Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Bioderma Phoroderm

HYDROVIT D3 A.U.V. SOL 250ML

Výrobek je už delší dobu nedostupný.
Objednali jsme ho, ale dodavatel
nám zatím nepotvrdil datum doručení
na náš sklad.
HYDROVIT D3 A.U.V. SOL 250ML
Kód výrobku: 28879
Výrobce: PHARMAGAL S.R.O.

Příbalová informace výrobku HYDROVIT D3 A.U.V. SOL 250ML

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC)
1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
HYDROVIT D3 perorální roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ LÉKU:
1 ml roztoku obsahuje:
Léčivá látka:
Colecalciferolum (vitamín D3) 160 000 IU
Pomocné látky:
Tokoferol alfa-acetát (E 307) 0,01 g
Benzylalkohol (E 1519) 3,13 mg
Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA:
Perorální roztok.
Žlutý, téměř čirý až mírně opalizující roztok.
4. KLINICKÉ UDAJE

4.1. Cílové druhy zvířat
Kur domácí, kachny, krůty, prasata, ovce, kozy, skot, koně.

4.2. Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat
Avitaminóza a hypovitaminóza D, pomalý růst, snížená odolnost proti infekcím, zvýšené požadavky organismu na vitamín D v období růstu, zejména u brojlerů, snížená produkce a líhnivost vajec, zhoršená kvalita skořápky, rachitis, osteomalácie, podpora růstu zaostalých mláďat.

4.3. Kontraindikace
Nepodávat při stavech spojených s hypervitaminózou D.

4.4. Zvláštní upozornění pro každý cílový druh
Nejsou.

4.5. Zvláštní upozornění pro použití
Zvláštní upozornění pro použití u zvířat
Neuplatňuje se.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Při kontaktu léku s pokožkou se doporučuje postižené místo omýt vodou a mýdlem.
V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím vody i pod víčky minimálně 15 minut.Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
Při náhodném požití vypláchněte ústní dutinu větším množstvím vody a vyvolejte zvracení.

4.6. Nežádoucí účinky
Nejsou známy.

4.7. Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky
Bez omezení.

4.8. Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Nejsou známy.

4.9. Podávané množství a způsob podání
1 ml přípravku je dávka pro:
16 000 ks kuřat do 4 týdnů,
10 000 ks brojlerů do 4 týdnů,
10 000 ks kuřat od 4 do 8 týdnů,
8 000 ks brojlerů od 4 do 8 týdnů,
1 400 ks nosnic,
5 000 ks kachňat do 4 týdnů,
4 000 ks kachňat od 4 do 8 týdnů,
800 ks kachen,
8 000 ks krůťat do 4 týdnů,
6 000 ks krůťat od 4 do 8 týdnů,
600 ks krůt,
10 ks selat, jehňat nebo kůzlat,
5 ks prasat, ovcí nebo koz,
3 ks hříbat nebo telat,
2 ks skotu nebo koní.
Výše uvedené denní dávky se podávají léčebně po dobu 2-3 týdnů, preventivně po dobu nejméně 6-8 týdnů. U drůbeže jsou preventivní dávky shodné s léčebnými, u savců přibližně 4x nižší než léčebné.
Způsob podání: Přípravek se aplikuje drůbeži v pitné vodě, ostatním zvířatům ve vhodném nápoji, nebo zamíchané v kašovitém krmivu.

4.10. Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
Léčba hypervitaminózy spočívá v přerušení přísunu vitamínu D v dietě s nízkým obsahem vápníku. Hladina vápníku v krvi potom klesá pomalu v průběhu několika měsíců.

4.11. Ochranné lhůty
Bez ochranných lhůt.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina:Vitamíny.
ATC vet. kód: QA11CC05

Vysokokoncentrovaný lék s obsahem vitamínu D3 ve vodorozpustné formě. Má specifický účinek při metabolismu minerálních látek - vápníku a fosforu. Je důležitý pro růst a vývoj zvířat. Má vztah i k metabolismu vitamínu A a k hormonům příštitných tělísek. Je určen k denní kontinuální aplikaci zejména u drůbeže.

5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Mechanismus účinku
Vitamín D má úzký vztah k regulaci sekrece hormonu příštitných tělísek a tím ke kontrole metabolismu vápníku a fosforu. Vitamín D stimuluje absorbci vápníku a fosforu v tenkém střevě prostřednictvím regulace syntézy proteinů nepostradatelných k transepiteliální absorbci a transportu do krve. Nejvýznamnější z těchto proteinů jsou intestinální membránový protein a intecelulární protein, který ulehčuje absorbci vápníku z lumen střeva a jeho dodávku na povrch pro transfer do krve. Renální účinky vitamínu D jsou podmíněny vlivem parathyroidálního hormonu na proximální tubuly ledvin. Normální vývoj kostí je závislý na vitamínu D přes účinky na osteoklastovou, osteocytovou a osteoblastovou aktivitu. Tyto účinky vysvětlují vývoj rachitídy u deficientně rostoucích zvířat a osteomalácii u defi- cientně rostoucích zvířat. V procesu růstu kostí je vitamín D potřebný pro normální aktivitu enzymů a síťové vazby matrix a pro normální mineralizaci organické matrix.
Vztah vitaminu D k imunitním funkcím organismu je ve smyslu zvýšení frekvence a závažnosti infekčních onemocnění u dětí s křivicí pozorované v minulosti a je ve vztahu ke změnám fagocytární buňkové funkci a ke ztrátě lymfocytární proliferační regulační vnímavosti. Studie vitamínu D deficientních potkanů, myší a dětí ukázaly, že suplementace kalcitriolem snižuje frekvenci a hloubku přirozeně a experimentálně získaných infekcí.

Vícero látek steroidní povahy má biologické vlastnosti vitamínu D. Jako účinné
metabolity a analogy se dnes za aktivní formy vitamínu D považuje 5 sloučenin:
Chemický název
Zkratka
Generický název
Vitamín D3
D3
Cholekalciferol
Vitamín D2
D2
Ergokalciferol
25-hydroxyvitamín D3
25(OH)D3
Kalcifediol
1,25-dihydroxyvitamín D3
1,25(OH)D3
Kalcifediol
Dihydrotachysterol
DHT
Dihydrotachysterol

Pro terapii a prevenci hypovitaminóz zvířat mají význam jen dva z nich - vitamín D2, vznikající ozářením ÚV paprsky rostlinného sterolu - ergosterolu a vitamín D3, který se vytváří z provitamínu živočišného původu 7-dihydrocholesterolu v živočišných tkáních (např. kůži) ozářením ÚV paprsky. U lidí mají tyto rozdílné formy jen malé fyziologické účinky, zatím co u některých živočichů je vitamín D3 účinnější jak vitamín D. Ale vitamín D3 spolehlivě působí u drůbeže.
5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Absorbce vitamínu D3 z trávícího ústrojí je závislá na přítomnosti adsorbovatelného tuku a žluče. Po podání běžných dávek se absorbuje kolem 50 %, po velkých dávkách méně a zbytek se vylučuje z těla stolicí. Při nedostatku žlučových kyselin, když klesne jejich koncentrace pod kritickou mez, se netvoří micely a adsorbce vitamínu D je téměř nulová. Po absorbci je vitamín D3 vázán v krvi na alfaglobuliny. Potom se hromadí především v játrech, menší množství je v ledvinách, v kostech a střevní sliznici. Normální krevní hladina je 1-3 m.j./ml krevní plazmy. Při intoxikaci vitamínem D se zjišťují hodnoty až kolem 30 m.j./ml, které pak klesají velmi pomalu (za 1/2 roku na 6 m.j./ml). To svědčí o velmi pomalém metabolismu vitamínu D.
Prvním stupněm biotransformace je oxidace na C-25, probíhající v játrech a regulovaná zatím neidentifikovaným faktorem cytoplazmy. Vysoká hladina vitamínu D3 a zvlášť 25-hydroxycholekalciferolu tuto přeměnu snižuje - je to ochranné opatření proti nadbytku aktivních metabolitů. Vzniklý 25-hydroxycholekalciferol (25-OH-D3) je na rozdíl od vitamínu D3 účinný i v některých pokusech in vitro a in vitro působí po kratší době latence jako vitamín D3. 25-OH-D3 je vázaný na gamaglobulin plazmy silněji než vitamín D3. Podobně jako u cholekalciferolu je i u dalších podobných látek (ergokalciferol, dihydrotachysterol) hydroxylace na C-25 potřebným mezistupněm pro vznik biologické aktivity. Další oxidace probíhá v ledvinách. Vznikají tu dihydroxyderiváty, z kterých je nejdůležitější 1,25-dihydroxycholekalciferol (1,25-(OH)2-D3). Tuto látku je možno z mnoha důvodů považovat za steroidní hormon. Vzniká působením 25-OH-D3 -OH-1-hydroxylázy, enzymů s krátkým biologickým poločasem. Systém této specifické hydroxylázy stimulují pohlavní hormony a potlačuje ji 1,25-(OH)2-D3. Aktivitu této hydroxylázy stimuluje parathormon, hypokalcémie a hypofosfatémie. 1,25-(OH)2-D3 je mnohonásobně účinnější než 25-OH-D3. Další oxidační produkt 24,35-(OH)2-D3 je naopak o mnoho méně účinný. Vzniká především v ledvinách. Syntézu příslušné
hydroxylázy stimuluje 1,25-(OH)2-D3 a inhibují ji pohlavní hormony, tedy právě opačně jako syntézu 25-OH-D3-1-hydroxylázy.
Změny poměru mezi tvorbou 1,25-(OH)2-D3 a 24,25-(OH)2-D3 a 1,24,25-(OH)2-D3 představují důležitý mechanismus regulace hladiny kalcia organismu. Při nízké hladině kalcia se tvoří převážně velmi účinný 1,25-(OH)2-D3, při vysoké naopak převládá tvorba málo aktivního 24,25-(OH)2-D3.
Porucha regulace ledvinových hydroregulačních enzymů je zřejmě příčinou tzv. rachitis rezistentní na vitamíny D.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek
Tokoferol alfa-acetát (E 307)
Benzylalkohol (E 1519)
Propylenglykol
Polysorbát 80
Čištěná voda

6.2. Inkompatibility
Nejsou známy.

6.3. Doba použitelnosti
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu:12 hodin.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Chraňte před světlem.
Zředěný roztok je třeba chránit před přímým slunečním světlem.

6.5. Druh a složení vnitřního obalu
50 ml - lahvička z hnědého skla 3. hydrolytické třídy se šroubovacím uzávěrem a těsnící vložkou, vložená do papírové skládačky
250 ml láhev PE s uzávěrem, vnější přebal papírová skládačka
1 000 ml - láhev PE s uzávěrem, bez vnějšího přebalu

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
PHARMAGAL spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, SR
tel: +421/37/741 97 59, +421/37/741 39 24
fax: +421/37/741 97 58
e-mail: pharmagal@seznam.cz

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO ČR
96/201/97-C

9. DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
Registrace: 4.3.1997, Prodloužení registrace: 3.9.2002; 12. 6. 2008

10. DATUM REVIZE TEXTU
červen 2008
Oznámit nežádoucí účinky

Potřebujete odbornou radu?
Zkuste chat s lékárníkem

Mgr. Pavla Horáková

a další kvalifikovaní lékárníci

radí zdarma on-line 8 - 22 hodin

každý den i o víkendu

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz