Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

MUCOPLANT Eukalyptový balzám 50 g - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24566

100 % 2 recenze

Přípravek se používá jako pomocný lék při onemocnění dýchacích cest ke vtírání nebo inhalaci při kašli při nachlazení a chřipkovém onemocnění. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více informací

159
Běžná cena: 172 Kč, Ušetříte: 8 % (13 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek se používá jako pomocný lék při onemocnění dýchacích cest ke vtírání nebo inhalaci při kašli při nachlazení a chřipkovém onemocnění. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Informace o produktu

Výrobce: DR.THEISS
Značka: MUCOPLANT
Kód výrobku: 24566
Kód EAN: 4016369651117
Kód SÚKL: 16058
Držitel rozhodnutí: DR.THEISS

Přípravek se používá jako pomocný lék při onemocnění dýchacích cest ke vtírání nebo inhalaci při kašli při nachlazení a chřipkovém onemocnění. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 2 let věku.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn. sukls37929/2014 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Mucoplant Eukalyptový balzám 

Mast a mast k inhalaci parou 

 

Eucalypti etheroleum, Pini sylvestris etheroleum, Camphora racemica                       

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
- Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s 
lékařem. 

 
 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je Mucoplant Eukalyptový balzám a k čemu se používá 
2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant Eukalyptový balzám 
používá 
3.  Jak se Mucoplant Eukalyptový balzám používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Mucoplant Eukalyptový balzám uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

Co je Mucoplant Eukalyptový balzám a k čemu se používá 

 

Přípravek  Mucoplant  Eukalyptový  balzám  obsahuje  směs  eukalyptové  a  borovicové  silice 
s kafrem  v hydrofobním  masťovém  základu.  Mast  s  obsahem  blahovičníkové  silice, 
borovicové  silice  a  kafru  zvyšuje  z  důvodu  lokálního  prokrvení  tvorbu  sekretu.  Sekret 
rozpouští, transportuje jej směrem k horním cestám dýchacím, ulehčuje vykašlávání a působí 
proti bakteriím. 

 

Přípravek  se  používá  jako  pomocný  lék  při  onemocnění  dýchacích  cest  ke  vtírání  na  kůži 
nebo k inhalaci při kašli při nachlazení a chřipkovém onemocnění. 
 
Přípravek  mohou  ke  vtírání  na  kůži  používat  dospělí,  dospívající  a  děti  od  2  let  věku. 
K inhalaci mohou přípravek používat dospělí, dospívající a děti od 6 let věku.  
 
Pokud se 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant Eukalyptový balzám 
používat 
 

Nepoužívejte Mucoplant Eukalyptový balzám: 

 

2/4 

-  jestliže jste alergický(á) na blahovičníkovou silici, borovicovou silici, kafr nebo na 

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  při spalničkách, planých neštovicích a jiných onemocněních pokožky 
-  při průduškovém astmatu 
-  Nepodávejte kojencům a dětem do 2 let. 

 

Upozornění

 

a opatření: 

Před použitím přípravku Mucoplant Eukalyptový balzám se poraďte se svým lékařem, 
lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
Přípravek se nesmí aplikovat na poškozenou pokožku, do nosu a na sliznice. Nesmí se 
nanášet na obličej a zejména se nesmí dostat do očí. 
 
Děti a dospívající 
Mucoplant Eukalyptový balzám se nedoporučuje inhalovat u dětí do 6 let věku a nesmí se 
používat ke vtírání na kůži u dětí do 2 let věku. Děti by měly inhalovat pouze pod dohledem 
dospělé osoby. 

 

Další léčivé přípravky a Mucoplant Eukalyptový balzám 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné 
době používal(a) nebo které možná budete používat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Nelze vyloučit zdravotní rizika u těhotných a kojících žen. Malá množství blahovičníkové 
silice jsou vylučována i do mateřského mléka. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Mucoplant Eukalyptový balzám nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit 
nebo obsluhovat stroje. 
 
3. 

Jak se Mucoplant Eukalyptový balzám používá 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem.  
 
Doporučená dávka přípravku: 
 
Vtírání na kůži 
Pokud  lékař  nedoporučí  jinak,  několikrát  denně  (nejčastěji  ráno  a  na  noc)  naneste  v tenké 
vrstvě  mast  na  hruď  a  záda  v tenké  vrstvě.  Poté  ošetřené  místo  překryjte  flanelem  nebo 
vlněnou látkou. 
 
Po aplikaci masti si důkladně umyjte ruce. 
 
Inhalace 
Pro inhalaci u dospělých a dětí od 10 let se rozmíchají 2 lžičky masti v  nádobě s půllitrem 
horké  (ne  vařící)  vody.  Po  naklonění  nad  nádobu  se  hlava  překryje  velkou  osuškou  a 
stoupající páry se hluboce vdechují po dobu 5-10 minut.  
Pro inhalaci u dětí od 6 do 10 let se rozmíchá 1 lžička masti v nádobě s půllitrem horké (ne 
vařící) vody.  
 
Tento způsob podání je vhodný zejména k usnadnění usínání a spánku při kašli. 

 

3/4 

 

Zamezte  prosím  tomu,  aby  se  děti  dotýkaly  ošetřené  pokožky  a  během  inhalace  na  ně 
dohlédněte. 
 
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů. 
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, u dětí do 3 dnů, musíte se poradit 
s lékařem. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob): alergické kožní reakce (např. dermatitidy 
(záněty kůže)). 
 
Hlášení nežádoucích účinků: 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku

.

 

 
 
5. 

 Jak Mucoplant Eukalyptový balzám uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce 
za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změny vzhledu a konzistence. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn 
před vlhkostí a světlem. 
  
Doba použitelnosti po prvním otevření 6 měsíců. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Mucoplant Eukalyptový balzám obsahuje 
-  Léčivými látkami jsou blahovičníková silice, borovicová silice, racemický kafr.  
-  Dalšími složkami jsou Čištěný kukuřičný olej, čípkový základ E 85, žlutý vosk.  
 
Jak Mucoplant Eukalyptový balzám vypadá a co obsahuje toto balení 

 

4/4 

Širokohrdlá lahvička ze skla hnědé barvy (třída III) s červeným šroubovacím PP uzávěrem 
s PE vložkou, krabička. 
Velikost balení: 20 g, 50 g  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Dr. Theiss Naturwaren GmbH 
Michelinstraße 10 
66424 Homburg 
Německo 

Tel: +49 (0) 6841 709-0  
Fax: +49 (0) 6841 709-265 

 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.3.2016. 
 

Recenze (2)

Recenze produktu MUCOPLANT Eukalyptový balzám 50 g

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu MUCOPLANT Eukalyptový balzám 50 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Petra K.

100 % 03/08/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám