Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 66046
Kód EAN: 8594050586239
Kód SÚKL: 103150
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Co je Glyvenol 400 a k čemu se používá Glyvenol 400 se používá u dospělých, mladistvých a dětí od 12 let k léčbě onemocnění žilního krevního oběhu, jako je pocit únavy, napětí a tíže v nohou, otoky a bolesti způsobené dlouhodobým stáním nebo sezením. Obtíže obvykle vznikají postupně a postihují obě dolní končetiny současně (jednostranný, rychle vzniklý otok doprovázený bolestivostí může značit přítomnost závažnějšího postižení - proto, prosím, v takovémto případě konzultujte postup s lékařem nebo lékárníkem). Glyvenol 400 snižuje prostupnost kapilár (nejmenších krevních cév), a tím zmenšuje otoky a zároveň doprovodné příznaky, jako je pocit bolestivých, unavených a těžkých nohou, křeče atd. Působí na řadu látek, které hrají důležitou úlohu při zánětu a bolesti. Glyvenol tak ovlivňuje chorobné procesy v kapilárním řečišti, v žilách a okolní tkáni. Dále se používá u varikózního syndromu (žilní městky) a hemoroidů (řitních žilních městků). U hemoroidů Glyvenol 400 zmenší otok v okolí konečníku a uleví od obtíží, jako jsou bolesti, svědění a mokvání. Přípravek lze použít jako pomocnou léčbu při zánětu žil a okolní tkáně a posttrombotickém syndromu (po uzávěru žil vmetkem), před a po sklerotizaci křečových žil (chirurgický zákrok užívaný při léčbě žilních městků).

Příbalový leták

1/4
sp.zn. sukls90551/2013


Příbalová informace: informace pro pacienta

Glyvenol 400
měkké tobolky
Tribenosidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Glyvenol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glyvenol užívat
3. Jak se Glyvenol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Glyvenol uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Glyvenol a k čemu se používá

Glyvenol se používá u dospělých a dospívajících k léčbě onemocnění žilního krevního oběhu, jako je
pocit únavy, napětí a tíže v nohou, otoky a bolesti způsobené dlouhodobým stáním nebo sezením.
Obtíže obvykle vznikají postupně a postihují obě dolní končetiny současně (jednostranný, rychle
vzniklý otok doprovázený bolestivostí může značit přítomnost závažnějšího postižení, proto prosím
v takovém případě konzultujte postup s lékařem nebo lékárníkem). Glyvenol snižuje prostupnost
kapilár (nejmenších krevních cév), a tím zmenšuje otoky a zároveň doprovodné příznaky, jako je pocit
bolestivých, unavených a těžkých nohou, křeče atd. Působí na řadu látek, které hrají důležitou úlohu
při zánětu a bolesti. Glyvenol tak ovlivňuje chorobné procesy v kapilárním řečišti, v žilách a okolní
tkáni. Dále se používá u varikózního syndromu (žilní městky) a hemoroidů (řitních žilních městků). U
hemoroidů Glyvenol zmenší otok v okolí konečníku a uleví od obtíží, jako jsou bolesti, svědění a
mokvání. Další postup s ošetřujícím lékařem konzultujte v případě krvácení z konečníku, které může
rovněž patřit k příznakům hemoroidů, ale může doprovázet i jiná (závažnější) onemocnění.
Na doporučení lékaře lze přípravek použít jako pomocnou léčbu při zánětu žil a okolní tkáně a
posttrombotickém syndromu (po uzávěru žil vmetkem), před a po sklerotizaci křečových žil
(chirurgický zákrok užívaný při léčbě žilních městků). Na doporučení lékaře mohou přípravek ve
všech indikacích užívat i děti od 12 let věku.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glyvenol užívat

Neužívejte Glyvenol:
- jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
2/4
Pro užívání přípravku v těhotenství a v době kojení nebo při těžší poruše funkce ledvin nebo jater,
musí být zvlášť závažné důvody. V těchto případech lze přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.

Děti a dospívající
Na doporučení lékaře mohou přípravek užívat děti od 12 let věku.

Další léčivé přípravky a Glyvenol
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Glyvenol s jídlem a pitím
Přípravek užívejte s jídlem nebo po něm, zapíjejte jej vodou.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Pro užívání přípravku Glyvenol v těhotenství a kojení musí být zvlášť závažné důvody.

Přípravek obsahuje alkohol
Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.


3. Jak se Glyvenol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé je jedna tobolka 2x denně (ráno a večer).

Ke zmírnění obtíží u onemocnění žilního krevního oběhu (pocit únavy, napětí a tíže v nohou, otoky a
bolesti způsobené dlouhodobým stáním nebo sezením) dochází obvykle během 2-3 týdnů. Pokud se
Vaše obtíže po této době nezmírní, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Glyvenol by měl být užíván zpravidla po několik týdnů, a to i tehdy, jestliže příznaky rychle ustoupí.
V některých případech je nutné léčbu po určité době zopakovat, zvláště v průběhu teplejších měsíců
roku. Léčba obtíží u onemocnění žilního krevního oběhu by bez porady s lékařem neměla přesáhnout
3 měsíce. Delší léčba musí být konzultována s lékařem.

Pokud užíváte přípravek Glyvenol pro léčbu příznaků doprovázejících hemoroidy (řitní žilní městky),
mělo by se zmírnění obtíží dostavit v průběhu 7 dní. Pokud se Vaše obtíže po této době nezmírní,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčba hemoroidů přípravkem Glyvenol bez dohledu
lékaře by neměla přesáhnout 14 dní.

Použití u dětí a dospívajících
Doporučená dávka přípravku pro dospívající a děti od 12 let je jedna tobolka večer.

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a)
Náhodné užití většího počtu tobolek pravděpodobně nevyvolá žádné příznaky. Při náhodném požití
přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku
Jestliže jste zapomněl(a) tobolku v obvyklý čas, užijte ji hned, jak si vzpomenete a dále pokračujte
v obvyklém dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
3/4

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Během léčby se může vyskytnout kožní vyrážka nebo žaludeční a střevní potíže, tyto nežádoucí účinky
jsou obvykle mírné a většinou rychle samovolně odezní po vysazení přípravku.

Velmi vzácně se mohou vyskytnout závažné reakce přecitlivělosti například kopřivka, otoky obličeje,
rtů a hlasivek, potíže s dechem a poruchy krevního oběhu. Byly zaznamenány případy multiformního
erytému a Stevens-Johnsonova syndromu (onemocnění postihující kůži a sliznice). Pokud
zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak Glyvenol uchovávat

Uchovávejte při teplotě od 2 do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Glyvenol obsahuje
- Léčivou látkou je tribenosidum 400 mg v jedné tobolce.
- Pomocnými látkami jsou bezvodý ethanol, glycerol 85%, kanthaxanthin 10% (kukuřičný škrob,
kanthaxanthin, čištěný kukuřičný olej, tokoferol alfa, modifikovaný škrob kukuřičného
původu), bílý inkoust (šelak, oxid titaničitý, butanol, propylenglykol, isopropylalkohol),
želatina.

Jak Glyvenol vypadá a co obsahuje toto balení
Glyvenol 400 je oranžová transparentní oválná tobolka, na jedné straně s potiskem CIBA, na druhé
straně s potiskem FU, uvnitř je bezbarvá až nažloutlá olejovitá tekutina.
Velikost balení: 100, 120 tobolek. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

4/4
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
4.6.2013

Recenze

Recenze produktu GLYVENOL 400 100X400MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu GLYVENOL 400 100X400MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze