Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

HALOPERIDOL-RICHTER 5X1ML/5MG Injekční roztok - diskuze

Kód výrobku: 14491

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - HALOPERIDOL-RICHTER 5X1ML/5MG Injekční roztok

1/9
sp.zn. sukls131145/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele


HALOPERIDOL-RICHTER
5 mg/ml, injekční roztok
haloperidolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok (dále také jako Haloperidol, injekce) a
k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Haloperidol-Richter, injekční
roztok používat
3. Jak se přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok a k čemu se používá
Přípravek Haloperidol-Richter obsahuje léčivou látku haloperidol. Ta patří do skupiny léků
nazývaných neuroleptika.
Přípravek Haloperidol-Richter se používá u onemocnění ovlivňujících způsob myšlení, cítění nebo
chování. Tato onemocnění mohou způsobovat, že:
- jste zmatený (á),
- vidíte, slyšíte nebo cítíte věci, které tam nejsou (halucinace),
- věříte věcem, které nejsou pravdivé (bludy),
2/9
- cítíte neobvyklá podezření (paranoia),
- cítíte se velmi vzrušený (á), nervózní, nadšený (á) nebo hyperaktivní (nadměrně aktivní),
- cítíte se velmi agresivní nebo divoký (á).
Přípravek Haloperidol-Richter, 5 mg/ml, injekční roztok je také používaný k léčbě pocitu na
zvracení nebo zvracení.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Haloperidol-Richter, injekční
roztok používat
Neužívejte přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok
- jestliže jste alergický (á) na haloperidol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
uvedenou v bodě 6. Alergická reakce se může projevit jako vyrážka, svědění, otok obličeje
nebo rtů nebo dušnost (dýchací obtíže).
- jestliže máte nebo jste někdy měl (a) onemocnění srdce, které způsobuje, že srdce má
abnormální rytmus (arytmie) nebo bije neobvykle pomalu (máte pomalý pulz);
- jestliže užíváte léky, které ovlivňují rytmus srdce;
- jestliže Vám lékař řekl, že máte příliš nízkou hladinu draslíku v krvi;
- jestliže trpíte Parkinsonovou chorobou;
- jestliže Vám lékař řekl, že trpíte onemocněním, které ovlivňuje část Vašeho mozku, která se
jmenuje bazální ganglia;
- jestliže méně vnímáte věci, které se dějí kolem Vás nebo se zpomalí Vaše reakce.
Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si
nejste jistý (á), promluvte si se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete přípravek
Haloperidol-Richter, injekční roztok užívat.

Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Haloperidol-Richter, injekční roztok je zapotřebí:
Jestliže jste starší osoba, protože můžete být k účinku přípravku Haloperidol-Richter citlivější.
Jestliže se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami
(ucpání cév, embólie). Užívání podobných přípravků jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou
krevních sraženin v cévách.
Promluvte si se svým lékařem dříve, než Vám bude přípravek Haloperidol-Richter podán, jestliže:
- máte problémy se srdcem nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných náhle zemřel na srdeční
problémy;
- jste někdy měl (a) krvácení do mozku nebo Vám Váš lékař řekl, že je u Vás vyšší
pravděpodobnost vzniku cévní mozkové příhody (mrtvice) než u jiných osob;
- máte nižší hladiny minerálů (elektrolytů) v krvi, než je norma;
- jste delší dobu nedostatečně jedl (jedla);
- máte problémy s ledvinami nebo játry;
3/9
- máte epilepsii nebo nějaký jiný problém, který může způsobit křeče (záchvaty), protože
můžete potřebovat vyšší dávku léku k jejich kontrole;
- máte depresi;
- máte problémy se štítnou žlázou;
- máte nádor nadledviny (feochromocytom).
Možná, že bude nutné, aby Vás lékař pečlivěji sledoval a změnil množství přípravku Haloperidol-
Richter, injekce, které Vám bude podáno.
Pokud si nejste jistý (á), zda se Vás některý z výše uvedených bodů týká, promluvte si se svým
lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude přípravek Haloperidol-Richter, injekce podán.
Lékařské kontroly
Před léčbou a během léčby přípravkem Haloperidol-Richter, injekce může Váš lékař natočit
elektrokardiogram (EKG). EKG měří elektrickou aktivitu srdce.
Krevní testy (laboratorní vyšetření)
Váš lékař může potřebovat překontrolovat hladiny minerálů (elektrolytů) ve Vaší krvi.

Další léčivé přípravky a přípravek Haloperidol-Richter
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval (a) nebo které možná budete užívat.
V případě, že užíváte současně lithium a přípravek Haloperidol-Richter, injekce, může být nutné
speciální sledování.
Informujte neprodleně svého lékaře a přestaňte užívat oba léky, pokud se u Vás vyskytne:
- zmatenost, dezorientace, bolest hlavy, problémy s rovnováhou a pocit ospalosti.
Jsou to příznaky závažného zdravotního stavu.

Haloperidol může ovlivnit účinek následujících léků:
Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky:
- na uklidnění nebo na spaní (trankvilizéry);
- na bolest (silná analgetika);
- na depresi, jako jsou tricyklická antidepresiva a tetracyklická antidepresiva;
- na onemocnění, které ovlivňuje způsob Vašeho myšlení, cítění, chování (antipsychotika nebo
neuroleptika);
- na snížení krevního tlaku, jako je guanethidin, methyldopa;
- na změny srdeční frekvence nebo pokud užíváte léky, které ovlivňují srdeční frekvenci;
- na Parkinsonovu chorobu, jako je levodopa;
- na ředění krve, jako je fenindion;
- na závažné alergické reakce, jako je adrenalin.

4/9
Pokud užíváte některý z výše uvedených léků, promluvte si se svým lékařem dříve, než Vám bude
přípravek Haloperidol-Richter, injekce podán.

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Haloperidol-Richter:
Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky k léčbě:
- deprese, jako je fluoxetin a paroxetin;
- malárie, jako je chinin a meflochin;
- úzkosti, jako je buspiron;
- problémů se srdečním rytmem, jako je chinidin, disopyramid a prokainamid, amiodaron,
sotalol a dofetilid;
- epilepsie, jako je fenobarbital a karbamazepin;
- alergie, jako je terfenadin;
- závažné infekce, jako je rifampicin;
- vysokého krevního tlaku, jako jsou močopudné látky (diuretika);
- infekce, jako je sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin i.v. (podávaný do žíly);
- plísňové infekce, jako je ketokonazol.
Může být třeba, aby lékař změnil dávku přípravku Haloperidol-Richter, injekce.

Užívání přípravku Haloperidol-Richter, injekční roztok s jídlem, pitím a alkoholem
Konzumace alkoholu během podávání přípravku Haloperidol-Richter, injekce může způsobit
ospalost a snížit bdělost. To znamená, že musíte kontrolovat, jaké množství alkoholu požijete.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.
U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Haloperidol-Richter v posledním trimestru
(poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo
slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho
dítěte objeví jakýkoli z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Nicméně pokud se Váš lékař domnívá, že přípravek Haloperidol-Richter, injekce potřebujete,
můžeVám být podán.
Požádejte o radu lékaře, než budete kojit. To proto, že malá množství tohoto přípravku mohou
přejít do mateřského mléka.

Starší osoby
Pokud trpíte onemocněním, které je spojeno se ztrátou paměti, promluvte si nejdříve se svým
lékařem, který rozhodne, zda můžete přípravek Haloperidol-Richter užívat a vysvětlí Vám možná
rizika jeho užívání.
5/9

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek může ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky. Neřiďte ani
nepoužívejte nástroje a neobsluhujte stroje, dokud si nejprve nepromluvíte se svým lékařem.

3. Jak se přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok používá
Lékař nebo zdravotní sestra Vám podají injekční roztok přípravku Haloperidol-Richter injekcí do
svalu.

Jaké množství přípravku Vám má být podáno
Váš lékař rozhodne, kolik přípravku Haloperidol-Richter, injekce potřebujete a jak dlouho. Váš
lékař Vám přizpůsobí dávku tak, aby Vám nejlépe vyhovovala.
Vaše dávka bude záviset:
- na Vašem věku;
- na závažnosti Vašich příznaků;
- na Vašich dalších zdravotních problémech;
- na Vaší reakci na podobná léčiva v minulosti.

Dospělí
- Vaše počáteční dávka bude obvykle mezi 2 a 10 mg (v případě nevolnosti a zvracení mezi 1 a
2 mg)
- V některých případech může být podána počáteční dávka až 18 mg za den.
- Další dávky se podávají po 4 - 8 hodinách až do maximální dávky 18 mg za den.
- V závislosti na Vaší odpovědi na injekce může Váš lékař změnit léčbu z injekcí na tablety
nebo roztok.

Požití u dětí
- Přípravek Haloperidol-Richter, injekce nemá být u dětí používán.

Použití u starších nebo nemocných osob
- Starším osobám nebo osobám oslabeným z důvodu špatného zdravotního stavu je obvykle
podávána jako počáteční dávka poloviční dávka obvyklá u dospělých pacientů.
- Množství přípravku Haloperidol-Richter bude přizpůsobováno, až lékař najde dávku, která
Vám nejlépe vyhovuje.

Vysazení přípravku Haloperidol-Richter, injekce
Přípravek je třeba užívat tak dlouho, jak Vám lékař doporučí. Může trvat určitou dobu, než se
projeví celý účinek tohoto léku.
6/9
Pokud Váš lékař nerozhodne jinak, bude podávání injekcí zastaveno postupně. Náhlé přerušení
léčby může způsobit příznaky, jako je:
- nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení
- problémy se spaním.
Vždy se pečlivě řiďte pokyny svého lékaře.

Jestliže je dávka přípravku Haloperidol-Richter, injekce vynechána nebo je podána dávka vyšší
Tento přípravek Vám bude podávat (aplikovat) lékař nebo zdravotní sestra. Proto není
pravděpodobné, že dávku vynecháte nebo Vám bude podána vyšší dávka. Pokud máte obavy,
řekněte to lékaři nebo zdravotní sestře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s určitou četností, která je definována následovně:
velmi časté: mohou se vyskytnout více než u 1 osoby z 10
časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10
méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100
vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000
velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10 000
není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

Kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud budete mít podezření, že se u
Vás vykytuje některý z následujících stavů. Je možné, že budete potřebovat okamžitě lékařské
ošetření.
- Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí
dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a
dýchací obtíže.
- Náhlý otok obličeje nebo krku. Kopřivka (jemná vyrážka nebo urtikárie), silné podráždění
kůže, zarudnutí kůže nebo puchýře na kůži. Mohou to být příznaky závažné alergické reakce.
Tato se vyskytne jen u malého počtu lidí.
- Závažný stav nazývaný neuroleptický maligní syndrom. Může se projevit následujícími
příznaky:
- rychlé bušení srdce, změny krevního tlaku a pocení následované horečkou;
- rychlejší dýchání, ztuhlost svalů, snížené vědomí až koma;
7/9
- zvýšené hladiny proteinů v krvi (enzym, který se jmenuje kreatinfosfokináza).
Tento stav se vyskytuje u méně než 1 osoby z 1000.
- Můžete mít abnormální srdeční rytmus (arytmie). Arytmie může způsobit, že srdce přestane
tlouci (srdeční zástava).
- U starších pacientů s demencí, kteří užívali neuroleptika, byl hlášen mírně zvýšený počet
úmrtí ve srovnání s těmi, kteří neuroleptika neužívali. Přesná četnost není známa.
- Trhavé pohyby a problémy jako je pomalost, ztuhlost svalů, třes a pocit neklidu. Větší tvorba
slin než normálně, záškuby nebo neobvyklé pohyby jazyka, obličeje, úst, čelisti nebo krku,
krouživé pohyby očí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto nežádoucích účinků, může být
nutné podání dalšího léku.

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících
nežádoucích účinků nebo pokud na některý máte podezření:
Velmi časté:
- Pocit neklidu nebo problémy se spaním
- Bolest hlavy
Časté:
- Třes, strnulé držení těla, obličej podobný masce, pomalé pohyby a šouravá chůze, chůze
s poruchou rovnováhy
- Pocit neklidu, špatná nebo depresivní nálada nebo spavost
- Pocit točení hlavy nebo závratě, zvláště při postavování se
- Příznaky psychózy jako jsou abnormální myšlenky nebo představy, slyšení abnormálních
zvuků
- Problémy s viděním včetně neostrého vidění a rychlých pohybů očí
Méně časté
- Problémy s játry včetně zežloutnutí kůže a očí, světlé stolice a tmavě zbarvené moči
- Pocit zmatenosti
- Snížení počtu bílých krvinek, které může způsobit časté infekce
- Křeče nebo záchvaty
- Dýchací problémy nebo pískání při dýchání
- Hormonální změny, které mohou způsobit
- změny tělesné hmotnosti
- problémy v sexuální oblasti, jako je problém s erekcí
- u některých mužů se může vyskytnout otok prsů nebo bolestivá a dlouhotrvající erekce
- někteří lidé ztrácejí zájem o sex
- některé ženy mají nepravidelnou, bolestivou nebo silnou menstruaci nebo naopak
menstruaci nemají
- u některých žen dochází k nečekané tvorbě mateřského mléka, mají bolest prsů
Vzácné:
- Neschopnost otevřít ústa
Není známo:
- Krvácení nebo tvorba modřin častěji než obvykle. Může to být způsobeno poklesem krevních
buněk, které se jmenují krevní destičky.
8/9
- Zadržování tekutin postihující mozek, které vede ke slabosti, únavě nebo zmatenosti

Další nežádoucí účinky:
Časté:
- Vyrážka
- Pomalé pohyby
- Sucho v ústech
- Pocit nevolnosti, zvracení
- Zácpa
- Potíže s močením
- Reakce v místě aplikace injekce
Méně časté
- Citlivost pokožky na sluneční světlo
- Větší pocení než obvykle
- Horečka
- Otok kotníků

Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky, ale četnost výskytu nelze určit, a proto je
ohodnocena jako není známo:
- Šupinatění nebo olupování se kůže
- Zánět kůže (kůže je červená, horká a citlivá na pohmat)
- Nízká tělesná teplota
- U novorozenců, jejichž matky užívaly haloperidol v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost,
neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy.
Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoli z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského
lékaře.

Výsledky laboratorních vyšetření:
- Abnormální výsledky laboratorního vyšetření funkce jater
- Nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie)
- Abnormální záznam EKG (elektrokardiogram)

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V*. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

9/9
5. Jak přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 25o C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok obsahuje
Léčivou látkou je haloperidolum 5 mg v jedné ampulce o obsahu 1 ml.
Pomocné látky jsou kyselina mléčná, voda na injekci.

Jak přípravek Haloperidol-Richter, injekční roztok vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok.
Balení: OPC ampulky z bezbarvého skla s modrým bodem v místě zlomu, o objemu 1 ml, krabička.
Velikost balení: 5 x 1 ml v papírové krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21,
1103 Budapešť,
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24.7.2013Informace o produktu

Kód výrobku: 14491
Kód EAN: 5997001310168
Kód SÚKL: 02538

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Haloperidol je indikován k léčbě následujích stavů: - schizofrenie a prevence jejího relapsu; - jiných psychóz, zvláště paranoidních; - manie a hypomanie; - duševní poruchy a poruch chování, jako je agrese, hyperaktivita, sebepoškozování u mentálně retardovaných pacientů a u pacientů s organickým poškozením mozku; - jako doplněk ke krátkodobé léčbě středně těžké až těžké psychomotorické agitovanosti, excitace, násilného nebo nebezpečného impulzivního chování; - nausea a zvracení. Přípravek je určen pro dospělé.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze produktu HALOPERIDOL-RICHTER 5X1ML/5MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu HALOPERIDOL-RICHTER 5X1ML/5MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám