Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Kód výrobku: 12605
Kód EAN: 5995327218267
Kód SÚKL: 46125
Držitel rozhodnutí: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Kdy se přípravek Lidocain 10% používá? Sprej Lidocain 10% se používá pro místní znecitlivění sliznic a kůže. Je užíván k místnímu znecitlivění před drobnými, povrchovými chirurgickými zákroky v zubním lékařství a v chirurgii dutiny ústní, otolaryngologii (ušní a krční lékařství), gynekologii a dermatologii (kožní lékařství). Používá se před zavedením cévek a endotracheální trubice (tj. trubice zavedená do průdušnice, používaná při řízeném dýchání např. při narkóze), v endoskopii a před různými instrumentálními vyšetřeními. Přípravek je určen pro dospělé i děti.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
LIDOCAIN 10 %
sprej
lidocainum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete
1. Co je přípravek Lidocain 10 % a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lidocain 10 % užívat
3. Jak se přípravek Lidocain 10 % užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lidocain 10 % uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK LIDOCAIN 10 % A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Lidokain, účinná látka obsažená ve spreji, patří do skupiny lokálních anestetik. Lokální anestetika jsou sloučeniny, které přechodně tlumí vedení vzruchů v buňkách nervové tkáně v místě aplikace. Po lokální aplikaci nejprve utlumí pocit bolesti, poté vnímání tepla a dotyku.
Lidocain 10 % lze použít ve všech případech, kdy je třeba provést znecitlivění kůže a sliznic.
Používá se například v případě menších zákroků pro znecitlivění operační plochy nebo místa vpichu před lokálním znecitlivěním.
Lidokain se používá v zubním lékařství a při operacích v dutině ústní, v otorhinolaryngologii, gynekologii a porodnictví a v dermatologii.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PŘÍPRAVEK LIDOCAIN 10 % užívat
Neužívejte přípravek Lidocain 10 %
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na lidokain nebo na kteroukoli další složku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lidocain 10 % je zapotřebí
je třeba zabránit vniknutí lidocainu do dýchacích cest,
v případě aplikace do hltanu,
v případě ústní aplikace, protože znamená riziko obtížného polykání a následného vdechnutí, zvláště u dětí. Vzhledem ke znecitlivění jazyka a sliznice v dutině ústní existuje riziko pokousání.
jestliže se lidokain aplikuje na poraněnou nebo zhnisanou kůži nebo sliznici (dutina ústní, dásně), protože lidocain se velmi dobře vstřebává sliznicemi a také poraněnou kůží. Zvláštní opatrnosti je třeba při ošetřování dítěte se zvýšenou citlivostí na lidokain. V tomto případě je třeba použít nižší dávky nebo se poradit s lékařem nebo lékárníkem.
v případě silného šoku nebo jestliže trpíte srdeční arytmií, poruchou jaterních funkcí nebo epilepsií, můžete být citlivější na účinnou látku, a proto byste měl/a užívat nižší dávky nebo se poradit s lékařem,
u dětí do 2 let věku se upřednostňuje použití lidokainu formou potření vatovým tamponem namočeným v přípravku,
při aplikaci přípravku Lidocain 10 % je třeba nádobku držet pokud možno svisle. Sprej nesmí přijít do kontaktu s očima.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pokud užíváte antiarytmika, je třeba lék aplikovat opatrně, proto, prosím, informujte svého lékaře o lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době.
Jestliže užíváte přípravek Lidocain 10 % dle návodu, vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není třeba brát v úvahu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Lidokain se používá dlouhou dobu ve velké míře a jeho užívání nebylo nikdy spojováno s poškozením zdraví.
Není-li dostupný bezpečnější způsob ošetření, lze lidokain použít i v těhotenství.
Lidokain se vylučuje do mateřského mléka, ale při aplikaci obvyklých terapeutických dávek je vyloučené množství tak nízké, že pro kojené dítě nepředstavuje žádné nebezpečí.
Jestliže otěhotníte, informujte svého lékaře nebo lékárníka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Údaje o účinku lidokainu na schopnost pacienta řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje nejsou k dispozici. Ale lokální anestetika mohou mít v závislosti na velikosti dávky velmi vzácně vedlejší účinky na centrální nervový systém a mohou tedy ovlivnit výše uvedené schopnosti.
3. Jak se PŘÍPRAVEK LIDOCAIN 10 % POužívá
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů lékaře.
Obvykle postačí 1-3 stisknutí spreje. K lokálnímu znecitlivění dojde během jedné minuty a trvá 5 až 6 minut. Může trvat až 15 minut. Zabraňte kontaktu spreje s očima.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Lidocain 10 % nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a dochází k nim v místě aplikace. V okamžiku nástřiku spreje se může objevit pocit mírného pálení, který zmizí, jakmile přípravek začne účinkovat (do jedné minuty).
V místě aplikace se může objevit přechodné zarudnutí, otok a smyslové poruchy.
Jestliže užijete více spreje nebo jste přecitlivělý/á na účinnou látku, může se vyskytnout celková alergická reakce nebo nežádoucí účinky:
velmi vzácně kopřivka, otok, bronchospasmus (zúžení dýchacích cest), v závažnějších případech hypersensitivní reakce;
mimořádně vzácně: nervozita, závrať, ospalost, záchvaty, nízký krevní tlak, může se projevit pomalý srdeční tep.
Pokud se u Vás projeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, ihned kontaktujte svého lékaře.
Následující extrémně závažné nežádoucí účinky jsou velmi vzácné:
otok rtů, úst nebo krku způsobující potíže při polykání nebo dýchání;
mdloba, pocit slabosti.
Pokud si všimnete některého z výše uvedených nežádoucích účinků, může to znamenat, že máte závažnou alergickou reakci na lidocain a potřebujete okamžitou lékařskou pomoc. Přestaňte užívat Lidocain 10 %, informujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost nebo zavolejte sanitku.
Pokud se u Vás projeví některý z těchto závažných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek užívat a poraďte se se svým lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
5. Jak PŘÍPRAVEK LIDOCAIN 10 % UchováVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Lidocain 10 % po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Datem expirace je poslední den uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Lidocain 10 % obsahuje
Léčivou látkou je lidocainum 3,80 g v bezbarvém, alkoholovém roztoku (v lahvičce).
Pomocnými látkami jsou silice máty peprné, propylenglykol, ethanol 96 %.
Jak přípravek Lidocain 10 % vypadá a co obsahuje toto balení
Bezbarvý alkoholový roztok s mentolovou vůní.
38 g roztoku v hnědé lahvičce o obsahu 50 ml.
Každá krabička obsahuje jednu lahvičku a speciální dávkovač.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
10.2.2010

Recenze

Recenze produktu LIDOCAIN 10% SPR 1X38GM

Diskuze

Diskuze k produktu LIDOCAIN 10% SPR 1X38GM

Přidat nový příspěvek do diskuze