Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

LERIVON 30MG 20X30MG Obalené tablety - recenze

Kód výrobku: 14947

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - LERIVON 30MG 20X30MG Obalené tablety

1/5
sp.zn.sukls75450/2013; sukls75456/2013; sukls75464/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LERIVON 10 mg
LERIVON 30 mg
LERIVON 60 mg
Potahované tablety
(mianserini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Lerivon a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lerivon užívat
3. Jak se přípravek Lerivon užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lerivon uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK LERIVON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Váš lék se jmenuje Lerivon a patří do skupiny léků, která se nazývá antidepresiva. Jedna tableta obsahuje
10, 30 nebo 60 mg (miligramů) léčivé látky mianserini hydrochloridum. Tablety obsahující 30 a 60 mg
mají uprostřed dělící rýhu, to znamená, že je možné je snadno rozdělit na dvě stejné poloviny, je-li to
nutné.
Lerivon zmírňuje depresivní náladu, která je nejzávažnějším znakem deprese. Deprese je porucha
citového prožívání. Během deprese probíhají změny v mozku. Nervové buňky v mozku spolu komunikují
prostřednictvím chemických látek. Při depresi je normální přísun těchto látek snížený. Antidepresiva
mohou přísun chybějících látek doplnit a obnovit normální funkci mozku. Obvykle trvá dva až čtyři týdny,
než si povšimnete zlepšení.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LERIVON
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Lerivon:
- jestliže trpíte mánií (stav povznesené nálady a zvýšené aktivity),
- jestliže trpíte závažným onemocněním jater,
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na mianserin nebo kteroukoliv jinou složku přípravku
Lerivon,
- jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) (během posledních dvou týdnů) léky označované
jako inhibitory monoaminooxidáz (IMAO).

2/5
Užívání u dětí a dospívajících mladších 18 let
Přípravek Lerivon by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů
do 18 let, kteří se léčí některým přípravkem z této skupiny, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků,
jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita,
protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Lerivon pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí,
že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek Lerivon pacientovi do 18 let a chcete se
o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni
přípravkem Lerivon, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat
svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Lerivon ve vztahu k dalšímu růstu,
dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese
Jestliže trpíte depresí a/nebo úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě.
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva, protože trvá
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození.
- Jestliže jste mladý(á) dospělý(á). Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickými onemocněními, kteří byli
léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo máte
úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a)
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li
znepokojení změnami ve Vašem chování.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lerivon je zapotřebí, pokud máte nebo jste někdy měl(a)
- epilepsii (záchvaty),
- cukrovku (diabetes),
- onemocnění jater jako je žloutenka,
- onemocnění ledvin,
- problémy s močením při zbytnění prostaty,
- onemocnění srdce,
- problémy s krevním tlakem,
- glaukom (zvýšení nitroočního tlaku),
- psychiatrické onemocnění jako je schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha (dříve také
označovaná jako maniodeprese, kdy se střídají období euforie/nadměrné aktivity a depresivní nálady).

Prosím, poraďte se se svým lékařem, i kdyby se některý z těchto stavů u Vás objevil kdykoli v minulosti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Jiné léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinky přípravku Lerivon a Lerivon může ovlivňovat působení
jiných léčivých přípravků. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte
nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek Lerivon v kombinaci s:
- inhibitory monoaminooxidázy. Přípravek Lerivon také neužívejte dva týdny po ukončení užívání
MAO inhibitorů. Pokud jste přestal(a) užívat přípravek Lerivon, neužívejte inhibitory MAO během
následujících dvou týdnů. Příkladem MAO inhibitorů jsou moklobemid, tranylcypromin (oba jsou
antidepresiva), selegilin (přípravek proti Parkinsonově nemoci) a linezolid (antibiotikum).
3/5

Opatrnost je nutná pokud užíváte přípravek Lerivon v kombinaci s:
- léky proti epilepsii jako je karbamazepin a fenytoin,
- léky na prevenci krevní srážlivosti jako je warfarin.
Lerivon může zvyšovat účinky warfarinu na krev. Informujte svého lékaře, pokud užíváte tento lék.
V případě kombinované léčby se doporučuje, aby Váš lékař sledoval pozorně Vaši krev.

Užívání přípravku Lerivon s jídlem a pitím
Během léčby přípravkem Lerivon nepijte alkoholické nápoje, protože Lerivon může zvýšit účinek
alkoholu.

Těhotenství a kojení
Ačkoliv pokusy na zvířatech a omezené údaje u lidí neprokazují škodlivé působení mianserinu na plod
nebo novorozence a i přestup mianserinu do mateřského mléka je nepatrný, je nutné zvážit prospěch
podání mianserinu během těhotenství a kojení proti možnému poškození plodu nebo novorozence.

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu, než začnete jakýkoliv přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
- Lerivon může způsobit pocit ospalosti,
- Neřiďte motorová vozidla, protože Lerivon může ovlivnit bezpečnost jízdy,
- Nepoužívejte nástroje nebo neobsluhujte stroje.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK LERIVON UŽÍVÁ

Užívejte přípravek Lerivon vždy přesně podle rady Vašeho lékaře. Poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem v případě jakékoliv nejistoty. Obvykle začnete s nízkou dávkou (30 mg denně), kterou Váš
lékař může postupně zvyšovat, až k pro Vás nejvýhodnější denní dávce. Pro úspěšnou léčbu je důležité
pravidelné užívání tablet(y) každý den. Přísně dbejte na dodržování doporučené dávky a na návod
k užívání.

Tablety se mají užívat každý den ve stejnou dobu, nejlépe jako jednorázová dávka večer před spaním; na
doporučení lékaře může být Lerivon užíván v dílčích dávkách rozdělených rovnoměrně během dne (ráno a
večer před spaním). Tablety polykejte celé, nežvýkejte, zapijte je vodou nebo jiným nápojem.

Nepřestávejte užívat přípravek Lerivon jen proto, že se zdá, že Vaše potíže zmizely. Pokud skončíte
s užíváním příliš brzy nebo příliš náhle, může se Váš zdravotní stav zhoršit. O své léčbě se vždy poraďte s
lékařem, který Vám řekne, jak dávky postupně snižovat, až bude možné léčbu ukončit.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lerivon, než jste měl(a):
Jestliže jste náhodně užil(a) více přípravku Lerivon, než jste měl(a) (předávkování), poraďte se okamžitě
se svým lékařem nebo lékárníkem. Je třeba co nejdříve vyvolat zvracení. Příznaky, které se s největší
pravděpodobností objeví, jsou dlouhodobá ospalost nebo spavost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lerivon:
Máte-li užívat lék v jedné denní dávce večer před spaním a dávku si zapomenete vzít, druhý den ráno si
vynechanou dávku neberte, protože by mohla vyvolat ospalost nebo spavost během dne. V léčbě
pokračujte obvyklou večerní dávkou.
Máte-li lék užívat dvakrát denně (jednou ráno po snídani a po druhé večer před spaním) a zapomenete si
vzít jednu nebo obě dávky:
- pokud jste si zapomněl(a) vzít ranní dávku, jednoduše si ji vezměte spolu se svou večerní dávkou,
4/5
- pokud jste si zapomněl(a) vzít večerní dávku, neberte si ji spolu se svou další ranní dávkou;
pokračujte v léčbě svými obvyklými ranními a večerními dávkami,
- pokud jste si zapomněl(a) vzít obě dávky, nepokoušejte se vynechané tablety nahradit; další den
pokračujte svými obvyklými ranními a večerními dávkami.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lerivon
Jestliže přerušíte užívání přípravku Lerivon po dlouhodobém podávání, mohou se objevit závratě,
rozrušení, úzkost, bolest hlavy a zvracení, přestože přípravek Lerivon není návykový. Proto se mají dávky
snižovat postupně. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého
lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lerivon nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Lerivon může dočasně způsobit tyto nežádoucí účinky:
- ospalost nebo spavost,
- zvýšení tělesné hmotnosti,
- myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo jděte rovnou do nemocnice.

Vzácně může Lerivon způsobit snížení počtu bílých krvinek, což může být příčinou snížené obrany
organizmu proti infekci. Jestliže dostanete teplotu, bolest v krku, objeví se vředy v ústech nebo jiné
příznaky infekce během užívání přípravku Lerivon, okamžitě se spojte se svým lékařem a nechte si
vyšetřit krevní obraz. Tyto příznaky se většinou objeví po 4 6 týdnech léčby a obvykle zase úplně
vymizí po ukončení léčby přípravkem Lerivon.

Další nežádoucí účinky jsou:
snížení krevního tlaku, spojené se závratěmi, mdlobami nebo slabostí, zvlášť když rychle vstanete,
epileptické záchvaty,
hypománie (nenormální povznesená nálada podobající se mánii, ale menší intenzity),
otoky kotníků nebo nohou jako důsledek hromadění tekutin (edém),
žluté zabarvení očí a kůže, což může být předzvěstí poškození jater,
hepatitida (zánět jater),
zpomalená srdeční činnost po počáteční dávce,
neuroleptický maligní syndrom (důležitými příznaky jsou ztuhlost celého těla, neovladatelné
pohyby a horečky),
bolesti kloubů,
neklidné končetiny,
vyrážka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK LERIVON UCHOVÁVAT

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

5/5
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.

Nepoužívejte přípravek Lerivon po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Lerivon obsahuje
- léčivá látka je mianserini hydrochloridum 10 mg, 30 mg nebo 60 mg v jedné tabletě,
- pomocné látky v jádru tablety jsou: bramborový škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-
stearát, metylcelulóza, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého a v potahové vrstvě: hypromelóza,
makrogol 8000 a oxid titaničitý (E 171).

Jak přípravek Lerivon vypadá a co toto balení obsahuje
Lerivon 10 mg: bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety o průměru 6 mm, na jedné
straně s označením CT nad čislicí 4, na druhé straně s označením ORGANON.
Lerivon 30 mg: bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety, na jedné straně s označením
CT nad číslicí 7, po obou stranách půlicí rýhy, na druhé straně s označením ORGANON.
Lerivon 60 mg: bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety, na jedné straně s označením
CT nad číslicí 9, po obou stranách půlicí rýhy, na druhé straně s označením ORGANON.
Tabletu o obsahu 30 nebo 60 mg lze dělit na dvě stejné poloviny.

Balení 10 mg:
Průhledný PVC/Al blistr, papírová krabička
Velikost balení: 30 tablet

Balení 30 mg:
Neprůhledný PVC/Al blistr, papírová krabička
Velikost balení: 20 tablet

Balení 60 mg:
Neprůhledný PVC/Al blistr, papírová krabička
Velikost balení: 30 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
N.V. Organon, P.O. Box 20, 5340 BH Oss, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 17.5.2013

Informace o produktu

Výrobce: N.V.ORGANON, OSS
Kód výrobku: 14947
Kód EAN:
Kód SÚKL: 85810
Držitel rozhodnutí: N.V.ORGANON, OSS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Jak Lerivon účinkuje a k čemu se používá Lerivon zmírňuje depresivní náladu, která je nejdůležitější vlastností deprese. Lerivon patří do skupiny léků známých jako antidepresiva, která zmírňují depresivní náladu, nejdůležitější rys deprese. Deprese je porucha citového prožívání. Během deprese probíhají změny v mozku. Nervové buňky v mozku spolu komunikují prostřednictvím chemických látek. Při depresi je normální přísun těchto látek snížený. Antidepresiva mohou tyto chybějící látky doplnit a obnovit normální funkci mozku. Obvykle trvá dva až čtyři týdny, než si povšimnete nějakého zlepšení. Přípravek mohou užívat dospělí.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze produktu LERIVON 30MG 20X30MG Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LERIVON 30MG 20X30MG Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám