Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Actavis CZ a.s.
Kód výrobku: 44329
Kód EAN:
Kód SÚKL: 30452
Držitel rozhodnutí: Actavis CZ a.s.
Melyd je určen k léčbě diabetes mellitus (cukrovky) typu II při selhání dietních a dalších nefarmakologických opatření (fyzická aktivita, snížení tělesné hmotnosti).

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls257539/2012
Příbalová informace Informace pro uživatele
MELYD 2 mg tablety
MELYD 3 mg tablety
MELYD 4 mg tablety
Glimepiridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1) Co je přípravek Melyd a k čemu se používá
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Melyd užívat
3) Jak se přípravek Melyd užívá
4) Možné nežádoucí účinky
5) Jak přípravek Melyd uchovávat
6) Obsah balení a další informace
1.) Co je přípravek Melyd a k čemu se používá
Melyd je perorální lék, který snižuje hladinu cukru v krvi. Patří do skupiny léků, které snižují hladinu
cukru v krvi a nazývají se deriváty sulfonylmočoviny. Melyd zvyšuje množství inzulínu
uvolňovaného ze slinivky břišní. Inzulín snižuje hladinu cukru v krvi.
Melyd se používá:
Melyd se používá při léčbě cukrovky II. typu, pokud dieta, pravidelná fyzická aktivita ani ztráta
tělesné hmotnosti při léčbě cukrovky nejsou dostatečné.
2.) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Melyd užívat
Neužívejte přípravek Melyd a informujte lékaře jestliže:
- jste alergický(á) na glimepirid, na jiné deriváty sulfonylmočoviny (léky snižující hladinu cukru
v krvi jako glibenklamid) nebo na sulfonamidy (léky na bakteriální infekce jako sulfamethoxazol),
nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- trpíte diabetem mellitus (cukrovka) závislém na inzulínu (typ I)
- máte diabetickou ketoacidózu (komplikace cukrovky s některými z následujících příznaků: únava,
nevolnost, časté močení a svalová ztuhlost)
- jste v diabetickém kómatu
- máte těžkou ledvinnou nedostatečnost
- máte těžkou jaterní nedostatečnost
Pokud se Vás týká něco z výše uvedeného, neužívejte tento přípravek. Pokud si nejste jisti, poraďte se
před užitím přípravku Melyd se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pouze pro Melyd 2 mg tablety:
2/7
Neužívejte přípravek Melyd 2 mg pokud jste alergický(á) na tartrazin nebo oranžovou žluť ( viz bod.
2. Melyd 2 mg tablety obsahuje tartrazin a oranžovou žluť ).
Upozornění a opatření:
Před užitím přípravku Melyd se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem:
- Jestliže se zotavujete z úrazu, operace, infekce doprovázené horečkou, nebo z jiné stresové
situace. Informujte o tom lékaře, jelikož může být nutné dočasně Vaši léčbu přizpůsobit.
- Jestliže trpíte závažným onemocněním jater nebo ledvin.
Pokud si nejste jistí, zda se Vás některý z výše uvedených stavů týká, poraďte se před užitím
přípravku se svým lékařem nebo s lékárníkem.
U pacientů s nedostatkem enzymu glukoso-6 fosfát-dehydrogenázy se může objevit snížení hladiny
hemoglobinu a poškození červených krvinek (hemolytická anémie).
Děti a dospívající
Informace o podávání glimepiridu u pacientů do 18 let jsou omezené. Proto není léčba přípravkem u
těchto pacientů doporučená.
Důležité informace o hypoglykemii (nízká hladina cukru v krvi)
Pokud užíváte přípravek Melyd, může se u Vás objevit hypoglykemie (nízká hladina cukru v krvi).
Prosím, prostudujte si následující informace o hypoglykemii, jejích příznacích a léčbě.
Následující faktory mohou zvýšit riziko vzniku hypoglykemie:
- Podvýživa, nepravidelné stravování, vynechání nebo opoždění jídla nebo období hladovění
- Změna Vaší diety
- Užití příliš vysoké dávky přípravku Melyd
- Snížená funkce ledvin
- Vážné snížení funkce jater
- Trpíte určitým hormonálním onemocněním (funkční poruchy štítné žlázy, adenohypofýzy nebo kůry
nadledvin)
- Konzumace alkoholu, zvláště v kombinaci s vynecháním jídla
- Současné užívání jiných léků (viz Další léčivé přípravky a přípravek Melyd)
- Zvýšení intenzity fyzické zátěže bez zvýšení příjmu potravy, nebo strava obsahující méně sacharidů
než normálně.
Příznaky nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie) mohou zahrnovat:
vlčí hlad, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, malátnost, ospalost, poruchy spánku, neklid,
agresivitu, poruchy koncentrace, bdělosti a reakční doby, depresi, zmatenost, poruchy řeči a
vidění, neschopnost mluvit, třes, částečné ochrnutí nervu nebo svalu, smyslové poruchy, závratě, a
bezmocnost.
Může se také objevit pocení, lepkavá kůže, úzkost, zrychlený tep, zvýšení krevního tlaku, bušení
srdce, náhlá ostrá bolest na hrudi, která může zasahovat do okolí (angina pectoris a srdeční
arytmie).
Pokud hladina cukru v krvi dále klesá, může nastat ztráta vědomí (delirium), cerebrální křeče, ztráta
sebekontroly, povrchní dýchání a zpomalená činnost srdce, pacient může upadnout do bezvědomí.
Tento klinický obraz závažného poklesu hladiny cukru v krvi může být podobný mozkové mrtvici.
Léčba hypoglykemie:
Nežádoucí snížení hladiny cukru v krvi můžete většinou rychle zvládnout okamžitou konzumací
cukru, např. kostek cukru, sladkého džusu nebo cukrem oslazeného čaje.
Z tohoto důvodu neustále noste s sebou nějakou formu cukru (kostky cukru). Umělá sladidla nejsou
účinná. Prosím, kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici, pokud cukr nepomáhá nebo se
Vaše příznaky vracejí.
3/7
Laboratorní testy
Během léčby glimepiridem je nutná pravidelná kontrola hladiny krevního cukru. Váš lékař bude
rovněž provádět krevní testy pro kontrolu krevních tělísek a funkce jater.
Další léčivé přípravky a přípravek Melyd
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Účinek přípravku Melyd na snížení hladiny cukru v krvi může být zesílen nebo zeslaben jinými
současně užívanými léky a Váš lékař může dávkování přípravku Melyd upravit.
Účinek glimepiridu na snížení hladiny cukru v krvi může být zesílen a příznaky hypoglykemie se
mohou objevit při současném užívání s některým z následujících léčiv:
- jiná léčiva na cukrovku (např. inzulín, metformin)
- léky potlačující bolest a zánět (fenylbutazon, azapropazon, oxyfenbutazon, léky podobné Aspirinu)
- léky na močové infekce (některé dlouhodobě působící sulfonamidy)
- léky na bakteriální a houbové infekce (tetracykliny, chloramfenikol, flukonazol, mikonazol,
chinolony, klarithromycin)
- léky snižující srážení krve (kumarinové deriváty jako warfarin)
- léky podporující tvorbu svalů (anabolika)
- léky nahrazující mužské pohlavní hormony
- léky na depresi (fluoxetin, inhibitory MAO)
- léky snižující vysokou hladinu cholesterolu v krvi (fibráty)
- léky snižující vysoký krevní tlak (ACE inhibitory)
- léky nazývající se antiarytmika k úpravě nepravidelného srdečního rytmu (disopyramid)
- léky na dnu (probenecid, alopurinol, sulfinpyrazon)
- léky proti rakovině (cyklofosfamidy, trofosfamidy a ifosfamidy)
- léky používané ke snížení tělesné hmotnosti (fenfluramin)
- infuze nebo vysoké dávky léků zvyšujících průtok krve (pentoxyfylin)
- léky na nosní alergie jako je senná rýma (tritochalin)
- léky nazývané sympatolytika užívané při vysokém krevním tlaku, srdečním selhání nebo problémech
s prostatou
Léčiva, která při současném užívání s glimepiridem mohou snižovat jeho účinek a zvyšovat hladinu
krevního cukru příliš mnoho:
- léky obsahující ženské pohlavní hormony (estrogeny a progestageny)
- léky zvyšující vylučování moči (thiazidová diuretika)
- léky stimulující štítnou žlázu (např. levothyroxin)
- léky léčící alergie a zánět (glukokortikoidy)
- léky užívané při psychických poruchách (chlorpromazin a jiné fenothiazinové deriváty)
- léky užívané ke zvýšení srdečního tepu, na léčbu astmatu, rýmy, kašle a nachlazení, na snížení
tělesné hmotnosti nebo na léčbu závažných alergických reakcí (sympatomimetika a adrenalin)
- léky snižující zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi (deriváty kyseliny nikotinové)
- projímadla užívaná dlouhodobě
- léky proti křečím (fenytoin)
- léky na nervozitu a problémy se spaním (barbituráty)
- léky na zvýšený nitrooční tlak (acetazolamid)
- léky snižující krevní tlak nebo krevní cukr (diazoxid)
- léky na infekce, tuberkulózu (rifampicin)
- léky na příliš nízký krevní tlak (glukagon)
Následující léčiva mohou zvýšit nebo snížit účinek přípravku Melyd:
- léčiva na žaludeční vředy (nazývané antagonisté H2)
4/7
- léčiva na vysoký krevní tlak nebo srdeční selhání jako jsou beta-blokátory, klonidin, guanetidin a
reserpin. Mohou také skrýt příznaky hypoglykemie, proto je při užívání těchto léků zapotřebí
zvýšené opatrnosti.
Melyd může zesílit i oslabit účinek následujících léků:
- léčiva snižující krevní srážení (kumarinové deriváty jako warfarin).
Přípravek Melyd s jídlem, pitím a alkoholem
Alkohol může zesílit nebo oslabit účinek přípravku Melyd nepředvídatelným způsobem.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
Těhotenství
Melyd nesmí být v těhotenství užíván. Pokud jste těhotná, můžete být těhotná nebo těhotenství
plánujete, informujte svého lékaře.
Kojení
Melyd může prostupovat do mateřského mléka, a proto nesmí být při kojení užíván.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů.
Pokud hladina cukru v krvi poklesne (hypoglykemie), zvýší se (hyperglykemie) nebo pokud se objeví
problémy s viděním jako důsledek těchto stavů, může být Vaše schopnost koncentrace a reakce
poškozena. Mějte na paměti, že můžete ohrozit sebe i ostatní (např. při řízení nebo ovládání strojů).
Zeptejte se svého lékaře, zda můžete řídit, pokud:
- máte časté stavy hypoglykemie
- máte nevýrazné nebo žádné příznaky hypoglykemie
Přípravek Melyd obsahuje laktózu
Pokud trpíte problémem nesnášenlivosti některých cukrů, informujte o tom svého lékaře dříve, než
začnete přípravek užívat.
Pouze pro přípravek Melyd 2 mg tablety:
Melyd 2 mg tablety obsahuje tartrazin a oranžovou žluť.
Tato barviva mohou způsobit alergické reakce (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky).
3.) Jak se přípravek Melyd užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání přípravku
- Přípravek Melyd musí být užíván ústy krátce před snídaní nebo během prvního jídla dne (obvykle
snídaně). Pokud nesnídáte, musíte přípravek užívat podle rozvrhu předepsaného Vaším lékařem. Při
užívání přípravku je důležité nevynechávat žádné jídlo během dne.
- Tablety polykejte celé a zapijte je polovinou sklenice vody. Tablety nekousejte ani nedrťte.
Kolik tablet
Dávka přípravku Melyd závisí na Vašich potřebách, stavu a výsledku testů cukru v krvi a moči.
Dávku přípravku Vám určí lékař. Neužívejte více tablet než Vám lékař předepsal.
- Doporučená zahajovací dávka pro dospělé je 1 mg glimepiridu jednou denně.
5/7
- Pokud tato dávka není dostatečná, Váš lékař může dávkování zvýšovat v intervalech 1 - 2 týdny
mezi každým zvýšením dávky.
- Maximální denní doporučená dávka je 6 mg glimepiridu.
- Může být zahájena i kombinovaná léčba glimepiridu s metforminem nebo glimepiridu s inzulínem.
V těchto případech lékař určí správné dávkování glimepiridu, metforminu a inzulínu individuálně
podle Vašich potřeb.
- Pokud se změní Vaše tělesná hmotnost nebo životní styl nebo jste ve stresové situaci, může Vaše
léčba vyžadovat změnu dávkování přípravku Melyd. Informujte o tom svého lékaře.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Melyd než jste měl(a),
nebo pokud lék užijete dvakrát, existuje nebezpečí nízké hladiny cukru v krvi (příznaky hypoglykemie
jsou uvedeny v bodě 2), a proto musíte okamžitě požít dostatečné množství cukru (např. kostky cukru,
sladký džus, slazený čaj) a okamžitě informovat lékaře. Pokud nechtěně užije přípravek dítě, množství
podaného cukru musí být pečlivě kontrolováno, aby nevznikla nebezpečná hyperglykemie. Pacientům
v bezvědomí nesmí být jídlo ani pití podáváno.
Jelikož stav nízké hladiny cukru v krvi může nějaký čas trvat, je velmi důležité pacienta pečlivě
sledovat do doby, než nebezpečí pomine. Může být nezbytná hospitalizace v nemocnici, i jako
preventivní opatření. Vezměte k lékaři obal a zbývající tablety přípravku, aby byl lékař informován o
příčině potíží.
Závažné stavy snížené hladiny cukru v krvi doprovázené ztrátou vědomí a závažným neurologickým
selháním vyžadují okamžitou lékařskou pomoc a hospitalizaci. Je třeba zajistit dohled osoby, která je
informovaná a schopná přivolat lékařskou pohotovost v případě nutnosti.
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Melyd,
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste opomenutí napravili. Jednoduše dávku vynechejte a užijte
až další dávku v pravidelném čase.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Melyd
Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu, účinek snižující hladinu krevního cukru vymizí a Vaše
onemocnění se opět zhorší. Přípravek Melyd užívejte tak dlouho, dokud Vám lékař léčbu neukončí.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,
nebo lékárníka.
4.) Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví následující příznaky:
- Alergické reakce (včetně zánětu cév, často s kožní vyrážkou), které se mohou vyvinout v závažné
alergické reakce s dýchacími problémy, poklesem krevního tlaku a někdy se šokem.
- Abnormální funkce jater včetně zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), problémy s odtokem žluči
(cholestáza), zánět jater (hepatitida) nebo jaterní selhání.
- Alergická reakce kůže jako je svědění, vyrážka, kopřivka a zvýšená citlivost na sluneční záření.
Některé mírné alergické reakce se mohou stát závažnými.
- Závažná hypoglykemie projevující se jako ztráta vědomí, záchvat nebo kóma.
U některých pacientů byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Vzácné (mohou se objevit až u 1 pacienta z 1 000):
- Nízká hladina cukru v krvi (hypoglykemie, viz bod 2 Upozornění a opatření).
- Snížení počtu krvinek:
6/7
- krevních destiček (je zvýšeno riziko krvácení a tvorby pohmožděnin)
- bílých krvinek (je zvýšeno riziko infekcí)
- červených krvinek (způsobí zblednutí kůže, slabost a dýchavičnost)
Tyto problémy se většinou zlepší po přerušení léčby glimepiridem.
Velmi vzácné (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10 000):
- Alergické reakce (včetně zánětu cév, často s kožní vyrážkou), které se mohou vyvinout v závažné
alergické reakce s dýchacími problémy, poklesem krevního tlaku a někdy se šokem. Pokud se u
Vás tyto příznaky objeví, okamžitě informujte lékaře.
- Abnormální funkce jater včetně zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), problémy s odtokem žluči
(cholestáza), zánět jater (hepatitida) nebo jaterní selhání. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví,
okamžitě informujte lékaře.
- Nevolnost nebo zvracení, průjem, pocit plného, nafouknutého břicha, bolest břicha.
- Pokles hladiny sodíku v krvi (prokážou krevní testy).
Frekvence není známá (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):
- Alergická reakce kůže jako je svědění, vyrážka, kopřivka a zvýšená citlivost na sluneční záření.
Některé mírné alergické reakce se mohou stát závažnými a mohou se objevit problémy
s polykáním nebo dýcháním, otokem rtů, hrdla nebo jazyka. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví,
okamžitě informujte lékaře.
- Alergické reakce na sulfonylmočovinu, sulfonamidy nebo příbuzné léky.
- Problémy s viděním, které se mohou objevit na začátku léčby přípravkem Melyd. Bývají
způsobeny změnou hladiny cukru v krvi a brzy se upraví.
- Zvýšená hladina jaterních enzymů.
Pouze pro Melyd 2 mg tablety:
Přípravek Melyd 2 mg tablety obsahuje barviva tartrazin a oranžovou žluť, která mohou způsobit
alergické reakce.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
5.) Jak přípravek Melyd uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru .
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6.) Obsah balení a další informace
Co přípravek Melyd obsahuje
Léčivou látkou je glimepirid.
Jedna tableta přípravku Melyd 2 mg tablety obsahuje glimepiridum 2 mg.
Jedna tableta přípravku Melyd 3 mg tablety obsahuje glimepiridum 3 mg.
Jedna tableta přípravku Melyd 4 mg tablety obsahuje glimepiridum 4 mg.
7/7
Dalšími složkami jsou:
Monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát, mikrokrystalická
celulóza, povidon 40
Obsažená barviva:
Melyd 2 mg tablety: žlutý oxid železitý (E 172), hlinitý lak oranžové žluti (E 110), hlinitý lak
tartrazinu (E 102), hlinitý lak brilantní modře FCF (E 133)
Melyd 3 mg tablety: žlutý oxid železitý (E 172)
Melyd 4 mg tablety: hlinitý lak indigokarmínu (E132)
Jak přípravek Melyd vypadá a co obsahuje toto balení
Melyd 2 mg tablety jsou zelené ploché podlouhlé tablety (10x5 mm) se zkosenými hranami s půlící
rýhou na jedné straně a označením "G" na druhé
Melyd 3 mg tablety jsou žluté ploché podlouhlé tablety (10x5 mm) se zkosenými hranami, s půlící
rýhou na jedné straně a označením "G" na druhé
Melyd 4 mg modré ploché podlouhlé tablety (10x5mm) se zkosenými hranami, s půlící rýhou na jedné
straně a s označením G na straně druhé
Pokud je potřeba tabletu rozpůlit, položte ji na tvrdý povrch půlící rýhou nahoru. Tlakem špičkou
palce tabletu rozdělíte na 2 stejné poloviny.
Melyd je zabalen v PVC/hliníkových blistrech.
Velikost balení: 10, 15, 20, 30, 50, 60, 90, 120 a 180 tablet
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vibel
Německo
Výrobce
Actavis HF, Hafnarfjördur, Island
Actavis Ltd., Zejtun, Malta
Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vibel, Německo
Aliud Pharma GmbH und Co KG, Laichingen, Německo
Stada Arzneimittel GesmbH, Vídeň, Rakousko
Balkanpharma - Dupnitsa AD, Dupnitsa 2600, Bulharsko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
18.1.2013

Recenze

Recenze produktu MELYD 2 MG TABLETY 20X2MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MELYD 2 MG TABLETY 20X2MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze