Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

METFOGAMMA 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY 30X1000MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 110513

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 110513
Kód EAN: 4030674009883
Kód SÚKL: 127088
Metfogamma 1000 mg se užívá při léčbě pacientů s cukrovkou 2. typu, a to zvláště obézních pacientů v případě, že samotná dieta a tělesné cvičení nejsou dostačující. U dospělých pacientů může být přípravek Metfogamma 1000 mg předepsán jako jediný, nebo může být užíván v kombinaci s dalšími tabletami snižujícími krevní cukr, spolu s inzulínem nebo bez inzulínu. U dětí od 10 let věku a u dospívajících může být přípravek Metfogamma 1000 mg předepsán jako jediný, nebo může být užíván v kombinaci s inzulínem.

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls59303/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Metfogamma 1000 mg potahované tablety 

Metformini hydrochloridum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Metfogamma 1000 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Metfogamma 1000 mg užívat 

3. 

Jak se Metfogamma 1000 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Metfogamma 1000 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je Metfogamma 1000 mg a k čemu se používá 

 
Přípravek  Metfogamma  1000  mg  obsahuje  metformin,  lék  k  léčbě  cukrovky.  Patří  do  skupiny  léků 
nazývaných biguanidy. Metformin snižuje hladinu cukru v krvi. 
 
Inzulín  je  hormon,  který  je  produkován  ve  slinivce  břišní  a  pomáhá  Vašemu  tělu  využívat  glukózu 
(cukr) z krve. Vaše tělo používá glukózu k výrobě energie nebo ji skladuje k pozdějšímu použití.  
Pokud  trpíte  cukrovkou,  Vaše  slinivka  nevytváří  dostatek  inzulínu  nebo  Vaše  tělo  není  schopno 
vytvořený inzulín náležitě využít. To vede k vysoké hladině glukózy v krvi. Přípravek Metfogamma 
1000 mg pomáhá snížit hladinu krevního cukru co nejblíže normální úrovni. 
 
Pokud jste dospělá osoba s nadváhou, tak Vám dlouhodobé užívání přípravku Metfogamma 1000 mg 
pomůže snížit riziko komplikací souvisejících s cukrovkou. Užívání přípravku Metfogamma 1000 mg 
je spojeno se stabilní tělesnou hmotností, nebo s jejím mírným úbytkem. 
 
Metformin  1000  mg  je  užíván  k  léčbě  pacientů  s  diabetem  2.  typu  (tzv.  „cukrovka  nezávislá  na 
inzulínu“), když samotná dieta a fyzické cvičení nejsou dostatečné pro kontrolu Vaší hladiny krevního 
cukru. Používá se především u pacientů s nadváhou. 
 
Dospělí  mohou  užívat  přípravek  Metfogamma  1000  mg  samostatně  nebo  společně  s dalšími  léky 
k léčbě cukrovky (léky užívané perorálně – ústy, nebo inzulín). 
 
Děti od 10 let a dospívající mohou přípravek Metfogamma 1000 mg užívat samostatně nebo společně 
s inzulínem.  
 
 
 
 

 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Metfogamma 1000 mg užívat 

 
Neužívejte přípravek Metfogamma 1000 mg: 

  jestliže jste alergický(á) na metformin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (viz „Co 

přípravek Metfogamma 1000 mg obsahuje“ v bodě 6). 

  jestliže máte problémy s játry.  

  jestliže máte závažné zhoršení funkce ledvin. 

  jestliže  máte  nekontrolovaný  diabetes  například  se  závažnou  hyperglykémií  (vysoká  hladina 

glukózy  v  krvi),  pocitem  na  zvracení,  zvracením,  průjmem,  rychlým  úbytkem  tělesné  hmotnosti, 
laktátovou  acidózou  (viz  „Riziko  laktátové  acidózy“  níže)  nebo  ketoacidózou.  Ketoacidóza  je 
onemocnění,  při  kterém  se  látky  označované  jako  „ketolátky“  hromadí  v  krvi  a  které  může  vést 
k diabetickému  prekómatu.  Příznaky  zahrnují  bolest  žaludku,  rychlé  a  hluboké  dýchání,  ospalost 
nebo neobvyklý ovocný zápach dechu. 

  jestliže  ztrácíte  nadměrné  množství  vody  (dehydratace)  následkem  dlouhodobého  nebo  silného 

průjmu nebo opakovaného zvracení. Dehydratace může vést k ledvinovým potížím, které pro Vás 
mohou znamenat riziko laktátové acidózy (viz „Upozornění a opatření“). 

  jestliže máte závažnou infekci, jako je infekce postihující plíce nebo průdušky či ledviny. Těžké 

infekce  totiž  mohou  vést  k ledvinovým  potížím,  které  pro  Vás  mohou  znamenat  riziko  laktátové 
acidózy (viz „Upozornění a opatření“). 

  jestliže  podstupujete  léčbu  akutního  srdečního  selhání  nebo  jste  nedávno  prodělal(a)  srdeční 

infarkt, máte vážné problémy s krevním oběhem (jako je šok) nebo trpíte dýchacími obtížemi. To 
může  vést  k nedostatečnému  zásobování  tkání  kyslíkem,  což  pro  Vás  může  znamenat  riziko 
laktátové acidózy (viz „Upozornění a opatření“), 

  jestliže máte potíže s játry, 

  jestliže pijete nadměrně alkohol. 
Jestliže  u  Vás  platí  kterýkoliv  z  výše  uvedených  bodů,  informujte  lékaře  před  zahájením  užívání 
tohoto přípravku. 
 
Určitě se poraďte se svým lékařem, jestliže: 
•  musíte podstoupit vyšetření rentgenem nebo tomografem, v rámci kterého se aplikuje do krevního 

oběhu kontrastní látka s obsahem jódu, 

•  budete  podstupovat  velkou  operaci,  musíte  ukončit  užívání  přípravku  Metfogamma  1000  mg  

v  období  během  tohoto  zákroku  a  určitou  dobu  po  něm.  Váš  lékař  rozhodne,  kdy  musíte  léčbu 
přípravkem Metfogamma 1000 mg ukončit a kdy ji můžete znovu zahájit. 

 
Upozornění a opatření 
 
Riziko laktátové acidózy
 
Přípravek Metfogamma  1000 mg  může způsobit velmi  vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek 
označovaný  jako  laktátová  acidóza,  zvláště  pokud  Vaše  ledviny  nefungují  správně.  Riziko  vzniku 
laktátové  acidózy  se  také  zvyšuje  při  nekontrolovaném  diabetu,  závažných  infekcích,  dlouhodobém 
hladovění  nebo  požívání  alkoholu,  dehydrataci  (viz  další  informace  níže),  onemocněních  jater  
a jakýchkoli stavech, při kterých dochází ke sníženému zásobení kyslíkem v některé části těla (jako při 
akutním závažném onemocnění srdce). 
Pokud  se  Vás  týká  některý  z  výše  uvedených  stavů,  promluvte  si  se  svým  lékařem,  který  Vám 
poskytne další pokyny. 
 
Ukončete užívání přípravku Metfogamma 1000 mg na krátkou dobu, pokud máte onemocnění, 
které  může  souviset  s  dehydratací
  (významná  ztráta  tělesných  tekutin),  jako  při  silném  zvracení, 
průjmu,  horečce,  vystavení  teplu  nebo  pokud  pijete  méně  než  normálně.  Promluvte  si  se  svým 
lékařem, který Vám poskytne další pokyny. 
 

 

Ukončete  užívání  přípravku  Metfogamma  1000  mg  a  kontaktujte  lékaře  nebo  nejbližší 
nemocniční pohotovost, pokud se u Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy,
 protože tento 
stav může vést ke kómatu. 
Mezi příznaky laktátové acidózy patří: 

  zvracení, 

  bolest žaludku (bolest břicha), 

  svalové křeče, 

  celkový pocit nevolnosti se závažnou únavou, 

  problémy s dýcháním, 

  snížení tělesné teploty a srdečního tepu. 
 
Laktátová acidóza je zdravotní stav, který vyžaduje naléhavé ošetření, a musí být léčena v nemocnici. 
 
 
Přípravek Metfogamma 1000 mg užívaný samostatně nezpůsobuje hypoglykémii (příliš nízká hladina 
cukru v krvi). Jestliže však užíváte přípravek Metfogamma 1000 mg společně s dalšími léky k léčbě 
diabetu,  které  mohou  vyvolat  hypoglykémii  (např.  deriváty  sulfonylurey,  inzulín,  meglitinidy), 
existuje  riziko  hypoglykémie.  Jestliže  u  sebe  pozorujete  příznaky  hypoglykémie,  například  slabost, 
závratě,  zvýšené  pocení,  rychlý  srdeční  tep,  poruchy  zraku  nebo  problém  se  soustředit,  obvykle 
pomůže, když sníte nebo vypijete něco s obsahem cukru.  
 
Během  léčby  přípravkem  Metfogamma  1000  mg  bude  Váš  lékař  provádět  kontrolu  funkce  ledvin 
minimálně jednou ročně nebo častěji, pokud jste ve vyšším věku a/nebo pokud máte zhoršenou funkci 
ledvin. 
 
Další léčivé přípravky a Metfogamma 1000 mg 
Pokud  Vám  musí  být  podána  injekce  do  žíly  s  kontrastní  látkou,  která  obsahuje  jód,  například  při 
vyšetření  pomocí  RTG  nebo  skenu,  musíte  užívání  přípravku  Metfogamma  1000  mg  ukončit  před 
nebo v době podání injekce. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem Metfogamma 1000 mg 
ukončit a kdy ji můžete znovu zahájit. 
 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. Může být nutné častější provádění vyšetření glukózy v krvi a funkce ledvin nebo 
Váš  lékař  může  upravit  dávkování  přípravku  Metfogamma  1000  mg.  Je  zvláště  důležité  uvést 
následující: 
 

  léky, které zvyšují tvorbu moči (diuretika), 

  léky, které se používají k léčbě bolesti a zánětu (nesteroidní protizánětlivé léky a inhibitory 

COX-2, jako je ibuprofen a celekoxib), 

  určité  léky  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  (ACE  inhibitory  a  blokátory  receptoru  pro 

angiotenzin II), 

  beta-2 agonisté jako například salbutamol nebo terbutalin (používané při léčbě astmatu), 

  kortikosteroidy  (používané  při  léčbě  řady  obtíží,  například  prudkých  zánětů  kůže  nebo 

u astmatu), 

  další léky používané k léčbě diabetu.  

 
Přípravek Metfogamma 1000 mg s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek Metfogamma 1000 mg s alkoholem 
Během užívání přípravku Metfogamma 1000 mg se vyhněte nadměrné konzumaci alkoholu, protože to 
může zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod „Upozornění a opatření“). 
 
Těhotenství a kojení 
V těhotenství je třeba léčit cukrovku inzulínem. Pokud otěhotníte, nemůžete těhotenství vyloučit nebo 
jej plánujete, informujte svého lékaře, aby mohl změnit léčbu. 

 

 
Tento přípravek není doporučen, jestliže kojíte nebo chcete kojit své dítě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Metfogamma  1000  mg  užívaný  samotný  nevyvolává  hypoglykémii  (příliš  nízkou  hladinu 
krevního cukru), nebude mít tedy ani vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.  
 
Jestliže však užíváte přípravek Metfogamma 1000 mg souběžně s jinými přípravky na léčbu cukrovky, 
které  mohou  způsobit  hypoglykémii  (např.  deriváty  sulfonylmočoviny,  inzulín,  meglitinidy),  buďte 
velmi  opatrní.  Příznaky  hypoglykémie  zahrnují  slabost,  závratě,  zvýšenou  potivost,  rychlé  bušení 
srdce,  poruchy  zraku  nebo  potíže  s koncentrací.  Pokud  tedy  takové  symptomy  pocítíte,  vyhněte  se 
řízení motorových vozidel i obsluze strojů.  
 
 
3.  

Jak se Metfogamma 1000 mg užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přípravek  Metfogamma  1000  mg  nemůže  nahradit  prospěšnost  zdravého  životního  stylu.  Dodržujte  
i nadále rady svého ošetřujícího lékaře ohledně diety a pravidelně cvičte.  
 
Doporučená dávka 
Děti  od  10  let  a  dospívající  užívají  obvykle  úvodní  dávku  500 mg  nebo  850 mg  přípravku 
Metfogamma 1000 mg jednou denně. Maximální denní dávka je 2000 mg užívaná ve 2 nebo 3 dílčích 
dávkách.  Léčba  dětí  ve  věku  mezi  10  a  12 lety  je  doporučena  pouze  na  základě  konkrétního 
doporučení Vašeho lékaře, protože zkušenosti s léčbou u této věkové skupiny jsou omezené.  
 
Dospělí  užívají  obvykle  na  začátku  léčby  500 mg  nebo  850 mg  přípravku  Metfogamma  1000  mg 
dvakrát nebo třikrát denně. Maximální denní dávka je 3000 mg užívaná ve 3 dílčích dávkách. 
 
Pokud máte zhoršenou funkci ledvin, může Vám lékař předepsat nižší dávku. 
 
Pokud užíváte také inzulín, Váš lékař Vám řekne, jak přípravek Metfogamma 1000 mg začít užívat. 
 
Lékařské sledování 

  Lékař  bude  provádět  pravidelné  testy  na  hladinu  krevního  cukru  a  upraví  Vám  dávkování 

přípravku  Metfogamma  1000  mg  podle  Vaší  hladiny  krevního  cukru.  Lékaře  navštěvujte 
pravidelně. To je zvlášť důležité u dětí, dospívajících a u starších osob. 

  Lékař  provede  kontrolu  funkce  ledvin  alespoň  jednou  ročně.  U  starších  osob  a  v  případech 

nesprávné funkce ledvin mohou být kontroly vyžadovány častěji. 

 
Jak se přípravek Metfogamma 1000 mg užívá 
Tablety  užívejte  s jídlem  nebo  po  jídle.  Tím  zabráníte  nežádoucím  účinkům  na  trávení.  Tablety 
nedrťte ani nežvýkejte. Tablety polkněte a zapijte je sklenicí vody.  
-  Pokud užíváte jednu dávku denně, užívejte ji ráno (při snídani) 
-  Pokud užíváte dvě dávky denně, užívejte jednu dávku ráno (při snídani) a druhou večer (při 

večeři) 

-  Pokud užíváte tři dávky denně, užívejte jednu dávku ráno (při snídani), druhou v poledne (při 

obědě) a třetí večer (při večeři) 

 
Pokud  po  určité době  budete  mít  pocit,  že jsou  účinky  přípravku  Metfogamma  1000 mg  příliš silné 
nebo naopak příliš slabé, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.  
 
 
 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Metfogamma 1000 mg než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  více  přípravku  Metfogamma  1000  mg,  než  jste  měl(a),  může  dojít  k  laktátové 
acidóze.  Příznaky  laktátové  acidózy  jsou  nespecifické,  jako  je  zvracení,  bolest  břicha  se  svalovými 
křečemi, celková nevolnost se značnou únavou a dýchací obtíže. Dalšími příznaky jsou snížená tělesná 
teplota  a  snížený  tep.  Jestliže  se  takové  příznaky  u  Vás  projeví,  musíte  okamžitě  vyhledat 
lékařskou  pomoc,  protože  laktátová  acidóza  může  vést  ke  kómatu.  Okamžitě  přestaňte  užívat 
přípravek Metfogamma 1000 mg a ihned kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocnici.
 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Metfogamma 1000 mg 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Užijte  další  normální 
dávku v pravidelném čase.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Metfogamma 1000 mg nežádoucí účinky, které se 
ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Přípravek  Metfogamma  1000  mg  může  způsobit  velmi  vzácný  (může  postihnout  až  1  uživatele 
z 10 000),  ale  velmi  závažný  nežádoucí  účinek  označovaný  jako  laktátová  acidóza  (viz  bod 
„Upozornění  a  opatření“).  Pokud  k  tomu  dojde,  musíte  okamžitě  ukončit  užívání  přípravku 
Metfogamma  1000  mg  a  kontaktovat  lékaře  nebo  nejbližší  nemocniční  pohotovost,
  protože 
laktátová acidóza může vést ke kómatu. 
 
Mohou se objevit následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 osoby z 10)  

  Zažívací problémy, jako jsou nevolnost (nauzea), zvracení, průjem, bolest břicha a ztráta chuti 

k jídlu. Tyto  nežádoucí  účinky  se  nejčastěji  objevují  v  úvodu  léčby  přípravkem  Metfogamma 
1000  mg.  V takovém  případě  pomáhá,  jestliže  si  dávku  rozvrhnete  na  celý  den  a  budete 
přípravek  Metfogamma  1000  mg  užívat  během  jídla  nebo  bezprostředně  po  jídle.  Pokud 
příznaky neustoupí, přestaňte přípravek Metfogamma 1000 mg užívat a informujte svého 
lékaře. 

 
Časté nežádoucí účinky (u méně než 1 osoby z 10) 

  změny chuti. 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 osoby z 10 000) 

  Anomálie  testů  funkce  jater  nebo  hepatitida  (zánět  jater,  který  může  způsobit  únavu,  ztrátu 

chuti k jídlu, váhový úbytek, to může a nemusí být provázeno zežloutnutím kůže nebo bělma 
očí.  Jestliže  se  u  Vás  tyto  příznaky  projeví,  přestaňte  přípravek  Metfogamma  1000  mg 
užívat a informujte svého lékaře.  

  Kožní reakce jako zarudnutí kůže (erytém), svědění nebo svědivá vyrážka (kopřivka). 

  Nízká hladina vitamínu B12 v krvi.  

 
Děti a dospívající 
Omezené údaje u dětí a dospívajících ukazují, že typ a závažnost nežádoucích účinků jsou podobné 
jako u dospělých pacientů.  
 
 
 
 

 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  

Jak přípravek Metfogamma 1000 mg uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled  a dosah dětí. Pokud je léčeno přípravkem Metfogamma 1000 mg dítě, je 
doporučeno, aby rodiče a pečovatelé dohlíželi na užívání tohoto léku. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Neužívejte  přípravek  Metfogamma  1000  mg  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na 
krabičce/blistru  za  „Použitelné  do:“.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni  uvedeného 
měsíce. 
 
Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti. 
 
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Metfogamma 1000 mg obsahuje 

  Léčivou látkou je metformini hydrochloridum. Jedna potahovaná tableta přípravku Metfogamma 

1000 mg obsahuje metformini hydrochloridum 1000 mg, což odpovídá metforminum 780 mg. 

 

  Pomocnými  látkami  jsou:  hypromelosa,  povidon  25,  magnesium-stearát,  makrogol  6  000,  oxid 

titaničitý (E 171) 

 
Jak přípravek Metfogamma 1000 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Metfogamma  1000  mg  jsou  bílé  podlouhlé  potahované  tablety  s  půlící  rýhou  na  jedné  straně  
a hlubokou rýhou na straně druhé (typu karate). 
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny. 
Velikost balení: 15, 30, 60, 120, 180 a 600 potahovaných tablet v blistrech. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Calwer Str. 7 
D-71034 Böblingen 
Německo 
 
 
 

 

Výrobce 
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH  
Göllstraße 1 
84529 Tittmoning 
Německo 
 
Medis International a.s. 
Průmyslová 961/16  
747 23 Bolatice  
Česká republika 
 
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Calwer Straße 7 
71034 Böblingen 
Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Česká republika 

Metfogamma 1000 mg potahované tablety 

Estonsko 

Metfogamma 1000 

Maďarsko 

Metfogamma 1000 mg filmtabletta  

Litva 

Metfogamma 1000 mg plėvele dengtos tabletės 

Lotyšsko 

Metfogamma 1000 mg apvalkotās tabletes  

Polsko 

Metfogamma 1000 mg 

Slovenská republika 

Metfogamma 1000  

Slovinsko 

Metfogamma 1000 mg 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 4. 2017 

Recenze

Recenze produktu METFOGAMMA 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY 30X1000MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu METFOGAMMA 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY 30X1000MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám