Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

MELOXISTAD 15 MG 30X15MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 41847

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Kód výrobku: 41847
Kód EAN: 4011548004234
Kód SÚKL: 95797
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Meloxistad se používá: - při krátkodobé léčbě bolestivých vzplanutí u osteoartrózy (degenerativní postižení kloubů); - při dlouhodobé léčbě revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy (chronická zánětlivá onemocnění kloubů způsobující ztrátu pohyblivosti).

Příbalový leták

sp.zn. sukls270988/2012 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Hartmann´s solution BP „Fresenius“ 

Infuzní roztok 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-     Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek  Hartmann´s solution BP „Fresenius“ a k čemu se používá 

2.        Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hartmann´s solution BP „Fresenius“ 

používat  

3. 

Jak se přípravek Hartmann´s solution BP „Fresenius“ používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Hartmann´s solution BP „Fresenius“ uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek Hartmann´s solution BP „Fresenius“ a k čemu se používá 

 
Přípravek Hartmann´s solution BP „ Fresenius“ je sterilní, apyrogenní roztok, určený pro parenterální 
intravenózní  aplikaci  (nitrožilní  podání).  Neobsahuje  žádné  antimikrobiální,  bakteriostatické  nebo 
stabilizující přísady. Jako izotonický roztok je vhodný pro parenterální doplnění vody a iontů. 
Po  intravenózním  podání  voda  snadno  prostupuje  do  všech  kompártmentů,  ionty  difundují  do 
mimobuněčného  prostoru  podle  koncentračních  gradientů.  Laktát  se  metabolizuje  v  játrech  na 
bikarbonát. 
 
Přípravek je indikován: 
 

  především  při  extracelulární  dehydrataci  (vzniká  ztrátami  tekutiny  z organizmu)  způsobené 

různými příčinami (zvracením, 

průjmy, píštělemi apod.) 

  při hypovolemii (snížení objemu obíhající krve) způsobené: 

-  hemoragickým šokem (vzniká velkou ztrátou krve), 
-  popáleninami, 
-  ztrátou vody a elektrolytů během operace 
-  mírnou  metabolickou  acidózou  (porucha  rovnováhy  mezi  kyselými  a  zásaditými 

látkami uvnitř organizmu ve prospěch kyselých látek) 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hartmann´s solution BP 
„Fresenius“ používat
 

 
Nepoužívejte přípravek Hartmann´s solution BP „Fresenius“ 
 

jestliže  jste  alergický/á  na  léčivou  látku/léčivé  látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6).  

-  

jestliže  trpíte  hypervolemií,  tedy  zvýšeným  objemem  obíhající  krve  (převážně  extracelulární 
hyperhydratací) 

-  

jestliže máte dekompenzovanou srdeční vadu 

-  

jestliže trpíte hyperkalemií (zvýšenou hladinou draslíku v krevním séru) 

-  

jestliže trpíte hyperkalcemií (zvýšenou hladinou vápníku v krevním séru) 

-  

jestliže trpíte metabolickou alkalózou (porucha rovnováhy mezi kyselými a zásaditými látkami 
uvnitř organizmu ve prospěch zásaditých látek) 

-  

jestliže  užíváte  digitálisové  glykosidy  a/nebo  hyperkalemická  diuretika  (léky,  které  zvyšují 
hladinu draslíku v krevním séru) 

 
Upozornění a opatření  
 
Tento roztok nesmí být podáván jako intramuskulární (nitrosvalová) injekce. 
 
Roztok  se  podává  pomalou  intravenózní  infuzí.  Při  podávání  musí  být  udržována  pomalá  rychlost 
infuze. Infuze musí být přerušena, jestliže se objeví abnormální příznaky. 
 
Riziko možných komplikací se vztahuje k objemu a množství podaných elektrolytů. 
 
Podávání sodíkového iontu by mělo být pečlivě zváženo při selhávání oběhového systému, selhávání 
ledvin,  při  edematózních  stavech  s  retencí  sodíku  (stavy  s tvorbou  otoků)  a  při  stavech  s 
poruchouacidobazické  rovnováhy  (rovnováhy  mezi  kyselými  a  zásaditými  látkami  v organizmu) 
s hypernatremií (zvýšenou hladinou sodíku v krevním séru) nebo hyperchloremií (zvýšenou hladinou 
chloridového aniontu v krevním séru).  
Intravenózní  podávání  těchto  roztoků  může  způsobit  hyperhydrataci  (převodnění),  poruchu 
acidobazické  rovnováhy,  kongestivní  stavy  (stavy  spojené  s městnáním  krve)  nebo  plicní  edém.  U 
nemocného by měly být při dlouhodobé  léčbě průběžně sledovány laboratorní hodnoty elektrolytů a 
acidobazické rovnováhy, případně hladiny ověřeny dle klinického stavu. Zvýšené opatrnosti je třeba 
dbát  u  nemocných  léčených  kortikosteroidy  nebo  kortikotropními  hormony.  Podávání  kalciového 
iontu by mělo být kontrolováno při onemocnění oběhového systému, hlavně při současném podávání 
digitálisových preparátů nebo při selhávání ledvin. 
 
Nutné  jsou  pravidelné  kontroly  stavu  acidobazické  a  iontové  rovnováhy,  opatrnosti  je  třeba  při 
hyperchlorémii, hyperkalémii, hypervolémii při srdečním, ledvinném nebo jaterním selhávání. 
 

Infuze Hartmannova roztoku může způsobit metabolickou alkalózu, z důvodů přítomnosti laktátových 
iontů.  Při  podání  Hartmannova  roztoku  pacientům  s  těžkou  jaterní  poruchou,  se  jeho  alkalizující 
vlastnost nemusí projevit vzhledem k možné poruše laktátového metabolizmu. 
 
Vzhledem  k  přítomnosti  kalcia  a  vzhledem  k  riziku  srážení  nesmí  být  po  dobu  krevní  transfúze 
Hartmannův roztok podáván stejnou infuzní soupravou. 

 

Upozornění pro používání vaků: 

  spotřebovat ihned po otevření 
  používat pouze bez vzduchových bublin 

nepřipojovat v sérii, protože zbytek z prvního kontejneru může být přenesen do roztoku, který 
jde z druhého kontejneru, hrozilo by riziko vzduchové embolie 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Hartmann´s solution BP „Fresenius“ 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  používáte,  které  jste  v nedávné  době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 
 
Je známa fyzikálně-chemická inkompatibilita s určitými antibiotiky podávanými intravenózně: 
chlortetracyklin, amfotericin B, oxytetracyklin.  
 
Podávání s digitálisovými glykosidy je kontraindikováno.  
Thiazidová diuretika mohou zvýšit retenci kalcia. 
 

Nedoporučuje  se  tento  přípravek  používat  v  kombinaci  s  inhibitory  angiotenzin  konvertujícího 
enzymu, s antagonisty angiotezinu II receptoru, nebo s takrolimem. 

Vzhledem  k  tomu,  že  roztok  obsahuje  draslík,  nedoporučuje  se  kombinace  s  hyperkalemickými 
diuretiky, musí být speciálně monitorován plazmatický obsah kalia u pacientů s rizikem hyperkalemie 
např. při těžkém poškození renální funkce 
 

Při  použití  přípravku  jako  nosného  nebo  ředícího  roztoku  se  mohou  vyskytnout  interakce  s 
přidávaným  léčivem.  Lékař  musí  vyloučit  potenciální  inkompatibility  všech  léčiv  přidávaných  k 
Hartmannovu  roztoku,  které  se  mohou  projevit  změnou  barvy  roztoku  a/nebo  tvorbou  sraženiny 
nerozpustného  komplexu  nebo  krystalů.  Před  přidáním  kteréhokoliv  léčiva  musí  být  ověřeno,  že 
funkční  rozmezí  pH  hodnot  je  stejné  jako  u  Hartmannova  roztoku.  Je  nutné  rovněž  zkontrolovat 
příbalovou  informaci  přípravku,  který  má  být  přidán  k  tomuto  přípravku.  Přidá-li  se  jiné  léčivo  k 
Hartmannovu roztoku, musí být vzniklý roztok podán okamžitě po smíchání.

 

 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 

Pokud je třeba je možno tento přípravek podávat během těhotenství a v období kojení. 

3. 

Jak se přípravek Hartmann´s solution BP „Fresenius“ používá 

 
Roztok se podává pomalou intravenózní infuzí za přísných aseptických podmínek. 
 
Dávkování  se  řídí  podle  věku,  hmotnosti,  laboratorních  výsledků  plazmatických  hladin  iontů, 
acidobazické rovnováhy, bilance objemu tekutin a klinického stavu nemocného. 
 
Nesprávné  použití,  jako  předávkování,  může  vést  k  hypervolemii,  která  by  měla  být  upravena  na 
specializovaném oddělení. V závažných případech může být nezbytná dialýza. 
 

Při  přidávání  jiných  léčiv  k tomuto  přípravku  se  musí  vyloučit  potenciální  inkompatibility  všech 
přidávaných léčiv, a že funkční rozmezí pH hodnot přidávaných léčiv je  stejné jako u Hartmannova 
roztoku. Je nutné rovněž zkontrolovat příbalovou informaci přípravku, který má být přidán k tomuto 
přípravku. Přidá-li se jiné léčivo k Hartmannovu roztoku, musí být vzniklý roztok podán okamžitě po 
smíchání. 
 

Dávkování  
 
Dospělí a dospívající 
 
Maximální denní dávka 
40 ml/kg tělesné hmotnosti/ den odpovídá 5,24 mmol sodíku/kg tělesné hmotnosti/den a 0,21 mmol 
draslíku/kg tělesné hmotnosti/den.  
 
Maximální rychlost infuze 
 
Rychlost infuze má být upravena podle klinického stavu pacienta. 

Normálně rychlost infuze nemá překročit 5 ml/kg tělesné hmotnosti/hodinu. 

 
Pediatrická populace 
 
Doporučená dávka pro kojence a děti: 
20-100 ml/kg tělesné hmotnosti/den, což odpovídá 2,6-13 mmol sodíku/kg tělesné hmotnosti/den a  
0,08-0,54 mmol drsalíku/kg tělesné hmotnosti/den. 
 

 
 
 
Maximální rychlost infuze 
 
V průměru 5 ml/kg tělesné hmotnosti/hodinu, avšak s rozdílnými skutečnými hodnotami podle věku: 
6 - 8 ml/kg tělesné hmotnosti/hodinu u kojenců

4 - 6 ml/kg tělesné hmotnosti/hodinu u batolat

2 - 4 ml/kg tělesné hmotnosti/hodinu u větších dětí 

1

kojenci a batolata: věkové rozpětí 28 dnů až 23 měsíců 

2

větší děti: věkové rozpětí 2-11 let 

 
Starší pacienti 
 
V zásadě se podává stejná dávka jako dospělým s tím, že je třeba postupovat se zvýšenou opatrností u 
pacientů  trpících  dalšími  chorobami,  jako  je  kardiální  nedostatečnost  nebo  postižení  funkce  ledvin, 
které mohou být často spojené s pokročilým věkem. 

 
Upozornění pro používání vaků: 

  spotřebovat ihned po otevření 
  používat pouze bez vzduchových bublin 
  nepřipojovat v sérii, protože zbytek z prvního kontejneru může být přenesen do 

roztoku, který jde z druhého kontejneru, hrozilo by riziko vzduchové embolie 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Možné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při nesprávném použití, nebo je-li přípravek podáván 
příliš rychle. 
 
Možné nežádoucí účinky: riziko otoku nebo voda/sodíkového přetížení. Intravenózní podávání může 
způsobit hyperhydrataci, poruchu acidobazické rovnováhy, kongestivní stavy nebo plicní edém. 
 
Nesprávné  použití,  jako  předávkování,  může  vést  k  hypervolemii,  která  by  měla  být  upravena  na 
specializovaném oddělení. V závažných případech může být nezbytná dialýza. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 

          Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 

zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:  

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Hartmann´s solution BP „Fresenius“ uchovávat 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

Přidá-li  se  jiné  léčivo  k  Hartmannovu  roztoku,  musí  být  vzniklý  roztok,  u  něhož  byla  ověřena 
kompatibilita, podán okamžitě po smíchání.

 

 
Před aplikací roztoku by mělo být zkontrolováno, zda odpovídá zbarvení, čistota, průhlednost a zda 
roztok neobsahuje sraženinu. 
 
Veškerý  nepoužitý  léčivý  přípravek  nebo  odpad  musí  být  zlikvidován  v souladu  s místními 
požadavky. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Hartmann´s solution BP „Fresenius“ obsahuje 
 
Složení: 1000 ml roztoku obsahuje: 
 

Léčivé látky: 
Natrii chloridum 6,00 g 
Kalii chloridum 0,40 g 
Calcii chloridum 0,20 g 
Natrii lactas 3,l7 g 

 

Elektrolyty: 

Na

 

 

 

130,9 mmol/l 

Ca

2+

    

 

1,84 mmol/l 

K

 

 

 

5,4 mmol/l 

Cl

 

 

 

111,7 mmol/l 

HCO

3

(jako laktát)  

28,3 mmol/l 

 

 

Dalšími složkami jsou kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný (k úpravě pH), voda na injekci. 

 

Osmolarita 279 mosmol/l 
Osmolalita 255 mosmol/kg 
pH 5,0-7,0 

 
Jak přípravek Hartmann´s solution BP „Fresenius“ vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek  Hartmann´s  solution  BP  „Fresenius“  je  čirý  bezbarvý  roztok,  který  je  dostupný  ve 
skleněných lahvích, freeflex vacích a PE lahvích. 
 
Velikosti balení: 
 
1. Skleněné láhve:  
1 x 250 ml, 10 x 250 ml, 12 x 250 ml, 16 x 250 ml, 1 x 500 ml, 10 x 500 ml, 12 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 
6 x 1000 ml 
 
2. Freeflex vaky 
s přebalem: 
1 x 50 ml, 40 x 50 ml, 60 x 50 ml, 65 x 50 ml, 70 x 50 ml, 1 x 100 ml, 40 x 100 ml, 50 x 100 ml, 55 x 
100 ml, 60 x 100 ml, 1 x 250 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250 ml, 1 x 500 ml, 15 x 
500 ml, 20 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 8 x 1000 ml, 10 x 1000 ml 

bez přebalu: 
1 x 250 ml, 30 x 250 ml, 40 x 250 ml, 1 x 500 ml, 20 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 10 x 1000 ml 
 
3. PE láhve 
1 x 100 ml, 10 x 100 ml, 40 x 100 ml, 1 x 250 ml, 20 x 250ml, 30 x 250 ml, 1 x 500 ml, 10 x 500 ml, 
20 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 10 x 1000 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:
 
Fresenius Kabi Italia S.r.l., Verona, Itálie 
 
Výrobce: 
Fresenius Kabi Italia S.r.l., Verona, Itálie 
Fresenius Kabi France, Louviers , Francie 
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, Německo 
Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o., Kutno,Polsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.12.2014. 
 
 

Recenze

Recenze produktu MELOXISTAD 15 MG 30X15MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MELOXISTAD 15 MG 30X15MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám