Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

HARTIL-H 5/25 MG TABLETY 28 Tablety - recenze

Kód výrobku: 72036

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - HARTIL-H 5/25 MG TABLETY 28 Tablety

Strana 1 (celkem 9) 

sp. zn. sukls265119/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Hartil-H 2,5/12,5 mg tablety 

Hartil-H 5/25 mg tablety 

 

ramiprilum/hydrochlorothiazidum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této  příbalové informaci 
 
1. 

Co je Hartil-H a k čemu se používá. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hartil-H užívat.  

3. 

Jak se Hartil-H užívá. 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Hartil-H uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Hartil-H a k čemu se používá 

 
Hartil-H je kombinací dvou léčivých látek nazývaných ramipril a hydrochlorothiazid. 
 
Ramipril patří do skupiny léčiv nazývaných “inhibitory ACE” (inhibitory angiotenzin konvertujícího 
enzymu). Působí tak, že: 

 

snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které zvyšují krevní tlak 

 

uvolňuje a rozšiřuje cévy  

 

usnadňuje srdci pohánět krev tělem.  

 
Hydrochlorothiazid patří do skupiny léčiv nazývaných “thiazidová diuretika” neboli léčiva na 
odvodnění. Působí tak, že zvyšuje množství moči, které vyloučíte. To snižuje krevní tlak.  
 
Hartil-H se používá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obě léčivé látky působí společně na snižování 
krevního tlaku. Společně se používají, pokud léčba jednou z nich nefungovala. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hartil-H užívat 

 
Neužívejte Hartil-H
 

 

jestliže jste alergický(á) na ramipril, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

jestliže jste alergický(á) na léky podobné přípravku Hartil-H (jiné inhibitory ACE nebo léky 
odvozené od sulfonamidů).  

 

Projevy alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, potíže s polykáním nebo dýcháním, otok 
rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka. 

 

pokud se u Vás kdykoli v minulosti vyskytla závažná alergická reakce nazývaná “angioedém”. 
Její projevy zahrnují svědění, kopřivku, červené skvrny na rukou, nohou a hrdle, otok hrdla a 

Strana 2 (celkem 9)

 

jazyka, otok kolem očí a rtů, potíže s dechem a polykáním. 

 

jestliže podstupujete dialýzu nebo jiný typ filtrace krve. V závislosti na používaném přístroji 
nemusí pro Vás být Hartil-H vhodný. 

 

jestliže máte závažné problémy s játry. 

 

jestliže máte abnormální množství solí (vápenatých, draselných, sodných) v krvi. 

 

jestliže máte problémy s ledvinami, kdy je krevní zásobení ledvin sníženo (stenóza renální 
artérie). 

 

v období posledních 6 měsíců těhotenství (viz níže bod "Těhotenství a kojení") 

 

jestliže kojíte (viz níže bod "Těhotenství a kojení") 

 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 
 

Jestliže se na Vás vztahuje některá z výše uvedených položek, Hartil-H neužívejte. Jestliže si nejste 
jistý(á), obraťte se předtím, než začnete Hartil-H užívat, na svého lékaře. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Hartil-H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

pokud máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami. 

 

pokud u Vás došlo ke ztrátě solí nebo tekutin z těla (zvracením, průjmem, nadměrným pocením, 
v důsledku diety s nízkým obsahem solí, dlouhodobým užíváním diuretik (léků na odvodnění) 
nebo tím, že jste podstoupil(a) dialýzu). 

 

pokud budete podstupovat léčbu ke snížení alergie na včelí nebo vosí žihadlo (desenzitizace). 

 

pokud Vám bude podáno anestetikum. To může být podáno kvůli operaci nebo zubařskému 
zákroku. Může být potřeba, abyste užívání přípravku Hartil-H vysadil(a) jeden den předem; 
požádejte o radu svého lékaře. 

 

pokud máte vysoká množství draslíku v krvi (ukáže se to ve výsledcích krevních testů). 

 

pokud užíváte léky na snížení hladiny sodíku v krvi nebo máte onemocnění, které může hladinu 
sodíku v krvi snižovat. Váš lékař může provádět pravidelné krevní testy, zvláště pro kontrolu 
hladiny sodíku v krvi a to zejména u starších pacientů. 

 

pokud užíváte léky nazývané inhibitory mTOR (např. temsirolimus, everolimus, sirolimus) nebo 
vildagliptin nebo racekadotril, protože mohou zvýšit riziko angioedému, což je závažná 
alergická reakce. 

 

pokud máte kolagenovou cévní chorobu, jako je sklerodermie nebo systémový lupus 
erythematosus. 

 

pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat svého 
lékaře. Hartil-H se nedoporučuje po dobu prvních tří měsíců těhotenství a jeho užívání po 
3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz níže bod 
„Těhotenství a kojení“). 

 

pokud máte zhoršený zrak nebo bolesti v oku, zvláště pokud jste ohrožen(a) vznikem stavu 
nazývaného glaukom nebo pokud máte alergii na léčivé přípravky obsahující penicilin nebo 
sulfonamid. 

 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:  

blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například 
valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami 
související s diabetem.  

aliskiren 

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodu „Neužívejte Hartil-H“. 

 
Děti a dospívající  
Hartil-H se nedoporučuje u dětí a mladých lidí do 18 let věku. To proto, že tento léčivý přípravek u 
těchto věkových skupin nebyl nikdy používán. 
 
Jestliže se na Vás vztahuje některá z výše uvedených položek (nebo si tím nejste jistý(á)), obraťte se 
předtím, než začnete Hartil-H užívat, na svého lékaře. 

Strana 3 (celkem 9)

 

 
Další léčivé přípravky a Hartil-H 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně bylinných 
přípravků), protože Hartil-H může mít vliv na fungování některých jiných léčiv. Také některá léčiva 
mohou ovlivnit způsob, jak Hartil-H funguje. 
 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  

 

Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace 
v bodu „Neužívejte Hartil-H“ a „Upozornění a opatření“). 

 
Informujte, prosím, svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků. Mohou oslabit účinky 
přípravku Hartil-H: 

 

léky používané k úlevě od bolesti a zánětu (tzv. nesteroidní antirevmatika [NSA], jako je 
ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová) 

 

léky používané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií, 
jako je efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Váš lékař bude potřebovat zkontrolovat Váš krevní 
tlak. 

 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků. Mohou zvýšit riziko vzniku 
nežádoucích účinků, pokud byste je užívali s přípravkem Hartil-H: 

 

léky používané k úlevě od bolesti a zánětu (tzv. nesteroidní antirevmatika [NSA], jako je 
ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová) 

 

léky, které mohou snížit množství draslíku v krvi. Ty zahrnují léky proti zácpě, diuretika (léky 
na odvodnění), amfotericin B (používá se proti plísňovým infekcím) a ACTH (používá se 
k testování, zda nadledvinky fungují správně) 

 

léky proti rakovině (chemoterapie) 

 

léky na problémy se srdcem, včetně problémů se srdečním tepem 

 

léky zabraňující odmítnutí transplantátu, jako je cyklosporin 

 

diuretika (léky na odvodnění), jako je furosemid 

 

léky, které mohou zvýšit množství draslíku v krvi, jako je spironolakton, triamteren, amilorid, 
draselné soli, trimethoprim samotný nebo v kombinaci se sulfamethoxazolem (proti infekcím 
vyvolaným bakteriemi) a heparin (lék na ředění krve) 

 

steroidy proti zánětu, jako je prednisolon 

 

přípravky k doplnění vápníku 

 

alopurinol (používá se ke snížení množství kyseliny močové v krvi) 

 

prokainamid (lék na problémy se srdečním rytmem) 

 

cholestyramin (lék na snížení množství tuků v krvi) 

 

karbamazepin (lék na epilepsii) 

 

heparin (používá se na ředění krve)  

 

temsirolimus (proti rakovině)  

 

sirolimus, everolimus (k zabránění odmítnutí štěpu)  

 

vildagliptin (používá se k léčbě cukrovky typu 2) 

 

racekadotril (užívaný k léčbě průjmu). 

 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků. Mohou být přípravkem Hartil-H 
ovlivněny: 

 

léky na cukrovku, jako jsou perorální antidiabetika a inzulin. Hartil-H může zvýšit množství 
cukru v krvi. Během užívání přípravku Hartil-H pečlivě sledujte svůj krevní cukr. 

 

lithium (lék na problémy s duševním zdravím). Hartil-H může zvýšit množství lithia v krvi. 
Bude potřeba, aby Váš lékař množství lithia pečlivě sledoval. 

 

léky k uvolnění svalů 

 

chinin (lék proti malárii) 

 

léky, které obsahují jód, ty se mohou používat při rentgenování v nemocnici  

 

penicilin (lék proti infekcím) 

Strana 4 (celkem 9)

 

 

léky na ředění krve, které se užívají ústy (perorální antikoagulancia), jako je warfarin. 

 
Jestliže se na Vás vztahuje některá z výše uvedených položek (nebo si nejste jistý(á)), obraťte se 
předtím, než začnete Hartil-H užívat, na svého lékaře. 
 
Testy 
Předtím, než začnete užívat tento lék, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka:  

 

jestliže podstupujete test funkce příštítných tělísek. Hartil-H by mohl výsledek testu ovlivnit 

 

jestliže jste sportovec/sportovkyně podstupující antidopingový test. Hartil-H může vést 
k pozitivním výsledkům. 

 
Hartil-H
 s jídlem a alkoholem 

 

Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Hartil-H může způsobit, že budete pociťovat závrať 
nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat 
v období, kdy užíváte Hartil-H, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit 
účinek léků snižujících krevní tlak. 

 

Hartil-H lze užívat s jídlem nebo bez jídla.  

 
Těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.  
Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se Hartil-H nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství jej dokonce 
nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé. Otěhotníte-
li během léčby přípravkem Hartil-H, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na jinou vhodnou 
alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním. 
 
Kojení 
Pokud kojíte, nesmíte Hartil-H užívat.  
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Během užívání přípravku Hartil-H můžete pociťovat závrať (točení hlavy). Tento jev je 
pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Hartil-H nebo při zvýšení dávky. Pokud pociťujete 
točení hlavy, neřiďte ani nepoužívejte nástroje ani neobsluhujte stroje.  
 
Hartil-H 2,5 mg/12,5 mg obsahuje 25 mg monohydrátu laktosy a Hartil-H 5 mg/25 mg obsahuje 
50 mg monohydrátu laktosy. 
Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře, než 
začnete přípravek Hartil-H užívat. 
 
 
3. 

Jak se Hartil-H užívá 
 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jak se přípravek užívá  

 

Přípravek užívejte ústy ve stejnou dobu každý den, obvykle ráno. 

 

Tablety zapíjejte tekutinou. 

 

Tablety nedrťte ani nežvýkejte. 

 
Kolik přípravku se užívá 
Léčba vysokého krevního tlaku  
Lékař bude upravovat dávku, dokud nedojde k úpravě krevního tlaku.  
 
 

Strana 5 (celkem 9)

 

Starší pacienti 
Lékař sníží zahajovací dávku a bude léčbu upravovat pomaleji. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Hartil-H se u dětí a dospívajících do 18 let věku nedoporučuje, protože bezpečnost a účinnost 
ramiprilu nebyla dosud u dětí stanovena. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Hartil-H, než jste měl(a) 
Ihned se obraťte na lékaře nebo jděte na nejbližší pohotovost. Při cestě do nemocnice neřiďte, buď 
někoho požádejte, nebo si zavolejte ambulanci. Vezměte s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste 
užil/a. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Hartil-H 

 

Jestliže vynecháte dávku, vezměte si příští obvyklou plánovanou dávku.  

 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte užívat Hartil-H a ihned se obraťte na lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli 
z následujících závažných nežádoucích účinků – můžete naléhavě potřebovat lékařskou pomoc:  

 

otok obličeje, rtů nebo hrdla, který vede k potížím s polykáním nebo dýcháním, stejně jako 
svědění a vyrážky. Může jít o projevy těžké alergické reakce na Hartil-H. 

 

těžké kožní reakce, včetně vyrážky, vředů v ústech, zhoršení stávající kožní choroby, zarudnutí, 
zpuchýřovatění nebo odlupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, toxická 
epidermální nekrolýza nebo erythema multiforme). 

 
Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne: 

 

zrychlený tep, nepravidelný nebo silný tep (palpitace), bolesti na hrudi, tíseň na hrudi nebo 
závažnější problémy, včetně infarktu myokardu a mrtvice. 

 

dušnost, kašel trvající 2 až 3 dny a menší pocit hladu. Může jít o projevy problémů s plícemi, 
včetně zánětu. 

 

snadnější tvorba modřin, krvácení delší než je obvyklé, jakékoli projevy krvácení (např. 
krvácení z dásní), červené skvrny, skvrny na kůži nebo snadnější vznik infekcí než je obvyklé, 
bolest v krku a horečka, pocit únavy, mdloby, točení hlavy a bledá kůže. Může jít o projevy 
problémů s krví nebo kostní dření. 

 

silné bolesti žaludku, které mohou zasahovat až do zad. Může jít o projevy pankreatitidy (zánětu 
slinivky břišní). 

 

horečka, zimnice, únava, ztráta chuti k jídlu, bolesti žaludku, pocit nevolnosti, zežloutnutí kůže 
nebo bělma očí (žloutenka). Může jít o projevy problémů s játry, jako je hepatitida (zánět jater) 
nebo poškození jater. 

 
Další nežádoucí účinky zahrnují: 
Informujte, prosím, svého lékaře, pokud se kterýkoli z následujících nežádoucích účinků stane 
závažným nebo trvá déle než několik dní. 
 
Časté 
(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

 

Bolesti hlavy, pocit slabosti nebo únavy 

 

Pocit točení hlavy. Tento jev je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Hartil-H nebo 
při zvýšení dávky 

Strana 6 (celkem 9)

 

 

Suchý dráždivý kašel nebo bronchitida 

 

Krevní testy vykazující vyšší množství cukru v krvi, než je obvyklé. Pokud máte cukrovku, 
mohlo by ji to zhoršit 

 

Krevní testy vykazující vyšší množství kyseliny močové nebo tuků v krvi, než je obvyklé 

 

Bolestivé, červené a oteklé klouby 

 
Méně časté 
(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

 

Kožní vyrážka bez otoku nebo s ním 

 

Zarudnutí, mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zvláště při rychlém napřímení 

 

Problémy s rovnováhou (vertigo)  

 

Svědění a neobvyklé pocity v kůži, jako je necitlivost, lechtání, píchání, pálení nebo pocit 
pohybu na kůži (parestézie) 

 

Ztráta nebo změna vnímání chuti  

 

Problémy se spánkem 

 

Pocit deprese, úzkosti, větší nervozity nebo třesu, než je obvyklé 

 

Ucpaný nos, zánět dutin (sinusitida), dušnost 

 

Zánět dásní (gingivitida), otok v ústech 

 

Rozmazané vidění, červené, svědící, oteklé nebo slzící oči  

 

Zvonění v uších 

 

Vypadávání vlasů 

 

Bolesti na hrudi 

 

Bolesti ve svalech 

 

Zácpa, bolesti v břiše nebo ve střevech 

 

Poruchy trávení nebo pocit nevolnosti 

 

Větší výdej moči, než je během dne obvyklé 

 

Silnější pocení nebo pocit žízně, než je obvyklé  

 

Ztráta nebo pokles chuti k jídlu (anorexie), menší pocit hladu 

 

Zrychlený nebo nepravidelný tep 

 

Otok rukou nebo nohou. Může jít o projevy většího zadržování vody, než je obvyklé 

 

Horečka  

 

Sexuální neschopnost u mužů 

 

Krevní testy vykazující pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček 
nebo množství hemoglobinu 

 

Krevní testy vykazující změny fungování jater, slinivky břišní nebo ledvin 

 

Krevní testy vykazující méně draslíku v krvi, než je obvyklé 

 
Velmi vzácné 
(mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů) 

 

Zvracení, průjem nebo pálení žáhy  

 

Oteklý červený jazyk nebo sucho v ústech 

 

Krevní testy vykazující více draslíku v krvi, než je obvyklé 

 
Není známo 
(z dostupných údajů nelze určit) 
Informujte svého lékaře, pokud se kterýkoli z následujících nežádoucích účinků stane závažným nebo 
trvá déle než několik dní. 

 

Potíže se soustředěním, pocit neklidu nebo zmatenosti 

 

Prsty na rukou a nohou mění za chladu barvu a po zahřátí jsou citlivé nebo bolavé. Může jít o 
Raynaudův jev 

 

Zvětšení prsou u mužů 

 

Tvorba krevních sraženin 

 

Poruchy sluchu 

 

Oči slzí méně, než je obvyklé 

 

Předměty vypadají žluté 

 

Závažná bolest oka, rozmazané vidění nebo vidění barevných kruhů kolem zdrojů světla, bolest 
hlavy, intenzivní slzení, nevolnost a zvracení mohou ukazovat na rozvoj glaukomu (zvýšený 
tlak v oku). 

Strana 7 (celkem 9)

 

 

Dehydratace 

 

Otok, bolest a zarudnutí tváří (zánět slinných žláz) 

 

Otok střev nazývaný “intestinální angioedém” projevující se symptomy jako jsou bolesti břicha, 
zvracení a průjem 

 

Větší citlivost na sluneční světlo, než je obvyklé 

 

Těžké šupinatění nebo olupování kůže, svědivá, šupinatá vyrážka nebo jiné kožní reakce, jako je 
rudá vyrážka na obličeji nebo na čele 

 

Kožní vyrážka nebo tvorba modřin 

 

Skvrny na kůži a chladné končetiny  

 

Problémy s nehty (např. ztráta nebo oddělení nehtů od nehtového lůžka) 

 

Ztuhlost kosterního svalstva nebo neschopnost pohybovat čelistí (tetanie) 

 

Slabost nebo křeče ve svalech 

 

Snížená pohlavní žádostivost u mužů i žen 

 

Krev v moči. Může jít o projev problémů s ledvinami (intersticiální nefritida) 

 

Více cukru v moči, než je obvyklé 

 

Zvýšený počet jistých bílých krvinek (eosinofilie) zjištěný při krevních testech 

 

Krevní testy vykazující příliš málo krvinek v krvi (pancytopenie) 

 

Krevní testy vykazující změnu množství sodíku, vápníku, hořčíku a chloridů v krvi 

 

V důsledku nepřiměřené sekrece ADH (antidiuretický hormon) se může objevit koncentrovaná 
moč (tmavě zbarvená), pocit nevolnosti nebo zvracení, svalové křeče, zmatenost a záchvaty 
křečí. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, co nejdříve se obraťte na svého lékaře. 

 

Zpomalené nebo narušené reakce 

 

Změna vnímání vůní 

 

Potíže s dechem nebo zhoršení astmatu 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Hartil-H uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za "EXP". Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
 
 

Strana 8 (celkem 9)

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Hartil-H obsahuje 
 
Léčivými látkami jsou ramiprilum a hydrochlorothiazidum. 
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg nebo ramiprilum 5 mg a 
hydrochlorothiazidum 25 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, hypromelosa (E464), krospovidon typ A (E1202), 
mikrokrystalická celulosa a natrium-stearyl-fumarát. 
 
Jak Hartil-H vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Hartil-H 2,5/12,5 mg tablety: bílé podlouhlé tablety s dělicí rýhou na obou stranách, na jedné straně 
s vyraženým “2.5” a "12.5” po obou stranách dělicí rýhy. 
 
Hartil-H 5/25 mg tablety: bílé podlouhlé tablety s dělicí rýhou na obou stranách, na jedné straně 
s vyraženým “5” a "25” po obou stranách dělicí rýhy. 
 
Velikost balení: 7, 10, 14, 20, 28, 50, 98, 100, 300 nebo 2x14 tablet v blistru. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Egis Pharmaceuticals PLC 
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
Maďarsko 
 
Výrobce
 
Egis Pharmaceuticals PLC 
H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120. 
Maďarsko 
 
allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH 
Göttingen, Hildebrand str. 12. 
D-37081 Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 

Bulharsko 

Hartil

 

HCT 2,5 mg/12,5 mg tablets - Хартил

 

HCT 2,5/12,5 mg таблетки 

Hartil

 

HCT 5 mg/25 mg tablets - Хартил

 

HCT 5/25 mg таблетки 

Česká republika 

Hartil-H 2,5/12,5 mg tablety 

Hartil-H 5/25 mg tablety 

Lotyšsko 

Hartil

 

HCT 5 mg/25 mg tabletes 

Litva 

Hartil

 

HCT 2,5 mg/12,5 mg tabletės 

Hartil

 

HCT 5 mg/25 mg tabletės 

Maďarsko 

Hartil

 

HCT 2,5 mg/12,5 mg tabletta 

Hartil

 

HCT 5 mg/25 mg tabletta 

Nizozemsko 

Prilitaril-HCT 2,5 mg/12,5 mg tabletten 

Prilitaril-HCT 5 mg/25 mg tabletten 

Rumunsko 

Hartil

 

HCT 2,5 mg/12,5 mg comprimate 

Hartil

 

HCT 5 mg/25 mg comprimate 

Strana 9 (celkem 9)

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22. 2. 2017  

Informace o produktu

Výrobce: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Kód výrobku: 72036
Kód EAN: 5995327123110
Kód SÚKL: 100456
Držitel rozhodnutí: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Hartil-H se používá v případě vysokého krevního tlaku, který nelze dostatečně snížit samotným ramiprilem nebo samotným hydrochlorothiazidem.

Příbalový leták

HARTIL-H 5/25 MG TABLETY 28 Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu HARTIL-H 5/25 MG TABLETY 28 Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: HARTIL-H 5/25 MG TABLETY 28 Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu HARTIL-H 5/25 MG TABLETY 28 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu HARTIL-H 5/25 MG TABLETY 28 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám