Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 39277
Kód EAN:
Kód SÚKL: 19469
Přípravek je určen pro dospělé k léčbě hypercholesterolemie a hypertriglyceridemie, která se vyskytuje buď izolovaně nebo v kombinaci, pokud pacient přiměřeně nereaguje na dietní opatření.

Příbalový leták

1/6
sp. zn. sukls49063/2012
sp. zn. sukls108336/2012 a sp. zn. sukls92173/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
LIPANTHYL NT 145 mg
potahovaná tableta
fenofibratum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Lipanthyl NT 145 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipanthyl NT 145 mg užívat
3. Jak se přípravek Lipanthyl NT 145 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lipanthyl NT 145 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Lipanthyl NT 145 mg a k čemu se používá
Přípravek Lipanthyl NT 145 mg patří do skupiny léčivých přípravků, obecně zvaných fibráty. Tyto léčivé
přípravky se užívají ke snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například tuků označovaných jako
triglyceridy.
Přípravek Lipanthyl NT 145 mg se užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou zaměřenou na
nízký příjem tuků a s další nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a snižování hmotnosti.
Přípravek Lipanthyl NT 145 mg se může za určitých okolností používat společně s jinými léky (statiny),
a to tehdy, když nejsou hladiny tuků v krvi samotným statinem kontrolovány.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipanthyl NT 145 mg užívat
Neužívejte přípravek Lipanthyl NT 145 mg, jestliže:
jste alergický(á) na fenofibrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6:
Další informace)
jste alergický(á) na arašídy, podzemnicový olej nebo sójový lecithin, případně příbuzné produkty
2/6
jste měl(a) při užívání jiných léků alergickou reakci nebo poškození kůže slunečním zářením nebo UV
zářením (tyto léky zahrnují ostatní fibráty a protizánětlivý lék zvaný ketoprofen)
máte závažné onemocnění jater, ledvin nebo žlučníku
máte pankreatitidu (zánět slinivky břišní, který vyvolává bolest břicha), která není způsobena
vysokými hladinami tuku v krvi
Jestliže pro Vás platí některý z výše uvedených bodů, neužívejte přípravek Lipanthyl NT 145 mg. Pokud
si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Lipanthyl NT 145 mg se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Lipanthyl NT 145 mg se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní
sestrou, jestliže:
máte nějaké potíže s játry nebo ledvinami
máte pravděpodobně zánět jater (hepatitidu) - příznaky zahrnují zežloutnutí kůže a bělma očí
(žloutenku), zvýšené hodnoty jaterních enzymů (které se ukáží v krevních testech), bolest
břicha/žaludku a svědění
máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreóza).
Pokud pro Vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím
přípravku Lipanthyl NT 145 mg se svým lékařem nebo lékárníkem.
Vliv na svaly
Jestliže se u Vás objeví při užívání tohoto přípravku nevysvětlitelné křeče nebo bolest, citlivost nebo slabost
svalů, přestaňte přípravek Lipanthyl NT 145 mg užívat a navštivte ihned lékaře.
Je to proto, že tento léčivý přípravek může způsobit svalové obtíže, které mohou být závažné.
Tyto obtíže jsou vzácné, ale zahrnují zánět svalů i jejich rozpad. Ten může vyvolat poškození ledvin nebo
dokonce smrt.
Váš lékař může provést krevní test, aby zkontroloval Vaše svaly před začátkem léčby a během ní.
Riziko rozpadu svalů je vyšší u některých pacientů. Informujte svého lékaře, jestliže:
jste starší 70 let
máte problémy s ledvinami
máte problémy se štítnou žlázou
máte Vy nebo Váš blízký příbuzný onemocnění svalů, které se dědí v rodině
pijete velké množství alkoholu
užíváte léky zvané statiny snižující cholesterol - jako je simvastatin, atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin
nebo fluvastatin
jste někdy měl(a) svalové obtíže při léčbě statiny nebo fibráty - jako je fenofibrát, bezafibrát nebo
gemfibrozil.
Pokud pro Vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím
přípravku Lipanthyl NT 145 mg se svým lékařem.
Další léčivé přípravky a přípravek Lipanthyl NT 145 mg
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná
budete užívat.
Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka, užíváte-li některý z následujících léků:
protisrážlivé léky ke snížení srážlivosti krve (jako je warfarin)
jiné léky ke kontrole hladin tuků v krvi (jako jsou statiny nebo fibráty). Užívání statinu spolu s přípravkem
Lipanthyl NT 145 mg může zvýšit riziko svalových obtíží
zvláštní skupinu léků k léčbě diabetu (jako rosiglitazon nebo pioglitazon)
cyklosporin užívaný k potlačení imunitního systému.
3/6
Pokud pro Vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím
přípravku Lipanthyl NT 145 mg se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Lipanthyl NT 145 mg s jídlem, pitím a alkoholem
Tableta může být užívána s jídlem nebo bez něj, v jakoukoli denní dobu.
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, řekněte to svému
lékaři. Protože s užíváním přípravku Lipanthyl NT 145 mg v těhotenství nejsou dostatečné
zkušenosti, můžete užívat přípravek Lipanthyl NT 145 mg jen tehdy, pokud to lékař považuje za
absolutně nezbytné.
Není známo, zda se léčivá látka přípravku Lipanthyl NT 145 mg vylučuje do mateřského mléka. Proto
pokud kojíte nebo plánujete kojit své dítě, neměla byste přípravek Lipanthyl NT 145 mg užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento lék neovlivní Vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Lipanthyl NT 145 mg obsahuje laktosu a sacharosu (druhy cukru). Pokud Vám lékař řekl, že
nesnášíte některé cukry nebo je nemůžete strávit (máte intoleranci některých cukrů), řekněte to před
užitím tohoto léčivého přípravku svému lékaři.
Přípravek Lipanthyl NT 145 mg obsahuje sójový olej. Pokud jste alergický(á) na arašídy nebo sóju,
neužívejte tento léčivý přípravek.
3. Jak se přípravek Lipanthyl NT 145 mg užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání tohoto přípravku
Zapíjejte tabletu sklenicí vody.
Nedrťte tabletu ani ji nežvýkejte.
Jaké množství přípravku máte užívat
Doporučená dávka je jedna tableta přípravku denně.
Užíváte-li v současné době jednu tobolku obsahující 200 mg fenofibrátu nebo jednu tabletu přípravku
Lipanthyl Supra 160 mg, můžete to změnit na jednu tabletu přípravku Lipanthyl NT 145 mg.
Lidé s onemocněním ledvin
Máte-li potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může doporučit, abyste užíval(a) nižší dávku. Zeptejte se na to
svého lékaře nebo lékárníka.
Použití u dětí a dospívajících
Použití přípravku Lipanthyl NT 145 mg u osob mladších 18 let se nedoporučuje.
4/6
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lipanthyl NT 145 mg, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lipanthyl NT 145 mg, než jste měl(a) nebo pokud někdo jiný užil Váš
lék, řekněte to svému lékaři nebo kontaktujte svou nejbližší nemocnici.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lipanthyl NT 145 mg
Jestliže jste zapomněl(a) užít svou dávku, vezměte si další dávku v obvyklou dobu.
Pak pokračujte v užívání tablet jako obvykle.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li obavy, řekněte to svému lékaři.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lipanthyl NT 145 mg
Nepřestávejte užívat přípravek Lipanthyl NT 145 mg bez porady s lékařem nebo pokud se budete cítit po
užití tablet dobře. To proto, že zvýšené hladiny tuku v krvi vyžadují dlouhodobou léčbu.
Pamatujte, že stejně jako užívání přípravku Lipanthyl NT 145 mg je také důležité, abyste:
dodržoval(a) nízkotučnou dietu
pravidelně cvičil(a).
Pokud lékař ukončí Vaši léčbu, neschovávejte si žádné zbylé tablety, jestliže Vám to lékař neřekl.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka
nebo zdravotní sestry.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek
Lipanthyl NT 145 mg užívat a navštivte ihned lékaře možná budete potřebovat neodkladnou
lékařskou péči:
alergická reakce její příznaky mohou zahrnovat otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, což může
způsobit dýchací obtíže
křeče nebo bolest, citlivost či slabost svalů to mohou být příznaky zánětu nebo rozpadu svalů, což
může být příčinou poškození ledvin nebo dokonce smrti
bolest břicha/žaludku ta může být příznakem zánětu slinivky břišní (pankreatitidy)
bolest na hrudi a pocit dušnosti to mohou být příznaky krevní sraženiny v plicích (plicní embolie)
bolest, zarudnutí nebo otok nohou to mohou být příznaky krevní sraženiny v noze (hluboké žilní
trombózy)
zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka) nebo zvýšení jaterních enzymů to mohou být příznaky
zánětu jater (hepatitidy).
Jestliže zaznamenáte některý z výše uvedených nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Lipanthyl NT
145 mg užívat a navštivte ihned lékaře.
Ostatní nežádoucí účinky:
Časté (postihují méně než 1 z 10 lidí):
průjem
bolest žaludku (břicha)
5/6
plynatost (nadýmání)
pocit nevolnosti (nauzea)
nevolnost (zvracení)
zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi prokazatelné v testech.
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 lidí):
bolest hlavy
žlučové kameny
snížená sexuální energie
vyrážka, svědění nebo červené skvrny na kůži
zvýšení kreatininu (produkovaného ledvinami) - prokazatelný v testech
pankreatitida (zánět slinivky břišní vedoucí k bolesti břicha)
tromboembolie: plicní embolie (krevní sraženina v plicích způsobující bolest na hrudi a dušnost),
hluboká žilní trombóza (krevní sraženina v dolní končetině způsobující bolest, zarudnutí nebo otok)
bolest svalů, zánět svalů, křeče a slabost svalů.
Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 lidí):
vypadávání vlasů
pocit závratě (vertigo)
pocit vyčerpání (únava)
zvýšení močoviny (produkované ledvinami) - prokazatelný v testech
zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, solární lampy a solária
zvýšení hemoglobinu (který přenáší kyslík v krvi) a bílých krvinek - prokazatelný v testech.
hepatitida (zánět jater), jejíž příznaky mohou být mírná žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí)
bolest břicha/žaludku a svědění
hypersenzitivita (alergické reakce).
Nežádoucí účinek, jehož pravděpodobnost výskytu je neznámá
dlouhodobé plicní obtíže
rozpad svalů
komplikace žlučových kamenů
Pokud pocítíte jakékoli neobvyklé dýchací obtíže, řekněte to ihned svému lékaři.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci.
5. Jak přípravek Lipanthyl NT 145 mg uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte tento léčivý přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za slovy Použitelné
do a na blistru uvedené číselným údajem. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6/6
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Lipanthyl NT 145 mg obsahuje
Léčivou látkou je fenofibratum. Jedna tableta přípravku Lipanthyl NT 145 mg obsahuje fenofibratum
145 miligramů (mg).
Ostatní složky přípravku jsou: sacharosa, monohydrát laktosy, silicifikovaná mikrokrystalická
celulosa, krospovidon, hypromelosa, natrium lauryl-sulfát, sodná sůl dokusátu, magnesium-stearát.
Potahová vrstva tablety Opadry dále obsahuje: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), mastek, sójový
lecithin, xanthanovou klovatinu.
Jak přípravek Lipanthyl NT 145 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety přípravku Lipanthyl NT 145 mg jsou bílé, podlouhlé, na jedné straně s vyraženým
145 a na druhé straně s vyraženým logem společnosti Fournier.
Potahované tablety jsou k dispozici v blistrech, obsahujících 10, 20, 28, 30, 50, 84, 90, 98, 100, 280, 300
potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Laboratoires Fournier S.A.S.
42 Rue Rouget de Lisle
92150 Suresnes, Francie
Výrobce
Recipharm Fontaine, rue des Prés Potets, 21121 Fontaine-les-Dijon, Francie
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Německo: Lipidil 145 ONE
Rakousko: Lipanthyl Nanopartikel 145 mg
Belgie: Lipanthylnano 145 mg
Lucembursko: Lipanthylnano 145 mg
Česká republika: Lipanthyl NT 145 mg
Finsko: Lipanthyl Penta 145 mg
Francie: Lipanthyl 145 mg
Řecko: Lipidil NT 145 mg
Maďarsko: Lipanthyl NT 145 mg
Irsko: Lipantil supra 145 mg
Itálie: Fulcrosupra 145 mg
Polsko: Lipanthyl NT 145
Slovenská republika: Lipanthyl NT 145 mg
Španělsko: Secalip 145 mg
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.4.2013

Recenze

Recenze produktu LIPANTHYL NT 145 MG 90X145 MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LIPANTHYL NT 145 MG 90X145 MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze