Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 88961
Kód EAN:
Kód SÚKL: 100974
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Tobolky s mykofenolátem se používají k tomu, aby se Vašemu tělu zabránilo v odmítnutí transplantované ledviny, srdce nebo jater. Mykofenolát se používá spolu s dalšími léčivy známými jako cyklosporin a kortikosteroidy.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls207476/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 mg
tvrdé tobolky
Mofetilis mycophenolas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. CO JE PŘÍPRAVEK MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 MG A K ČEMU SE
POUŽÍVÁ
Mykofenolát mofetil patří do skupiny léčiv známé jako imunosupresiva.
Tobolky přípravku Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg se používají k tomu, aby se Vašemu tělu
zabránilo v odmítnutí transplantované ledviny, srdce nebo jater.
Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg se používá spolu s dalšími léčivy známými jako cyklosporin
a kortikosteroidy.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 MG UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg :
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mykofenolát mofetil, mykofenolovou kyselinu nebo
na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) .
jestliže kojíte.
Upozornění a opatření
Předtím, než začnete přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg užívat, poraďte se se svým
lékařem, pokud:
1. Co je přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg
užívat
3. Jak se přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace
2/6
zaznamenáte jakýkoli projev infekce (např. horečku, bolesti v krku), neočekávanou tvorbu
modřin a/nebo krvácení.
máte nebo jste někdy měl/a nějaké problémy s trávicím systémem, např. žaludeční vředy.
plánujete těhotenství nebo pokud během užívání přípravku Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg
otěhotníte.
trpíte enzymovou poruchou nazývanou Leschův Nyhanův syndrom nebo Kelleyho
Seegmillerův syndrom.
omezte vystavování se slunečnímu světlu a UV záření nošením vhodného ochranného oděvu a
používáním opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem. Je zde zvýšené riziko rakoviny
kůže, protože mykofenolát oslabuje tělesné obranné mechanismy.
Další léčivé přípravky a Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat,
a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Při užívání následujících léčiv buďte
opatrní:
Azathioprin nebo takrolimus nebo jiná imunosupresiva (která se někdy pacientům po
transplantaci podávají)
Cholestyramin (používá se k léčení pacientů s vysokým krevním cholesterolem)
Rifampicin (antibiotikum)
Antacida nebo léky nazývané inhibitory protonové pumpy, jako je omeprazol nebo
pantoprazol (používají se k léčbě nemocí souvisejících se žaludeční kyselinou)
Látky vážící fosfáty (používané u pacientů s chronickým selháváním ledvin ke snížení
vstřebávání fosfátu)
Acyklovir, gancyklovir (k léčbě virových infekcí)
Je nutno se vyhýbat živým očkovacím látkám. Váš lékař Vám bude muset poradit, co je pro Vás
určeno.
Těhotenství a kojení:
Užívání přípravku Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg během těhotenství může vést k potratu nebo
poškození nenarozeného dítěte (například abnormální vývoj uší).
Pokud plánujete těhotenství, proberte se svým lékařem alternativní léky, které nejlépe zabrání
odmítnutí transplantovaného orgánu. V jistých případech může Váš lékař rozhodnout, že přínosy
užívání přípravku Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg pro Vaše zdraví jsou důležitější, než možné
riziko pro nenarozené dítě.
Pokud během užívání přípravku Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg otěhotníte, nepřestávejte jej
užívat, ale co nejdříve o svém těhotenství informujte svého lékaře.
Neužívejte přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg pokud:
kojíte
jste těhotná (ledaže by Vám k tomu Váš lékař dal jasný pokyn).
Svého lékaře ihned informujte, pokud:
máte za to, že byste mohla být těhotná
kojíte
v blízké budoucnosti plánujete rodinu.
Vždy musíte používat účinnou antikoncepci:
3/6
před zahájením užívání přípravku Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg
během celé léčby přípravkem Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg
6 týdnů po ukončení léčby přípravkemMycophenolat mofetil Sandoz 250 mg.
O nejvhodnějších metodách antikoncepce se musíte poradit se svým lékařem, který zohlední Vaši
individuální situaci.
Plodné ženy musí mít PŘED zahájením léčby přípravkem Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg
negativní těhotenský test.
Ženou neschopnou oplodnění jste, pokud pro Vás platí cokoli z následujícího:
jste po přechodu, tj. je Vám nejméně 50 let a poslední menstruaci jste měla před více než rokem
(pokud u Vás menstruace vymizela kvůli léčbě rakoviny, stále je zde možnost, že otěhotníte).
byly Vám odstraněny vejcovody a oba vaječníky (bilaterální salpingooforektomie).
byla Vám chirurgicky odstraněna děloha (hysterektomie).
došlo u Vás k předčasnému selhání vaječníků, což potvrdil gynekolog.
byl u Vás diagnostikován jeden z následujících vzácných stavů, s nimiž se pacientky narodí a
které těhotenství znemožňují: genotyp XY, Turnerův syndrom nebo ageneze dělohy.
jste dítě/mladistvá u níž dosud nenastala menstruace a nemůže otěhotnět.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebylo prokázáno, že by mykofenolát zhoršoval schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat
stroje.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 MG UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je:
Transplantace ledviny
Dospělí:
První dávka bude podána do 72 hodin po transplantaci. Doporučená denní dávka je 8 tobolek (2 g
léčivé látky) užitých ve 2 oddělených dávkách. To znamená, že budete užívat 4 tobolky ráno
a 4 tobolky večer.
Děti (ve věku 2 až 18 let):
Podávaná dávka se bude lišit v závislosti na velikosti dítěte. Váš lékař určí nejvhodnější dávku na
základě plochy povrchu těla (výšky a váhy). Doporučená dávka je 600 mg/m2užívaná dvakrát denně.
Transplantace srdce
Dospělí:
První dávka bude podána do 5 dnů po transplantaci. Doporučená denní dávka je 12 tobolek (3 g léčivé
látky) užitých ve 2 oddělených dávkách. To znamená, že budete užívat 6 tobolek ráno a 6 tobolek
večer.
Děti:
K tomu, aby mohlo být užívání mykofenolátu u dětí po transplantaci srdce doporučeno, nejsou
k dispozici žádné údaje.
4/6
Transplantace jater
Dospělí:
První dávka perorálního mykofenolátu bude podána alespoň 4 dny po transplantaci a poté, co budete
schopni perorální léčiva polykat. Doporučená denní dávka je 12 tobolek (3 g léčivé látky) užitých ve
2 oddělených dávkách. To znamená, že budete užívat 6 tobolek ráno a 6 tobolek večer.
Děti:
K tomu, aby mohlo být užívání mykofenolátu u dětí po transplantaci jater doporučeno, nejsou
k dispozici žádné údaje.
Způsob a cesta podání
Tobolky polykejte celé a zapijte je sklenicí vody.
Nerozlamujte je, ani je nedrťte a neužívejte žádné tobolky, které se otevřely nebo rozlomily.
Zamezte kontaktu s práškem, který se z poškozených tobolek uvolní. Pokud se tobolka otevře
náhodně, veškerý prášek z kůže opláchněte mýdlem a vodou.
Pokud se nějaký prášek dostane do očí nebo do úst, vypláchněte je velkým množstvím čerstvé
vody.
Léčba bude pokračovat tak dlouho, dokud budete potřebovat potlačení imunity, aby se zabránilo
odmítnutí transplantovaného orgánu.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více tobolek, než Vám bylo řečeno, že máte užívat, nebo pokud někdo jiný
náhodně užil Váš lék, ihned navštivte lékaře nebo jděte přímo do nemocnice.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg
Ničeho se neobávejte a užijte jej jakmile si vzpomenete.
Jestliže téměř nastal čas k užití další dávky, počkejte do té doby a poté pokračujte podle obvyklého
schématu.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg
Ukončení léčby mykofenolátem může zvýšit pravděpodobnost odmítnutí transplantovaného orgánu.
Užívání přípravku neukončujte, ledaže by Vás k tomu vyzval lékař.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Závažné nežádoucí účinky
Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, obraťte se na
svého lékaře nebo ihned jděte do nemocnice:
Následující závažné nežádoucí účinky jsou časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):
V případě jakékoli známky infekce (např. horečka, bolest v krku), neočekávaných modřin
a/nebo krvácení
Neobvyklého vzniku modřin nebo krvácení včetně zvracení krve nebo krve ve stolici
Záchvaty epilepsie (křeče)
5/6
Zežloutnutí kůže a bělma očí, neobvyklá únava nebo horečka, tmavá barva moči (známky
zánětu jater).
Následující závažné nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):
Přecitlivělost (anafylaxe, angioedém): jestliže se u Vás vyskytne otok víček, tváře, rtů, úst nebo
jazyka, začne svědění nebo jestliže budete mít potíže s dýcháním nebo polykáním nebo jestliže
se u Vás vyskytne velká závrať
Další možné nežádoucí účinky
Starší pacienti mohou obecně být vedlejšími účinky ohroženi více.
U dětí se s větší pravděpodobností než u dospělých mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako je
průjem, infekce, nižší počty bílých krvinek a nižší počty červených krvinek.
Následující nežádoucí účinky jsou velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):
Nižší počty bílých a/nebo červených krvinek nebo krevních destiček. Váš lékař Vám bude
provádět pravidelné krevní testy, aby zaznamenal jakékoli změny v počtu krvinek nebo změny
hladin jakékoli z látek přenášených krví, např. cukru, tuku nebo cholesterolu
Průjem, pocit nevolnosti, pocit, že jste nemocný/á, bolest břicha
Opary, pásový opar
Infekce močových cest, naléhavé nucení na močení
Následující nežádoucí účinky jsou časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):
Infekce mozku, kůže, úst, žaludku a střev, a plic: mykofenolát potlačuje vlastní obranné
mechanismy Vašeho těla, aby zabránil odmítnutí transplantované ledviny, srdce nebo jater.
V důsledku toho nebude Vaše tělo tolik schopné bojovat proti infekci jako normálně. Pokud
tedy užíváte mykofenolát, můžete trpět více infekcemi než je obvyklé.
Jako se může stát u pacientů užívajících tento typ léčiva, jen u velmi malého počtu pacientů
užívajících mykofenolát se vyvinula rakovina lymfatické tkáně a kůže.
Infekce, jako jsou příznaky chřipky, houbová onemocnění ve vagině
Metabolické poruchy a poruchy výživy, jako je ztráta váhy, ztráta chuti k jídlu, dna, vysoký
krevní cukr, vysoký krevní tuk a cholesterol
Poruchy krve, srdce a cév, jako je krvácení, modřiny, zvýšený počet bílých krvinek, změna
krevního tlaku, abnormální srdeční rytmus a rozšíření cév
Poruchy nervového systému a psychiatrické poruchy, jako jsou křeče, třes, závratě,
necitlivost, svalové spasmy, bolesti hlavy, úzkost, deprese, zmatenost, agitovanost, malátnost,
změny myšlení nebo nálady, nespavost
Poruchy dýchacího systému a hrudníku, jako je zápal plic, bronchitida, krátký dech, kašel,
voda na plicích/v hrudní dutině, problémy s dutinami, výtok z nosu nebo ucpaný nos (rhinitida),
zánět hrdla
Gastrointestinální poruchy, jako je zácpa, poruchy trávení, zánět slinivky břišní, poruchy střev
včetně krvácení, zánět žaludku nebo jícnu, žaludeční vřed, duodenální vřed, problémy s játry,
zánět tlustého střeva, zánět břišní dutiny, plynatost, otoky dásní, vředy v ústech a poruchy chuti
Poruchy kůže, jako je akné, růst kůže, vypadávání vlasů, vyrážka, svědění
Poruchy ledvin a močových cest, jako jsou problémy s ledvinami
Celkové poruchy, jako je horečka, třesavka, nevolnost, slabost, bolest (jako je bolest na hrudi,
kloubů/svalů) a otok
6/6
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nepřestávejte však svůj lék užívat dokud se neporadíte se svým lékařem.
5. JAK PŘÍPRAVEK MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru nebo
lahvičce za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Po prvním otevření lahvičky: spotřebujte do 2 měsíců.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg obsahuje
Léčivou látkou je mofetilis mycophenolas. Jedna tobolka obsahuje mofetilis mycophenolas
250 mg. Pomocnými látkami v obsahu tobolky jsou předbobtnalý škrob, sodná sůl kroskarmelózy,
povidon 360, magnesium-stearát.
Tobolka se skládá ze želatiny, červeného oxidu železitého (E172), žlutého oxidu železitého (E172),
oxidu titaničitého (E171), indigokarmínu (E132)
Jak přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Tvrdé želatinové tobolky (velikost 1) s modrým neprůhledným víčkem a oranžovým neprůhledným
tělem obsahující bílý až bělavý prášek.
PVC/PE/PVDC/Al blistr: 50, 100 a 300 tobolek.
HDPE lahvička: 250 tobolek
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl
Rakousko
Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
LEK S.A., Varšava, Polsko
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha; tel.:
221421611-13, fax: 221421629-30, office.cz@sandoz.com
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.11.2012

Recenze

Recenze produktu MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 MG TVRDÉ TOBOLKY 300X250MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu MYCOPHENOLAT MOFETIL SANDOZ 250 MG TVRDÉ TOBOLKY 300X250MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze