Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Kód výrobku: 79050
Kód EAN:
Kód SÚKL: 118137
Držitel rozhodnutí: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Glymexan je určen k léčbě na inzulínu nezávislého typu diabetes mellitus (cukrovky) při selhání dietních a dalších nefarmakologických opatření (fyzická aktivita, snížení tělesné hmotnosti).

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls124048-50/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
GLYMEXAN 1 mg
GLYMEXAN 2 mg
GLYMEXAN 3 mg
(Glimepiridum)
tablety
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1) Co je přípravek GLYMEXAN a k čemu se používá
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek GLYMEXAN užívat
3) Jak se přípravek GLYMEXAN užívá
4) Možné nežádoucí účinky
5) Jak přípravek GLYMEXAN uchovávat
6) Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK GLYMEXAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Glymexan je perorálně podávaný lék, který aktivně snižuje hladinu cukru v krvi. Náleží do
skupiny léků snižujících hladinu cukru v krvi zvaných sulfonylmočovina.
Glymexan zvyšuje množství inzulínu vylučovaného Vaší slinivkou břišní. Inzulín pak snižuje Vaše
hladiny krevního cukru.
Glymexan se užívá k léčbě určitého druhu diabetes (diabetes mellitus typu 2 u dospělých), pokud dieta,
cvičení a redukce hmotnosti ke kontrole hladin cukru nestačí.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK GLYMEXAN
UŽÍVAT?
Neužívejte přípravek Glymexan:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na glimepirid nebo jiné látky ze skupiny sulfonylmočoviny
(léky používané ke snížení hladiny cukru v krvi, jako je glibenklamid) nebo sulfonamidy (léky proti
2/8
bakteriálním infekcím, jako je sulfametoxazol) nebo na některou z dalších složek přípravku
Glymexan (uvedených v bodě 6 Co Glymexan obsahuje);
- máte-li cukrovku závislou na inzulínu (inzulindependentní diabetes mellitus-diabetes mellitus typu
1);
- pokud máte diabetickou ketoacidózu (komplikace cukrovky, kdy narůstají hladiny kyselých látek ve
Vašem těle, což může mít následující příznaky: únava, pocit nevolnosti (nauzea), časté močení a
svalová ztuhlost);
- pokud jste v diabetickém kómatu;
- jestliže máte těžké onemocnění ledvin;
- jestliže máte těžké onemocnění jater.
Neužívejte tento přípravek, pokud se Vás cokoliv z výše uvedeného týká. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Glymexan užívat.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Glymexan je zapotřebí
Než začnete tento léčivý přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže se zotavujete ze zranění, operace, infekčního onemocnění s horečkami nebo z jakéholi
stresové situace, řekněte to svému lékaři. V takových situacích může být nezbytné přechodně změnit
léčbu;
- jestliže máte těžkou poruchu funkce jater nebo ledvin.
Pokud si nejste jistý/á, zda se Vás cokoliv z výše uvedeného týká, řekněte to svému lékaři dříve, než
začnete přípravek Glymexan užívat.
U pacientů s deficitem enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy může dojít ke snížení hladiny
hemoglobinu a k rozpadu červených krvinek (hemolytická anémie).
K dispozici jsou pouze omezené údaje o použití přípravku Glymexan u pacientů mladších 18 let. Proto
se těmto pacientům nedoporučuje tento přípravek podávat.
Důležité informace o hypoglykémii (nízká hladina cukru v krvi)
Pokud užíváte Glymexan, může se u Vás vyskytnout hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi).
Přečtěte si prosím následující infomace o hypoglykémii, jejích příznacích a léčbě.
Následující faktory mohou zvýšit riziko, že se dostanete do hypoglykémie:
- podvýživa, nepravidelná doba jídla, vynechání jídla nebo odložení doby jídla nebo hladovění po
určitou dobu;
- změna diety;
- užití větší dávky přípravku Glymexan, než je potřeba;
- snížená funkce ledvin;
- závažné onemocnění jater;
- trpíte-li některým onemocněním především hormonální povahy (např. porucha funkce štítné žlázy,
hypofýzy nebo kůry nadledvin);
- pití alkoholu (především pokud současně vynecháte jídlo);
- užívání některých dalších léků (viz níže "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky");
- zvýšená fyzická aktivita (cvičení) a současně nedostatečný příjem potravy nebo jídlo obsahující
méně sacharidů než obvykle.
3/8
Příznaky hypoglykémie zahrnují:
- vlčí hlad, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, netečnost, ospalost, poruchy spánku, neklid, agresivitu,
poruchy koncentrace, poruchu bdělosti a reaktivity, deprese, zmatenost, poruchy řeči a zraku,
poruchy artikulace, třes, částečnou neschopnost pohnout některou částí těla, poruchy čití, závrať,
bezmocnost;
- mohou se vyskytnout i další příznaky: pocení, lepkavá kůže, úzkost, zvýšená tepová frekvence,
zvýšený krevní tlak, bušení srdce (palpitace), náhlá silná bolest na hrudi, která se může šířit do
sousedních oblastí (angina pectoris a srdeční arytmie).
Bude-li hladina cukru dále klesat, může nastat výrazná zmatenost (delirium), křeče, ztráta sebekontroly,
mělké dýchání a zpomalení tepu a můžete upadnout do bezvědomí. Klinický obraz těžké hypoglykémie
může připomínat mozkovou příhodu.
Léčba hypoglykémie:
Ve většině případů příznaky nízké hladiny cukru v krvi rychle ustoupí, když sníte cukr v libovolné
formě, tj. kostky cukru, sladký džus, oslazený čaj.
Proto byste měl/a vždy nosit nějaký cukr s sebou (např. kostky cukru). Mějte na paměti, že umělá
sladidla nejsou v tomto případě účinná. Prosím kontaktujte svého lékaře nebo zajděte do nemocnice,
pokud máte pocit, že sníst kostku cukru Vám nepomáhá, nebo pokud se příznaky hypoglykémie vracejí.
Laboratorní testy
Hladina cukru v krvi i moči se musí pravidelně kontrolovat. Váš lékař Vás může rovněž posílat na
krevní testy ke kontrole počtu Vašich krvinek a funkce Vašich jater.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Váš lékař může chtít změnit dávkování přípravku Glymexan, pokud užíváte některé jiné léky, které
mohou zesilovat nebo zeslabovat účinky přípravku Glymexan na hladinu cukru v krvi.
Následující léčivé přípravky mohou zesilovat účinek přípravku Glymexan, což může vést k riziku
hypoglykémie (nízké hladiny cukru v krvi):
- další léčivé přípravky k léčbě cukrovky (např. inzulín nebo metformin);
- léky používané k léčbě bolesti a zánětu (fenylbutazon, azapropazon a oxyfenbutazon, léky typu
kyseliny acetylsalicylové);
- léky k léčbě infekcí močových cest (např. některé dlouhodobě působící sulfonamidy);
- léky k léčbě bakteriálních a mykotických infekcí (tetracykliny, chloramfenikol, flukonazol,
mikonazol, chinolony a klaritromycin);
- léky zabraňující srážení krve (látky odvozené od kumarinu, např. warfarin);
- léky podporující nárůst svalové hmoty (anabolika);
- léky sloužící jako substituce mužských pohlavních hormonů;
- léky k léčbě deprese (fluoxetin, inhibitory MAO);
- léky k léčbě nepravidelného srdečního rytmu (disopyramid);
- léky snižující vysokou hladinu cholesterolu (fibráty);
- léky ke snížení vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory);
- léky používané k léčbě dny (alopurinol, probenecid, sulfinpyrazon);
4/8
- léky k léčbě nádorových onemocnění (cyklofosfamid, izofosfamid, trofosfamid);
- léky používané ke snižování tělesné hmotnosti (fenfluramin);
- léky podporující krevní oběh, které se podávají ve vysokých dávkách formou infúze do žíly
(pentoxifylin);
- léky k léčbě alergické rýmy, jako je alergie na pyly (tritoqualin);
- léky k léčbě vysokého krevního tlaku, srdečního selhání nebo prostatických symptomů
(sympatolytika).
Následující léčivé přípravky mohou zeslabovat účinek přípravku Glymexan, což může vést k riziku
hyperglykémie (vysoké hladiny cukru v krvi).
- léky obsahující ženské pohlavní hormony (estrogeny a progestogeny);
- léky podporující tvorbu moči (thiazidová diuretika);
- léky stimulující štítnou žlázu (např. levotyroxin);
- léky používané k léčbě alergií a zánětu (glukokortikoidy);
- léky k léčbě závažných mentálních poruch (chlorpromazin a ostatní fenothiazinové deriváty);
- léky používané ke zrychlení srdeční činnosti, k léčbě astmatu nebo neprůchodného nosu, kašle a
nachlazení, dále ke snižování hmotnosti nebo podávané při akutních, život ohrožujících stavech
(adrenalin a sympatomimetika);
- léky k léčbě vysoké hladiny cholesterolu (kyselina nikotinová);
- léky proti zácpě, jsou-li užívány dlouhodobě (laxativa);
- léky k léčbě záchvatů (fenytoin);
- léky k léčbě nervozity a problémů se spaním (barbituráty);
- léky k léčbě vysokého nitroočního tlaku (acetazolamid);
- léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo léky snižující hladinu cukru v krvi (diazoxid);
- léky k léčbě infekcí, tuberkulózy (rifampicin);
- léky ke zvýšení závažné nízké hladiny cukru v krvi (glukagon).
Následující léčivé přípravky mohou zeslabovat nebo zesilovat účinek přípravku Glymexan:
- léky k léčbě žaludečních vředů (tzv. H2 antagonisté);
- léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo selhání srdce, jako beta blokátory, klonidin, guanetidin
a reserpin. Tyto látky mohou maskovat příznaky hypoglykémie. Pokud je užíváte, buďte obzvlášť
opatrní.
Přípravek Glymexan může zvyšovat nebo zeslabovat účinnost následujících látek:
- léky zabraňující srážení krve (látky odvozené od kumarinu, jako je např. warfarin).
Užívání přípravku Glymexan s jídlem a pitím
Pití alkoholu může nepředvídatelně zesílit nebo zeslabit účinek přípravku Glymexan na snížení hladiny
cukru v krvi.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Přípravek Glymexan se nemá užívat během těhotenství. Oznamte svému lékaři, že jste těhotná, myslíte
si, že můžete být těhotná nebo těhotenství plánujete.
5/8
Kojení
Glimepirid se vylučuje do mateřského mléka. Přípravek Glymexan se nemá užívat při kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud máte vysokou (hyperglykémie) nebo nízkou (hypoglykémie) hladinu cukru v krvi nebo pokud v
těchto stavech dojde k poruchám vidění, může být narušena Vaše schopnost koncentrace a reakce. Mějte
na paměti, že můžete ohrozit sebe i ostatní (např. pokud budete řídit nebo obsluhovat přístroje nebo
stroje). Zeptejte se lékaře, jestli můžete řídit, pokud:
- máte časté epizody hypoglykémie;
- jsou u Vás varovné signály nastupující hypoglykémie slabé anebo zcela chybějí.
Důležité informace o některých složkách přípravku Glymexan
Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, řekněte to
svému lékaři dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK GLYMEXAN UŽÍVÁ?
Dávkování
Vždy užívejte Glymexan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Přesné dávkování určí lékař v závislosti na hladině cukru v krvi, případně v moči.
Užívání tohoto přípravku
Užívejte tento přípravek ústy bezprostředně před nebo společně s prvním hlavním jídlem dne (obvykle se
snídaní). Jestliže nesnídáte, měl(a) byste užívat tento lék tak, jak Vám předepsal lékař. Během užívání
přípravku Glymexan je důležité nevynechávat žádné hlavní jídlo.
Tablety polykejte celé a zapijte je alespoň polovinou sklenice vody. Tablety nedrťte ani nežvýkejte.
Kolik máte užívat
Dávka přípravku Glymexan závisí na Vaší potřebě, onemocnění a výsledcích testů krve a moči, jimiž se
stanoví hladina cukru. Dávku určí Váš lékař. Neužívejte více tablet, než kolik Vám lékař předepsal.
Obvyklá úvodní dávka je jedna tableta přípravku Glymexan 1 mg jednou denně.
V případě potřeby může lékař dávku zvyšovat v intervalu jednoho až dvou týdnů.
Maximální doporučená dávka je 6 mg glimepiridu denně.
Lze zahájit kombinovanou léčbu glimepiridem a metforminem nebo glimepiridem a inzulínem. V těchto
případech Váš lékař pro Vás individuálně stanoví vhodnou dávku glimepiridu, metforminu nebo
inzulínu.
Pokud se změní Vaše hmotnost nebo změníte-li životní styl, či jste ve stresu, může být potřeba změnit
dávku přípravku Glymexan. Oznamte to proto svému lékaři.
Pokud se Vám zdá účinek Vašeho léku příliš slabý nebo příliš silný, neměňte dávku sami, ale poraďte se
s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Glymexan, než jste měl(a)
V případě, že užijete příliš mnoho tablet či dávku navíc, hrozí riziko hypoglykémie (příznaky
hypoglykémie viz bod 2 - Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Glymexan je zapotřebí). Proto byste
6/8
měl(a) ihned zkonzumovat nějaký cukr (např. malou kostku cukru, sladký džus, oslazený čaj) a poté
hned informovat svého lékaře. Při léčbě hypoglykémie u dětí, které náhodně požily tento přípravek, se
musí důsledně kontrolovat množství podaného cukru, aby se předešlo možnému vzniku nebezpečné
hyperglykémie. Osobám v bezvědomí se nesmí podávat jídlo ani pití.
Vzhledem k tomu, že hypoglykemický stav může nějakou dobu přetrvávat, je velmi důležité kontrolovat
pacienta, dokud nebezpečí zcela nepomine. Může být nutná hospitalizace, a to i jako preventivní
opatření. Ukažte lékaři balení přípravku nebo zbývající tablety, aby věděl, jaký přípravek jste požil(a).
Závažné případy hypoglykémie provázené bezvědomím a vážnými neurologickými potížemi vyžadují
rychlý lékařský zásah, okamžitou léčbu a hospitalizaci. Je třeba zajistit, aby vždy byla k dispozici
předem informovaná osoba, která může v případě nutnosti přivolat lékaře.
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Glymexan
Pokud jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Glymexan, vezměte si další dávku v obvyklou dobu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Glymexan
Jestliže přerušíte nebo ukončíte léčbu, buďte připraven(a) na to, že se hladina cukru ve Vaší krvi nebude
nadále snižovat a Vaše onemocnění se zhorší. Užívejte přípravek Glymexan tak dlouho, dokud Vám
lékař nedoporučí léčbu ukončit.
Máte-li jakékoliv další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Glymexan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků:
- alergická reakce (včetně zánětu žil, často spojeného s vyrážkou), která se může rozvinout do
závažné alergické reakce spojené s dýchacími obtížemi, poklesem krevního tlaku a někdy až se
šokem;
- abnormální funkce jater včetně zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), porucha odtoku žluči
(cholestáza), zánět jater (hepatitida) nebo selhání jater;
- alergie (přecitlivělost) kůže, která se projeví svěděním, vyrážkou, kopřivkou a zvýšenou citlivostí
na sluneční záření. Z některých mírných alergických reakcí se někdy mohou vyvinout reakce
závažné;
- závažná hypoglykémie včetně ztráty vědomí, záchvatů nebo kómatu.
Během užívání přípravku Glymexan se u některých pacientů projevily následující nežádoucí účinky:
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)
- Snížení hladiny cukru pod normální hodnotu (hypoglykémie) (viz bod 2 Zvláštní opatrnosti při
užívání přípravku Glymexan je zapotřebí);
- Snížení počtu krvinek:
o krevních destiček (což zvyšuje riziko krvácení nebo modřin);
o bílých krvinek (což zvyšuje pravděpodobnost infekcí);
o červených krvinek (což může způsobit bledost, slabost nebo dušnost).
Tyto potíže se obvykle upraví po vysazení přípravku Glymexan.
7/8
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)
- alergická reakce (včetně zánětu žil, často spojeného s vyrážkou), která se může rozvinout do
závažné alergické reakce spojené s dýchacími obtížemi, poklesem krevního tlaku a někdy až se
šokem. Pokud se u Vás takové příznaky vyskytnou, oznamte to neprodleně svému lékaři.
- abnormální funkce jater včetně zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), porucha odtoku žluči
(cholestáza), zánět jater (hepatitida) nebo selhání jater. Pokud se u Vás takové příznaky
vyskytnou, oznamte to neprodleně svému lékaři.
- pocit nevolnosti nebo nevolnost, průjem, pocit plnosti nebo nadýmání a bolest břicha;
- pokles hladiny sodíku v krvi (projeví se v krevních testech).
Další nežádoucí účinky zahrnují:
- kožní projevy alergie (přecitlivělosti), jako je svědění, vyrážka, kopřivka a zvýšená citlivost na
sluneční záření. Některé mírné alergické reakce se mohou stát závažnými, s příznaky jako jsou
potíže s polykáním nebo dýcháním, otok rtů, hrdla a jazyka. Pokud zaznamenáte některý z těchto
nežádoucích účinků, oznamte to neprodleně svému lékaři.
- alergické reakce na deriváty sulfonylmočoviny, sulfonamidy nebo příbuzné skupiny látek;
- problémy se zrakem, které mohou nastat na počátku léčby přípravkem Glymexan. Jsou
způsobeny změnou hladiny cukru v krvi a měly by se brzy zlepšit;
- zvýšené hladiny jaterních enzymů.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK GLYMEXAN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Neužívejte přípravek Glymexan po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod ani domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již neužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFOMACE
Co přípravek GLYMEXAN obsahuje
- Léčivou látkou je glimepiridum. Jedna tableta obsahuje 1 mg, 2 mg nebo 3 mg glimepiridum.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu,
povidon, polysorbát 80, mastek, magnesium-stearát
Glymexan 3 mg dále obsahuje žlutý oxid železitý (E172).
Jak Glymexan vypadá a co obsahuje toto balení
GLYMEXAN 1 mg jsou bílé tablety podlouhlého tvaru se zkosenými hranami, nepotahované.
8/8
GLYMEXAN 2 mg jsou bílé tablety podlouhlého tvaru se zkosenými hranami, nepotahované, s půlicí
rýhou na jedné straně.
GLYMEXAN 3 mg jsou žluté tablety podlouhlého tvaru se zkosenými hranami, nepotahované, s půlicí
rýhou na jedné straně.
Jedno balení obsahuje 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 nebo 120 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A.
21 Wincentego Pola
58-500 Jelenia Góra
Polsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Německo: Glimepiride Jelfa 1 mg (2 mg, 3 mg) Tabletten
Česká republika: Glymexan 1 mg (2 mg, 3 mg)
Maďarsko: Glibezid 1 mg (2 mg, 3 mg) tabletta
Slovensko: Glibezid 1 (2, 3)
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 4.7.2012

Recenze

Recenze produktu GLYMEXAN 1 MG 20X1MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GLYMEXAN 1 MG 20X1MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze