Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

MIGRANERTON CPS 20 - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14032

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DOLORGIET PHARMACEUTICALS, ST.AUGUSTIN/BONN
Kód výrobku: 14032
Kód EAN: 4028352000086
Kód SÚKL: 66992
Držitel rozhodnutí: DOLORGIET PHARMACEUTICALS, ST.AUGUSTIN/BONN
Migränerton se užívá při léčbě akutního migrenózního záchvatu s bolestmi hlavy, se závratěmi, nucením na zvracení a zvracením. Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let.

Příbalový leták

1/6

 

sp.zn. sukls93225/2013 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Migränerton 500mg/5mg tvrdé tobolky 

paracetamolum/metoclopramidi hydrochloridum monohydricum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je Migränerton a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Migränerton užívat 
3.  Jak se Migränerton užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Migränerton uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1.  Co je Migränerton a k čemu se používá 
 
Migränerton

 

se  užívá  při  léčbě  akutního  migrenózního  záchvatu  s bolestmi  hlavy,  se  závratěmi, 

pocitem na zvracení a zvracením. 
 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Migränerton užívat 
 
Neužívejte Migränerton, jestliže 

jste alergický(á) na paracetamol, metoklopramid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

máte  nebo  byste  mohl(a)  mít  vzácný  nádor  nadledvin,  které  jsou  umístěny  v blízkosti  ledvin 
(feochromocytom), 

máte krvácení, ztíženou průchodnost nebo proděravění žaludku nebo dvanáctníku, 

jste někdy měl(a) mimovolní svalové křeče (tardivní dyskineze) při užívání léků, 

máte nádor, který je způsoben nadbytkem hormonu prolaktinu, 

máte epileptické záchvaty nebo poruchy pohybu, nazývané extrapyramidové, 

trpíte Parkinsonovou chorobou, 

současně  užíváte  levodopu  (léčivý  přípravek  používaný  k léčbě  Parkinsonovy  choroby)  nebo 
dopaminergní agonisty (viz Další léčivé přípravky a Migränerton), 

jste  někdy  měl(a)  nenormální  hladiny  krevního  barviva  (methemoglobinemie)  nebo  nedostatek 
NADH cytochromu-b5, 

trpíte závažnou poruchu jaterní funkce provázenou zadržováním tekutin v břišní dutině (ascites). 

Neužívejte Migränerton, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Migränerton užívat. 
Přípravek nesmějí užívat děti a dospívající do 18 let. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Migränerton se poraďte se svým lékařem, jestliže 

trpíte onemocněním jater (např. způsobeným chronickým nadměrným požíváním alkoholu nebo 
žloutenkou) nebo ledvin, 

2/6

 

máte  vrozené  zvýšení  hladiny  bilirubinu  v krvi  (Gilbertův  syndrom  nebo  Meulengrachtova 
nemoc) 

jste dehydratován(a), 

trpíte chronickou podvýživou, 

máte nedostatek enzymu glukosa-6-fosfátdehydrogenázy, 

máte nedostatek červených krvinek způsobený jejich zvýšeným rozpadem (hemolytická anemie), 

máte v těle nedostatek látky zvané glutathion. 
 

Pokud se objeví příznaky jako jsou mimovolní pohyby, třes, zvýšení tělesné teploty, svalová ztuhlost a 
poruchy vědomí je třeba léčbu ukončit.  
U starších  pacientů  je  zvýšené  riziko  některých  nežádoucích  účinků  (viz  bod  4.    Možné  nežádoucí 
účinky). 
Neužívejte spolu s tímto přípravkem jiné léky obsahující paracetamol. 
 
V případě dlouhodobého návykového užívání vysokých dávek léků proti bolesti (analgetika) se může 
objevit bolest hlavy, která se však nesmí léčit zvýšením dávky léku. 
Obecně  návykové  užívání  analgetik,  zvláště  kombinace  více  analgetik,  může  vést  k trvalému 
poškození funkce ledvin (tzv. analgetická nefropatie). 
 
V případě náhlého ukončení dlouhotrvajícího nadměrného užívání vysokých dávek léků proti bolesti 
se  může  objevit  bolest  hlavy,  dále  únava,  bolest  svalů,  nervozita  a  vegetativní  příznaky  (např. 
zvracení,  zvýšené  pocení,  bledost,  bušení  srdce,  průjem,  nevolnost,  zčervenání).  Tyto  abstinenční 
příznaky  vymizí  během  několika  dní.  Pokud  příznaky  neodezní,  není  možno  v užívání  přípravku 
Migränerton ani jiného léku proti bolesti pokračovat. O opětovném užívání léků proti bolesti je třeba 
se poradit s lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a Migränerton 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Levodopa  nebo  jiné  léky  užívané  k léčbě  Parkinsonovy  choroby  se  nesmí  užívat  současně 
s Migränertonem (viz výše „Neužívejte Migränerton). 
Migränerton  může  změnit  vstřebávání  jiných  léčivých  látek,  např.  vstřebávání  digoxinu  (lék 
používaný  k léčbě  např.  selhání  srdce  nebo  srdeční  arytmie)  a  cimetidinu  (používaného  k léčbě  a 
prevenci  onemocnění,  u  kterých  je  důležité  omezit  tvorbu  žaludeční  kyseliny)  může  být  sníženo, 
zatímco  vstřebávání  paracetamolu,  cyklosporinu  (imunosurpresiva)  a  některých  antibiotik  jako  jsou 
tetracyklin  a  pivampicilin  (takové  léky  jsou  používány  v boji  proti  bakteriálním  infekcím),  lithia  a 
alkoholu  může  být  zrychleno  nebo  zvýšeno.  V případě  současného  podání  metoklopramidu  a  lithia 
může dojít ke zvýšení hladin lithia. 
Anticholinergika  (léky  používané  k uvolnění  stahů  nebo  křečí  žaludku)  mohou  snižovat  účinek 
přípravku Migränerton. 
Migränerton může zesílit účinek léků s uklidňujícím vlivem (sedativ). 
Při  současném  užívání  přípravku  Migränerton  s neuroleptiky  (např.  fenothiaziny,  thioxanteny, 
butyrofenony)  se  mohou  častěji  vyskytnout  extrapyramidové  poruchy  (např.  pohyby  hlavy,  krku  a 
ramen  podobné  křečím)  a také  byly  hlášeny  případy  neuroleptického  maligního  syndromu    závažný 
stav  se svalovou  ztuhlostí,  svalovými  záškuby,  třesem,  silným  pocením,  horečkou  a  obluzeným 
vědomím, vyžadující hospitalizaci). 
Současné užívání tzv. selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (léky používané k léčbě 
deprese)  může  způsobit  zvýšení  výskytu  extrapyramidových  poruch,  které  může  vést  až  k tzv. 
serotoninovému  syndromu  (je  charakterizován  změnami  duševního  stavu  jako  zmatenost,  vzrušení, 
nekoordinované pohyby, třes, průjem a horečka). 
Migränerton  může  prodloužit  účinek  sukcinylcholinu  (např.  léčivé  přípravky  používané  během 
operace, při použití dýchacího přístroje nebo při navození anestézie). 
Účinek Migränertonu mohou prodloužit léky jako je fluoxetin a paroxetin(přípravky k léčbě deprese) 
Při současném podání léků vyvolávajících enzymovou indukci v játrech, jako jsou např. některé léky 
navozující  spánek  nebo  léky  na  léčbu  epilepsie  (fenobarbital,  fenytoin,  karbamazepin)  stejně  jako 
rifampicin, může dojít k jaternímu poškození již po dávkách paracetamolu, které jsou jinak neškodné. 
Totéž platí pro nadměrné požívání alkoholu. 

3/6

 

Klinická významnost interakce  mezi paracetamolem  a kumarinovými deriváty (léky snižující krevní 
srážlivost)  nebyla  zatím  zhodnocena.  Dlouhodobé  podávání  přípravku  Migränerton  nemocným, 
léčeným  ústy  podávanými  léky  tlumícími  krevní  srážlivost  (antikoagulancii),  vyžaduje  proto 
pravidelné lékařské kontroly. 
Při  současné  léčbě  paracetamolem  a  chloramfenikolem  se  může    významně  zpozdit  vylučování 
chloramfenikolu,  což  znamená  riziko  zvýšené  toxicity  a  v důsledku  toho  vyšší  riziko  nežádoucích 
účinků chloramfenikolu. 
Při  současné  léčbě  paracetamolem  a  azidothymidinem  (rovněž  látka  známá  jako  zidovudin,  lék 
používaný k řízení nemoci AIDS) dochází ke zvýšení výskytu neutropenie (nedostatek určitého druhu 
bílých krvinek). Migränerton může být užíván současně s azidothymidinem jen po poradě s lékařem. 
Vstřebání  a nástup účinku  paracetamolu  se  může  zpozdit  při současném  užívání  léků  zpomalujících 
postup potravy ze žaludku do střev, jako je  propanthelin nebo cholestyramin. 
Rychlost vstřebávání paracetamolu se zvyšuje při současném užití domperidonu (lék k léčbě trávicích 
obtíží a proti zvracení). 
Současné  dlouhodobé  užívání  paracetamolu  a  kyseliny  acetylsalicylové  nebo  dalších  nesteroidních 
protizánětlivých  přípravků  (léky  proti  bolesti  a  zánětu,  používané  také  k léčbě  revmatických 
onemocnění) může vést k poškození ledvin. 
Současné podávání paracetamolu a isoniazidu (lék proti tuberkulóze) zvyšuje riziko poškození jater. 
 
 
Migränerton s jídlem a pitím 
Během léčby přípravkem Migränerton je třeba se vyhnout pití alkoholických nápojů. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Pokud je to nutné,  může  se  Migränerton  užívat  na  počátku těhotenství,  ale  nemá  se  užívat  na  konci 
těhotenství. O tom, zda podat tento lék během těhotenství, musí rozhodnout Váš lékař.  
Nedoporučuje se užívat Migränerton, pokud kojíte, protože obě léčivé látky přípravku paracetamol a 
metoklopramid přechází do mateřského mléka, přičemž metoklopramid může mít vliv na Vaše dítě.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Můžete  se  cítit  ospalý(á),  mít  závratě  nebo  nekontrolované  záškuby.  Trhavé  pohyby,  záškuby  nebo 
neobvyklé  svalové  napětí  mohou  způsobit  zkreslené  vnímání  tělesných  pocitů  po  požití  přípravku 
Migränerton. To může ovlivnit Vaše vnímání a  narušit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.  
 
Migränerton obsahuje laktosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3.  Jak se Migränerton užívá  
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dospělí  užívají  tento  léčivý  přípravek  při  prvních  známkách  bolesti,  respektive  v počátku 
migrenózního záchvatu, obvykle 2 tobolky najednou. 
V případě  potřeby  se  může  dávka  zopakovat,  interval  mezi  podáním  jednotlivých  dávek  musí  být 
alespoň 6 hodin, maximální denní dávka je 6 tobolek nebo při tělesné hmotnosti nižší než 60 kg pouze 
0,5 mg metoklopramidu na 1 kg tělesné hmotnosti. 
U starších pacientů bývá nutné snížit dávky v závislosti na funkci jater, ledvin a na celkovém stavu. 
Sdělte  svému  lékaři,  pokud  máte  problémy  s funkcí  ledvin,  jater  nebo  vrozeně  zvýšené  hladiny 
bilirubinu v krvi (Gilbertův syndrom nebo Meulengrachtova nemoc). V takových případech je nutné 
snížit dávku nebo prodloužit intervaly mezi jednotlivými dávkami. 
Způsob podání a délka léčby 
Tobolky se polykají vcelku, nerozkousané a zapíjejí se větším množstvím tekutiny 

4/6

 

Mezi dvěma dávkami musí být dodržen odstup nejméně 6 hodin, a to i v případě zvracení či nepřijetí 
dávky, aby nedošlo k předávkování. 
Pokud Vaše obtíže neustoupí, poraďte se s lékařem. Maximální délka léčby je 5 dnů. 
Prosím poraďte se se svým lékařem, jestliže si myslíte, že účinek přípravku Migränerton je příliš silný 
nebo příliš slabý. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Migränerton, než jste měl(a) 
Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 
Příznaky  vyjmenované  níže  pod  nadpisy  „Metoklopramid“  a  „Paracetamol“  se  mohou  objevit  po 
podání obou léčivých látek v nevhodných, nadměrných dávkách (předávkování). 
Metoklopramid 
Mohou  se  u Vás  objevit  mimovolní  nekontrolované  pohyby  (extrapyramidové  poruchy),  pocit 
ospalosti,  můžete  mít  potíže  udržet  se  při  vědomí,  být  zmatený(á),  mít  halucinace  a  problémy  se 
srdcem. 
Paracetamol 
V případě předávkování paracetamolem se u Vás může zpočátku (první den) objevit pocit na zvracení, 
zvracení, pocení, ospalost a obecně pocit nemoci. I když se budete druhý den  subjektivně cítit lépe, 
třetí den  může dojít  k prohlubování poškození jater, což může vést až k jaternímu kómatu. 
Jestliže lze předpokládat, že došlo k předávkování paracetamolem, je třeba okamžitě vyhledat lékaře.  
Další opatření při léčbě předávkování přípravkem Migränerton závisí na výši předávkování, stádiu a 
klinickém stavu pacienta. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Migränerton 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Užijte  další  dávku 
v pravidelném čase. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Ukončete léčbu a okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se u Vás vyskytne některý 
z následujících nežádoucích účinků při užívání tohoto přípravku: 

Nekontrolované pohyby (často bývá postižena hlava a krk). K tomuto nežádoucímu účinku může 
dojít u dětí, dospívajících a/nebo při užití vysoké dávky. Tyto příznaky se vyskytují zejména po 
zahájení  léčby  dokonce  po  užití  jedné  dávky.  Tyto  pohyby  ustanou,  když  je  léčba  správně 
nastavena. 

Vysoké horečky,  vysoký krevní tlak, křeče, pocení, nadměrné slinění. Toto mohou být známky 
stavu nazývaného neuroleptický maligní syndrom. 

Svědění  nebo  kožní  vyrážka  na  obličeji,  rtech  nebo  krku,  potíže  s dýcháním.  To  mohou  být 
příznaky alergické reakce, která může být závažná. 

 
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10) 

spavost. 

 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10) 

deprese 

nekontrolovatelné  pohyby  jako  tiky,  třes,  trhavé  pohyby  nebo  svalové  stahy  (ztuhlost, 
neohebnost) 

příznaky podobné Parkinsonově chorobě (ztuhlost, třes) 

pocit neklidu 

snížení krevního tlaku 

průjem 

pocit slabosti. 

5/6

 

 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100) 

vysoké hladiny hormonu zvaného prolaktin v krvi 

přecitlivělost 

nepravidelná menstruace 

halucinace 

mimovolní svalové stahy (dystonie), porucha pohybů (dyskineze) 

snížená úroveň vědomí 

zpomalení srdeční frekvence. 

 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000) 

tvorba mléka u mužů i žen, které nekojí (galaktorea) 

pocit zmatenosti  

křeče (především u pacientů s epilepsií). 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10000) 

reakce  z přecitlivělosti  vyvolané  paracetamolem  (Quinckeho  edém,  dušnost,  pocení,  pocit  na 
zvracení, pokles krevního tlaku až šok) 

závažné kožní reakce. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

nenormální  hladiny  krevního  barviva  (methemoglobinemie,  sulfhemoglobinemie):  mohou 
způsobit odlišné zabarvení Vaší kůže 

alergická reakce, která může být závažná 

nenormální zvětšení prsů (gynekomastie) 

mimovolní křeče po delším užívání přípravku (především u starších pacientů) 

vysoká  horečka,  vysoký  krevní  tlak,  křeče,  pocení,  nadměrné  slinění  (neuroleptický  maligní 
syndrom) 

zástava  srdce (především  při injekčním  podání),  mdloby,  změny  srdečního rytmu,  které  mohou 
být pozorovatelné při vyšetření na EKG 

šok (závažné snížení krevního tlaku)

 

velmi vysoký krevní tlak

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  Jak Migränerton uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 

6/6

 

6.  Obsah balení a další informace 
 
Co Migränerton obsahuje 
Léčivými látkami jsou paracetamolum a metoclopramidi hydrochloridum monohydricum. Jedna tvrdá 
tobolka obsahuje paracetamolum 500 mg a metoclopramidi hydrochloridum monohydricum 5 mg. 
Dalšími  složkami  jsou  monohydrát  laktosy,  kopovidon,  mastek,  natrium-lauryl-sulfát,  želatina, 
barviva: indigokarmín (E 132), oxid titaničitý (E 171) červený a žlutý oxid železitý (E 172) a potisk: 
šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol a roztok amoniaku 30%. 
 
Jak Migränerton vypadá a co obsahuje toto balení 
Migränerton  jsou  tvrdé  neprůhledné  tobolky, vrchní  část  světle  zelená,  spodní  část  světle  hnědá, 
s potiskem „MIG“ na jedné polovině tobolky, obsahující bílý nebo téměř bílý homogenní prášek. 
Migränerton je dodáván v baleních po 20 tvrdých tobolkách v blistru (laminovaný Al-papír/PVC bílý, 
neprůhledný) a krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
DOLORGIET GmbH & Co. KG  
Otto-von-Guericke-Straße 1 
53757 Sankt Augustin 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 3. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu MIGRANERTON CPS 20

Diskuze

Diskuze k produktu MIGRANERTON CPS 20

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám