Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký kašel

MUCOSOLVAN LONG EFFECT 20X75MG Tobolky

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 229894
100 %

Přípravek užívejte při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest.

Více informací

Prodej výrobku skončil s náhradou

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace

Podrobné informace MUCOSOLVAN LONG EFFECT 20X75MG Tobolky

Přípravek užívejte při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

1/4


Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls6046/2010PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MUCOSOLVAN long effect
Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
Ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte MUCOSOLVAN long
effect užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je MUCOSOLVAN long effect a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MUCOSOLVAN long effect užívat
3. Jak se MUCOSOLVAN long effect užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak MUCOSOLVAN long effect uchovávat
6. Další informace


1. CO JE MUCOSOLVAN long effect A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacího ústrojí. Jedná se např.
o akutní a opakované záněty průdušek, hrtanu a průdušnice a dále o chronická onemocnění jako je
např. chronická bronchitida (zánět průdušek) a chronická obstrukční plicní nemoc.
Pacienti s akutním onemocněním dýchacího ústrojí mohou přípravek užívat bez porady s lékařem.
Pacienti trpící chronickým onemocněním dýchacího ústrojí mohou dlouhodobě přípravek užívat jen
po poradě s lékařem.

Akutní onemocnění jsou na počátku obvykle doprovázena suchým dráždivým kašlem, případně ještě
pocitem pálení na hrudi u zánětu průdušek a chrapotem u zánětu hrtanu. V dalším průběhu dochází
k tvorbě vazkého hlenu a postupnému vykašlávání. U chronických stavů mohou být oba druhy kašle -
suchý dráždivý kašel i vlhký typ kašle s vykašláváním hlenu.

Ambroxol, léčivá látka přípravku MUCOSOLVAN long effect, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci
hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látka pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje
činnost řasinek zajišťující transport hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší
transport a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a
zmírnění kašle.

MUCOSOLVAN long effect je určen pro dospělé.


2/4
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MUCOSOLVAN long
effect UŽÍVAT

Neužívejte MUCOSOLVAN long effect
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další
složku přípravku
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MUCOSOLVAN long effect je zapotřebí
- pokud trpíte poškozením funkce ledvin nebo těžkým onemocněním jater, poraďte se před
užitím přípravku se svým lékařem.

Vyskytla se velmi vzácná hlášení těžkých a někdy i život ohrožujících reakcí jako je
Stevens-Johnsonův syndrom (závažné onemocnění, při kterém se odlučuje horní vrstva kůže a
sliznice) a toxická epidermální nekrolýza (TEN; stav připomínající opaření, při kterém se velké
plochy horní vrstvy kůže odlučují od spodních vrstev) v časové souvislosti s podáním léků
usnadňujících vykašlávání, jako je např. ambroxol-hydrochlorid. Většinou je bylo možno vysvětlit
závažností základního onemocnění a/nebo souběžným užíváním dalších léků. Při těchto reakcích
může dojít také k zasažení očí, úst, hltanu, hrtanu nebo průdušek. Pokud se objeví nové kožní nebo
slizniční poškození, je třeba ihned vyhledat lékaře a preventivně vysadit léčbu
ambroxol-hydrochloridem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Podávání přípravku MUCOSOLVAN long effect společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim,
erythromycin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v hlenu, což lze považovat za žádoucí účinek.
Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nežádoucí interakce s jinými léky.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Nedoporučuje se přípravek užívat v těhotenství, zejména v prvních 3 měsících.
Jelikož je ambroxol-hydrochlorid vylučován do mateřského mléka, nedoporučuje se, aby přípravek
užívaly kojící matky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neexistuje žádný důkaz o vlivu přípravku na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Studie hodnotící
účinky na schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.


3. JAK SE MUCOSOLVAN long effect UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže není lékařem určeno jinak, je obvyklé dávkování přípravku:

Dospělí: 1 tobolka s prodlouženým uvolňováním 1x denně, ráno nebo večer s jídlem nebo bez jídla.
Tobolky by neměly být otevírány ani rozkousány, ale měly by být polykány celé a zapíjeny
dostatečným množstvím tekutiny. Zbytky tobolek ve stolici nemají žádný význam, neboť léčivá látka
byla již vstřebána během své cesty trávicím systémem.

Pokud Vám nevyhovuje léková forma tobolky s prodlouženým uvolňováním, můžete použít sirup
MUCOSOLVAN junior (15 mg/5 ml) pro děti, sirup MUCOSOLVAN pro dospělé (30 mg/5 ml),
MUCOSOLVAN, roztok nebo MUCOSOLVAN, tablety.

Délka léčby přípravkem MUCOSOLVAN long effect je určena individuálně, v závislosti na indikaci a
typu onemocnění. Pokud se však při akutním onemocnění dýchacích cest příznaky během 5 dnů
nezlepší nebo se zhoršují, je třeba vyhledat lékaře.
3/4
Přípravek neužívejte bez porady s lékařem déle než 10 dnů.
Dlouhodobé užívání přípravku MUCOSOLVAN long effect u chronických onemocnění je možné
pouze po poradě s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku MUCOSOLVAN long effect, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka. Do
současné doby nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí. Na základě zpráv
o náhodném předávkování a/nebo chybách v léčbě se pozorované příznaky shodují se známými
nežádoucími účinky přípravku MUCOSOLVAN long effect v

doporučených dávkách a mohou
vyžadovat léčbu příznaků.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MUCOSOLVAN long effect
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku léku, vezměte ji, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Poté pokračujte jako dříve.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek MUCOSOLVAN long effect nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti:

Velmi časté: více než u 1 z 10 léčených pacientů
Časté: více než u 1 ze 100 léčených pacientů a méně než u 1 z 10 léčených pacientů
Méně časté: více než u 1 z 1 000 léčených pacientů a méně než u 1 ze 100 léčených pacientů
Vzácné: více než u 1 z 10 000 léčených pacientů a méně než u 1 z 1 000 léčených pacientů
Velmi vzácné: méně než u 1 z 10 000 léčených pacientů
Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Gastrointestinální poruchy
časté: pocit na zvracení
méně časté: průjem, zvracení, trávicí potíže, bolesti břicha

Poruchy kůže a podkožní tkáně
vzácné: vyrážka, kopřivka
není známo: angioedém (rychlý otok kůže nebo sliznice, který může způsobit potíže s dýcháním),
svědění

Poruchy imunitního systému
není známo: přecitlivělost, anafylaktické reakce (rychle postupující život ohrožující alergické
reakce) včetně anafylaktického šoku (náhlá, těžká, někdy smrtelná alergická reakce,
charakterizovaná potížemi s dýcháním, oběhovým selháním a náhlým otokem).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK MUCOSOLVAN long effect UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

4/4
MUCOSOLVAN long effect, tobolky s prodlouženým uvolňováním, nepoužívejte po uplynutí doby
použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu
dni uvedeného měsíce.

Přípravek uchovávejte při teplotě do 30oC.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co MUCOSOLVAN long effect obsahuje
- Léčivou látkou je ambroxol-hydrochlorid 75 mg v 1 tobolce s prodlouženým uvolňováním
- Pomocnými látkami jsou krospovidon, karnaubský vosk, stearylalkohol, magnesium-stearát,
žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), želatina,
čištěná voda, bílý inkoust (obsahuje šelak, oxid titaničitý (E171), butanol, izopropylalkohol,
propylenglykol).

Jak MUCOSOLVAN long effect vypadá a co obsahuje toto balení
Tvrdé, želatinové, neprůhledné tobolky s bílým potiskem MUC 01 na červenohnědé vrchní a
logem firmy na béžooranžové spodní části, tobolky obsahují nažloutlé pelety s hladkými plochami
a nepatrně prachového podílu.
Velikost balení: 10, 20, 50 a 100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním. Na trhu nemusí být
všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim International GmbH
Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, Biberach an der Riss, Německo
Delpharm Reims, Reims, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
25.7.2012

Informace o produktu

Výrobce: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Značka: MUCOSOLVAN
Kód výrobku: 229894
Kód EAN:
Kód SÚKL: 180550
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (3)

Recenze MUCOSOLVAN LONG EFFECT 20X75MG Tobolky

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze MUCOSOLVAN LONG EFFECT 20X75MG Tobolky

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám