Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na spánek

GINGIO TABLETY 60X40MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96057
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Značka: GINGIO
Kód výrobku: 96057
Kód EAN:
Kód SÚKL: 122187
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Kdy se užívá přípravek Gingio tablety? Přípravek Gingio tablety je určen k léčbě příznaků při některých poruchách prokrvení mozku a končetin. Přípravek se používá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí, jako jsou poruchy paměti, snížená schopnost soustředění, deprese, závratě, hučení v uších a bolesti hlavy, které vedou ke snížení duševních schopností jedince. Užívání přípravku vede k jejich celkovému zlepšení. Přípravek je určen především pro pacienty, jejichž poruchy jsou vyvolány degenerativními nebo cévními změnami anebo kombinací obou forem. Dále lze na doporučení lékaře přípravek použít při zužování končetinových tepen (při tzv. periferní arteriální okluzívní chorobě periferních arterií), a to ve stadiu I až II podle Fontaina (se střídavými stavy kulhání pro bolest v nohou po ujití určité vzdálenosti). V těchto případech spolu s fyzikální terapií, zejména s tréninkem chůze, přípravek může prodloužit délku trasy, kterou pacient ujde bez bolesti. Dále je přípravek možno užívat při závratích, hučení v uších, ať již cévního původu nebo vyvolaných změnami ve vyšším věku.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls213973/2011 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

GINGIO TABLETY 

40 mg 

potahované tablety 

Ginkgo extractum siccum raffinatum et quantificatum  

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,   
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy  užívejte  tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého  
lékaře  nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo  
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem.   

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Gingio tablety a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gingio tablety  užívat   

3. 

Jak se přípravek Gingio tablety  užívá   

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Gingio tablety uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek Gingio tablety a k čemu se používá 

 
Gingio tablety je

 

rostlinný léčivý přípravek, jehož léčivou látkou je čištěný a kvantifikovaný suchý 

jinanový extrakt. 

Přípravek  se  užívá  k  léčbě  příznaků  lehkých  poruch  mozkových  funkcí  souvisejících  s věkem  při 
mírné demenci, jako jsou poruchy paměti a snížená schopnost soustředění.  
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gingio tablety užívat  

 
 Neužívejte přípravek Gingio tablety  
-  jestliže jste alergický(á) na čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový extrakt  nebo na kteroukoli 

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

-  jestliže jste těhotná. 

 

 

 
Upozornění a opatření  
Před  užitím přípravku Gingio tablety  se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.  

 

  Při chorobně zesíleném sklonu ke krvácení (krvácivé stavy) a při současné léčbě přípravky 

ovlivňujícími krevní srážlivost , jako je např.warfarin nebo dabigatran, se tento léčivý přípravek smí 
používat pouze po poradě s lékařem. 

 
  Jelikož existují ojedinělé důkazy, že přípravky obsahující Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) by mohly 

zesilovat sklon ke krvácení, musí se jako bezpečnostní opatření tento přípravek vysadit 3 – 4 dny před 
chirurgickým zákrokem. Pokud užíváte přípravky obsahující Ginkgo biloba, informujte prosím včas 
svého lékaře, aby mohl přijmout další rozhodnutí. 

 

 

  Pokud víte, že trpíte záchvaty křečí (epilepsií), poraďte se předtím, než začnete tento léčivý přípravek 

užívat se svým lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Gingio tablety  
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka  o všech lécích, které  užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a)  nebo které možná budete užívat. 

Účinky  přípravku  Gingio  tablety  a  účinky  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  vzájemně 
ovlivňovat.  
Předtím než začnete tento lék užívat, poraďte se se svým lékařem, pokud užíváte: 

léky ovlivňující krevní srážlivost , např.warfarin, fenprokumon, klopidogrel, dabigatran, 
kyselinu acetylsalicylovou a další nesteroidní antirevmatika (léky s protizánětlivým, 
protibolestivým a teplotu snižujícím účinkem),   

nifedipin (užívaný při léčbě hypertenze, při onemocnění angina pectoris),  

efavirenz (antivirotikum užívané při léčbě HIV). 

 
Těhotenství, kojení  a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Jelikož existují ojedinělé důkazy, že přípravky obsahující jinan mohou zvyšovat sklon ke krvácení, 
nesmí se tento léčivý přípravek užívat v těhotenství. 
 
Není  známo,  zda  známé  složky  extraktu  přestupují  do  mateřského  mléka.  Riziko  pro  novorozence 

nelze vyloučit. 

Kvůli nedostatku údajů se nedoporučuje užívat tento přípravek během kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy. 

 
Přípravek  Gingio  tableby  obsahuje  monohydrát  laktosy  a  tekutou  glukosu  usušenou 

rozprášením. 

Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  s ním,  než  začnete  tento  léčivý 

přípravek užívat. 

 

 

3. 

Jak se přípravek Gingio tablety užívá  

 

 

Vždy užívejte  tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Dospělí  a  starší  pacienti  užívají  dvě  potahované  tablety  třikrát  denně.  Dávka  má  být  rozdělena 

rovnoměrně, např. ráno, v poledne a večer. Neužívejte více než 6 tablet denně, což odpovídá 240 mg 
čištěného a kvantifikovaného suchého jinanového extraktu. 

 
Potahované  tablety  se  polykají  nerozkousané  spolu  s  přiměřeným  množstvím  tekutiny  (nejlépe 

sklenicí vody). Užívají se po jídle. Pro snazší polykání je možné tabletu rozpůlit. 

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Léčba by měla trvat nejméně 8 týdnů. Pokud po 3 měsících u Vás nedojde ke zlepšení příznaků nebo 
pokud příznaky zesílí, musí lékař zkontrolovat, zda je pokračování v léčbě nadále odůvodněné. Bez 
porady s lékařem neužívejte přípravek Gingio tablety déle než 3 měsíce.   
 
Jestliže jste  užil(a) více přípravku Gingio tablety, než jste měl(a) 
Příznaky předávkování  nejsou známy.  Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se 
poraďte s lékařem. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gingio tablety 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku,  ale  pokračujte  v  dalším 

dávkování tak, jak Vám to doporučil Váš lékař anebo jak to je uvedeno v příbalové informaci. 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich četnosti:   

 

Velmi časté:             mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů  
Časté:  

          mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100 

Méně časté:  

          mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000 

Vzácné:  

          mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10000  

Velmi vzácné:             mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10000  
Není známo:               z dostupných údajů nelze určit 

 

 
Velmi časté: bolesti hlavy 
Časté: točení hlavy, průjem, bolesti břicha , pocit na zvracení,  zvracení 
Není známo: krvácení jednotlivých orgánů (oko, nos, krvácení do mozku a zažívacího traktu), reakce 
z přecitlivělosti (alergický šok), alergické kožní reakce (zarudnutí kůže, otok kůže, svědění, vyrážka) 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

Jak  přípravek Gingio tablety uchovávat 

 

 

Uchovávejte  při  teplotě  do  30  °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 

vlhkostí. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a 
blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Gingio tablety obsahuje 
 

Léčivou  látkou  je  Ginkgo  extractum  siccum  raffinatum  et  quantificatum  (čištěný  a  kvantifikovaný 

suchý jinanový extrakt) 

Jedna potahovaná tableta obsahuje: 
Ginkgo extractum siccum raffinatum et quantificatum (35 - 67:1),   extrahováno acetonem 60% (V/V) 
40 mg (odpovídá 8,8 – 10,8 mg flavonových glykosidů a 2,16 – 2,64 mg terpenolaktonů – gingkolidů 
a bilobalidu). 

 Pomocnými  látkami  jsou:  mikrokrystalická  celulosa,  monohydrát  laktosy,  tekutá  glukosa  usušená 
rozprášením,  makrogol  4000,  magnesium-stearát,  kukuřičný  škrob,  hypromelosa,  sodná  sůl 
karboxymethylškrobu  (typ  A),  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  oxid  titaničitý  (E  171),  žlutý  oxid 
železitý (E 172). 
 
Jak přípravek Gingio tablety vypadá a co obsahuje toto balení 
30, 50, 60, 90, 100 a 120 potahovaných tablet. PP/Al blistry, čiré průhledné, papírová krabička. 
Popis přípravku: kulaté bikonvexní okrově až okrově hnědé skvrnitě zbarvené potahované tablety 

s půlící rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.  

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Výrobce 

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Německo 

LEK S.A., Domaniewska str. 50C, 02-672, Varšava, Polsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 6. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu GINGIO TABLETY 60X40MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GINGIO TABLETY 60X40MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám