Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

HOTEMIN 20 MG 20X20MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13468

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 13468
Kód EAN: 5995327210049
Kód SÚKL: 84717

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 7) 

sp.zn. sukls160748/2008 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Hotemin 20 mg tvrdé tobolky 

piroxicamum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je Hotemin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hotemin užívat  

3. 

Jak se Hotemin užívá   

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Hotemin uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Hotemin a k čemu se používá 

 
Dříve,  než  Vám  bude  předepsán  piroxikam,  lékař  zváží  přínos,  který  Vám  lék  může  přinést,  oproti 
riziku  vzniku  nežádoucích  účinků.  Je  možné,  že  lékař  Vás  bude  muset  vyšetřit  a  oznámí  Vám,  jak 
často bude nutné kvůli užívání piroxikamu provádět další vyšetření.  
 
Hotemin se užívá k léčbě příznaků jako je otok, ztuhlost a bolest kloubů  způsobených osteoartrózou 
(artrózou, degenerativní kloubní onemocnění), revmatoidní artritidou (zánětlivé kloubní onemocnění) 
a  ankylozující  spondylitidou  (zánětlivé  revmatické  onemocnění  páteře  a  velkých  kloubů).  Neléčí 
artritidu (zánět kloubů) a pomůže pouze po dobu užívání léku.  
Lékař Vám předepíše piroxikam pouze, pokud jiné nesteroidní protizánětlivé léky nemají dostatečný 
účinek. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hotemin používat 

 
Neužívejte Hotemin: 

 

Pokud  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

Pokud jste v minulosti měl(a) alergickou reakci (např. astma, nosní polypy, kopřivku) po užití 
kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých přípravků. 

 

Pokud jste měl(a) v minulosti žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení nebo perforaci.  

 

Pokud máte nyní žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení nebo perforaci.  

 

Pokud  máte  nebo  jste  někdy  v minulosti  měl(a)  onemocnění  trávicího  ústrojí  (zánět  žaludku 
nebo  střeva),  které  může  způsobit  krvácení  do  zažívacího  ústrojí,  jako  je  ulcerózní  kolitida, 
Crohnova  choroba,  rakovina  trávicího  ústrojí,  divertikulitida  (zánět  nebo  infekce  střevní 
výchlipky).   

 

Pokud  užíváte  jiná  nesteroidní  antirevmatika,  včetně  selektivních  COX-2,  a  kyselinu 
acetylsalicylovou (látku, která je obsažena v mnohých léčivých přípravcích pro potlačení bolesti 
a snížení horečky).  

Strana 2 (celkem 7) 

 

Pokud užíváte antikoagulancia, jako je warfarin, k prevenci krevních sraženin.  

 

Pokud jste v minulosti měl(a) závažné polékové alergické reakce po užití jiných nesteroidních 
protizánětlivých  léčiv  nebo  jiných  léků,  zvláště  závažné  kožní  reakce  (bez  ohledu  na  rozsah 
obtíží),  jako  je  exfoliativní  dermatitida  (intenzivní  zčervenání  kůže  s olupující  se  kůží  ve 
vrstvách  nebo  šupinách),  vezikulo-bulózní  reakce  (Stevens-Johnsonův  syndrom,  stav 
s červenými  puchýři,  narušenou,  krvavou  a  krustózní  kůží),  toxická  epidermální  nekrolýza 
(onemocnění s puchýři a olupující se vrchní vrstvou kůže). 

 

Pokud máte středně závažné nebo závažné srdeční selhání.  

 

Pokud trpíte hemoragickou diatézou (zvýšená krvácivost). 

 

Pokud jste v posledních třech měsících těhotenství.  

 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z výše  uvedených  stavů  nebo  příznaků,  nesmíte  přípravek  dále 
užívat. Sdělte to okamžitě lékaři. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Hotemin se poraďte se svým lékařem. 
Nežádoucí  účinky  lze  minimalizovat  podáváním  nejnižší  účinné  dávky  po  co  nejkratší  dobu  nutnou 
k léčbě příznaků.  
Při užívání přípravku Hotemin buďte opatrní a než začnete lék užívat, vždy sdělte lékaři, pokud se u 
Vás objeví některé dále uvedené příznaky.  
Hotemin, jako jiná nesteroidní antirevmatika, může způsobovat závažné reakce v žaludku a střevech, 
jako je bolest, krvácení, ulcerace (vředy) a perforace (proděravění).  
 
Okamžitě přerušte užívání přípravku Hotemin a informujte lékaře, pokud máte bolesti v břiše, známky 
krvácení ze žaludku nebo střeva, jako je občasná černá barva stolice, stopy krve ve stolici, zvracení 
krve.  
 
Okamžitě  informujte  lékaře  a  přerušte  užívání  piroxikamu,  pokud  máte  jakoukoli  alergickou  reakci, 
jako je kožní vyrážka, otok obličeje, dušnost nebo obtíže při dýchání. 
 
Pokud je Vám víc než 70 let, lékař možná zkrátí dobu léčení na minimum a bude Vás v průběhu léčby 
piroxikamem častěji vyšetřovat.  
 
Pokud je Vám více než 70 let, nebo užíváte  společně s piroxikamem další léky  jako kortikosteroidy 
nebo některé léky na depresi nazývané selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) 
nebo kyselinu acetylsalicylovou pro snížení krevní srážlivosti, možná  Vám lékař předepíše společně 
s přípravkem Hotemin lék na ochranu žaludku nebo střeva.  
 
Pokud je Vám více než 80 let, neměl(a) byste lék užívat.   
 
Pokud máte nebo jste měl(a) zdravotní problém nebo alergii, nebo pokud si nejste jistý(á), zda můžete 
piroxikam užívat, poraďte se před použitím tohoto přípravku s lékařem.  
 
Ujistěte  se,  že  jste  lékaři  řekl(a)  o  všech  lécích,  které  užíváte  včetně  léků,  které  jste  koupil(a)  bez 
lékařského předpisu.  
 
Léky  jako  je  Hotemin  mohou  způsobit  mírné  zvýšení  rizika  kardiovaskulárních  (srdečních)  nebo 
mozkových cévních příhod. Riziko je pravděpodobnější, pokud jsou používány vysoké dávky a léčba 
je dlouhodobá. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby. 
 
Pokud máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo  máte rizikové 
faktory  pro  rozvoj  cévních  příhod  (např.  vysoký  krevní  tlak,  cukrovku,  vysoký  cholesterol  nebo 
kouříte), měl(a) byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem. 
 
Pokud  trpíte  onemocněním  jater  nebo  ledvin,  upozorněte  na  tuto  skutečnost  svého  lékaře  ještě  před 
tím, než začnete užívat přípravek Hotemin. Váš lékař může  nechat provést některé laboratorní testy, 
aby mohl určit nejvhodnější postup pro Vaši léčbu. 

Strana 3 (celkem 7) 

 
V některých případech měly nesteroidní protizánětlivé léky negativní vliv na zrak, a proto informujte 
svého lékaře, jestliže se během léčby objeví poruchy vidění. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek není určen pro děti a dospívající do 14 let. 
 
Další léčivé přípravky a Hotemin 
 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 
 
Léky se mohou někdy vzájemně ovlivňovat. Lékař možná sníží dávku piroxikamu nebo dalších léků, 
nebo Vám předepíše jiný lék.  
 
Zvláště je důležité sdělit lékaři:  

 

pokud užíváte kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky proti bolesti,  

 

pokud  užíváte  kortikosteroidy,  což  jsou  léky  používané  na  celou  řadu  onemocnění,  jako  je 
alergie a hormonální nerovnováha,  

 

pokud  užíváte  antikoagulancia  (léky  snižující  srážlivost  krve),  jako  je  warfarin,  k zabránění 
vzniku krevních sraženin.,  

 

pokud užíváte léky na depresi nazývané inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI),  

 

pokud užíváte léky, jako je kyselina acetylsalicylová, k zabránění shlukování krevních destiček. 

 
Pokud užíváte některý z výše uvedených léků, oznamte to, prosím, ihned lékaři.  
 
Zvýšenou obezřetnost vyžaduje kombinace přípravku Hotemin: 

 

s přípravky obsahujícími lithium (dochází ke zvýšení hladiny lithia v plazmě), 

 

s přípravky obsahujícími draslík nebo diuretiky šetřícími draslík (riziko hyperkalémie, zvýšené 
hladiny draslíku v krvi), 

 

s diuretiky a antihypertenzivy (piroxikam způsobuje zadržování sodíku a draslíku a tím snižuje 
účinnost těchto léků na odvodnění a proti vysokému tlaku krve), 

 

s methotrexátem (piroxikam blokuje vylučování methotrexátu a tím může zvýšit jeho škodlivé 
účinky), 

 

s cimetidinem  (vstřebávání  piroxikamu  je  mírně  zvýšené,  avšak  jeho  biologický  poločas  a 
vylučování nejsou ovlivněny). 

 
Užívání přípravku Hotemin s jídlem a pitím 
Tobolky užívejte před jídlem a zapíjejte je dostatečným množstvím vody. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
V průběhu  první  a  druhé  třetiny  těhotenství  nesmí  být  piroxikam  podáván,  pokud  to  není  nezbytně 
nutné.  Pokud  je  piroxikam  podáván  ženám,  které  chtějí  otěhotnět  nebo  ženám  v  první  nebo  druhé 
třetině těhotenství, musí být dávka co možná nejnižší a doba léčby co nejkratší. 
 
Vzhledem  ke  zvýšenému riziku pro matku a plod při užívání  přípravku  v posledních třech měsících  
těhotenství  (možnost  postižení  srdce,  plic  a  ledvin  u  plodu,  prodloužené  krvácení  u  matky  a 
novorozence, opožděný, prodloužený průběh porodu) nesmí se piroxikam v posledních třech měsících 
těhotenství užívat. 
Užívání  těchto  tobolek  v období  kojení  se  nedoporučuje,  podávají  se  pouze  tehdy,  je-li  to  nezbytně 
nutné a jen po krátkou dobu. 
 

Strana 4 (celkem 7) 

Hotemin  může  způsobovat  problémy  s otěhotněním.  Po  přerušení  užívání  dojde  k úpravě.  Musíte 
informovat lékaře, jestliže chcete otěhotnět nebo máte problémy s otěhotněním. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek může u některých pacientů vyvolat nežádoucí účinky jako je závrať, ospalost, únava nebo 
problémy s viděním. Pokud se tyto účinky u Vás vyskytnou, neřiďte dopravní prostředky ani 
neobsluhujte stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Hotemin 
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, 
než začnete tento léčivý přípravek užívat.  
 
3. 

Jak se Hotemin užívá 

 
Vždy užívejte Hotemin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.  
Lékař  si  bude  pravidelně  ověřovat,  zda  užíváte  optimální  dávku  piroxikamu.  Bude  se  snažit  Vám 
předepsat  takovou  dávku,  která  je  co  nejnižší,  ale  ještě  plně  léčí  příznaky  Vašeho  onemocnění.  Za 
žádných okolností sami neměňte dávkování, aniž byste se poradili s lékařem.  
 
Dospělí a starší pacienti:  
Maximální denní dávka je 20 miligramů piroxikamu v jedné denní dávce. 
Pokud je Vám více než 70 let, možná Vám lékař předepíše nižší denní dávku a zkrátí dobu léčení.  
Lékař  Vám  může  předepsat  kromě  piroxikamu  ještě  další  lék,  který  chrání  žaludek  a  střevo  před 
nežádoucími účinky. 
Nezvyšujte si sami dávku.   
 
Pokud máte pocit, že léčba není dostatečně účinná, vždy to řekněte svému lékaři.  
 
Tobolky užívejte před jídlem, polykejte je celé, nerozkousané, a zapíjejte je dostatečným množstvím 
vody. 
 
Užívejte  Hotemin  každý  den  přibližně  ve  stejnou  dobu,  dosáhnete  tak  optimálního  účinku  na  Váš 
zdravotní stav a také si budete lépe pamatovat, kdy máte přípravek užívat. 
 
Lékař Vám sdělí, jak dlouho bude trvat léčba přípravkem Hotemin; dodržujte jeho pokyny. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Hotemin, než jste měl(a)
 
Pokud jste omylem užil(a) více tobolek přípravku Hotemin než jste měl(a), nebo pokud tyto tobolky 
omylem užil někdo jiný, spojte se ihned s nejbližším pohotovostním oddělením nemocnice. Vezměte 
s sebou tuto příbalovou informaci a veškeré zbylé tobolky, abyste je mohl(a) ukázat lékaři. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Hotemin 
Vezměte si zapomenutou dávku co nejdříve. Pokud je již téměř doba pro užití další dávky, neberte si 
zapomenutou dávku, ale užijte další dávku ve správný čas.  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku. 
 
Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Hotemin příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  Hotemin  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 

Strana 5 (celkem 7) 

vyskytnout u každého. 
 
Nejčastěji jsou pozorovány nežádoucí účinky v oblasti trávicí soustavy. U starších pacientů je zvýšený 
výskyt nežádoucích účinků, zejména krvácení do žaludku. 
 
Pokud se u Vás vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Hotemin 
užívat  a  okamžitě  se  obraťte  na  svého  lékaře  nebo  vyhledejte  pohotovostní  oddělení  nejbližší 
nemocnice: 

 

otok rtů nebo hrdla vyvolávající potíže při polykání nebo dýchání, 

 

kolaps (zhroucení se). 

 
Jedná se o velmi vážné, ale vzácné nežádoucí účinky. Pokud se u Vás vyskytnou, může se jednat o 
závažnou  alergickou  reakci  na  Hotemin,  která  může  vyžadovat  rychlou  lékařskou  pomoc  nebo 
hospitalizaci. 
 
Ihned se obraťte na svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne: 

 

krvácení do trávicího ústrojí (zvracení krve, černá stolice, těžká, prohlubující se bledost), bolest 
břicha, ikterus (žloutenka projevující se žlutým zabarvením kůže začínajícím na očním bělmu), 

 

zmatenost, halucinace, 

 

snížení množství moči (známka poškození ledvin), 

 

velmi  vzácně,  podobně  jako  u  ostatních  nesteroidních  protizánětlivých  léků  se  mohou 
vyskytnout závažné kožní reakce jako je tvorba puchýřů  nebo odlupování kůže. 

 
V těchto případech je nutné léčbu přípravkem Hotemin ukončit. 
 
Vzácně se vyskytují tyto nežádoucí účinky: 
Celkové příznaky: diskomfort (nevolnost, pocit nepohody) 
 
Trávicí soustava: pocit na zvracení, zvracení, průjem, plynatost, zácpa, dyspepsie (kombinace různých 
trávicích  obtíží),  bolest  břicha,  ulcerózní  stomatitida  (zánět  sliznice  dutiny  ústní  s tvorbou  vřídků), 
exacerbace  (nové  vzplanutí)  kolitidy  (zánět  tlustého  střeva)  a  Crohnovy  choroby  (zánětlivé  střevní 
onemocnění), proděravění trávicího traktu. Méně často byla pozorována gastritida (zánět žaludku).  
 
Játra: mohou se vyskytnout mírné poruchy funkce (změněné hodnoty jaterních testů, zvýšené hladiny 
aminotransferáz v séru). 
 
Kardiovaskulární  soustava  (týkající  se  srdce  a  cév):  retence  (zadržování)  tekutin,  otoky  (zvláště  u 
pacientů  s onemocněním  srdce,  na  dolních  končetinách),  vysoký  krevní  tlak,  palpitace  („bušení 
srdce“). 
Léky jako je Hotemin mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. 
 
Centrální  nervová  soustava:  závrať,  bolesti  hlavy,  somnolence  (spavost),  insomnie  (nespavost), 
deprese (nadměrný smutek), poruchy nálady, nervozita, bizarní  (zvláštní, neobvyklé)  sny, parestezie 
(porucha čití projevující se brněním, mravenčením, svrběním). 
 
Kožní  reakce:  vyrážka  na  kůži,  svědění,  fotosenzitivita  (zvýšená  citlivost  kůže  na  sluneční  záření), 
zřídka onycholýza (uvolnění nehtů), alopecie (ztráta vlasů). 
 
Smyslové orgány: poruchy zraku (rozmazané vidění), tinnitus (ušní šelesty). 
 
Hemopoetická  soustava  (týkající  se  krvetvorby):  snížené  hodnoty  hemoglobinu  (červené  krevní 
barvivo)  a  hematokritu  (poměr  objemu  červených  krvinek  a  celkového  objemu  krve),  snížené 
shlukování  krevních  destiček,  anémie  (chudokrevnost),  trombocytopenie  (nedostatek  krevních 
destiček),  Henoch-Schönleinova  purpura  (kožní  výsev  drobných  tečkovitých  krvácení),  leukopenie 
(snížený  počet  bílých  krvinek),  eozinofilie  (zvýšený  počet  eozinofilů,  tj.  druhu  bílých  krvinek). 
Vzácně  se  může  vyskytnout  aplastická  (způsobená  útlumem  kostní  dřeně)  nebo  hemolytická 
(způsobená nadměrným zánikem červených krvinek) anémie (chudokrevnost) nebo epistaxe (krvácení 

Strana 6 (celkem 7) 

z nosu). 
 
Změny  metabolismu  (látkové  přeměny):  změny  koncentrace  glukosy  („cukru“) v krvi  a/nebo  změny 
tělesné hmotnosti. 
 
Velmi vzácně může dojít ke ztrátě sluchu. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak Hotemin uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí! 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Hotemin obsahuje 
Léčivou látkou je piroxicamum (piroxikam) 20 mg v jedné tobolce. 
 
Pomocnými  látkami  jsou  natrium-lauryl-sulfát,  magnesium-stearát,  kukuřičný  škrob,  monohydrát 
laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mannitol,  
Složení  tobolky:  oxid  titaničitý  (E171),  želatina,  černý  oxid  železitý  (E172),  červený  oxid  železitý 
(E172), sodná sůl erythrosinu (E127). 
 
Jak přípravek Hotemin vypadá a co obsahuje toto balení 
Tvrdé želatinové růžové tobolky obsahující bílý až nažloutle bílý nebo nazelenale bílý prášek. 
 
Velikost balení
 

20 tvrdých tobolek v blistru (bezbarvý průhledný PVC/PVDC/Al) a krabičce
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
1106 Budapešť, Keresztúri 30-38. 
Maďarsko 
 
 

Strana 7 (celkem 7) 

 

Výrobce  
 
EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
H-1106 Budapešť, X., Keresztúri 30-38. 
Maďarsko 
 
EGIS PHARMACEUTICALS PLC 
H-1165 Budapešť, XVI, 
Bökényföldi út 116-120 
Maďarsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 5. 2017

 

Recenze

Recenze produktu HOTEMIN 20 MG 20X20MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu HOTEMIN 20 MG 20X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám