Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

MABRON 5X2ML Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13989

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 13989
Kód EAN: 5290931000636
Kód SÚKL: 67558
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Přípravek Mabron se používá k léčbě středně silných až silných bolestí.

Příbalový leták

sp.zn.sukls43372/2013

1/7
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MABRON
injekční roztok
tramadoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékařinebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je MABRON a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než je vám podán MABRON
3. Jak se MABRON používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek MABRON uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE MABRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tramadol léčivá látka přípravku MABRON je lék proti bolesti, který patří do skupiny opiátů,
ovlivňujících centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní nervové buňky v míše
a v mozku.
Přípravek MABRON se používá k léčbě středně silných až silných bolestí.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ JE VÁM PODÁN MABRON
Neužívejte MABRON
jestliže jste alergický(á) na tramadol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
při akutní otravě alkoholem, užíváte-li léky na spaní, léky proti bolesti nebo jiné psychotropní
léky (léky ovlivňujícími náladu a emoce)
jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky proti depresi) a nebo pokud jste je
užíval(a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem MABRON (viz "Další léčivé
přípravky a MABRON")
jestliže jste epileptik a léčba dostatečně nepotlačuje vznik záchvatů
jako náhradu při odvykací protidrogové léčbě
Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti je zapotřebí:
2/7
jestliže se domníváte, že jste závislý(á) na jiných lécích proti bolesti (opiátech)
jestliže trpíte poruchami vědomí (jestliže je Vám na omdlení)
jestliže jste v šoku (jehož příznakem může být například studený pot)
jestliže trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem (což je možné po poranění hlavy nebo při
onemocněních mozku)
jestliže máte potíže s dýcháním
jestliže máte sklon k epilepsii nebo křečím
jestliže trpíte chorobou jater nebo ledvin
V těchto případech se před užitím tohoto léčivého přípravku poraďte se svým lékařem.
Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek MABRON může vést ke vzniku tělesné nebo psychické
závislosti. Užívá-li se přípravek MABRON, injekční roztok dlouhodobě, může jeho účinek slábnout
(vznik tolerance) a může být potřebné zvyšování dávek. U nemocných se sklonem ke zneužívání léků
anebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem MABRON za
pečlivé lékařské kontroly.
Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem MABRON vyskytne anebo se v minulosti vyskytl některý
z těchto problémů, informujte o něm prosím svého lékaře.
Tento léčivý přípravek nepodléhá zákonným omezením o omamných látkách.
Děti
MABRON, injekční roztok není určen k léčbě dětí mladších než 1 rok.
Další léčivé přípravky a MABRON
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Neužívejte přípravek MABRON současně s léky zvanými inhibitory monoaminoxidázy (moklobemid
nebo fenelzin na depresi, selegilin na Parkinsonovu chorobu). Neužívejte MABRON ani tehdy, jestliže
jste výše uvedené inhibitory monoaminoxidázy užíval(a) v posledních 14 dnech.
Analgetický účinek přípravku MABRON může být snížen a doba působení může být zkrácena,
užíváte-li léky, které obsahují
karbamazepin (na epileptické záchvaty)
pentazocin, nalbufin nebo buprenorfin (analgetika)
ondansetron (proti žaludeční nevolnosti)
Váš lékař Vám řekne, zda byste měl(a) přípravek MABRON užívat a v jaké dávce.
Riziko nežádoucích účinků je zvýšené:
jestliže současně s přípravkem MABRON užíváte trankvilizéry, prášky na spaní a ostatní
analgetika jako je morfin nebo kodein (také se užívá proti kašli) a alkohol. Můžete se cítit
mátožný nebo je Vám na omdlení. Pokud se tyto příznaky objeví, řekněte to svému lékaři.
jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo
antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně
užíváte i MABRON. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání MABRONU pro Vás vhodné.
jestliže užíváte určitá antidepresiva. MABRON a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat
a mohou se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů
okohybných svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí,
tělesná teplota nad 38°C.
3/7
jestliže užíváte kumarinové deriváty (léky pro zředění krve), jako např. warfarin současně s
přípravkem MABRON. Může být ovlivněn účinek těchto léků na srážení krve a může se
objevit krvácení.
MABRON s alkoholem
V průběhu léčby přípravkem MABRON nepijte alkohol, protože účinky přípravku MABRON
a alkoholu se mohou navzájem zesilovat.
Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jelikož není k dispozici dostatek informací o bezpečnosti tramadolu u těhotných žen, jeho použití se
v průběhu těhotenství obecně nedoporučuje.
Je-li tramadol podán před nebo v průběhu porodu, neovlivňuje stahy dělohy nezbytné k přirozenému
průběhu porodu.
Dlouhodobá léčba během těhotenství může vést ke vzniku závislosti u nenarozeného dítěte a jako
výsledek se může objevit abstinenční syndrom u dítěte po porodu.
Malá množství tramadolu jsou vylučována do mateřského mléka. Obecně se používání tramadolu
kojícím matkám nedoporučuje. Kvůli jednotlivé dávce není obvykle nutné přerušovat kojení.
Požádejte o radu svého lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek MABRON může způsobit ospalost, závratě a rozmazané vidění a může tak ovlivnit Vaši
schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Máte-li dojem, že Vaše reakce jsou ovlivněny, neřiďte automobil ani jiný dopravní prostředek,
nepoužívejte elektrická zařízení, neobsluhujte stroje a nevykonávejte práci ve výškách.
3. JAK SE MABRON POUŽÍVÁ
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění
bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku.
Neurčí-li lékař jinak, obvyklá dávka přípravku je:
Dospělí a děti od 12 let
V závislosti na Vaší bolesti dostanete 12 ml přípravku MABRON (což odpovídá 50100 mg
tramadoli hydrochloridum).
V závislosti na Vaší bolesti účinek přetrvává 48 hodin.
Za normálních okolností denní dávka do 8 ml je dostatečná (odpovídá 400 mg tramadoli
hydrochloridum). Výjimečně, pokud to okolnosti vyžadují, může lékař určit vyšší denní dávky.
Děti od 1 roku věku
Obvyklá jednotlivá dávka je 12 mg tramadoli hydrochloridum na kg tělesné hmotnosti.
Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Pokud se Vás to
týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.
Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti
4/7
Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek MABRON užívat.
Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit
prodloužení dávkovacího intervalu.
Jak a kdy by měl být přípravek MABRON podán?
MABRON se podává pomalu, obvykle do žíly na paži nebo jako injekce do svalu (obvykle do hýždě).
MABRON může být zředěn a podán do žíly ve formě infuze.
Jak dlouho by měl být přípravek MABRON podáván?
Za žádných okolností by neměl být přípravek MABRON podáván déle, než je nezbytně nutné. Když
potřebujete být léčen(a) delší dobu, Váš lékař Vás bude pravidelně v krátkých časových intervalech
kontrolovat (bude-li zapotřebí i s přestávkou v léčbě) jestli můžete pokračovat v léčbě a s jakou
dávkou. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku MABRON je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
Je-li podáno více MABRONu
Dostal(a)-li jste omylem dávku navíc, obecně to nemá žádné negativní účinky. Další dávku byste
měl(a) dostat podle rozpisu.
Po podání velmi vysokých dávek se mohou objevit velmi úzké zorničky, zvracení, pokles krevního
tlaku, bušení srdce, mdloby, porucha vědomí až koma (hluboké bezvědomí), křeče, poruchy dýchání
až zástava dechu. V takových případech ihned volejte nejbližšího lékaře!
Jestliže Vám nebyl podán MABRON
Zapomene-li se podat injekce nebo infuze přípravku MABRON, pravděpodobně se bolest vrátí.
Podávání by mělo pokračovat jako dříve a neměl(a) byste dostat dvojitou dávku jako náhradu za
dávku opomenutou.
Jestliže jste přestal(a) používat MABRON
Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem MABRON předčasně, nejspíše se opět objeví bolest.
Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem.
Ukončení léčby přípravkem MABRON je obvykle bez příznaků z vysazení. Avšak ve vzácných
případech, mohou někteří lidé, kteří užívali MABRON velmi dlouho, cítit po náhlém přerušení léčby
neklid, úzkost, nervozitu nebo být nejistí. Mohou být hyperaktivní, mít potíže se spaním a žaludeční
nebo střevní potíže. U velmi malého počtu lidí mohou nastat panické záchvaty, halucinace, neobvyklé
pocity svědění, pálení a brnění a hučení v uších (tinitus).
Pokud se po vysazení přípravku MABRON vyskytne některý z těchto příznaků, poraďte se prosím se
svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Obvykle se četnost nežádoucích účinků třídí následujícím způsobem:
velmi časté (u více než 1 z 10 osob),
časté (u více než 1 ze 100 osob),
méně časté (u více než 1 z 1000 osob),
vzácné (u více než 1 z 10 000 osob),
5/7
velmi vzácné (u více než 1 z 10 000 osob, včetně ojedinělých případů).
Nejčastějším nežádoucím účinkem léčby přípravkem MABRON je pocit na zvracení a závratě, které
se vyskytují u více než 1 pacienta z 10.
Srdeční a cévní poruchy
Méně časté: vliv na srdce a krevní oběh (bušení srdce, rychlá srdeční akce, pocit na omdlení nebo
kolaps). Tyto nežádoucí účinky se vyskytují především u stojících pacientů anebo při fyzické zátěži.
Vzácné: pomalá srdeční akce, vzestup krevního tlaku.
Poruchy nervového systému
Velmi časté: závratě
Časté: bolesti hlavy, ospalost
Vzácné: změny chuti k jídlu, abnormální čití (např. svědění, mravenčení, necitlivost), chvění, pomalé
dýchání, epileptické záchvaty, svalové záškuby, nekoordinované pohyby, přechodná ztráta vědomí
(synkopa).
Jestliže se překročí nejvyšší doporučovaná dávka anebo při současném užívání jiných léků, které
snižují mozkové funkce, může dojít ke zpomalení dýchání.
Epileptické záchvaty se objevily hlavně po užívání vysokých dávek tramadolu nebo při současném
užívání léků, které záchvaty mohou vyvolat.
Psychiatrické poruchy
Vzácné: halucinace, zmatenost, poruchy spánku a noční děsy
Po léčbě přípravkem MABRON se mohou vyskytnout psychické obtíže. Jejich intenzita a povaha
může být různá (v závislosti na osobnosti pacienta a délce terapie). Tyto obtíže mohou spočívat ve
změnách nálady (obvykle povznesená nálada, vzácněji podráždění), změnách aktivity (obvykle
snížení, vzácněji zvýšení) a ve snížení poznávacího a smyslového vnímání (změny v čití
a rozpoznávání, které mohou vést k chybným rozhodnutím).
Je možný vznik závislosti.
Poruchy oka
Vzácné: rozmazané vidění.
Respirační (týkající se dýchání), hrudní a mediastinální (týkající se mezihrudí) poruchy
Vzácné: dechové potíže (dyspnoe)
Bylo popsáno zhoršení projevů astmatu, avšak nebylo prokázáno, že byly způsobeny tramadolem.
Gastrointestinální (týkající se žaludku a střev) poruchy
Velmi časté: pocit na zvracení.
Časté: zvracení, zácpa, sucho v ústech.
Méně časté: nucení na zvracení (zvedání žaludku), žaludeční nevolnost (např. pocity tlaku v žaludku,
nadýmání), průjem.
Porucha kůže a podkožní tkáně
Časté: pocení
Méně časté: kožní reakce (např. svědění, vyrážka, kopřivka)
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Vzácné: svalová slabost.
Poruchy jater a žlučových cest
6/7
Velmi vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů
Poruchy ledvin a močových cest
Vzácné: ztížený nebo bolestivý odtok moči, menší množství moči (z důvodu zadržování moči
v močovém měchýři).
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté: únava
Vzácné: alergické reakce (např. ztížené dýchání, dušnost, otoky kůže) a šok (náhlé oběhové selhání) se
vyskytují velmi vzácně. Jestliže se u Vás objeví příznaky jako otok obličeje, jazyka nebo krku a/nebo
potíže s polykáním nebo kopřivka s dýchacími potížemi měli byste neodkladně vyhledat lékařskou
pomoc.
Jestliže je MABRON užíván dlouhodobě, může vzniknout závislost. Riziko vzniku závislosti je však
velmi nízké. Po náhlém ukončení léčby se mohou vzácně objevit abstinenční příznaky (viz Jestliže
jste přestal(a) užívat MABRON).
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. JAK PŘÍPRAVEK MABRON UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
Po naředění
Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 24 hodin při 25°C při použití těchto roztoků:
4,2% roztok hydrogenuhličitanu sodného
Ringerův roztok
Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 5 dní při 25°C při použití těchto roztoků:
0,9% roztok chloridu sodného
0,18% roztok chloridu sodného ve 4% roztoku glukózy
5% roztok glukózy
4% Gelofusine (4% vodný roztok modifikované rozpustné želatiny a pomocných látek)
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek po naředění použit okamžitě. Není-li použit okamžitě,
doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele
a normálně by doba neměla být delší než 24 hod při 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.
7/7
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co MABRON obsahuje
Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum.
Jedna ampule (2 ml) přípravku MABRON obsahuje 100 mg tramadoli hydrochloridum.
Pomocnými látkami jsou trihydrát octanu sodného, voda na injekci.
Jak přípravek MABRON vypadá a co obsahuje toto balení
MABRON je čirý, bezbarvý nebo téměř bezbarvý roztok.
Ampulky z hnědého skla, PVC zásobník uzavřený PE fólií, krabička
Velikost balení: 5 x 2 ml, 10 x 2 ml, 100 x 2 ml
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleous Str., 3011 Limassol, Kypr
Výrobce
MEDOCHEMIE Ltd. - Ampoule Injectable Facility, 3011 Limassol, Kypr
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3.4.2013.

Recenze

Recenze produktu MABRON 5X2ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu MABRON 5X2ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám