Lékárna.cz
Hledat

NIZORAL Šampon 2% 100 ml

Léčivý přípravek
NIZORAL Šampon 2% 100 ml

Rychle odstraňuje lupy a bojuje s příčinou jejich vzniku. Zmírňuje odlupování a svědění pokožky. Vhodný i jako prevence proti opakovanému vzniku lupů.

Více informací

Prodej výrobku skončil s náhradou

Doporučené alternativní produkty

NIZORAL Šampon 2% 100 ml

Nizoral šampon je přípravek určený k léčbě kožních infekcí.

Zmíněná postižení kůže se obvykle jeví jako:

  • olupování kůže na hlavě v podobě bílých šupinek (lupů),
  • červeno-hnědé skvrny se žlutými nebo bělavými šupinami, obvykle na obličeji nebo hrudi (seboroická dermatitida),
  • malé hnědé nebo bělavě zbarvené skvrny nepravidelného tvaru objevující se na trupu (pityriasis versicolor).

Pomocí šamponu Nizoral můžete tyto infekce léčit a předcházet jim.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

NIZORAL Šampon 2% 100 ml

92 %
Hodnotilo: 40 zákazníků
5
23x
4
15x
3
2x
2
0x
1
0x

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
12455
Kód EAN:
8595006791509
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Ketokonazol
Farmakoterapeutická skupina:
antimykotika pro použití v dermatologii | antimykotika pro lokální aplikaci | imidazolové a triazolové deriváty | ketokonazol
Cesta podání:
Kožní podání

Oznámit nežádoucí účinky

NIZORAL Šampon 2% 100 ml

Příbalovou informaci k produktu NIZORAL Šampon 2% 100 ml stáhnete ve formátu pdf zde: NIZORAL Šampon 2% 100 ml.pdf

sp.zn.sukls276487/2018

                                                         Příbalová informace: informace pro pacienta
                                                                      Nizoral 20 mg/g šampon
                                                                             ketoconazolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší v případě pityriasis versicolor do 7 dní, v případě lupovitosti nebo seboroické dermatitidy do 5 týdnů, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Nizoral a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nizoral používat
3. Jak se přípravek Nizoral používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Nizoral uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Nizoral a k čemu se používá

Nizoral šampon je přípravek určený dospělým a dospívajícím k léčbě kožních infekcí vyvolaných plísněmi nebo kvasinkami.
Šamponem může být ošetřena vlasatá část hlavy i rozsáhlejší plochy na hrudi, trupu nebo v obličeji.
Zmíněná postižení kůže se obvykle jeví jako:
- olupování pokožky na vlasaté části hlavy v podobě bílých šupinek (lupů);
- červenohnědé skvrny se žlutými nebo bělavými šupinami, obvykle na obličeji nebo hrudi (seboroická dermatitida);
- malé hnědé nebo bělavě zbarvené skvrny nepravidelného tvaru objevující se na trupu (pityriasis versicolor).
Pomocí šamponu Nizoral můžete tyto infekce léčit a infekcím předcházet.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nizoral používat

Nepoužívejte přípravek Nizoral:
- Jestliže jste alergický(á) na ketokonazol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Příznaky přecitlivělosti se projevují svěděním a zarudnutím pokožky po použití šamponu.

Upozornění a opatření

Snažte se, aby se šampon nedostal do očí. Stane-li se tak, vypláchněte oči vodou.

Děti a dospívající
Nizoral šampon není určen kojencům a dětem do 12 let.
Další léčivé přípravky a přípravek Nizoral
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Kortikosteroidy (léčiva typu kortizonu) ve formě krému, masti nebo lotia.
Jestliže používáte tyto léky, poraďte se před zahájením léčby šamponem Nizoral se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčbu šamponem Nizoral můžete zahájit ihned, ale léčbu kortikosteroidy neukončujte ze dne na den. Kůže by mohla reagovat zarudnutím a svěděním.
V souladu s doporučením lékaře postupujte při léčbě kortikosteroidy takto:
- jeden týden nanášejte kortikoidní přípravky nezměněným způsobem;
- další 1-2 týdny postupně snižujte častost používání;
- pak můžete léčbu kortikoidními přípravky ukončit zcela.

V případě jakýchkoli pochybností se vždy poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Nizoral s jídlem a pitím
Není ovlivněno.

Těhotenství, kojení a plodnost

Nizoral šampon můžete používat během těhotenství a kojení. Rizika spojená s používáním šamponu Nizoral během těhotenství nebo kojení nejsou známa.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nizoral šampon neovlivňuje schopnost řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

3. Jak se přípravek Nizoral používá

Nizoral šampon je určen k léčbě dospívajících a dospělých.
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Umyjte důkladně postižené oblasti na kůži, šampon ponechejte 3-5 minut působit, teprve pak opláchněte. Přesvědčte se, že jste důkladně umyl/a kůži, nikoli pouze vlasy.
Pro jedno umytí postačí obvykle malé množství šamponu vytlačené do dlaně.
Četnost používání šamponu závisí na druhu infekce a rovněž na tom, zda chcete onemocnění léčit nebo zamezit jeho návratu.
Olupování pokožky na vlasaté části hlavy v podobě bílých šupinek (lupovitost) a červenohnědé skvrny se žlutými nebo bělavými šupinami, obvykle na obličeji nebo hrudi (seboroická dermatitida):

Léčba: 2x týdně po dobu 2-4 týdnů.
Zamezení návratu onemocnění: 1x týdně nebo 1x za dva týdny.
Malé hnědé nebo bělavě zbarvené skvrny nepravidelného tvaru objevující se na trupu (pityriasis versicolor):

Léčba: 1x denně po dobu pěti dní.
Zamezení návratu onemocnění: Každým rokem před začátkem léta, 1x denně tři po sobě jdoucí dny.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Nizoral, než jste měl(a)
Pokud zapomenete použít přípravek Nizoral, použijte jej co nejdříve.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku šamponu.
Šampon Nizoral není určen k vnitřnímu užití.
V případě, že byl nedopatřením polknut, se poraďte se svým lékařem.
Informace pro lékaře v případě předávkování
V případě náhodného požití by měla být použita pouze podpůrná a symptomatická opatření.
K zamezení aspirace (vdechnutí) by nemělo být vyvoláváno dávení nebo prováděna laváž žaludku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nizoral nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):
- zanícení vlasových váčků
- vypadávání vlasů
- suchá pokožka
- změna struktury vlasů
- vyrážka
- pocit pálení
- zarudnutí v místě aplikace
- podráždění v místě aplikace
- svědění pokožky
- reakce v místě aplikace
- zvýšené slzení.
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000):
- přecitlivělost
- porucha chuti
- podráždění očí
- akné
- zánět pokožky (kontaktní dermatitida)
- kožní poruchy
- odlupování pokožky
- přecitlivělost v místě nanesení šamponu
- vřídky v místě nanesení šamponu.
V ojedinělých případech (četnost nelze z dostupných údajů určit) se může vyskytnout otok pokožky nebo sliznic obvykle v obličeji, očí nebo rtů, změna barvy vlasů a kopřivka.
V případě, že nebudete šampon dobře snášet, ukončete léčbu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Nizoral uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Lahvičku vždy dobře uzavřete.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Nizoral obsahuje
- Léčivou látkou je ketoconazolum (ketokonazol). Jeden gram šamponu obsahuje ketoconazolum 20 miligramů.
- Dalšími pomocnými látkami jsou natrium-lauromakrogol-sulfát, dinatrium-lauromakrogol-sulfosukcinát, diolamid kyseliny kokosové, kvarternizovaný kolagen, makrogol-5500-methylglukoso-dioleát, chlorid sodný, koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou, imidomočovinu, parfém, hydroxid sodný, sodnou sůl erythrosinu a čištěnou vodu.
Jak přípravek Nizoral vypadá a co obsahuje toto balení
Nizoral šampon je růžový, vazký roztok, charakteristické vůně.
Nizoral šampon je dodáván v lahvičkách o obsahu 60 ml a 100 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Airton Road, Tallaght, Dublin 24
Irsko

Výrobce

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgie
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Johnson & Johnson, s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 - Jinonice, dotazy@its.jnj.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 18. 7. 2018

NIZORAL Šampon 2% 100 ml

92 %
Hodnotilo: 40 zákazníků
5
23x
4
15x
3
2x
2
0x
1
0x
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

Skvely sampon pro odstraneni lupu. Nesvedi po nem vubec pokozka na hlave.

90 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
účinky jsou opravdu léčivé
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz

Účinkuje tak, jak má

90 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
používám proti padání vlasů, které je způsobeno hormonální nerovnováhou nebo kvasinkama
lze kombinovat třeba s kofeinovými šampony Alpecin
vyšší cena
v kombinaci s některými šampony by mohla nastat alergická reakce
je potřeba po aplikaci kondicionér

- funguje proti padání vlasů - v kombinaci s kofeinovým šamponem Alpecin je ho třeba jen malé množství. Fungující léčivý produkt

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
rychlý účinek
nutné časté opakování

zlepšuje mé světlé, suché flíčky po těle

80 %
100 %
90 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
dobrý šampon
cena by mohla být nižší

dobré

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
pomáhá při pravidelnějším používání

stojí za to

100 %

NIZORAL Šampon 2% 100 ml

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.