Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na suchý kašel

LEVOPRONT SIRUP 1X60ML Sirup - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 71292

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Značka: LEVOPRONT
Kód výrobku: 71292
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107230
Proč máte Levopront sirup užívat? Levopront sirup se užívájí k symptomatické léčbě suchého dráždivého neproduktivního kašle. Přípravek mohou užívat dospělí a děti od věku 2 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4 

 
sp.zn.sukls39320/2015 
 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Levopront sirup 

Levodropropizinum 

Sirup k vnitřnímu užití 

 

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Levopront sirup a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levopront sirup užívat 

3. 

Jak se přípravek Levopront sirup užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Levopront sirup uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Levopront sirup a k čemu se používá 

 
Přípravek Levopront sirup patří mezi antitusika, což jsou látky tlumící kašel. 
Léčivá látka obsažená v přípravku – levodropropizin - mírní kašel bez ovlivnění centra kašle. 
 
Přípravek  Levopront  sirup  se  užívá  k  symptomatické  léčbě  (léčba  příznaků)  suchého  dráždivého 
neproduktivního kašle (bez tvorby hlenu). 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dnů.  
Přípravek mohou užívat dospělí a děti od věku 2 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Levopront sirup užívat 

 
Neužívejte přípravek Levopront sirup: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  levodropropizin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

při produktivním kašli (kašel s hlenem). 

při zhoršené funkci sliznic (Kartagenerův syndrom, ciliární dyskinesie). 

při těžkých poruchách jater. 

v průběhu těhotenství. 

v době kojení. 

přípravek nesmí užívat děti do 2 let. 

 

 

2/4 

Upozornění a opatření  

Při vážném poškození funkce ledvin lze přípravek užívat pouze na doporučení lékaře. 

Velké opatrnosti je dále zapotřebí při podávání levodropropizinu starším pacientům, kteří mají 
obecně změněnou citlivost k různým druhům léčiv. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Levopront sirup
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
Klinické  studie  neprokázaly  žádnou  interakci  (vzájemné  působení)  s léky  užívanými  k léčbě 
onemocnění dýchacích cest, jako jsou beta-2-agonisté, metylxantiny a jejich deriváty, kortikosteroidy, 
antibiotika,  mukoregulátory  a

  antihistaminika

  (léky  k léčbě  astmatu,  zánětu,  bakteriální  infekce, 

produktivního  kašle  a  alergií).  Zvýšené  opatrnosti  je  však  třeba  dbát  při  současném  užívání 
benzodiazepinů  (léky  k léčbě  epilepsie  a  psychických  poruch)  –  může  dojít  k  zesílení  tlumivého 
účinku. 
O vhodnosti současného užívání přípravku Levopront sirup s jinými léky se poraďte s lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Přípravek Levopront sirup s jídlem a pitím 
Přípravek užívejte mezi jídly a zapijte dostatečným množstvím vody. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
neužívejte přípravek Levopront sirup. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při  užívání  přípravku  Levopront  sirup  nesmíte  řídit  motorová  vozidla  ani  vykonávat  další  činnosti 
vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředit se a koordinaci pohybů. 
 
Přípravek Levopront sirup obsahuje: 

parabeny, které mohou způsobit alergické reakce, 

sacharózu - pokud Vám řekl Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte 

jej,  než  začnete  tento  přípravek  užívat.  10  ml  přípravku  obsahuje  4  g  sacharózy.  To  by  měli  vzít 
v úvahu pacienti trpící cukrovkou. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Levopront sirup užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud lékař neurčí jinak, je doporučeno toto dávkování: 
 
Dospělí a děti starší 12 let věku: 
10  ml  (což  odpovídá  60  mg  levodropropizinu)  3krát  denně  s  intervalem  mezi  dávkami  alespoň  6 
hodin. 
 
Děti starší 2 let: 

10 - 20 kg tělesné hmotnosti – 3krát denně 3 ml sirupu

 s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin

20 - 30 kg tělesné hmotnosti – 3krát denně 5 ml sirupu

 s intervalem mezi dávkami alespoň 6 hodin

 
Při  otevírání  lahvičky  silně  zatlačte  na  uzávěr  a  zároveň  s  ním  otáčejte  proti  směru  hodinových 
ručiček. 
 
Levopront sirup je možné naředit polovinou sklenice vody. 
Přípravek užívejte mezi jídly a zapijte dostatečným množstvím vody. 

 

3/4 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Levopront sirup, než jste měl(a) 
Vyhledejte  svého  lékaře,  který  může  případně  udělat  následující  opatření:  výplach  žaludku,  užití 
aktivního  uhlí,  nitrožilní  přívod  tekutin,  event.  může  být  zapotřebí  udržování  nebo  podporování 
životně důležitých funkcí. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Levopront sirup 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Pokud jste si vzali menší dávku, můžete chybějící množství užít tentýž den. Dbejte ale na předepsaný 
časový odstup. Příští dávku užijte v původně stanoveném čase. 
 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Na  základě  odhadu  počtu  pacientů  vystavených  účinkům  levodropropizinu  podle   prodaných  balení 
přípravku a na základě počtu spontánních hlášení lze říci, že u méně než jednoho pacienta z 500 000 
se objevil nežádoucí účinek. 
 
Velmi vzácně 

(výskyt < 1/10 000) 

se mohou objevit následující nežádoucí účinky: 

 
Poruchy kůže a podkožní tkáně: 
Kopřivka, zarudnutí kůže, vyrážka, svědění, otok podkoží, kožní reakce. 
Byl  hlášen  jeden  případ  epidermolýzy  (odlučování  zevní  vrstvy  kůže  epidermis  s  tvorbou  puchýřů) 
s fatálním koncem. 
 
Gastrointestinální poruchy: 
Bolesti žaludku a břišní oblasti, nevolnost, zvracení, průjem. 
Byly hlášeny dva případy zánětu jazyka a aftové stomatitidy (zánět sliznice dutiny ústní). 
Cholestatická  hepatitida  (forma  žloutenky)  a  hypoglykemické  kóma  (bezvědomí  v důsledku  nízké 
hladiny  cukru  v krvi)  byly  hlášeny  u  starší  ženy,  která  současně  užívala  perorální  hypoglykemika 
(léky na snížení hladiny cukru v krvi). 
 
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: 
Alergické a anafylaktoidní (podobná alergické) reakce, celková malátnost. 
Byly hlášeny jednotlivé případy otoku postihujícího celé tělo, náhlé krátké mdloby a celkové tělesné 
slabosti. 
 
Poruchy nervového systému: 
Točení hlavy, závratě, třes, mravenčení. 
Byl hlášen jeden případ křečí a jeden případ malého epileptického záchvatu. 
 
Srdeční poruchy: 
Bušení srdce, zvýšená tepová frekvence, nízký krevní tlak. 
Byl hlášen jeden případ poruchy srdečního rytmu. 
 
Psychiatrické poruchy: 
Podrážděnost, ospalost, odosobnění. 
 
Respirační a hrudní poruchy: 

 

4/4 

Dušnost, kašel, otok respiračního traktu. 
 
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: 
Celková tělesná slabost a slabost dolních končetin. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Levopront sirup uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce a platí i pro přípravek po prvním 
otevření. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Levopront sirup obsahuje 
-  Léčivou látkou je levodropropizinum, 10 ml sirupu obsahuje 60 mg levodropropizinu. 
-  Dalšími pomocnými látkami  jsou: sacharóza, methylparaben, propylparaben, kyselina citronová, 

hydroxid sodný, třešňové aroma, čištěná voda. 

 
Jak přípravek Levopront sirup vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: čirá slámově žlutá tekutina s třešňovou chutí a vůní. 
Velikost balení: 60, 120 a 200 ml. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Dompé Farmaceutici s.p.a. 
Via San Martino 12 
20122 Milano 
Itálie 
 
Výrobce: 
Dompé farmaceutici S.p.A. 
Via Campo di Pile 
67100 L´Aquila 
Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26.2.2015. 

Recenze

Recenze produktu LEVOPRONT SIRUP 1X60ML Sirup

Diskuze

Diskuze k produktu LEVOPRONT SIRUP 1X60ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám