Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ARDEAPHARMA A.S., SEVETIN
Kód výrobku: 21561
Kód EAN: 8595145401666
Kód SÚKL: 69669
Držitel rozhodnutí: ARDEAPHARMA A.S., SEVETIN
Infiltrační a svodná anestezie, terapeuticky při bolestivých stavech, nitrožilně k analgezii.

Příbalový leták

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j. sukls842/2005
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Injectio procainii chlorati 0,2 % Ardeapharma
Injectio procainii chlorati 0,5 % Ardeapharma
Injectio procainii chlorati 1 % Ardeapharma
(Procaini hydrochloridum)
Injekční roztok
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Injectio procainii chlorati Ardeapharma a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Injectio procainii chlorati Ardeapharma používat
3. Jak se Injectio procainii chlorati Ardeapharma používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Injectio procainii chlorati Ardeapharma uchovávat
6. Další informace
1. Co je Injectio procainii chlorati Ardeapharma a k čemu se používá
Injectio procainii chlorati Ardeapharma je injekční roztok používaný k místnímu znecitlivění při bolestivých stavech a nitrožilně k úlevě od bolesti.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Injectio procainii chlorati Ardeapharma používat
Nepoužívejte Injectio procainii chlorati Ardeapharma:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku prokain nebo na kteroukoli další složku přípravku Injectio procainii chlorati Ardeapharma,
při srdečním selhání,
při vážnějších onemocněních jater a ledvin,
při snížené činnosti štítné žlázy,
při chorobné svalové slabosti,
při nízkém krevním tlaku.
Zvláštní opatrnosti při použití Injectio procainii chlorati Ardeapharma je zapotřebí:
u citlivých osob, u kterých může při chybném podání do žíly nebo tepny vzniknout toxická reakce.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Prokain-hydrochlorid zvyšuje účinnost a toxicitu léků na poruchy srdečního rytmu, léků rozšiřujících cévy a léků k prohloubení svalového uvolnění.
Prokain-hydrochlorid snižuje účinek sulfonamidových přípravků.
Toxicitu prokain-hydrochloridu zvyšují látky tlumící cholinesterázu, dále morfin, efedrin. Jeho toxicitu snižují léčiva smršťující cévy (např. epinephrin).
Používání přípravku Injectio procainii chlorati Ardeapharma s jídlem a pitím
Přípravek Injectio procainii chlorati Ardeapharma lze používat nezávisle na jídle a pití.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, informujte o tom svého lékaře. V případě těhotenství nebo kojení není žádné omezení používání.
Je-li dávka podaná těhotné matce nižší než 4 mg/kg, prokain-hydrochlorid vůbec do krve plodu neproniká, protože se rychleji rozloží.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po podání přípravků obsahujících prokain-hydrochlorid se nedoporučuje vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost.
Důležité informace o některých složkách přípravku Injectio procainii chlorati Ardeapharma
Přípravek Injectio procainii chlorati Ardeapharma 0,5% a 1% obsahuje disiřičitan sodný, který může způsobovat těžké alergické reakce a bronchospasmus (zúžení průdušek).
3. Jak se Injectio procainii chlorati Ardeapharma používá
Vždy používejte přípravek Injectio procainii chlorati Ardeapharma přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Injectio procainii chlorati Ardeapharma je nutno podávat injekčně. Injekci Vám podá lékař či sestra.
O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař. Vše závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti, klinickém stavu, účelu léčby. Roztok Vám bude podán jako injekce nebo plastovou hadičkou do žíly. Váš lékař může rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Injectio procainii chlorati Ardeapharma, než jste měl(a)
Jelikož Vám bude přípravek podáván ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice), za dozoru zdravotnického personálu, je předávkování vysoce nepravděpodobné.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Injectio procainii chlorati Ardeapharma
Jelikož budete tímto přípravkem léčen(a) ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice), je tato možnost nepravděpodobná.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Injectio procainii chlorati Ardeapharma nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Zřídka se objeví vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000 léčených osob), které jsou:
vzrušení, neklid,
nevolnost,
zrychlené dýchání,
hučení v uších,
mírný pokles krevního tlaku,
chvění končetin.
Při vzniku celkové toxické reakce může dojít k oběhovému selhání, snížení tlaku, bezvědomí, někdy ke křečím s možností ochrnutí centrální nervové soustavy, snížení reflexů s nepravidelným dýcháním.
Alergické reakce jsou poměrně vzácné. Jejich nejčastějším projevem je vývoj anafylaktického šoku nebo kožní a slizniční projevy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
5. Jak Injectio procainii chlorati Ardeapharma uchovávat
Injectio procainii chlorati Ardeapharma je třeba chránit před světlem a mrazem. Uchovávejte jej mimo dosah a dohled dětí.
Injectio procainii chlorati Ardeapharma nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky uvedené za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte Injectio procainii chlorati Ardeapharma, pokud si všimnete zakalení (roztok nebude čirý) a nebo viditelných částic v roztoku.
Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití.
6. Další informace
Co Injectio procainii chlorati Ardeapharma obsahuje
Léčivou látkou je procaini hydrochloridum (prokain-hydrochlorid).
Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, disiřičitan sodný, kyselina chlorovodíková a voda na injekci.
Každých 1000 ml vodného roztoku obsahuje:
Injectio procainii chlorati
0,2 %
0,5 %
1 %
Procaini hydrochloridum
2,00 g
5,00 g
10,00 g
Chlorid sodný
8,60 g
7,80 g
6,80 g
Disiřičitan sodný
-
0,01 g
0,01 g
Roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l
1,00 ml
1,00 ml
1,00 ml
Jak Injectio procainii chlorati Ardeapharma vypadá a co obsahuje balení
Injectio procainii chlorati Ardeapharma je čirá, bezbarvá až slabě nažloutlá tekutina.
Přípravek je dodáván ve skleněných infúzních lahvích v objemech 80 ml, 200 ml, 250 ml a 500 ml uzavřených pryžovou zátkou a kovovým uzávěrem.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
ARDEAPHARMA a.s., Třeboňská 229, Ševětín, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.10.2009.
NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE JE URČENA POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY
Injectio procainii chlorati 0,2 % Ardeapharma
Injectio procainii chlorati 0,5 % Ardeapharma
Injectio procainii chlorati 1 % Ardeapharma
Návod k zacházení s přípravkem
Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití.
Manipulace
Nepoužívejte chemicky účinné přípravky nebo předměty, které by mohly narušit celistvost zátky a tím ohrozit sterilitu přípravku.
Roztok použijte pouze pokud je čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušen.
Chraňte před světlem a mrazem.
Dávkování a způsob použití
Terapeutické dávky pro jednotlivé indikace:
Místní infiltrační anestézie: 0,05 0,1 g
Svodná anestézie tenkých nervů: 0,05 0,1 g
Nitrožilně k analgézii: 0,05 0,1 g
Terapeutickou dávku pro nitrožilní aplikaci 0,05 0,1 g) je vhodné podat po naředění nosným roztokem (Ardeaelytosol F 1/1) na koncentraci 0,1 0,25 %.
Dávky pro děti:
Jednorázově 3 - 5 mg/kg v 0,5 1 % roztoku během l hod., opakovat lze až za 2 hod.
Maximální dávky:
0,2 % 800 ml/denně ( subkutánně)
0,5 % 250 ml/denně (intramuskulárně)
1,0 % 100 ml/denně ( k infiltrační anestézii)
Způsob podání: subkutánně, intramuskulárně, intravenózně. Koncentrace 0,2 % ( též roztok naředěný jak je uvedeno výše) formou nitrožilní kapénkové infúze v uzavřeném systému.
Nežádoucí účinky
Při vzniku celkové toxické reakce může dojít k oběhovému selhání, hypotenzi, bezvědomí, někdy křečím s možností ochrnutí CNS, snížení reflexů s nepravidelným dýcháním. Nemocného je nutno převést na řízené dýchání, podle potřeby dávat periferní analeptika, při křečích benzodiazepiny.
Alergické reakce jsou poměrně vzácné. Jejich nejčastějším projevem je vývoj anafylaktického šoku nebo kožní a slizniční projevy. Okamžitá léčba je stejná jako při anafylaktických příhodách z jiných příčin: doplnění objemu, glukokortikoidy, inhalace kyslíku, zvýšená poloha dolních končetin.
Inkompatibility
V indikacích, při kterých se používá přípravek Injectio procanii chlorati Ardeapharma, se jako příměsi používají pouze vasokonstrikční látky. Při jejich použití nejsou známy žádné fyzikálně-chemické inkompatibility.
Návod k uchovávání přípravku
Po otevření lahvičky
Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 48 hodin při 25oC. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8oC, pokud rekonstituce/ředění (atd.) neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.
Likvidace
Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Recenze

Recenze produktu INJECTIO PROCAINII CHLORATI 0,2% ARDEAPHARMA 1X80ML/160MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu INJECTIO PROCAINII CHLORATI 0,2% ARDEAPHARMA 1X80ML/160MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze