Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 110513
Kód EAN:
Kód SÚKL: 127088
Metfogamma 1000 mg se užívá při léčbě pacientů s cukrovkou 2. typu, a to zvláště obézních pacientů v případě, že samotná dieta a tělesné cvičení nejsou dostačující. U dospělých pacientů může být přípravek Metfogamma 1000 mg předepsán jako jediný, nebo může být užíván v kombinaci s dalšími tabletami snižujícími krevní cukr, spolu s inzulínem nebo bez inzulínu. U dětí od 10 let věku a u dospívajících může být přípravek Metfogamma 1000 mg předepsán jako jediný, nebo může být užíván v kombinaci s inzulínem.

Příbalový leták

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls146210/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽÍVATELE
Metfogamma 1000 mg potahované tablety
(Metformini hydrochloridum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Metfogamma 1000 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Metfogamma 1000 mg užívat
3. Jak se Metfogamma 1000 mg používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Metfogamma 1000 mg uchovávat
6. Další informace
1. Co je Metfogamma 1000 mg a k čemu se používá
Co je Metfogamma 1000 mg
Přípravek Metfogamma 1000 mg obsahuje metformin, lék na cukrovku. Metformin patří do skupiny
léků nazývaných biguanidy.
Inzulín je hormon produkovaný slinivkou břišní, který pomáhá tělu odebírat z krve glukózu (cukr).
Tělo glukózu používá k tvorbě energie nebo k jejímu ukládání pro budoucí použití.
Jestliže trpíte cukrovkou, slinivka neprodukuje dostatek inzulínu nebo Vaše tělo není schopno inzulín
produkovaný slinivkou správně využívat. Vede to k vysoké hladině glukózy v krvi. Přípravek
Metfogamma 1000 mg napomáhá snižovat glukózu v krvi tak, aby byla její hladina pokud možno
v normálu.
Pokud užíváte přípravek Metfogamma 1000 mg jako dospělý pacient s nadváhou, dlouhodobá léčba
Vám také pomáhá snižovat riziko komplikací spojených s cukrovkou.
K čemu se Metfogamma 1000 mg používá
Metfogamma 1000 mg je lék používaný ke snížení vysoké hladiny cukru v krvi u pacientů
s cukrovkou 2. typu (také nazývána diabetes mellitus nezávislý na inzulínu), u nichž se nepodařilo
snížit hladinu cukru v krvi samotnou úpravou stravy a cvičením. Užívá se zejména u pacientů
s nadváhou.
Dospělí mohou užívat přípravek Metfogamma 1000 mg samotný nebo společně s jinými léky k léčení
cukrovky (tzn. perorálními antidiabetiky nebo s inzulínem).
Děti ve věku od 10 let a dospívající mohou přípravek Metfogamma 1000 mg užívat samotný nebo
společně s inzulínem.
22. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete lék Metfogamma 1000 mg užívat
Neužívejte Metfogamma 1000 mg pokud
- jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na metformin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku
Metfogamma 1000 mg (viz odstavec 6 Další informace).
- máte potíže s ledvinami nebo játry.
- máte nekontrolovanou cukrovku, např. závažnou hyperglykémii (velmi vysoké hladiny cukru v krvi)
nebo ketoacidózu. Ketoacidóza je stav, kdy se v krvi hromadí ketonové látky neboli ketolátky.
Příznaky zahrnují bolest žaludku, rychlé a hluboké dýchání, ospalost nebo dech páchnoucí nezvykle
po ovoci.
- ztrácíte nadměrné množství vody (dehydratace) následkem dlouhodobého nebo silného průjmu nebo
opakovaného zvracení. Dehydratace může vést k ledvinovým potížím, které mohou vyvolat nebezpečí
laktátové acidózy (viz níže uvedený odstavec Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Metfogamma
1000 mg je zapotřebí).
- máte závažnou infekci, jako je infekce postihující plíce nebo průdušky či ledviny. Těžké infekce totiž
mohou vést k ledvinovým potížím a ty mohou vyvolat riziko laktátové acidózy (viz odstavec Zvláštní
opatrnosti při použití přípravku Metfogamma 1000 mg je zapotřebí).
- jste léčeni na srdeční selhání nebo nedávno prodělaný srdeční záchvat (infarkt myokardu), máte
závažné problémy s oběhem krve a dýchací potíže. Takový stav může vést k nedostatku zásobování
tkání kyslíkem a nebezpečí laktátové acidózy (viz níže uvedený odstavec Zvláštní opatrnosti při
použití přípravku Metfogamma 1000 mg je zapotřebí)
- pijete nadměrně alkohol.
Pokud se Vás některý z problémů týká, informujte lékaře před zahájením užívání přípravku
Metfogamma 1000 mg.
Určitě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem, jestliže
budete potřebovat vyšetření jako např. rentgenové nebo takové vyšetření, při kterém se do
krevního řečiště injekčně zavádí nějaká kontrastní látka obsahující jod.
budete potřebovat větší chirurgický zákrok.
Určitou dobu před takovým vyšetřením či chirurgickým zákrokem a určitou dobu poté je nutné přestat
přípravek Metfogamma 1000 mg užívat. O tom, zda máte během tohoto období absolvovat nějakou
jinou léčbu, rozhodne Váš ošetřující lékař. Je důležité dodržovat přesně instrukce, které Vám dá Váš
lékař.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Metfogamma 1000 mg je zapotřebí:
Metfogamma 1000 mg může způsobit velmi vzácnou, ale závažnou komplikaci nazývanou laktátová
acidóza, a to zvláště tehdy, pokud Vaše ledviny nefungují správně. Příznaky laktátové acidózy
zahrnují zvracení, bolení břicha (abdominální bolest) se svalovými křečemi, celkový pocit nedobrého
zdravotního stavu se silnou únavou a potíže s dýcháním. Pokud se tato komplikace objeví, bude
pravděpodobně nutná okamžitá lékařská pomoc. Přestaňte přípravek Metfogamma 1000 mg
okamžitě užívat a ihned o této skutečnosti informujte svého lékaře.
Přípravek Metfogamma 1000 mg sám o sobě nevyvolává hypoglykémii (tzn. příliš nízkou hladinu
krevního cukru). Jestliže však užíváte přípravek Metfogamma 1000 mg souběžně s jinými přípravky
na léčbu cukrovky, které mohou hypoglykémii vyvolávat (jako jsou sulfonylmočoviny, inzulín,
glinidy), riziko hypoglykémie existuje. Pokud se tedy objeví příznaky hypoglykémie jako slabost,
závratě, zvýšená potivost, rychlé bušení srdce, poruchy zraku či potíže s koncentrací, pomůže obvykle
sníst nebo vypít něco, co obsahuje cukr.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Pokud musíte dostat do krevního oběhu injekci kontrastní látky obsahující jód, např. při rentgenovém
nebo radioizotopovém vyšetření, musíte přípravek Metfogamma 1000 mg na určitou dobu před a po
takovém vyšetření přestat užívat (viz výše uvedený odstavec Určitě se poraďte se svým ošetřujícím
lékařem, jestliže).
3Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků současně s přípravkem
Metfogamma 1000 mg. Může být u Vás nutná častější kontrola hladiny glukózy v krvi nebo
přizpůsobení dávkování přípravku Metfogamma 1000 mg:
- diuretika (léky odstraňující vodu z těla zvyšováním tvorby moči)
- sympatomimetika jako salbutamol a terbutalin (na průduškové astma)
- kortikosteroidy (užívané na léčbu různých onemocnění, např. závažných zánětů kůže nebo astma).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku Metfogamma 1000 mg s jídlem a pitím
Při užívání tohoto léku nepijte alkohol, jelikož může zvyšovat nebezpečí vzniku laktátové acidózy,
zvláště pokud máte problémy s játry nebo jste podvyživení. To se týká i léků obsahujících alkohol.
Těhotenství a kojení:
V těhotenství je třeba léčit cukrovku inzulínem. Pokud otěhotníte, nemůžete těhotenství vyloučit nebo
jej plánujete, informujte svého lékaře, aby mohl změnit léčbu.
Protože jsou dostupné pouze omezené informace, Váš lékař rozhodne, zda můžete při kojení užívat
přípravek Metfogamma 1000 mg nebo zda kojení musíte přerušit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Metfogamma 1000 mg užívaný samotný nevyvolává hypoglykémii (příliš nízkou hladinu
krevního cukru), nebude mít tedy ani vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.
Jestliže však užíváte přípravek Metfogamma 1000 mg souběžně s jinými přípravky na léčbu cukrovky
(např. deriváty sulfonylmočoviny, inzulín, glinidy), buďte velmi opatrní. Příznaky hypoglykémie
zahrnují slabost, závratě, zvýšenou potivost, rychlé bušení srdce, poruchy zraku nebo potíže
s koncentrací. Pokud tedy takové symptomy pocítíte, vyhněte se řízení motorových vozidel i obsluze
strojů.
3. Jak se Metfogamma 1000 mg užívá
Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.
Přípravek Metfogamma 1000 mg nemůže nahradit prospěšnost zdravého životního stylu. Dodržujte i
nadále rady svého ošetřujícího lékaře ohledně diety a pravidelně cvičte.
Obvyklé dávkování
Děti od 10 let a dospívající obvykle zahajují léčbu 500 mg nebo 850 mg hydrochloridu metforminu
jednou denně. Maximální denní dávka je 2000 mg užívaná ve 2 nebo 3 dílčích dávkách. Léčení dětí ve
věku od 10 do 12 let je vhodné pouze na základě konkrétního doporučení ošetřujícího lékaře, neboť
u této věkové kategorie není s užíváním tohoto přípravku mnoho zkušeností.
Dospělí obvykle zahajují léčbu 500 mg nebo 850 mg hydrochloridu metforminu dvakrát až třikrát
denně. Maximální denní dávka je 3000 mg užívaná ve 3 dílčích dávkách.
Pokud užíváte také inzulín, Váš lékař Vám řekne, jak přípravek Metfogamma 1000 mg užívat.
Monitorování
Lékař Vám upraví dávku přípravku Metfogamma 1000 mg podle hodnot krevního cukru.
Buďte s lékařem v pravidelném kontaktu. Zvláště důležité to je u dětí a dospívajících nebo
u starších pacientů.
4 Lékař bude také minimálně jednou ročně kontrolovat funkci ledvin. U starších pacientů nebo
při horší funkci ledvin budou pravděpodobně nutné kontroly ještě častější.
Jak se přípravek Metfogamma 1000 mg užívá
Tablety užívejte s jídlem nebo po něm, tak se vyhnete nežádoucím účinkům na trávení. Tablety
nedrťte ani nežvýkejte. Zapijte je sklenicí vody.
- Pokud užíváte přípravek jednou denně, užívejte je ráno (se snídaní)
- Pokud užíváte 2 rozdělené dávky denně, užívejte je ráno (se snídaní) a večer (s večeří)
- Pokud užíváte 3 rozdělené dávky denně, užívejte je ráno (se snídaní), v poledne (s obědem) a
večer (s večeří)
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že je účinek přípravku Metfogamma 1000 mg příliš
silný nebo příliš slabý.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Metfogamma 1000 mg než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Metfogamma 1000 mg, než jste měl(a), může se u Vás objevit
laktátová acidóza. Příznaky laktátové acidózy zahrnují zvracení, bolení břicha (abdominální bolest) se
svalovými křečemi, celkový pocit nedobrého zdravotního stavu se silnou únavou a potíže s dýcháním.
Okamžitě informujte svého lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Metfogamma 1000 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte další normální dávku
v pravidelném čase.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Metfogamma 1000 mg nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví
u každého.
Mohou se objevit následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (vyskytující se u více než 1 z 10 lidí)
- trávicí problémy, jako nevolnost, zvracení, průjem, bolest břicha a ztráta chuti k jídlu. Tyto vedlejší
účinky se objevují nejčastěji na počátku léčby přípravkem Metfogamma 1000 mg. V takovém případě
pomáhá rozložit si dávky do celého dne a užívat je s jídlem nebo bezprostředně po něm. V případě
přetrvávajících příznaků přestaňte přípravek Metfogamma 1000 mg užívat a informujte svého
lékaře.
Časté (vyskytující se u méně než 1 z 10 lidí)
- změny chuti.
Velmi vzácné (vyskytující se u méně než 1 z 10 000 lidí)
- laktátová acidóza. Jde o velmi vzácnou, nicméně závažnou komplikaci, a to zvláště v případě
špatného fungování ledvin. Pokud se tato komplikace objeví, budete potřebovat okamžitou lékařskou
pomoc. Příznaky laktátové acidózy jsou zvracení, bolest břicha (abdominální bolest) se svalovými
křečemi, celkový pocit nedobrého zdravotního stavu se silnou únavou a dýchací potíže. V takovém
případě přestaňte přípravek Metfogamma 1000 mg okamžitě užívat a neprodleně informujte
svého ošetřujícího lékaře.
- kožní reakce jako zarudnutí kůže, svědění nebo kopřivka.
- nízké hladiny vitamínu B12 v krvi.
5Frekvence výskytu následujících vedlejších účinků není známa:
- odchylky od normálních hodnot jaterních testů nebo hepatitida (zánět jater, který může vést k únavě,
ztrátě chuti k jídlu, úbytku hmotnosti se zežloutnutím kůže či očního bělma nebo bez jejich
zežloutnutí). Pokud se tyto potíže vyskytnou, přestaňte tento lék užívat.
Děti a dospívající
O nežádoucích účincích vyskytujících se u dětí a dospívajících jsou k dispozici pouze omezené
informace. Ukazují ale, že typ a závažnost nežádoucích účinků jsou podobné jako u dospělých
pacientů.
Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud
zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo
lékárníka.
5. Uchovávání přípravku Metfogamma 1000 mg
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Pokud se přípravkem Metfogamma 1000 mg léčí dítě,
doporučuje se rodičům a ošetřovatelům, aby na užívání přípravku dohlíželi.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek Metfogamma 1000 mg obsahuje
Léčivou látkou je metformini hydrochloridum
Jedna potahovaná tableta obsahuje metformini hydrochloridum 1000 mg - odpovídá metforminum 780
mg
Pomocné látky:
hypromelosa, povidon 25, magnesium-stearát, makrogol 6 000, oxid titaničitý (E 171)
Jak přípravek Metfogamma 1000 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Metfogamma 1000 mg jsou bílé podlouhlé potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně a
hlubokou rýhou na straně druhé (typu karate).
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Velikost balení: 15, 30, 60, 120, 180 a 600 potahovaných tablet v blistrech.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Str. 7
D-71034 Böblingen
Německo
6Výrobce
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH
Göllstraße 1
84529 Tittmoning
Německo
Medis International a.s.
Průmyslová 961/16
747 23 Bolatice
Česká republika
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Straße 7
71034 Böblingen
Německo
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod
těmito názvy:
Česká republika Metfogamma 1000 mg potahované tablety
Estonsko Metfogamma 1000
Maďarsko Metfogamma 1000 mg filmtabletta
Itálie Metformina AWP 1000 mg
Litva Metfogamma 1000 mg plvele dengtos tablets
Lotyšsko Metfogamma 1000 mg apvalkots tabletes
Polsko Metfogamma 1000 mg
Slovenská republika Metfogamma 1000
Slovinsko Metfogamma 1000 mg
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1.7.2012

Recenze

Recenze produktu METFOGAMMA 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY 30X1000MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu METFOGAMMA 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY 30X1000MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze