Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 96206
Kód EAN:
Kód SÚKL: 113004
Mollome Vám předepsal lékař: - k léčbě těžké deprese; - ke krátkodobé léčbě generalizované úzkostné poruchy (určitá dlouhodobá porucha, která způsobuje nadměrnou úzkost); - ke krátkodobé léčbě sociální úzkostné poruchy (neustálý strach z negativního názoru jiných v různých situacích v lidské společnosti - také zvaný sociální fobie); - k léčbě panické poruchy (určitá forma nadměrné úzkosti, která může být také spojena s agorafobií; agorafobie je úzkostná porucha, která spočívá ve strachu z obtížné nebo trapné situace, ze které není úniku).

Příbalový leták

1/9
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. z. sukls132459/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Mollome 75 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
Mollome 150 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
Venlafaxinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Mollome a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mollome užívat
3. Jak se přípravek Mollome užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Mollome uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK MOLLOME A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Mollome je antidepresivum, které patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory zpětného vychytávání
serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Tato skupina léčiv se používá k léčení deprese a dalších
onemocnění, jako např. úzkostné poruchy. Má se za to, že lidé, kteří jsou depresivní a/nebo úzkostní,
mají nižší hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. Není zcela známo, jak antidepresiva fungují, ale
mohou pomáhat tím, že zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku.
Mollome je určen k léčbě dospělých s depresí. Mollome je určen také k léčbě dospělých s následujícími
úzkostnými poruchami: generalizovaná úzkostná porucha, sociální úzkostná porucha (strach nebo
vyhýbání se sociálním situacím), panická porucha (panické záchvaty). Správná léčba deprese nebo
úzkostných poruch je důležitá k tomu, aby Vám bylo lépe. Pokud tyto poruchy nejsou léčeny, Vaše
potíže mohou přetrvávat a stát se závažnějšími a hůře léčitelnými.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
MOLLOME UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Mollome
jste-li alergický/á (přecitlivělý/á) na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku přípravku
Mollome,
2/9
užíváte-li nebo jste v posledních 14 dnech užíval/a léky nazývané ireversibilní inhibitory
monoaminooxidázy (MAOI), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby. Užívání
ireversibilních MAOI s jinými léky včetně přípravku Mollome může vyvolat závažné nebo
dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po ukončení
užívání přípravku Mollome, než začnete užívat nějaký MAOI (viz také Serotoninový syndrom a
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Mollome je zapotřebí
Užíváte-li další léky, které při současném užívání s přípravkem Mollome mohou zvýšit riziko
rozvoje serotoninového syndromu (viz bod Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
Máte-li oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu (zvýšený nitrooční tlak).
Máte-li nebo jste měl/a vysoký krevní tlak.
Máte-li v anamnéze srdeční onemocnění.
Máte-li v anamnéze záchvaty (křeče).
Máte-li v anamnéze nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatremie).
Máte-li sklon ke vzniku podlitin nebo k častému krvácení (porucha krvácivosti v anamnéze) nebo
pokud užíváte další léky, které mohou zvýšit riziko krvácení.
Máte-li zvýšenou hladinu cholesterolu.
Máte-li Vy nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl mánii nebo bipolární poruchu (nadměrný
pocit vzrušení nebo euforie).
Máte-li v anamnéze agresivní chování.
Mollome může vyvolat pocit neklidu nebo neschopnosti sedět nebo stát na místě. Pokud se Vám to
přihodí, měl/a byste informovat lékaře.
Pokud se Vás týká kterýkoli z těchto stavů, sdělte to prosím svému lékaři předtím, než začnete užívat
přípravek Mollome.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy
Jestliže máte depresi a/nebo máte úzkostnou poruchu, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškození
nebo na sebevraždu. Tyto se mohou zvýšit poté, co začnete poprvé užívat antidepresiva, protože
všechny tyto léky potřebují určitou dobu, než začnou účinkovat, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy
déle.
Je pravděpodobnější, že tyto myšlenky budete mít:
Jestliže už jste předtím měl/a myšlenky, že se zavraždíte nebo že sám/sama sebe poraníte.
Jestliže jste mladý/á dospělý/á. Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko
sebevražedného chování u mladých dospělých (věk do 25 let) s psychiatrickým onemocněním,
kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, ihned vyhledejte lékaře nebo
jděte přímo do nemocnice.
Možná Vám pomůže, když řeknete příbuzným nebo blízkým přátelům, že jste v depresi nebo že máte
úzkostnou poruchu, a požádáte je o přečtení této příbalové informace. Můžete je požádat, aby Vám
řekli, zda si myslí, že se deprese zhoršuje, nebo že mají obavu ze změn Vašeho chování.
3/9
Sucho v ústech
10 % pacientů léčených venlafaxinem trpí suchem v ústech. To může zvýšit riziko vzniku zubního
kazu. Proto byste měl/a věnovat zvláštní pozornost hygieně dutiny ústní.
Užívání u dětí a dospívajících ve věku do 18 let
Přípravek Mollome by neměly běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měl/a byste také vědět, že u
pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu
nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání
(převážně agresivita, opoziční chování a hněv). Lékař přesto může přípravek Mollome pacientům do 18
let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek
Mollome pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, požádejte o to prosím svého lékaře. Měl/a byste
také informovat lékaře, pokud se u pacienta do 18 let, léčeného přípravkem Mollome, objeví nebo
zhorší výše uvedené příznaky. Taktéž dlouhodobá bezpečnost s ohledem na další růst, dospívání a
rozvoj poznání a chování při léčení přípravkem Mollome nebyla dosud v této věkové skupině
prokázána.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Lékař by měl rozhodnout, zda můžete užívat přípravek Mollome současně s dalšími léky.
Nezačínejte užívat ani neukončujte užívání jakéhokoli léku, včetně těch, které jste si koupili bez
lékařského předpisu, přírodních a rostlinných přípravků, aniž byste se předtím poradili s lékařem nebo
lékárníkem.
Inhibitory monoaminooxidázy (MAOI: viz bod Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek
Mollome užívat).
Serotoninový syndrom:
Při léčení venlafaxinem může dojít k potenciálně život ohrožujícímu stavu nazývanému serotoninový
syndrom (viz Možné nežádoucí účinky), zvláště pak při užívání současně s jinými léky. Příkladem
těchto léků jsou:
triptany (používané k léčení migrény);
léky používané k léčení deprese, např. SNRI, SSRI, tricyklická antidepresiva nebo léky s
obsahem lithia;
léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k léčení infekcí);
léky obsahující moklobemid, reverzibilní MAOI (používaný k léčení deprese);
léky obsahující sibutramin (používaný ke snížení tělesné hmotnosti);
léky obsahující tramadol (proti bolesti);
léky obsahující rostlinu třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, přírodní rostlinný
přípravek používaný k léčení mírných depresí);
léky obsahující tryptofan (používaný při poruchách spánku a depresi).
Známky a příznaky serotoninového syndromu mohou zahrnovat kombinaci následujících stavů: neklid,
halucinace, ztrátu koordinace, zrychlení srdečního tepu, zvýšení tělesné teploty, náhlé změny krevního
tlaku, zesílené reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení. Pokud se domníváte, že máte
serotoninový syndrom, vyhledejte rychle zdravotnickou pomoc.
4/9
Následující léky mohou také ovlivňovat účinek přípravku Mollome a měly by být užívány s opatrností.
Je obzvláště důležité informovat lékaře a lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující:
Ketokonazol (lék proti plísním).
Haloperidol nebo risperidon (k léčení psychiatrických stavů).
Metoprolol (betablokátor k léčení vysokého krevního tlaku a srdečních potíží).
Užívání přípravku Mollome s jídlem a pitím
Mollome se má užívat s jídlem (viz bod 3 JAK SE PŘÍPRAVEK MOLLOME UŽÍVÁ).
Po dobu užívání přípravku Mollome byste neměli pít alkohol.
Těhotenství a kojení
Pokud v průběhu užívání přípravku Mollome otěhotníte, nebo se snažíte otěhotnět, informujte svého
lékaře. Měla byste užívat přípravek Mollome až poté, co lékař zvážil potenciální přínosy a rizika pro
Vaše nenarozené dítě.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Mollome. Užívání
podobných látek (tzv. SSRI ) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného
zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným
dýcháním a promodráním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu.
Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.
Pokud užíváte tento léčivý přípravek během těhotenství, mohou se u Vašeho dítěte po narození
vyskytnout další příznaky, a to problémy s příjmem potravy a dýchací obtíže. Pokud se u Vašeho dítěte
při narození vyskytnou tyto příznaky a Vy máte obavy, kontaktujte svého lékaře nebo porodní
asistentku, kteří Vám poradí.
Mollome se vylučuje do mateřského mléka. Existuje riziko, že bude působit na dítě. Proto byste se měla
poradit s lékařem a on/ona rozhodne, zda přerušíte kojení nebo léčení přípravkemMollome.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud si neověříte, jak Vás přípravek Mollome
ovlivňuje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Mollome
Přípravek Mollome tobolky obsahuje sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Molome 75 mg tobolky obsahuje oranžovou žluť (E110), Mollome 50 mg tobolky obsahuje oranžovou
žluť (E110) a patentní modř V (E131), jsou to barviva v obalu tobolky, která mohou způsobovat
alergické reakce.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK MOLLOME UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Mollome přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá doporučená počáteční dávka k léčbě deprese, generalizované úzkostné poruchy a sociální
úzkostné poruchy je 75 mg denně. Dávka může být lékařem postupně zvýšena až na maximální dávku
375 mg denně při depresi, pokud je to nutné. Jestli začínáte s léčbou panické poruchy, Váš lékař zahájí
léčbu s nižší dávkou (37,5 mg na trhu jsou k dispozici jiné přípravky o této síle), která se pak
5/9
postupně zvyšuje. Maximální dávka k léčení generalizované úzkostné poruchy, sociální úzkostné
poruchy a panické poruchy je 225 mg/den.
Přípravek Mollome užívejte každý den přibližně ve stejnou denní dobu, buď ráno, nebo večer. Tobolky
se musí polykat celé, zapíjet tekutinou, nesmí se otevřít, drtit, žvýkat ani rozpouštět.
Přípravek Mollome se má užívat s jídlem.
Máte-li jaterní nebo ledvinové onemocnění, informujte, prosím, lékaře, neboť je možné, že bude třeba
Vaši dávku přípravku Mollome upravit.
Nepřestávejte užívat přípravek Mollome bez předchozí porady s lékařem (viz bod Jestliže jste přestal/a
užívat přípravek Mollome).
Jestliže jste užil/a více přípravku Mollome, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a větší množství přípravku Mollome, než máte předepsáno, neprodleně kontaktujte
svého lékaře nebo lékárníka.
Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat zrychlení srdečního tepu, změny v bdělosti (v
rozmezí od ospalosti až po bezvědomí), rozmazané vidění, křeče nebo záchvaty a zvracení.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Mollome
Jestliže zapomenete užít dávku, užijte ji co nejdříve poté, co si to uvědomíte. Pokud však je již čas k
užití následující dávky, vynechejte zapomenutou dávku. Neužívejte větší množství přípravku Mollome,
než máte na každý den předepsáno.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Mollome
Nepřestávejte v užívání léčiva ani nesnižujte sami dávku bez vědomí lékaře, a to ani tehdy, cítíte-li se
už lépe. Pokud si Váš lékař myslí, že už nemusíte dále užívat přípravek Mollome, poradí Vám postupně
snižovat dávku předtím, než léčbu úplně ukončíte. Po ukončení užívání přípravku Mollome se mohou
vyskytnout nežádoucí účinky, zvláště je-li léčba ukončena náhle nebo když jsou dávky sníženy příliš
rychle. Někteří pacienti mohou pocítit příznaky jako je únava, závratě, pocit točení hlavy, bolest
hlavy, nespavost, noční můry, sucho v ústech, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, průjem, nervozita,
pohybový neklid, zmatenost, zvonění v uších, mravenčení nebo vzácně vjemy elektrického šoku,
slabost, pocení, křeče, nebo příznaky podobné chřipce.
Lékař Vám poradí, jak by měla být léčba přípravkem Mollome postupně ukončena. Pocítíte-li některé z
těchto příznaků nebo jiné příznaky, které Vás budou trápit, požádejte lékaře o další rady.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Mollome nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Alergické reakce
Pokud se dostaví některý z následujících účinků, neužívejte dále přípravek Mollome. Neprodleně
informujte svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice:
Tíha na hrudi, sípání, obtížné polykání nebo dýchání.
Otok obličeje, hrdla, rukou nebo nohou.
Pocit nervozity nebo úzkosti, závratě, bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka.
6/9
Závažná vyrážka, svědění nebo kopřivka, (vyvýšené červené nebo bílé skvrny na kůži, které
často svědí).
Závažné nežádoucí účinky
Pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků, bude možná zapotřebí rychlá lékařská pomoc:
Srdeční poruchy, jako zrychlený nebo nepravidelný tep, zvýšený krevní tlak.
Oční poruchy, jako rozmazané vidění nebo rozšířené zornice.
Nervové poruchy, jako závratě, píchání a mravenčení, pohybové poruchy, křeče nebo záchvaty.
Psychiatrické poruchy, jako hyperaktivita a euforie.
Vysazení léku (viz Jak se přípravek Mollome užívá a Jestliže jste přestal/a užívat přípravek
Mollome).
Úplný seznam nežádoucích účinků
Frekvence (pravděpodobnost výskytu) nežádoucích účinků je klasifikována následovně:
Velmi časté: Postihnou více než 1 uživatele z 10
Časté: Postihnou 1 až 10 uživatelů ze 100
Méně časté: Postihnou 1 až 10 uživatelů z 1000
Vzácné: Postihnou 1 až 10 uživatelů z 10 000
Není známo: Četnost nemohla být z dostupných údajů stanovena
Poruchy krve
Méně časté: podlitiny; dehtově černá stolice nebo krev ve stolici, což může být známkou vnitřního
krvácení.
Četnost neznámá: snížený počet krevních destiček v krvi, vedoucí ke zvýšenému riziku vzniku podlitin
a krvácení; poruchy krve, které mohou vést ke zvýšenému riziku infekce.
Poruchy metabolismu a výživy
Časté: snížení hmotnosti, zvýšená hladina cholesterolu
Méně časté: zvýšení hmotnosti
Četnost neznámá: drobné změny hladin jaterních enzymů v krvi; snížená hladina sodíku v krvi; svědění;
zežloutnutí kůže nebo očí; tmavá moč, nebo příznaky podobné chřipce, které jsou příznaky zánětu jater
(hepatitis); zmatenost, nadměrný příjem vody (známý jako SIADH); abnormální tvorba mateřského
mléka.
Poruchy nervového systému
Velmi časté: sucho v ústech; bolest hlavy.
Časté: abnormální sny; snížený pohlavní pud; závratě; zvýšené svalové napětí; nespavost; nervozita;
mravenčení; útlum; třes; zmatenost; pocit odloučení (odpojení) od sebe samotného a od skutečnosti.
Méně časté: nedostatek citu nebo emocí; halucinace; nechtěné pohyby svalů; pohybový neklid;
porušená koordinace a rovnováha.
Vzácné: pocit neklidu nebo neschopnost sedět nebo stát na místě; křeče nebo záchvaty; nadměrný pocit
vzrušení nebo euforie.
7/9
Četnost neznámá: vysoká teplota se ztuhlými svaly, zmatenost nebo pohybový neklid a pocení, nebo
záškuby svalů, které nelze ovládat, což můžou být příznaky závažných stavů, známých jako
neuroleptický maligní syndrom; pocit euforie, netečnost, trvalé rychlé pohyby očí, neobratnost, neklid,
pocit opilosti, pocení nebo svalová ztuhlost, což jsou příznaky serotonergního syndromu; dezorientace a
zmatenost často spojená s halucinacemi (delirium); ztuhlost, stahy a nechtěné pohyby svalů; myšlenky
na sebepoškození nebo sebevraždu.
Poruchy zraku a sluchu
Časté: rozmazané vidění.
Méně časté: změny chuti; zvonění v uších (tinnitus).
Četnost neznámá: těžké bolesti očí a zhoršené nebo rozmazané vidění.
Srdeční a cévní poruchy
Časté: zvýšení krevního tlaku; návaly horka/náhlé zrudnutí; bušení srdce.
Méně časté: pocit závratě (zvláště po příliš rychlém napřímení), mdloba, zrychlení srdečního rytmu.
Četnost neznámá: snížení krevního tlaku; nenormální, rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, který může
vést ke mdlobám.
Poruchy dýchání
Časté: zívání.
Četnost neznámá: kašel, sípání, dušnost a vysoká teplota, což jsou příznaky zánětu plic spojeného se
zvýšením počtu bílých krvinek (plicní eozinofilie).
Poruchy trávicího traktu
Velmi časté: nevolnost.
Časté: snížená chuť k jídlu, zácpa, zvracení.
Méně časté: skřípání zubů, průjem.
Četnost neznámá: silné bolesti břicha nebo zad (které mohou indikovat závažné problémy střev, jater
nebo slinivky břišní).
Poruchy kůže
Velmi časté: pocení (včetně nočního pocení).
Méně časté: vyrážka; výrazné vypadávání vlasů.
Četnost neznámá: kožní vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům a olupování kůže; svědění;
mírná vyrážka.
Poruchy svalů
Četnost neznámá: nevysvětlitelná bolest svalů, jejich bolestivost nebo slabost (rhabdomyolýza).
Poruchy ledvin a močových cest
Časté: obtížné močení; zvýšená frekvence močení.
Méně časté: neschopnost močit.
Poruchy pohlavních orgánů
Časté: abnormální výron semene (ejakulace)/orgasmus (muži), neschopnost orgasmu, porucha erekce
(impotence); poruchy menstruace jako zvýšené krvácení nebo zvýšená nepravidelnost krvácení.
Méně časté: abnormální orgasmus (ženy).
Celkové poruchy
Časté: astenie (slabost); zimnice.
8/9
Méně časté: nadměrná citlivost na sluneční záření.
Četnost neznámá: otok tváře nebo jazyka, dušnost, nebo obtížné dýchání, často s kožní vyrážkou (což
může být závažná alergická reakce).
Přípravek Mollome někdy vyvolává nežádoucí účinky, kterých si nemusíte být vědomi, jako zvýšení
krevního tlaku nebo abnormální srdeční rytmus; mírné změny hladin jaterních enzymů, sodíku nebo
cholesterolu v krvi. Vzácněji může přípravek Mollome snižovat počet krevních destiček, což může vést
ke zvýšenému riziku podlitin nebo krvácení. Váš lékař proto může příležitostně provést vyšetření krve,
zvláště pokud užíváte přípravek Mollome dlouhodobě.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK MOLLOME UCHOVÁVAT.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Mollome nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu, blistru nebo lahvičce
za Použit. do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Mollome obsahuje
Léčivou látkou je venlafaxinum.
Jedna tobolka obsahuje venlafaxinum 75 mg nebo 150 mg.
Pomocnými látkami jsou zrněný cukr, který obsahuje sacharosu (75 mg tobolky: 92,69 mg; 150 mg
tobolky: 185,38 mg), hyprolosa, hypromelosa, mastek, ethylcelulosa, dibutyl-sebakát, kyselina olejová,
koloidní bezvodý oxid křemičitý v tobolce a želatina, natrium-lauryl-sulfát, chinolinová žluť (E104),
oxid titaničitý (E171) v obalu tobolky.
Navíc Mollome 75 mg obsahuje oranžovou žluť (E110) a Mollome 150 mg obsahuje oranžovou žluť
(E110) a patentní modř V (E131), což jsou barviva v obalu tobolky.
Jak přípravek Mollome vypadá a co obsahuje toto balení
Mollome 75 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním obsahuje bílé až téměř bílé pelety v tvrdé
želatinové tobolce se žlutým víčkem a průhledným tělem tobolky.
Mollome 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním bílé až téměř bílé pelety v tvrdé
želatinové tobolce s okrovým víčkem a průhledným tělem tobolky.
20, 28, 30, 50, 98 a 100 tobolek je zabaleno v blistrech (PVC/Aluminium) nebo
50 a 100 tobolek je zabaleno v lahvičce, která obsahuje sáček s vysoušedlem.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
9/9
Držitel rozhodnutí o registraci
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
H-1103 Budapešť,
Maďarsko
Výrobce:
Gedeon Richter Plc., Budapešť, Maďarsko
S.C. Gedeon Richter Romania S.A, Rumunsko nebo
Generis Farmaceutica, S.A., Portugalsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod následujícími názvy:
Nizozemsko: Jarvis 37.5/75/150 mg capsules met verlengde afgifte, hard
Maďarsko: Jarvis 37.5/75/150 mg retard kemény kapszula
Polsko: Jarvis 37.5/75/150 mg kapsułki twarde o predłużonym uwalnianiu
Slovensko: Mollome 37.5/75/150 mg kapsule s predĺženm uvoľňovaním, tvrdé
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.6.2011

Recenze

Recenze produktu MOLLOME 150 MG 98X150 MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu MOLLOME 150 MG 98X150 MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze