Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Kód výrobku: 72036
Kód EAN:
Kód SÚKL: 100456
Držitel rozhodnutí: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Hartil-H se používá v případě vysokého krevního tlaku, který nelze dostatečně snížit samotným ramiprilem nebo samotným hydrochlorothiazidem.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 9)
sp.zn. sukls88881/2013 a sukls88900/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Hartil-H 2,5/12,5 mg tablety
Hartil-H 5/25 mg tablety
ramiprilum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Hartil-H a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hartil-H užívat.
3. Jak se Hartil-H užívá.
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Hartil-H uchovávat
6. Další informace

1. CO JE HARTIL-H A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Hartil-H je kombinací dvou léčivých látek nazývaných ramipril a hydrochlorothiazid.
Ramipril patří do skupiny léčiv nazývaných ACE inhibitory (inhibitory angiotenzin konvertujícího
enzymu). Působí tak, že:
snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které zvyšují krevní tlak
uvolňuje a rozšiřuje cévy
usnadňuje srdci pohánět krev tělem.
Hydrochlorothiazid patří do skupiny léčiv nazývaných thiazidová diuretika neboli léčiva na
odvodnění. Působí tak, že zvyšuje množství moči, které vyloučíte. To snižuje krevní tlak.
Hartil-H se používá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obě léčivé látky působí společně na snižování
krevního tlaku. Společně se používají, pokud léčba jednou z nich nefungovala.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HARTIL-H UŽÍVAT
Neužívejte Hartil-H
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipril, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další
složku přípravku Hartil-H (viz bod 6).
Strana 2 (celkem 9)
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léky podobné přípravku Hartil-H (jiné ACE
inhibitory nebo léky odvozené od sulfonamidů).
Projevy alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, potíže s polykáním nebo dýcháním, otok
rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka.
pokud se u Vás kdykoli v minulosti vyskytla závažná alergická reakce nazývaná angioedém.
Její projevy zahrnují svědění, kopřivku, červené skvrny na rukou, nohou a hrdle, otok hrdla a
jazyka, otok kolem očí a rtů, potíže s dechem a polykáním.
jestliže podstupujete dialýzu nebo jiný typ filtrace krve. V závislosti na používaném přístroji
nemusí pro Vás být Hartil-H vhodný.
jestliže mate závažné problémy s játry.
jestliže máte abnormální množství solí (vápenatých, draselných, sodných) v krvi.
jestliže máte problémy s ledvinami, kdy je krevní zásobení ledvin sníženo (stenóza renální
artérie).
jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku
těhotenství viz bod Těhotenství a kojení.)
Jestliže se na Vás vztahuje některá z výše uvedených položek, Hartil-H neužívejte. Jestliže si nejste
jistý/á, obraťte se předtím, než začnete Hartil-H užívat, na svého lékaře.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Hartil-H je zapotřebí
Předtím, než začnete užívat tento lék, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka:
pokud máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami.
pokud u Vás došlo ke ztrátě solí nebo tekutin z těla (zvracením, průjmem, nadměrným pocením,
v důsledku diety s nízkým obsahem solí, dlouhodobým užíváním diuretik (léků na odvodnění)
nebo tím, že jste podstoupil/a dialýzu).
pokud budete podstupovat léčbu ke snížení alergie na včelí nebo vosí žihadlo (desenzitizace).
pokud Vám bude podáno anestetikum. To může být podáno kvůli operaci nebo zubařskému
zákroku. Může být potřeba, abyste užívání přípravku Hartil-H vysadil/a jeden den předem;
požádejte o radu svého lékaře.
pokud máte vysoká množství draslíku v krvi (ukáže se to ve výsledcích krevních testů).
pokud máte kolagenovou cévní chorobu, jako je sklerodermie nebo systémový lupus
erythematosus.
pokud máte za to, že jste těhotná (nebo že byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat
svého lékaře. Hartil-H se nedoporučuje v časném těhotenství. Pokud jste těhotná déle než
3 měsíce, nesmí se Hartil-H užívat vůbec, protože by mohl vážně poškodit Vaše dítě (viz část
věnovaná těhotenství).
Jestliže se na Vás vztahuje některá z výše uvedených položek (nebo si tím nejste jistý/á), obraťte se
předtím, než začnete Hartil-H užívat, na svého lékaře.
Vzájemné působení přípravku Hartil-H s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně bylinných
přípravků), protože Hartil-H může mít vliv na fungování některých jiných léčiv. Také některá léčiva
mohou ovlivnit způsob, jak Hartil-H funguje.
Informujte prosím svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků. Mohou oslabit účinky
přípravku Hartil-H:
léky používané k úlevě od bolesti a zánětu (tzv. nesteroidní antirevmatika [NSAIDs], jako je
ibuprofen nebo indometacin a aspirin)
Strana 3 (celkem 9)
léky používané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií,
jako je efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Váš lékař bude potřebovat zkontrolovat Váš krevní
tlak.
Informujte, prosím, svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků. Mohou zvýšit riziko
vzniku nežádoucích účinků, pokud byste je užívali s přípravkem Hartil-H:
léky používané k úlevě od bolesti a zánětu (tzv. nesteroidní antirevmatika [NSAIDs], jako je
ibuprofen nebo indometacin a aspirin)
léky, které mohou snížit množství draslíku v krvi. Ty zahrnují léky proti zácpě, diuretika (léky
na odvodnění), amfotericin B (používá se proti houbovým infekcím) a ACTH (používá se
k testování, zda nadledvinky fungují řádně)
léky proti rakovině (chemoterapie)
léky na problémy se srdcem, včetně problémů se srdečním tepem
léky zabraňující odmítnutí transplantátu, jako je cyklosporin
diuretika (léky na odvodnění), jako je furosemid
léky, které mohou zvýšit množství draslíku v krvi, jako je spironolakton, triamteren, amilorid,
draselné soli a heparin (lék na ředění krve)
steroidy proti zánětu, jako je prednisolon
přípravky k doplnění vápníku
allopurinol (používá se ke snížení množství kyseliny močové v krvi)
prokainamid (lék na problémy se srdečním rytmem)
cholestyramin (lék na snížení množství tuků v krvi)
karbamazepin (lék na epilepsii).
Informujte prosím svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků. Mohou být přípravkem
Hartil-H ovlivněny:
léky na cukrovku, jako jsou perorální antidiabetika a inzulin. Hartil-H může snížit množství
cukru v krvi. Během užívání přípravku Hartil-H pečlivě sledujte svůj krevní cukr.
lithium (lék na problémy s duševním zdravím). Hartil-H může zvýšit množství lithia v krvi.
Bude potřeba, aby Váš lékař množství lithia pečlivě sledoval.
léky k uvolnění svalů
chinin (lék proti malárii)
léky, které obsahují jód, ty se mohou používat při rentgenování v nemocnici
penicilin (lék proti infekcím)
léky na ředění krve, které se užívají ústy (perorální antikoagulancia), jako je warfarin.
Jestliže se na Vás vztahuje některá z výše uvedených položek (nebo si nejste jistý/á), obraťte se
předtím, než začnete Hartil-H užívat, na svého lékaře.
Testy
Předtím, než začnete užívat tento lék, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka:
jestliže podstupujete test funkce příštítných tělísek. Hartil-H by mohl výsledek testu ovlivnit
jestliže jste sportovec/sportovkyně podstupující antidopingový test. Hartil-H může vést
k pozitivním výsledkům.
Užívání přípravku Hartil-H s jídlem a alkoholem
Strana 4 (celkem 9)
Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Hartil-H může způsobit, že budete pociťovat závrať
nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat
v období, kdy užíváte Hartil-H, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit
účinek léků snižujících krevní tlak.
Hartil-H lze užívat s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Pokud máte za to, že jste těhotná (nebo že byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat svého
lékaře. Váš lékař Vám obvykle doporučí, abyste předtím, než otěhotníte, přestala Hartil-H užívat nebo
abyste jej přestala užívat, jakmile zjistíte, že jste těhotná a doporučí Vám, abyste místo přípravku
Hartil-H užívala jiný lék. Hartil-H se v časném těhotenství nedoporučuje. Pokud jste těhotná více než
3 měsíce, nesmí se užívat vůbec, protože může vážně poškodit Vaše dítě.
Kojení
Pokud kojíte nebo pokud hodláte začít kojit, informujte o tom svého lékaře. Hartil-H se nedoporučuje
kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu, pokud si přejete kojit, zvláště pokud kojíte
novorozence nebo předčasně narozené dítě.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během užívání přípravku Hartil-H můžete pociťovat točení hlavy. Tento jev je pravděpodobnější na
začátku léčby přípravkem Hartil-H nebo při zvýšení dávky. Pokud pociťujete točení hlavy, neřiďte ani
nepoužívejte nástroje ani neobsluhujte stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK HARTIL-H UŽÍVÁ
Vždy užívejte Hartil-H přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Děti
Hartil-H se u dětí a mladých lidí do 18 let věku nedoporučuje, protože bezpečnost a účinnost
ramiprilu nebyla dosud u dětí stanovena.
Jak se přípravek užívá
Přípravek užívejte ústy ve stejnou dobu každý den, obvykle ráno.
Tablety zapíjejte tekutinou.
Tablety nedrťte ani nežvýkejte.
Kolik přípravku se užívá
Léčba vysokého krevního tlaku
Lékař bude upravovat dávku, dokud nedojde k úpravě krevního tlaku.
Starší pacienti
Lékař sníží zahajovací dávku a bude léčbu upravovat pomaleji.
Jestliže jste užil/a více přípravku Hartil-H, než jste měl/a
Ihned se obraťte na lékaře nebo jděte na nejbližší pohotovost. Při cestě do nemocnice neřiďte, buď
někoho požádejte, nebo si zavolejte ambulanci. Vezměte s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste
užil/a.
Jestliže jste zapomněl/a užít Hartil-H
Jestliže vynecháte dávku, vezměte si příští obvyklou plánovanou dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.
Strana 5 (celkem 9)
Jestliže jste přestal/a užívat Hartil-H
Nesmíte přestat užívat přípravek, protože by se Vaše onemocnění vrátilo do původního stavu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Hartil-H nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Hartil-H přestaňte užívat a ihned se obraťte na lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli
z následujících závažných nežádoucích účinků můžete naléhavě potřebovat lékařskou pomoc:
otok obličeje, rtů nebo hrdla, který vede k potížím s polykáním nebo dýcháním, stejně jako
svědění a vyrážky. Může jít o projevy těžké alergické reakce na Hartil-H.
Těžké kožní reakce, včetně vyrážky, vředů v ústech, zhoršení stávající kožní choroby,
zarudnutí, zpuchýřovatění nebo odlupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, toxická
epidermální nekrolýza nebo erythema multiforme).
Svého lékaře ihned informujte, pokud se u Vás vyskytne:
zrychlený tep, nepravidelný nebo silný tep (palpitace), bolesti na hrudi, tíseň na hrudi nebo
závažnější problémy, včetně infarktu myokardu a mrtvice.
dušnost, kašel trvající 2 až 3 dny a menší pocit hladu. Může jít o projevy problémů s plícemi,
včetně zánětu.
snadnější tvorba modřin, krvácení delší než je obvyklé, jakékoli projevy krvácení (např.
krvácení z dásní), červené skvrny, skvrny na kůži nebo snadnější vznik infekcí než je obvyklé,
bolest v krku a horečka, pocit únavy, mdloby, točení hlavy a bledá kůže. Může jít o projevy
problémů s krví nebo kostní dření.
Silné bolesti žaludku, které mohou zasahovat až do zad. Může jít o projevy pankreatitidy
(zánětu slinivky břišní).
Horečka, zimnice, únava, ztráta chuti k jídlu, bolesti žaludku, pocit nevolnosti, zežloutnutí kůže
nebo bělma očí (žloutenka). Může jít o projevy problémů s játry, jako je hepatitida (zánět jater)
nebo poškození jater.
Další nežádoucí účinky zahrnují:
Informujte prosím svého lékaře, pokud se kterýkoli z následujících nežádoucích účinků stane
závažným nebo trvá déle než několik dní.
Časté (postihují méně než 1 z 10 lidí)
Bolesti hlavy, pocit slabosti nebo únavy
Pocit točení hlavy. Tento jev je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Hartil-H nebo
při zvýšení dávky
Suchý dráždivý kašel nebo bronchitida
Krevní testy vykazující vyšší množství cukru v krvi, než je obvyklé. Pokud máte cukrovku,
mohlo by ji to zhoršit
Krevní testy vykazující vyšší množství kyseliny močové nebo tuků v krvi, než je obvyklé
Bolestivé, červené a oteklé klouby
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 lidí)
Kožní vyrážka bez otoku nebo s ním
Strana 6 (celkem 9)
Zarudnutí, mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zvláště při rychlém napřímení
Problémy s rovnováhou (vertigo)
Svědění a neobvyklé pocity v kůži, jako je necitlivost, lechtání, píchání, pálení nebo pocit
pohybu na kůži (parestézie)
Ztráta nebo změna vnímání chuti
Problémy se spánkem
Pocit deprese, úzkosti, větší nervozity nebo třesu, než je obvyklé
Ucpaný nos, zánět dutin (sinusitida), dušnost
Zánět dásní (gingivitida), otok v ústech
Červené, svědící, oteklé nebo slzící oči
Zvonění v uších
Rozostřené vidění
Vypadávání vlasů
Bolesti na hrudi
Bolesti ve svalech
Zácpa, bolesti v břiše nebo ve střevech
Poruchy trávení nebo pocit nevolnosti
Větší výdej moči, než je během dne obvyklé
Silnější pocení nebo pocit žízně, než je obvyklé
Ztráta nebo pokles chuti k jídlu (anorexie), menší pocit hladu
Zrychlený nebo nepravidelný tep
Otok rukou nebo nohou. Může jít o projevy většího zadržování vody, než je obvyklé
Horečka
Sexuální neschopnost u mužů
Krevní testy vykazující pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček
nebo množství hemoglobinu
Krevní testy vykazující změny fungování jater, slinivky břišní nebo ledvin
Krevní testy vykazující méně draslíku v krvi, než je obvyklé
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10000 lidí)
Zvracení, průjem nebo pálení žáhy
Oteklý červený jazyk nebo sucho v ústech
Krevní testy vykazující více draslíku v krvi, než je obvyklé
Další hlášené nežádoucí účinky:
Informujte, prosím, svého lékaře, pokud se kterýkoli z následujících nežádoucích účinků stane
závažným nebo trvá déle než několik dní.
Potíže se soustředěním, pocit neklidu nebo zmatenosti
Prsty na rukou a nohou mění za chladu barvu a po zahřátí jsou citlivé nebo bolavé. Může jít o
Raynaudův jev
Strana 7 (celkem 9)
Zvětšení prsou u mužů
Tvorba krevních sraženin
Poruchy sluchu
Oči slzí méně, než je obvyklé
Předměty vypadají žluté
Dehydratace
Otok, bolest a zarudnutí tváří (zánět slinných žláz)
Otok střev nazývaný intestinální angioedém projevující se symptomy jako jsou bolesti břicha,
zvracení a průjem
Větší citlivost na sluneční světlo, než je obvyklé
Těžké šupinatění nebo olupování kůže, svědivá, šupinatá vyrážka nebo jiné kožní reakce, jako
je rudá vyrážka na obličeji nebo na čele
Kožní vyrážka nebo tvorba modřin
Skvrny na kůži a chladné končetiny
Problémy s nehty (např. ztráta nebo oddělení nehtů od nehtového lůžka)
Ztuhlost kosterního svalstva nebo neschopnost pohybovat čelistí (tetanie)
Slabost nebo křeče ve svalech
Snížená pohlavní žádostivost u mužů i žen
Krev v moči. Může jít o projev problémů s ledvinami (intersticiální nefritida)
Více cukru v moči, než je obvyklé
Zvýšený počet jistých bílých krvinek (eosinofilie) zjištěný při krevních testech
Krevní testy vykazující příliš málo krvinek v krvi (pancytopenie)
Krevní testy vykazující změnu množství sodíku, vápníku, hořčíku a chloridů v krvi
Zpomalené nebo narušené reakce
Změna vnímání vůní
Potíže s dechem nebo zhoršení astmatu
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK HARTIL-H UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Hartil-H nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Strana 8 (celkem 9)
Co Hartil-H obsahuje
Léčivými látkami jsou ramiprilum a hydrochlorothiazidum.
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg nebo ramiprilum 5 mg a
hydrochlorothiazidum 25 mg.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, hypromelosa (E464), krospovidon typ A (E1202),
mikrokrystalická celulosa a natrium-stearyl-fumarát.
Jak Hartil-H vypadá a co obsahuje toto balení
Hartil-H 2,5/12,5 mg tablety: bílé podlouhlé tablety s dělicí rýhou na obou stranách, na jedné straně
s vyraženým 2.5 a "12.5 po obou stranách dělicí rýhy.
Hartil-H 5/25 mg tablety: bílé podlouhlé tablety s dělicí rýhou na obou stranách, na jedné straně
s vyraženým 5 a "25 po obou stranách dělicí rýhy.
Velikost balení: 7, 10, 14, 20, 28, 50, 98, 100, 300 nebo 2x14 tablet v blistru.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Egis Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko
Výrobce
Egis Pharmaceuticals PLC
H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.
Maďarsko
a
allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH
Göttingen, Hildebrand str. 12.
D-37081 Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Bulharsko Hartil HCT 2,5 mg/12,5 mg tablets - HCT 2,5/12,5 mg
Hartil HCT 5 mg/25 mg tablets - HCT 5/25 mg
Česká republika Hartil-H 2,5/12,5 mg tablety
Hartil-H 5/25 mg tablety
Maďarsko Hartil HCT 2,5 mg/12,5 mg tabletta
Hartil HCT 5 mg/25 mg tabletta
Lotyšsko Hartil HCT 5 mg/25 mg tabletes
Litva Hartil HCT 2,5 mg/12,5 mg tablets
Hartil HCT 5 mg/25 mg tablets
Rumunsko Hartil HCT 2,5 mg/12,5 mg comprimate
Hartil HCT 5 mg/25 mg comprimate
Slovenská republika Hartil HCT 2,5 mg/12,5 mg tablety
Strana 9 (celkem 9)
Hartil HCT 5 mg/25 mg tablety
Nizozemsko Prilitaril-HCT 2,5 mg/12,5 mg tabletten
Prilitaril-HCT 5 mg/25 mg tabletten

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 10.7.2013.

Recenze

Recenze produktu HARTIL-H 5/25 MG TABLETY 28 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu HARTIL-H 5/25 MG TABLETY 28 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze