Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na žíly a cévy » Léky na nemoci cév

GINGIO 120 120X120MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 65343

100 % 1 recenze

Přípravek se používá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí, jako jsou poruchy paměti a snížená schopnost soustředění.

Více informací

1 302
Běžná cena: 2 065 Kč, Ušetříte: 37 % (763 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek se používá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí, jako jsou poruchy paměti a snížená schopnost soustředění.

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ s.r.o.
Značka: GINGIO
Kód výrobku: 65343
Kód EAN: 4030855052424
Kód SÚKL: 13193
Držitel rozhodnutí: SANDOZ s.r.o.

Proč se užívá přípravek Gingio 120? Přípravek Gingio 120 je určen k léčbě příznaků při některých poruchách prokrvení mozku a končetin. Přípravek se používá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí, jako jsou poruchy paměti a snížená schopnost soustředění; po poradě s lékařem pak k léčbě deprese, závratí, hučení v uších a bolesti hlavy, které vedou ke snížení duševních schopností jedince. Užívání přípravku vede k jejich celkovému zlepšení. Přípravek je určen především pro pacienty, jejichž poruchy jsou vyvolány degenerativními nebo cévními změnami anebo kombinací obou forem. Dále lze na doporučení lékaře přípravek použít při zužování končetinových tepen (při tzv. periferní arteriální okluzívní chorobě periferních artérií), a to ve stadiu I až II podle Fontaina (se střídavými stavy kulhání pro bolest v nohou po ujití určité vzdálenosti). V těchto případech spolu s fyzikální terapií, zejména s tréninkem chůze, přípravek může prodloužit délku trasy, kterou pacient ujde bez bolesti. Po poradě s lékařem je přípravek možno užívat při závratích, hučení v uších, ať již cévního původu nebo vyvolaných změnami ve vyšším věku.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls243190/2010 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

GINGIO 120 

120 mg 

potahované tablety 

 

Ginkgo extractum siccum raffinatum et quantificatum

 

  

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře   
nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo  lékárníkovi.    
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
 
1. 

Co je přípravek Gingio 120 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek  Gingio 120  užívat  

3. 

Jak se přípravek Gingio 120 užívá   

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Gingio 120 uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek Gingio 120 a k čemu se používá 

 
Přípravek  Gingio  120  je  rostlinný  léčivý  přípravek,  jehož  léčivou  látkou  je  čištěný  a  kvantifikovaný 

suchý jinanový extrakt. 

Přípravek se užívá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí souvisejících s věkem při mírné 
demenci, jako jsou poruchy paměti a snížená schopnost soustředění.  
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gingio 120 užívat  

 
Neužívejte přípravek Gingio 120: 
-  jestliže jste alergický(á) na čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový extrakt nebo na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

-  jestliže jste těhotná.  

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Gingio se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Při chorobně zesíleném sklonu ke krvácení (krvácivé stavy) a při současné léčbě přípravky ovlivňujícími 
krevní srážlivost (jako je např. warfarin nebo dabigatran), se tento léčivý přípravek smí používat pouze po 
poradě s lékařem. 
 
Jelikož existují ojedinělé důkazy, že přípravky obsahující Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) by mohly 
zesilovat sklon ke krvácení, musí se jako bezpečnostní opatření tento přípravek vysadit 3 až 4 dny před 
chirurgickým zákrokem. Pokud užíváte přípravky obsahující Ginkgo biloba, informujte, prosím, včas 
svého lékaře, aby mohl přijmout další rozhodnutí. 
 
Pokud víte, že trpíte záchvaty křečí (epilepsií), poraďte se předtím, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat, se svým lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek  Gingio 120 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka  o všech lécích, které  užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)  
nebo které možná budete užívat. 

Účinky přípravku Gingio 120 a účinky jiných souběžně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.  
 
Předtím než začnete tento lék užívat, poraďte se se svým lékařem, pokud užíváte: 

-

  léky ovlivňující krevní srážlivost, např.warfarin, fenprokumon, klopidogrel, dabigatran, kyselinu 

acetylsalicylovou  a  další  nesteroidní  antirevmatika  (léky  s protizánětlivým,  protibolestivým  a 
teplotu snižujícím účinkem),  

-

  nifedipin (užívaný při léčbě hypertenze, při onemocnění angina pectoris),  

-

  efavirenz (antivirotikum užívané při léčbě HIV).  

 

Těhotenství, kojení a plodnost   
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Jelikož existují ojedinělé důkazy, že přípravky obsahující jinan mohou zvyšovat sklon ke krvácení, nesmí 
se tento léčivý přípravek užívat v těhotenství. 
 
Není známo, zda složky extraktu přestupují do mateřského mléka. Riziko pro novorozence nelze vyloučit. 
Kvůli nedostatku údajů se nedoporučuje užívat tento přípravek během kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  

Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy. 
 
Přípravek Gingio 120 obsahuje monohydrát laktosy a tekutou glukosu usušenou rozprášením. 
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  s ním,  než  začnete  tento  léčivý 

přípravek užívat. 

 
Upozornění pro diabetiky: 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,04 sacharidové jednotky. 
 
3. 

Jak se přípravek Gingio 120  užívá  

 
Vždy užívejte  tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dospělí a  starší  pacienti  užívají  jednu  potahovanou  tabletu  dvakrát  denně  nebo  dvě  potahované  tablety 

jedenkrát denně. Neužívejte více než 2 tablety denně, což odpovídá 240 mg čištěného a kvantifikovaného 
suchého jinanového extraktu. Pokud se přípravek Gingio užívá dvakrát denně, je nutno jej užívat ráno a 
večer. 

 
Potahované  tablety  se  polykají  nerozkousané spolu s přiměřeným  množstvím  tekutiny  (nejlépe sklenicí 

vody). Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné 
dávky. Užívají se po jídle. 

 
Léčba by měla trvat nejméně 8 týdnů. Pokud po 3 měsících u Vás nedojde ke zlepšení příznaků nebo 
pokud příznaky zesílí, musí lékař zkontrolovat, zda je pokračování v léčbě nadále odůvodněné. Bez 
porady s lékařem neužívejte přípravek Gingio 120 déle než 3 měsíce.  
 
Jestliže jste  užil(a)  více přípravku Gingio 120, než jste měl(a)  
Příznaky  předávkování  nejsou  známy.  Při  předávkování  nebo  náhodném  požití  přípravku  dítětem  se 
poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gingio 120 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku,  ale  pokračujte  v  dalším 

dávkování tak, jak Vám to doporučil Váš lékař anebo jak to je uvedeno v příbalové informaci. 

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 

Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich četnosti:  

  

Velmi časté:             mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů  
Časté:  

          mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100 

Méně časté:  

          mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000 

Vzácné:  

          mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10000  

Velmi vzácné:             mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10000  
Není známo:               z dostupných údajů nelze určit 

 

 

Velmi časté: bolesti hlavy 
Časté: točení hlavy, průjem, bolesti břicha, pocit na zvracení,  zvracení 
Není  známo:  krvácení  jednotlivých  orgánů  (oko,  nos,  krvácení  do  mozku  a  zažívacího  traktu),  reakce 
z přecitlivělosti (alergický šok), alergické kožní reakce (zarudnutí kůže, otok kůže, svědění, vyrážka). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo  lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 
41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků 

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Gingio 120 uchovávat 

 

Uchovávejte  při  teplotě  do  30  °C.    Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 

světlem a vlhkostí. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na  krabičce za Použitelné do: a 
blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek
 Gingio 120 obsahuje 
 
Léčivou látkou je Ginkgo extractum siccum raffinatum et quantificatum (čištěný a kvantifikovaný suchý 

jinanový  extrakt).Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  Ginkgo  extractum  siccum  raffinatum  et 
quantificatum  (35  –  67  :  1),  extrahováno  acetonem  60%  V/V  120  mg    (odpovídá  26,4  -  32,4  mg 
flavonových glykosidů a 6,48 – 7,92 mg terpenolaktonů - ginkgolidů, bilobalidu). 

 
Pomocnými  látkami  jsou:  mikrokrystalická  celulosa,  monohydrát  laktosy,  tekutá  glukosa  usušená 

rozprášením,  makrogol  4000,  magnesium-stearát,  kukuřičný  škrob,  hypromelosa,  sodná  sůl 
karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý. 

 
Jak přípravek Gingio 120 vypadá a co obsahuje toto balení 

30, 60 a 120 potahovaných tablet. PP/Al blistry, čiré průhledné, krabička. 
Oválné bikonvexní okrově až okrově hnědé skvrnitě zbarvené tablety s oboustrannou půlicí rýhou 18,7 x 
8,2 mm.  
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Výrobce 
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Německo 
LEK S.A., Domaniewska str. 50C, 02-672, Polsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 6. 2017 
  

Recenze (1)

Recenze produktu GINGIO 120 120X120MG Potahované tablety

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Produkt je důležitý v období oslabení psychických schopností při celkovém přetížení organismu, kdy člověk musí pracovat na plný výkon.

V době, kdy jsem produkt objednávala, byl cenově velmi výhodný, zaujala mě akční cena.

Diskuze

Diskuze k produktu GINGIO 120 120X120MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Hana M.

100 % 27/10/2012

Produkt je důležitý v období oslabení psychických schopností při celkovém přetížení organismu, kdy člověk musí pracovat na plný výkon.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám