Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 65285
Kód EAN:
Kód SÚKL: 24688
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Léčivý přípravek Jurnista je předepisován k léčbě silné bolesti.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls118588/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
JURNISTA 4 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním
JURNISTA 8 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním
JURNISTA 16 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním
JURNISTA 32 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním
Hydromorphoni hydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek JURNISTA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek JURNISTA užívat
3. Jak se přípravek JURNISTA užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek JURNISTA uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK JURNISTA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
JURNISTA patří do skupiny léčivých přípravků zvaných analgetika neboli léky proti bolesti.
Léčivý přípravek JURNISTA je předepisován k léčbě silné bolesti.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK JURNISTA
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek JURNISTA:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hydromorfon-hydrochlorid nebo na kteroukoli
pomocnou látku přípravku JURNISTA;
jestliže bylo u Vás zjištěno závažné zúžení nebo neprůchodnost žaludku a/nebo střev;
jestliže máte po chirurgickém výkonu slepou střevní kličku;
jestliže trpíte závažným poškozením jaterní činnosti;
jestliže trpíte závažnými dechovými obtížemi;
jestliže trpíte závažným akutním astmatem;
jestliže trpíte náhlými silnými bolestmi břicha a nebyla zjištěna příčina;
jestliže užíváte léky proti depresi patřící do skupiny zvané inhibitory monoamino-oxidázy
(IMAO) nebo jste tyto léky užíval(a) během posledních 14 dnů;
jestliže užíváte jiné léky proti bolesti podobné morfinu (obsahující buprenorfin, nalbufin nebo
pentazocin);
2/7
jestliže půjdete na operaci. Půjdete-li na operaci, sdělte svému lékaři v nemocnici, že užíváte
přípravek JURNISTA. Přípravek JURNISTA byste neměl(a) dostat na akutní bolest nebo během
24 hodin po operaci.
Sdělte svému lékaři, jestliže se Vás některé z těchto údajů týkají.
Přípravek JURNISTA nesmějí užívat kojenci nebo děti, ženy během porodu nebo nemocní
v komatu.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku JURNISTA je zapotřebí
Někteří lidé potřebují zvláštní péči, když užívají přípravek JURNISTA.
Poraďte se se svým lékařem, jestliže se Vás týká některý z následujících údajů:
trpíte nebo jste nedávno trpěl(a) plicními nebo dýchacími obtížemi;
užíváte jiná opioidní analgetika;
trpíte nebo jste nedávno trpěl(a) srdečními obtížemi;
trpíte nebo jste nedávno trpěl(a) jaterními nebo ledvinovými obtížemi;
trpíte nebo jste nedávno trpěl(a) bolestmi nebo poraněním hlavy;
trpíte nebo jste nedávno trpěl(a) chronickou zácpou;
trpíte náhlým a těžkým průjmem;
trpíte nebo jste nedávno trpěl(a) onemocněním střev, včetně neprůchodnosti nebo zánětlivým
střevním onemocněním;
trpíte nebo jste nedávno trpěl(a) pankreatitidou (zánětem slinivky) a/nebo onemocněním
žlučových cest;
trpíte nebo jste nedávno trpěl(a) závislostí na alkoholu nebo drogách nebo závažnou reakcí na
vysazení alkoholu (někdy zvanou delirium tremens);
trpíte nebo jste nedávno trpěl(a) příznaky deprese centrálního nervového systému (CNS) -
k nimž patří výrazný útlum, nízká tělesná teplota a někdy koma;
trpíte nebo jste nedávno trpěl(a) záchvatovými stavy (epilepsie nebo křeče);
trpíte nebo jste nedávno trpěl(a) sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyreoidismem);
trpíte nebo jste nedávno trpěl(a) onemocněním nadledvin;
trpíte nebo jste nedávno trpěl zvětšenou prostatou;
trpíte nebo jste nedávno trpěl(a) obtížemi s močením;
trpíte nebo jste nedávno trpěl(a) toxickou psychózou (závažnou duševní poruchou následkem
infekce);
trpíte kyfoskoliózou (vadným zakřivením páteře).
Jdete-li na toaletu
Ve Vaší stolici můžete pozorovat něco, co vypadá jako tableta přípravku JURNISTA. Nemějte obavy
jedná se o kostru tablety, která prochází Vaším tělem nezměněna. Neznamená to, že tableta
neúčinkuje.
Starší lidé
Pokud je Vám více než 60 let, může u Vás být vyšší pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.
Dbejte proto zvýšené opatrnosti.
Zácpa
Zácpa (nedostatečný nebo ztížený pohyb střev) je častým nežádoucím účinkem léků, k nimž patří
JURNISTA; zácpa pravděpodobně neodezní bez léčby. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem
o užívání projímadel (přípravků určených k léčbě zácpy) a přípravků ke změkčení stolice a zabránění
vzniku zácpy nebo k léčbě zácpy během užívání přípravku JURNISTA.
3/7
Testování drog ve sportu
Léčivá látka obsažená v přípravku JURNISTA bude při testování drog u sportovců prokázána. Pokud
se podrobíte testování a užíváte v současné době přípravek JURNISTA, můžete být ze sportu
diskvalifikován(a).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku JURNISTA nebo mohou zvýšit pravděpodobnost, že se
u Vás projeví nežádoucí účinky.
Neužívejte přípravek JURNISTA pokud užíváte:
antidepresiva zvaná inhibitory MAO nebo jste je užíval(a) posledních 14 dní;
jiné, morfinu podobné léky proti bolesti (obsahující buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin).
Poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat přípravek JURNISTA pokud užíváte:
jakékoli léky, které způsobují ospalost nebo útlum (jako jsou léky proti nespavosti nebo
trankvilizéry - léky na uklidnění);
léky na uvolnění svalového napětí (mohou být předepsány na bolesti v zádech).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku JURNISTA s jídlem a pitím
Požívání alkoholu v průběhu užívání přípravku JURNISTA u Vás může zvýšit pocit ospalosti nebo
zvýšit riziko závažných nežádoucích účinků, například mělkého dýchání s rizikem dechové zástavy a
ztráty vědomí. V průběhu užívání přípravku JURNISTA se nedoporučuje pít alkohol.
Není důležité, zda užíváte přípravek JURNISTA s jídlem či nikoli.
Těhotenství a kojení
Dříve než začnete užívat přípravek JURNISTA, sdělte svému lékaři, že jste těhotná nebo těhotenství
plánujete.
Neužívejte přípravek JURNISTA pokud kojíte, protože léčivá látka může prostupovat do
mateřského mléka.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek JURNISTA může způsobit, že se budete cítit ospalý(á). Neřiďte proto vozidla, neobsluhujte
stroje nebo nevykonávejte nebezpečné činnosti, dokud si nejste jist(a), že nejste lékem ovlivněn(a).
Zvýšené pozornosti je zapotřebí, pokud u Vás dojde ke změně dávky nebo typu léčivého přípravku.
Důležité informace o některých složkách přípravku JURNISTA
JURNISTA obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se
svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK JURNISTA UŽÍVÁ
Přípravek JURNISTA užívejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud neužíváte pravidelně od morfinu odvozené léky proti bolesti, tak by obvyklá počáteční
dávka přípravku JURNISTA neměla překročit 8 mg denně užívaných ve stejnou denní dobu.
4/7
V případě, že přecházíte od užívání jiného léku proti bolesti morfinového typu, může Vám lékař
předepsat jinou počáteční dávku přípravku JURNISTA.
Váš lékař může dávku zvyšovat až do zmírnění bolesti. Mezi zvyšováním dávek by měl být odstup
nejméně tři dny.
Užívání Vaší denní tablety
Tabletu JURNISTA polykejte vcelku a zapíjejte ji sklenicí vody.
Tabletu nekousejte, nedělte ani nedrťte - v opačném případě hrozí nebezpečí předávkování, protože se
léčivo bude uvolňovat do Vašeho těla příliš rychle.
Tablety nedrťte a nepodávejte injekčně, protože některé složky přípravku by mohly při tomto způsobu
podání způsobit úmrtí.
Snažte se užívat tabletu JURNISTA každý den ve stejnou denní dobu.
Jestliže jste užil(a) více přípravku JURNISTA, než jste měl(a)
Kontaktujte neprodleně lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost a pokud je to možné, sdělte
jim, které tablety byly využívány a kolik tablet bylo využíváno.
Jestliže jste užil(a) nadměrnou dávku, můžete se cítit velmi ospalý(á) a můžete mít dýchací obtíže.
Projevy předávkování se mohou zhoršovat - můžete mít pocit vlhké pokožky, zúžené zornice, může
dojít k poklesu krevního tlaku a komatu (bezvědomí). U někoho, kdo užil velmi vysokou dávku, může
dojít až k zástavě dýchání, srdečnímu záchvatu a úmrtí.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek JURNISTA
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Poraďte se s lékařem, co
máte dělat.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek JURNISTA
Jestliže by Vaše užívání přípravku JURNISTA mělo být ukončeno, Váš lékař Vám doporučí postupné
snižování dávky - obvykle o polovinu každý druhý den. Jakmile dosáhnete nejnižší možné dávky, Váš
lékař Vám sdělí, kdy můžete přípravek JURNISTA přestat užívat.
Při snižování dávky přípravu JURNISTA mohou někteří lidé pozorovat abstinenční příznaky.
Sdělte svému lékaři, pokud zpozorujete některé z těchto příznaků:
úzkost nebo podrážděnost;
rozšíření očních zornic;
návaly horka nebo pocení;
bezdůvodnou plačtivost;
pocit nevolnosti nebo zvracení;
bolesti břicha nebo průjem;
bolesti kloubů.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek JURNISTA nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého.
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 uživatele z 10)
pocit větší únavy, ospalosti nebo slabosti než obvykle; bolest hlavy; závrať;
zácpa, nevolnost, zvracení.
5/7
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)
snížení tělesné hmotnosti;
zrychlení srdečního rytmu;
zapomnětlivost; necitlivost; brnění nebo škubání, pálení nebo krabatění kůže; svalový třes nebo
mimovolní svalové stahy; pocit otupění nebo omámení; problémy s koncentrací; změny chuti;
rozmazané vidění;
pocit točení se místnosti;
dušnost;
sucho v ústech; průjem; bolesti břicha; pálení žáhy; problémy s polykáním; větry;
neúplné vyprázdnění močového měchýře; problémy s močením; ztráta nutkání na močení;
pocit vlhkosti nebo pocení; svědění; kožní vyrážka;
svalové křeče; bolest v zádech; otoky a bolest kloubů; bolest končetin;
ztráta chuti k jídlu; zvýšený výdej tekutin nebo dehydratace (odvodnění);
pády; modřiny;
snížení krevního tlaku; návaly horka; zvýšení krevního tlaku;
otoky vzhledem k zadržování tekutin; touha po přípravku; abstinenční příznaky; horečka; bolest;
pocit tíže na hrudi, plnosti, tíhy nebo tlaku; zimnice;
nespavost; úzkost; zmatenost; nervozita; noční můry; nová nebo zhoršující se deprese; změny
nálady; neklid; halucinace.
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000)
nízké hladiny kyslíku; snížení množství draslíku v krvi; zvýšení hladin jaterních enzymů;
zvýšení hodnoty enzymu amyláza v krvi;
bušení srdce; vynechávání srdečního rytmu;
trhavé nebo svíravé pohyby; problémy s rovnováhou nebo nedostatek koordinace; pocit na
omdlení nebo omdlévání; nezřetelná řeč; snížená pohotovost nebo zastřené vědomí; zvýšená
citlivost kůže; poruchy mozku; problémy s myšlením, zapamatováním si informací nebo řešením
problémů; zvýšená aktivita; záchvaty nebo křeče;
zúžené nebo špendlíkové zorničky očí; dvojité vidění; suché oči;
zvonění v uších;
problémy s dechem, sípání; rýma; nízké hladiny kyslíku v krvi; problémy s dechem vzhledem
k zúžení dýchacích cest v plicích; dýchání neobvykle rychle nebo hluboce; kýchání;
nadýmání; hemoroidy; krev ve stolici; neobvyklá stolice; ucpání střev; podráždění nebo zánět
střev; kapsy na vnitřní straně střeva; říhání; poruchy pohyblivosti střev měnící se od zácpy
k průjmu; proděravění střeva;
problémy při močení nebo slabý proud moči; zvýšená frekvence močení;
ekzém;
svalová bolest;
pocit většího hladu než obvykle; zadržování tekutin; dna;
podráždění nebo zánět zažívacího ústrojí;
předávkování;
nezvyklé pocity, pocit nemoci nebo slabosti; problémy s chůzí; pocit nervozity; pocit kocoviny;
impotence nebo problémy se sexem;
nízká sexuální touha; návaly paniky; paranoidní pocity; agresivita; pláč; lhostejnost nebo
celkový nedobrý pocit; léková tolerance, snižování odpovědi na přípravek; pocit euforie.
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000)
snížení množství testosteronu v krvi;
zpomalení srdeční činnosti;
přehnané nebo zvýšené reakce;
pomalé nebo mělké dýchání;
6/7
zvýšená tvorba enzymů ve slinivce břišní; praskliny nebo trhliny na konečníku; zadržování
kostry tablety v žaludku a nemožnost jejího průchodu střevem; zánět zažívacího traktu počínaje
žaludkem a konče tenkým střevem; ochabnutí stahů střevní stěny; porucha vyprazdňování
žaludku; bolestivá stolice;
zčervenání v obličeji;
snížení tvorby hormonů ve varlatech nebo vaječnících;
pocit opilosti; střídání tepla a zimy; snížení tělesné teploty;
žlučníková kolika;
závislost.
Můžete rovněž zaznamenat tyto nežádoucí účinky: delirium, změny menstruačního cyklu a zástavu
dechu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK JURNISTA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek JURNISTA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce za
Použitelné do.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC.
Přípravek JURNISTA nepoužívejte, pokud si všimnete, že jsou tablety poškozené.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek JURNISTA obsahuje
Léčivou látkou je hydromorphoni hydrochloridum (hydromorfon-hydrochlorid).
4mg tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 4,36 mg (miligramů) a uvolňuje 4 mg
hydromorfon-hydrochloridu, což odpovídá 3,56 mg hydromorfonu.
8mg tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 8,72 mg (miligramů) a uvolňuje 8 mg
hydromorfon-hydrochloridu, což odpovídá 7,12 mg hydromorfonu.
16mg tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 16,35 mg (miligramů) a uvolňuje 16 mg
hydromorfon-hydrochloridu, což odpovídá 14,24 mg hydromorfonu.
32mg tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje a uvolňuje 32,00 mg (miligramů) hydromorfon-
hydrochloridu, což odpovídá 28,48 mg hydromorfonu.
Pomocnými látkami jsou: Potažené jádro tablety: polyethylenoxid 200K a 2000K, povidon 40,
magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E172) (pouze u sil 4 mg a 32 mg), butylhydroxytoluen (E321),
chlorid sodný, hypromelóza, černý oxid železitý (E172), laktóza, acetát celulózy, makrogol 3350.
Barevná potahová vrstva: 8 mg, 16 mg a 32 mg: monohydrát laktózy, hypromelóza, oxid titaničitý
(E171), triacetin, červený oxid železitý (E172) (8 mg)/žlutý oxid železitý (E172) (16 mg).
7/7
Pouze 4 mg: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172), červený
oxid železitý (E172) a černý oxid železitý (E172).
Bezbarvá potahová vrstva: hypromelóza, makrogol 400.
Potisk tablety: černý oxid železitý (E172), propylenglykol, hypromelóza.
Jak přípravek JURNISTA vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek JURNISTA jsou tablety s prodlouženým uvolňováním. To znamená, že léčivá látka je po
užití tablety postupně uvolňována do Vašeho těla.
JURNISTA 4 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním: světle béžové tablety na jedné straně
s černým potiskem HM 4.
JURNISTA 8 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním: červené tablety na jedné straně
s černým potiskem HM 8.
JURNISTA 16 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním, žluté tablety na jedné straně s černým
potiskem HM 16.
JURNISTA 32 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním, bílé tablety na jedné straně s černým
potiskem HM 32.
Léčivý přípravek JURNISTA je dodáván v blistrech, které jsou uloženy v krabičce. Krabička obsahuje
7, 10, 14, 20, 28, 30, 35, 40, 50, 56, 60 nebo 100 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Přípravek JURNISTA je k dispozici v následujících silách: 4 mg, 8 mg, 16 mg a 32 mg, všechny tyto
síly však nemusejí být na trhu.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, Česká republika
Výrobce:
Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgie
Janssen-Cilag S.p.A., Borgo S. Michele, Latina, Itálie
Datum poslední revize textu: 1.8.2011

Recenze

Recenze produktu JURNISTA 32 MG 56X32MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu JURNISTA 32 MG 56X32MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze