek do diskuze