Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Abbott Laboratories, s.r.o.
Kód výrobku: 17997
Kód EAN:
Kód SÚKL: 9202
Držitel rozhodnutí: Abbott Laboratories, s.r.o.
Přípravek se užívá k léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného prokrvení srdečního svalu), dále k léčbě některých poruch srdečního rytmu spojených s rychlou srdeční činností a k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Přípravek se dále užívá k předcházení vzniku srdečního infarktu u pacientů, kteří měli srdeční infarkt v minulosti. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 3 let věku.

Příbalový leták

1/4

sp.zn.: sukls170964/2010, sukls170965/2010


Příbalová informace: informace pro uživatele

ISOPTIN 40 mg
ISOPTIN 80 mg
Potahované tablety
(verapamili hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Isoptin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Isoptin užívat
3. Jak se přípravek Isoptin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Isoptin uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Isoptin a k čemu se používá
Léčivá látka přípravku - verapamil - omezuje vstup vápníku do buněk hladkého svalstva cév,
svalových buněk srdce, ale i srdečního převodního systému. Tím vyvolává rozšíření cév, zejména cév
zásobujících srdeční sval a zpomaluje vedení vzruchu v srdci. Tím dochází ke zvýšenému prokrvení
srdečního svalu.
Již první den léčení nastává pokles krevního tlaku; působení léku zůstává i při dlouhodobé léčbě
zachováno. Isoptin je vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) všech stupňů závažnosti:
k samostatnému podání při lehčí a středně těžké hypertenzi, v kombinaci s jinými léky proti
vysokému krevnímu tlaku při těžších formách.
Verapamil má výrazný antiarytmický účinek (ovlivňuje poruchy srdečního rytmu).

Indikační skupina
Blokátor vápníkového kanálu, antiarytmikum, antihypertenzivum

Přípravek se užívá k léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného
prokrvení srdečního svalu), dále k léčbě některých poruch srdečního rytmu spojených s rychlou
srdeční činností a k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Přípravek se dále užívá
k předcházení vzniku srdečního infarktu u pacientů, kteří měli srdeční infarkt v minulosti.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 3 let věku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Isoptin užívat

Neužívejte přípravek Isoptin
Přípravek nesmí být užíván při známé přecitlivělosti na verapamil nebo pomocné látky přípravku, při
srdečně-oběhovém šoku, po akutním srdečním infarktu s komplikacemi, při zjevném srdečním
2/4

selhání, při těžkých poruchách vedení vzruchu (síňo-komorový blok II. a III. stupně, syndrom chorého
sinu), kromě pacientů s kardiostimulátorem, při kmitání a míhání síní (flutter a fibrilace síní) při
současně zrychleném převodu vzruchu ze síní na komory, např. tzv. WPW-syndrom, nebo Lown-
Ganong-Levinův syndrom.
Při síňo-komorovém bloku I. stupně, při pomalé tepové frekvenci, při nízkém krevním tlaku, při těžké
poruše funkce jater je doporučeno zvláště pečlivé sledování pacienta. V době těhotenství a kojení
může být přípravek užíván, jen pokud je to nezbytně nutné.

Upozornění a opatření
Léčba přípravkem Isoptin by měla být v pravidelných intervalech monitorována lékařem specialistou
(zejména u pacientů v konečném stádiu selhání ledvin).

Další léčivé přípravky a přípravek Isoptin
Účinky Isoptinu 40 mg nebo Isoptinu 80 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou
navzájem ovlivňovat. Váš lékař by měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte
nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním
přípravku Isoptin 40 mg nebo 80 mg užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím
lékařem.
Při současném podání Isoptinu s přípravky, které působí tlumivě na srdečně cévní systém, popř.
blokují vznik nebo vedení vzruchů, jako např. beta-blokátory (léčiva užívaná k léčbě srdečních
onemocnění) a antiarytmika (přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu) může dojít k výraznějšímu
poklesu krevního tlaku a zhoršení vedení vzruchu v srdci.
U pacientů s onemocněním srdeční svaloviny v důsledku jejího zbytnění (hypertrofickou obstrukční
kardiomyopatií) byly po podání Isoptinu v kombinaci s chinidinem (léčivo užívané k léčbě některých
poruch srdečního rytmu) popsány ojedinělé případy výrazného poklesu krevního tlaku a plicního
otoku.
Isoptin může zesilovat účinek jiných přípravků k léčbě vysokého krevního tlaku (antihypertenziv),
močopudných léků (diuretik) a léků užívaných pro rozšíření cév (vasodilatancií).
Při současném užívání verapamilu se může vyskytnout zvýšení plazmatické hladiny digoxinu (léčivo
užívané k léčbě srdečního selhání) a tím zvýšení rizika jeho nežádoucích účinků.
Dále se mohou vyskytnout interakce při současném užívání verapamilu s karbamazepinem, lithiem
(léčivo užívané k léčbě některých duševních onemocnění), simvastatinem, lovastatinem,
atorvastatinem (léčiva užívaná ke snížení hladiny cholesterolu v krvi), cyklosporinem (léčivo užívané
k potlačení imunitní reakce po transplantacích), theofylinem (léčivo užívané k léčbě průduškového
astmatu), rifampicinem (léčivo užívané k léčbě tuberkulózy), fenobarbitalem (léčivo určené k léčbě
křečí, bolesti a k navození spánku), prazosinem (léčivo užívané k léčbě vysokého krevního tlaku),
midazolamem (léčivo k léčbě nespavosti) a cimetidinem nebo ranitidinem (léčiva tlumící tvorbu
žaludeční šťávy).
Během anestezie (narkózy) může být zesílen účinek myorelaxancií (přípravky používané při
operacích k uvolnění svalů).
Kyselina salicylová zvyšuje náchylnost ke krvácení.
Léky s obsahem klarithromycinu ( antibiotikum) mohou zvyšovat hladiny verapamilu.
Isoptin zesiluje účinek alkoholu.
Současné užívání verapamilu s přípravky, obsahujícími kolchicin, se nedoporučuje.
Během léčby by neměly být užívány přípravky s obsahem třezalky tečkované.

Přípravek Isoptin s jídlem, pitím a alkoholem
Během léčby by neměly být užívány potraviny a nápoje obsahující grapefruit.

Těhotenství, kojení a fertilita
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Nejsou k dispozici dostatečné
údaje o podávání verapamilu těhotným ženám, z tohoto důvodu by tento přípravek neměl být
v těhotenství užíván, pokud to není nutné.
Kojení:
3/4

Jsou k dispozici pouze omezené údaje o podávání přípravku u kojících žen, které naznačují, že
poměrná dávka pro kojené dítě je nízká, podávání verapamilu při kojení je tedy možné. Nicméně,
z důvodu možného rizika nežádoucích účinků u kojených dětí, by verapamil neměl být při kojení
užíván, pokud to není nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
V závislosti na individuálních vlastnostech pacienta může přípravek ovlivnit schopnost řídit motorová
vozidla, obsluhovat stroje nebo pracovat za zvýšených bezpečnostních podmínek. To platí zejména na
začátku léčby, při zvyšování dávky nebo při změně léčby a rovněž při současné konzumaci alkoholu.

3. Jak se přípravek Isoptin užívá
Dávkování Isoptinu je individuální. Dávku určí lékař s přihlédnutím ke stavu pacienta.
Pokud lékař nepředepíše jinak, je doporučovaná denní dávka:

Dospělí a mladiství s tělesnou hmotností nad 50 kg: 1 - 2 tablety Isoptinu 40 mg nebo 1 tableta
Isoptinu 80 mg 3 - 4 krát denně.
Při dlouhodobé léčbě by neměla být překročena denní dávka 480 mg verapamilu (krátkodobé
překročení této dávky je možné pouze na výslovné doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře).

Děti (pouze u poruch srdečního rytmu):
do 6 let věku: 1 tableta Isoptinu 40 mg 2 - 3 krát denně (80 - 120 mg za 24 hod)
6 - 14 let: 1 - 3 tablety Isoptinu 40 mg 2 - 3 krát denně (maximální denní dávka do 360 mg).

U pacientů s omezenou funkcí jater může být, v závislosti na závažnosti tohoto onemocnění,
zpomaleno vylučování léku a tím zvýšen a prodloužen účinek verapamilu. V těchto případech musí
lékař nastavit dávkování zvlášť pečlivě a léčbu začít nízkými dávkami verapamilu (např. u pacientů
s cirhózou jater dávkou 1 tableta Isoptinu 40 mg 2 - 3 krát denně).
Tablety se polykají celé, bez cucání nebo žvýkání, s dostatečným množstvím tekutiny, nejlépe při
jídle nebo krátce po něm.

V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky
U pacientů užívajících Isoptin se mohou objevit nežádoucí účinky postihující vedení srdečního
vzruchu (AV blok) a srdeční frekvenci. Příležitostně se může objevit srdeční selhání nebo může dojít
ke zhoršení přítomného srdečního selhávání či poklesu krevního tlaku. Ojediněle bylo popsáno
zrychlení srdeční činnosti a bušení srdce (palpitace).
Příležitostně se může objevit bolest hlavy, zvonění v uších, závrať, lehká otupělost nebo ospalost,
únava, brnění a mravenčení, poruchy citlivosti, třes, zčervenání kůže a pocit tepla.
Ojediněle se může objevit svalová slabost a/nebo bolesti svalů a kloubů, periferní otoky, případy
krvácení z kůže a sliznic a případy kožních reakcí podobných spálení od slunce nebo vypadávání
vlasů.
Často se vyskytuje nevolnost, nadýmání nebo zácpa, vzácně zvracení či neprůchodnost střev.
Rovněž byly zaznamenány alergické reakce (vyrážka, svědění, kopřivka), izolované případy
angioneurotického edému (otok vznikající na různých místech organismu), Stevens - Johnsonova
syndromu projevujícího se těžkou zánětlivou reakcí na sliznicích a reverzibilní zvýšení jaterních
enzymů.
Vzácně byl popsán výskyt erektilní dysfunkce, u starších pacientů bylo ve velmi vzácných případech
pozorováno po dlouhodobém užívání přípravku zduření prsních žláz u mužů, které podle dosavadních
zkušeností po vysazení léku mizí. Bylo popsáno zvýšení hladiny laktačního hormonu (prolaktinu).
Vzácně se může při delším užívání vyskytnout zduření dásní, které po vysazení léku mizí.

5. Jak přípravek Isoptin uchovávat
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
4/4

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Isoptin obsahuje
Léčivá látka: Verapamili hydrochloridum 40 mg resp. 80 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocné látky: dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, sodná sůl karmelosy, koloidní bezvodý
oxid křemičitý, makrogol 6000, hypromelosa 2910, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa,
natrium-lauryl-sulfát, mastek, oxid titaničitý.

Jak přípravek Isoptin vypadá a co obsahuje toto balení
Isoptin 40 mg: kulaté, bikonvexní, bílé, potahované tablety o průměru 7,2 mm, na jedné straně
vyraženo 40, na druhé straně logo firmy.

Isoptin 80 mg: kulaté, bikonvexní, bílé, potahované tablety o průměru 10 mm, na jedné straně
vyraženo ISOPTIN 80, na druhé straně KNOLL nad půlicí rýhou. Půlicí rýha není určena k rozlomení
tablety.

20, 50 a 100 potahovaných tablet v PVC/Al blistru.

Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott GmbH Co. KG, Wiesbaden, Německo

Výrobce
AbbVie Deutschland GmbH Co. KG, Wiesbaden, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
23.10.2013

Recenze

Recenze produktu ISOPTIN 40 MG 100X40MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ISOPTIN 40 MG 100X40MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze