Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Kód výrobku: 19393
Kód EAN: 8586000876170
Kód SÚKL: 529
Držitel rozhodnutí: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Nedostatek ovariálních estrogenů dokázaný negativním progesteronovým testem i laboratorními testy, atrofií endometria a hypoestrogenním obrazem při poševní cytologii, předčasné selhávání ovariálních funkcí (climacterium praecox). Zastavení dysfunkčního děložního krvácení. Celkové i lokální poruchy vývoje (eunuchoidní růst, genitální infantilizmus), u primární amenorey. Estrogenový test.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55002/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
NEOFOLLIN
Injekční roztok
(Estradioli valeras)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je NEOFOLLIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete NEOFOLLIN užívat
3. Jak se NEOFOLLIN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek NEOFOLLIN uchovávat
6. Další informace
1. CO JE NEOFOLLIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
NEOFOLLIN je hormonální přípravek, který obsahuje léčivou látku estradiol. Estradiol je synteticky
připravený ester, který je totožný s přirozeným lidským estrogenem.
NEOFOLLIN se používá při nedostatku estrogenů ve vaječnících, což je dokázáno negativním
progesteronovým testem i laboratorními testy, zmenšením děložní sliznice a hypoestrogenním
obrazem při poševní cytologii. Při předčasném selhání funkce vaječníků (předčasná menopauza),
k zastavení dysfunkčního děložního krvácení, když se nedostaví první menstruace do 18 let, při
celkových i lokálních poruchách vývoje (růst s nedostatečnou činnosti pohlavních orgánů, vývojová
zaostalost pohlavních orgánů), na estrogenový test.
NEOFOLLIN nahrazuje estrogen, který již není v ženském těle vytvářen.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NEOFOLLIN POUŽÍVAT
Nepoužívejte NEOFOLLIN, pokud máte nebo jste měla jakýkoliv z následujících stavů:
- přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku NEOFOLLIN
- rakovina prsu
- jiné nádorové onemocnění spojené s hormony, např. rakovina děložní sliznice
- neobvyklé vaginální krvácení, které nebylo vyšetřeno lékařem
- neléčený nárůst děložní sliznice
2/5
- dřívější nebo současná žilní trombóza na noze nebo jiném místě (např. hluboká žilní trombóza nebo
plicní embolie)
- aktivní nebo v nedávné minulosti prodělaná arteriální trombóza (např. angina pectoris, infarkt)
- akutní onemocnění jater (nebo máte onemocnění jater v anamnéze, a výsledky Vašich jaterních
testů se dosud nevrátily k normálním hodnotám)
- porfyrie (enzymatická porucha jater)
Máte-li jakékoliv pochybnosti, obraťte se laskavě na svého lékaře nebo lékárníka, než začnete užívat
přípravek NEOFOLLIN.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí:
Zdravotní prohlídka/sledování
Ženy, které dlouhodobě užívají hormonální substituční terapii (HST), by měli pravidelně absolvovat
u svého lékaře gynekologické vyšetření včetně vyšetření prsů.
Stavy, vyžadující kontrolu v průběhu HST
Váš lékař bude vyžadovat častější vyšetření a testy, jestliže trpíte nebo jste v předešlé době prodělala
určitá onemocnění nebo stavy. Některá z nich se mohou při užívaní HST zhoršit nebo vrátit.
Informujte svého lékaře, jestliže v současnosti trpíte kterýmkoliv z následujících stavů:
děložní fibroid (vláknitý nezhoubný nádor)
endometrióza (výskyt děložní sliznice mimo dělohu)
anamnéza nebo rizikové faktory krevních sraženin (např. dřívější trombóza, nadváha)
rakovina prsu nebo rizikové faktory estrogen dependentních tumorů (např. blízké příbuzné
měly rakovinu prsu)
vysoký krevní tlak
nemoci jater (např. jaterní nezhoubný nádor)
onemocnění ledvin nebo srdce
cukrovka
žlučníkové kameny
migréna nebo silné bolesti hlavy
systémový lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění pojiva, které může postihnout
mnohé orgánové systémy)
anamnéza abnormálního nárůstu děložní sliznice
epilepsie
astma
otoskleróza (ztráta sluchu z důvodu nadměrného růstu kosti vnitřního ucha)
Důvody pro okamžité přerušení léčby
Jestliže se u Vás v průběhu léčby s přípravkem NEOFOLLIN projeví jakýkoliv z následujících stavů,
konzultujte se svým lékařem přerušení léčby:
žloutenka nebo zhoršení jaterních funkcí
závažné zvýšení krevního tlaku
nový nápor silných bolestí hlavy podobných migréně
těhotenství
Abnormální nárůst a rakovina děložní sliznice
Riziko abnormálního nárůstu děložní sliznice a rakoviny děložní sliznice se zvyšuje, pokud je samotný
estrogen podáván dlouhodobě. Z tohoto důvodu by léčba měla být kombinovaná s lékařem stanovenou
dávkou progesteronu po dobu minimálně 12 dní v každém 28 denním cyklu.
3/5
V prvních měsících léčby se může vyskytnout nepravidelné krvácení a špinění. Pokud ke krvácení
dojde po dlouhotrvající léčbě, nebo pokud krvácení pokračuje po přerušení léčby, kontaktujte svého
lékaře.
Rakovina prsu
Celkové údaje ze studií ukazují na zvýšené riziko rakoviny prsu u žen užívajících kombinaci
estrogen-progestagen, které se projeví po přibližně 3 letech léčby.
U žen, kterým byla odoperovaná děloha a užívali samotný estrogen bylo zjištěno významně nižší
riziko rakoviny prsu, než riziko zjištěné u žen užívajících kombinace estrogen-progestagen. Zvýšené
riziko je zjevné až po několika letech užívání, ale v průběhu pěti let po ukončení léčby prakticky
zmizí.
Kontaktujte vašeho lékaře v případě, že zjistíte jakékoliv změny ve vašich prsou.
Trombóza (krevní sraženiny)
HST je spojována s 1,3 3 násobným rizikem vzniku trombózy hlubokých žil nebo plicní embolie.
Riziko vzniku trombózy je pravděpodobnější v prvním roce léčby než později.
Obecně uznávané rizikové faktory vzniku trombózy zahrnují užívání estrogenů, vyšší věk, velké
operace, delší nehybnost, nadváha, těhotenství/poporodní období, onkologická onemocnění.
Pokud má po plánované operaci vzniknout delší nehybnost, doporučuje se dočasně vysadit HST 4 až 6
týdnů před touto operací.
Jestliže se u Vás nebo ve vašem blízkém příbuzenstvu vyskytla trombóza nebo máte-li nadváhu,
poraďte se před zahájením léčby s Vašim lékařem. Informujte vašeho lékaře i v případě, jestliže
užíváte léky proti nadměrnému srážení krve. Máte-li příznaky, jež by mohly být příznaky trombózy,
například bolestivé otoky dolních končetin, náhlá bolest na hrudi nebo zkrácený dech, okamžitě
kontaktujte svého lékaře.
Choroba věnčitých tepen
Studie neposkytly žádný důkaz ochrany proti infarktu u žen s chorobou věnčitých tepen, které užívaly
kombinovanou léčbu estrogenem a progestagenem nebo samotný estrogen.
U žen , kterým byla odoperovaná děloha a užívali samotný estrogen, nebylo zjištěno žádné zvýšení
rizika choroby věnčitých tepen, riziko je mírně zvýšené po dobu užívaní kombinované estrogen
progestagenní terapie.
Mrtvice
Léčba kombinací estrogen-progestagen a samotným estrogenem je spojována až s 1,5násobným
zvýšením rizika vzniku mrtvice. Relativní riziko se nemění s věkem ani s dobou uplynuvší od
přechodu. Ale vzhledem k tomu, že základní riziko mrtvice je značně závislé na věku,
celkové riziko vzniku mrtvice u žen užívajících HST se bude s věkem zvyšovat.
Rakovina vaječníků
Užívání pouze estrogenových HST produktů po dobu 10-15 let může zvýšit riziko vzniku tohoto
ojedinělého ale vážného nádorového onemocnění. Některé studie naznačují, že dlouhodobé užívání
kombinované HST může mít podobné nebo o něco nižší riziko.
Jiné stavy
Estrogeny mohou vyvolat zadržení tekutin, a proto je třeba bedlivě sledovat pacientky, které trpí
poruchou funkce srdce nebo ledvin.
HST může mít vliv na výsledky některých laboratorních testů (jako jsou testy funkce štítné žlázy a
jaterní testy). Máte-li podstoupit nějaké laboratorní testy, informujte o tom vašeho lékaře.
Informujte vašeho lékaře, víte-li, že máte vysoké hodnoty triglyceridů. U žen užívajících estrogen byly
zaznamenány vzácné případy zvýšení hodnot triglyceridů, což vedlo k zánětu slinivky břišní.
Existují určité údaje týkající se zvýšeného rizika pravděpodobné demence u žen, které zahájily užívaní
kombinované HST nebo samotný estrogen později než ve věku 65 let.
4/5
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které v současné době užíváte nebo
jste nedávno užívala a to i o těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek zvyšuje účinek léčiv metabolizovaných mikrozomálními (zejména jaterními) enzymy.
Zvyšuje riziko poškození jater se současně podanými hepatotoxickými léky. Přípravek snižuje účinek
dikumarolových léku tlumicích krevní srážlivost a léku proti cukrovce. Zvyšuje účinnost antagonistů
kyseliny listové a petidinu. Nevhodné vzájemné působení může vzniknout v kombinaci s léky proti
epilepsii. NEOFOLLIN vyvolává falešnou pozitivitu nebo vyšší hodnoty stanovení BSP,
kortikosteroidů v plazmě, jódu vázaného na bílkoviny a vychytávání radioaktivního jódu štítnou
žlázou. Naopak způsobuje falešnou negativitu nebo nižší hodnoty stanovení 17-hydroxy- a
ketosteroidů v moči.
Těhotenství a kojení
NEOFOLLIN by neměl být používán v průběhu těhotenství a kojení. Jestliže se domníváte,
že jste těhotná, kontaktujte svého lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
NEOFOLLIN neovlivňuje schopnost obsluhovat stroje ani schopnost řídit dopravní prostředek.
3. JAK SE NEOFOLLIN UŽÍVÁ
Tento přípravek může být podáván pouze lékařem nebo sestrou.
Nepravidelnosti menstruačního cyklu v prvních letech po první menstruaci: 4., 11. a 18. den cyklu 2
ml NEOFOLLINU (10 mg estradiol valerátu) i.m., 18. den spolu s progesteronem.
Náhradní léčba, když se nedostaví první menstruace do 18 let: 2 ml NEOFOLLINU (10 mg estradiol
valerátu) i.m., po 14 dnech přidat progesteron.
Náhradní léčba u Turnerova syndromu (vrozené onemocnění, při němž má žena jen jeden chromozom
X): 2 ml NEOFOLLINU (10 mg estradiol valerátu) i.m. 1., 8. a 15. den cyklu, kombinovat s
progesteronem 15. a 22. den. Po zahájení krvácení 2 ml NEOFOLLINU (10 mg estradiol valerátu) i.m.
4., 11. a 18. den cyklu, přidat progesteron 18. a 25. den cyklu.
Náhradní léčba dlouhotrvajícího vynechaní menstruace v plodném věku, při prokázaném nedostatku
endogenních estrogenů a pozitivním estrogenovém testu: 2 ml NEOFOLLINU (10 mg estradiol
valerátu) i.m. 1., 8. a 15. den cyklu, přidat progesteron 15. a 22. den. Po dosažení účinku (děložní
krvácení) se dávka v dalších cyklech snižuje. Většinou stačí podat 8. den cyklu 2 ml NEOFOLLINU a
15. den znovu spolu s progesteronem. Po navození menstruačního cyklu stačí 18. den kombinované
podání 1 - 2 ml NEOFOLLINU spolu s progesteronem. Po 3 - 6 cyklech se aplikuje 18. den jen
samotný progesteron. Nedojde-li ke krvácení, vykoná se progesteronový test k ověření endogenní
produkce estrogenů.
Náhradní léčba vymizení menstruace u již menstruující ženy a při negativním estrogenovém testu: 7 -
10 týdnů 2 - 4 ml NEOFOLLINU (10 - 20 mg estradiol valerátu) i.m. jednou týdně. Poslední týden
přidat progesteron.
Zastavení dysfunkčního krvácení: 2 ml NEOFOLLINU (10 mg estradiol valerátu) spolu s
progesteronem i.m.
Estrogenový test: 2 ml NEOFOLLINU jednou týdně po dobu 3 - 4 týdnů. Při pozitivním testu se
děložní krvácení objeví do 14 dnů po poslední injekci.
Estrogeny se při nedostatečné funkci vaječníků mají používat v nejmenší potřebné dávce a po nejkratší
dobu.
Způsob podání
Injekce NEOFOLLIN se aplikují hluboko do svalu.
Jestliže jste užil(a) více přípravku NEOFOLLIN, než jste měl(a)
5/5
Nejsou informace o důsledcích akutního předávkování estradiolem u člověka. Léčba případného
předávkování má být symptomatická.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i NEOFOLLIN nežádoucí účinky. Výskyt nežádoucích účinků
závisí na věku pacientky a jde zejména o projevy zesílených fyziologických účinků estrogenů jako:
Anorexie (nechutenství), nevolnost, zvracení, poruchy vnímání, průjem, bolest hlavy, sklon
k depresím a předrážděnosti, zvýšené riziko tromboembolie (vznik krevní sraženiny v určitém místě
krevního oběhu, především u kuřáků), vysoký krevní tlak, poruchy funkce jater (žloutenka, nádory),
zvětšení děložní sliznice s krvácením, zvýšená tělesná hmotnost (zadržení vody), zvětšení prsů a
bolest v prsu u žen, zvětšení prsních žláz u mužů, žlutohnědé skvrny na kůži, předčasné uzavírání
epifyzárních (mezimozkových) štěrbin, možnost vzniku vrozených vývojových vad, různé alergické
reakce.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci,
oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK NEOFOLLIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě 15 25 °C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chraňte před mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co NEOFOLLIN obsahuje
Léčivou látkou je estradioli valeras 5 mg v 1 ml olejového roztoku.
Pomocnou látkou je slunečnicový olej na injekci.
Jak NEOFOLLIN vypadá a co obsahuje toto balení
Injekční roztok.
Čirý, světle žlutý nebo žlutozelený olejový roztok.
Druh obalu a velikost balení
1 ml odlamovací ampulky, plastikový přířez, krabička
1 ml neodlamovací ampulky, plastikový přířez, pilník, krabička
Velikost balení: 5 ampulek po 1 ml
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Biotika a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika
Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
30.3. 2011

Recenze

Recenze produktu NEOFOLLIN 5X1ML/5MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu NEOFOLLIN 5X1ML/5MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze