Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LABORATOIRES FOURNIER S.A., FONTAINE LES DIJON
Kód výrobku: 39283
Kód EAN: 8002660008756
Kód SÚKL: 88144
Držitel rozhodnutí: LABORATOIRES FOURNIER S.A., FONTAINE LES DIJON
Přípravek je určen pro dospělé k léčbě hypercholesterolemie a hypertriglyceridemie, která se vyskytuje buď izolovaně nebo v kombinaci, pokud pacient přiměřeně nereaguje na dietní opatření.

Příbalový leták

1/7
sp.zn.sukls58149/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
LIPANTHYL S 215 mg
potahovaná tableta
fenofibratum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Lipanthyl S 215 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipanthyl S 215 mg užívat
3. Jak se přípravek Lipanthyl S 215 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lipanthyl S 215 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Lipanthyl S 215 mg a k čemu se používá
Přípravek Lipanthyl S 215 mg patří do skupiny léčivých přípravků obecně zvaných fibráty.
Tyto léčivé přípravky se užívají ke snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například tuků
označovaných jako triglyceridy.
Přípravek Lipanthyl S 215 mg se užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou
zaměřenou na nízký příjem tuků a s další nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a snižování
tělesné hmotnosti.
2/7
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipanthyl S 215 mg
užívat
Neužívejte přípravek Lipanthyl S 215 mg, jestliže:
jste alergický(á) na fenofibrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v
bodě 6: Další informace)
jste alergický(á) na arašídy, podzemnicový olej nebo sójový lecithin, případně příbuzné
produkty
jste měl(a) při užívání jiných léků alergickou reakci nebo poškození kůže slunečním zářením
nebo UV zářením (tyto léky zahrnují ostatní fibráty a protizánětlivý lék zvaný ketoprofen)
máte závažné onemocnění jater, ledvin nebo žlučníku
máte pankreatitidu (zánět slinivky břišní vedoucí k bolestem břicha), která není způsobena
vysokými hladinami tuku v krvi
Jestliže pro Vás platí některý z výše uvedených bodů, neužívejte přípravek Lipanthyl S 215 mg.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Lipanthyl S 215 mg se svým lékařem
nebo lékárníkem.
Upozornění a opatření
Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou,
jestliže:
máte jakékoli potíže s játry nebo ledvinami
máte pravděpodobně zánět jater (hepatitidu) - příznaky zahrnují zežloutnutí kůže a bělma očí
(žloutenku) a zvýšené hodnoty jaterních enzymů (prokazalené v testech)
máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus)
Pokud pro Vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před
užitím přípravku Lipanthyl S 215 mg se svým lékařem nebo lékárníkem.
Vliv na svaly
Jestliže ucítíte při užívání tohoto přípravku nevysvětlitelné křeče nebo bolest, napětí nebo slabost
svalů, přestaňte přípravek Lipanthyl S 215 mg užívat a navštivte ihned lékaře.
Je to proto, že tento léčivý přípravek může způsobit svalové problémy, které mohou být závažné.
Tyto problémy jsou vzácné, ale zahrnují zánět svalů i jejich rozpad. Ten může vyvolat poškození
ledvin nebo dokonce smrt.
Váš lékař může provést krevní test, aby zkontroloval Vaše svaly před začátkem léčby a během ní.
Riziko rozpadu svalů je vyšší u některých pacientů. Informujte svého lékaře, jestliže:
jste starší 70 let
máte problémy s ledvinami
máte problémy se štítnou žlázou
máte Vy nebo Váš blízký příbuzný onemocnění svalů, které je dědičné
konzumujete velké množství alkoholu
užíváte léky zvané statiny snižující cholesterol - jako je simvastatin, atorvastatin, pravastatin,
rosuvastatin nebo fluvastatin
jste někdy měl(a) svalové problémy při léčbě statiny nebo fibráty - jako je fenofibrát, bezafibrát
nebo gemfibrozil.
Pokud pro Vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před
užitím přípravku Lipanthyl S 215 mg se svým lékařem.
3/7
Další léčivé přípravky a přípravek Lipanthyl S 215 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka, užíváte-li některý z následujících léků:
protisrážlivé léky na ředění krve (jako je warfarin)
jiné léky ke kontrole hladiny tuků v krvi (jako jsou statiny nebo fibráty). Užívání statinu spolu
s přípravkem Lipanthyl S 215 mg může zvýšit riziko svalových problémů
zvláštní skupinu léků k léčbě diabetu (jako rosiglitazon nebo pioglitazon)
cyklosporin užívaný k potlačení imunitního systému.
Pokud pro Vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před
užitím přípravku Lipanthyl S 215 mg se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Lipanthyl S 215 mg s jídlem, pitím a alkoholem
Je důležité užívat tabletu s jídlem při užití nalačno nemůže lék správně působit.
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,
neužívejte přípravek Lipanthyl S 215 mg a řekněte to svému lékaři.
Pokud kojíte nebo plánujete kojit své dítě, neužívejte přípravek Lipanthyl S 215 mg.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek neovlivní Vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje
nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Lipanthyl S 215 mg obsahuje laktosu (druh cukru). Pokud Vám lékař řekl, že
nesnášíte některé cukry nebo je nemůžete strávit (trpíte nesnášenlivostí některých cukrů),
poraďte se před užitím tohoto léčivého přípravku se svým lékařem.
Přípravek Lipanthyl S 215 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti (E110) a hlinitý lak červeně
allura AC (E129). Tyto pomocné látky mohou vyvolat alergické reakce.
Přípravek Lipanthyl S 215 mg obsahuje sójový olej. Pokud jste alergický(á) na arašídy nebo
sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.
3. Jak se přípravek Lipanthyl S 215 mg užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání tohoto přípravku
Polykejte tabletu vcelku a zapíjejte ji sklenicí vody.
Nedrťte tabletu ani ji nežvýkejte.
Užívejte tabletu s jídlem při užití nalačno nemůže lék správně působit.
4/7
Kolik přípravku máte užívat
Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Lipanthyl Supra 160 mg denně.
Váš lékař Vás však může požádat, abyste užíval(a) jednu tabletu přípravku Lipanthyl S 215 mg
denně. To je vyšší dávka.
Užíváte-li v současné době jednu tobolku přípravku Lipanthyl 267 M, Váš lékař to může změnit
na jednu tabletu přípravku Lipanthyl S 215 mg.
Lidé s onemocněním ledvin
Máte-li problémy s ledvinami, Váš lékař Vám může doporučit, abyste užíval(a) nižší dávku.
Zeptejte se na to svého lékaře nebo lékárníka.
Použití u dětí a dospívajících
Použití přípravku Lipanthyl S 215 mg u osob mladších 18 let se nedoporučuje.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lipanthyl S 215 mg, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lipanthyl S 215 mg, než jste měl(a) nebo pokud někdo jiný
užil Váš lék, řekněte to svému lékaři nebo kontaktujte svou nejbližší nemocnici.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lipanthyl S 215 mg
Jestliže jste zapomněl(a) vzít si svou dávku, vezměte si další dávku s příštím jídlem.
Poté pokračujte v užívání tablet jako obvykle.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li obavy, řekněte to svému lékaři.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lipanthyl S 215 mg
Nepřestávejte užívat přípravek Lipanthyl S 215 mg bez předchozí porady s lékařem nebo pokud
se nebudete cítit po užití tablet dobře. To proto, že zvýšené hladiny tuku v krvi vyžadují
dlouhodobou léčbu.
Pamatujte, že stejně jako užívání přípravku Lipanthyl S 215 mg je také důležité, abyste:
dodržoval(a) nízkotučnou dietu
pravidelně cvičil(a).
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého
lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte
přípravek Lipanthyl S 215 mg užívat a navštivte ihned lékaře možná budete potřebovat
neodkladnou lékařskou péči:
5/7
alergická reakce její příznaky mohou zahrnovat otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, což
může způsobit dýchací obtíže
křeče nebo bolest, napětí či slabost svalů mohou být příznaky zánětu nebo rozpadu svalů,
což může způsobit poškození ledvin nebo dokonce smrt
bolest žaludku (břicha) může být příznakem zánětu slinivky břišní (pankreatitidy)
bolest na hrudi a pocit dušnosti mohou být příznaky krevní sraženiny v plicích (plicní
embolie)
bolest, zarudnutí nebo otok dolních končetin mohou být příznaky krevní sraženiny
v dolní končetině (hluboké žilní trombózy)
zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka) nebo zvýšení jaterních enzymů mohou být
příznaky zánětu jater (hepatitidy).
Jestliže zaznamenáte některý z výše uvedených nežádoucích účinků, přestaňte přípravek
Lipanthyl S 215 mg užívat a navštivte ihned lékaře.
Ostatní nežádoucí účinky:
Časté (postihují méně než 1 z 10 lidí):
průjem
bolest žaludku (břicha)
plynatost (flatulence)
pocit nevolnosti (nauzea)
nevolnost (zvracení)
zvýšení hladin jaterních enzymů v krvi prokazatelné v testech.
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 lidí):
bolest hlavy
žlučové kameny
snížená sexuální energie
vyrážka, svědění nebo červené skvrny na kůži
vzestup kreatininu vylučovaného ledvinami - prokazatelný v testech.
Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 lidí):
vypadání vlasů
pocit závratě (vertigo)
pocit vyčerpání (únava)
vzestup močoviny vylučované ledvinami - prokazatelný v testech
zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, solární lampy a solária
pokles hemoglobinu (který přenáší kyslík v krvi) a bílých krvinek - prokazatelný v testech.
Nežádoucí účinek, jehož pravděpodobnost výskytu je neznámá
dlouhodobé plicní obtíže. Pokud pocítíte jakékoli neobvyklé dýchací obtíže, řekněte to ihned
svému lékaři.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
6/7
5. Jak přípravek Lipanthyl S 215 mg uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte tento léčivý přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za slovy
Použitelné do a na blistru číselným údajem. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Lipanthyl S 215 mg obsahuje
Léčivou látkou je fenofibratum. Jedna tableta přípravku Lipanthyl S 215 mg obsahuje 215
miligramů (mg) fenofibratum.
Dalšími složkami přípravku jsou: monohydrát laktosy, natrium-lauryl-sulfát, povidon,
krospovidon, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-stearyl-
fumarát. Potahová vrstva tablety Opadry obsahuje: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171),
mastek, sójový lecithin, xanthanovou klovatinu, hlinitý lak oranžové žluti (E110), hlinitý lak
červeně allura AC (E129), hlinitý lak indigokarmínu (E132).
Jak přípravek Lipanthyl S 215 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety přípravku Lipanthyl S 215 mg jsou oranžovo-červené, oválné, na jedné straně
s vyraženým 215 a na druhé straně s vyraženým logem Fournier.
Potahované tablety jsou k dispozici v blistrech obsahujících 28/30/56/100 tablet.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Laboratoires Fournier S.A.S.
42 Rue Rouget de Lisle
92150 Suresnes
Francie
Výrobce:
Recipharm Fontaine
Rue des Prés Potets
21121 Fontaine les Dijon
Francie
7/7
Tento léčivý přípravek je v členských zemích EHP registrován pod následujícími názvy:
Irsko: Lipantil Supra 215 mg
Česká republika: Lipanthyl S 215 mg
Slovenská republika: Lipanthyl Supra 215 mg
Polsko: Lipanthyl Supra 215 mg
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.2.2013

Recenze

Recenze produktu LIPANTHYL S 215 MG 30X215MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LIPANTHYL S 215 MG 30X215MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze