Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 89894
Kód EAN:
Kód SÚKL: 116442
Furosemid se používá aby zbavil Váš organismus příliš velkého množství tekutin (tzv. edému). Příčinou příliš velkého množství tekutin mohou být: - srdeční problémy; - jaterní problémy; - ledvinové problémy. Furosemid se používá také ke snížení krevního tlaku, který může vést ke stavům ohrožení života (hypertenzní krize).

Příbalový leták


Příbalová informace: informace pro uživatele
Furosemid Kabi 20 mg/2 ml
(Furosemidum)
Injekční roztok
Léčivá látka : Furosemidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek
Furosemid Kabi 20mg/2ml používat
3. Jak se přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml uchovat
6. Další informace
1. Co je PŘÍPRAVEK FUROSEMID KABI 20 mg/2 ml a k čemu se používá
Furosemid Kabi patří do skupiny léčivých přípravků, které nazýváme diuretika.
Furosemid zvyšuje tvorbu moči ve Vašem organismu.
Furosemid se používá aby zbavil Váš organismus příliš velkého množství tekutin (tak zvaného edému). Příčinou příliš velkého množství tekutin mohou být:
Srdeční problémy
Jaterní problémy
Ledvinové problémy
Furosemid se používá také ke snížení krevního tlaku, který může vést ke stavům ohrožení života (hypertenzní krize).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PŘÍPRAVEK
FUROSEMID KABI 20 mg/2 ml používat
Neužívejte Furosemid Kabi v těchto případech:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na furosemid nebo na kteroukoliv další složku přípravku (viz bod 6)
jestliže jste alergický/á na sulfonamidová antibiotika
jestliže jste silně dehydratován/á (ztratil/a jste velké množství tělních tekutin například průjmem nebo zvracením)
jestliže máte poruchu ledvin a navzdory léčbě furosemidem nevylučujete moč,
jestliže máte poruchu ledvin jako následek otravy látkami toxickými pro ledviny nebo játra
jestliže máte velmi nízkou sérovou hladinu draslíku nebo sodíku
jestliže je pacient v komatu z důvodů poškození jater
jestliže kojíte
Jestliže si nejste něčím jistý/á zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Furosemid Kabi 20 mg/2 ml je zapotřebí
Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi jestliže:
máte běžně problémy s vylučováním moči následkem překážky (jako je to při zvětšené prostatě)
máte cukrovku
máte nízký krevní tlak nebo někdy náhlý pokles krevního tlaku
máte onemocnění jater (jako je cirhóza)
máte problémy s ledvinami (jako je nefrotický syndrom)
jste dehydratován/a (ztratil/a jste značné množství tekutin těžkým průjmem nebo zvracením), což může vést ke kolapsu nebo krevním sraženinám
máte dnu (bolestivé nebo zanícené klouby) následkem vysoké hladiny kyseliny močové (vedlejší produkt metabolismu) v krvi
máte zánětlivé onemocnění zvané systémový lupus erythematodes (SLE)
máte problémy se sluchem
užíváte sorbitol (náhražku cukru pro diabetiky)
užíváte léky které působí život ohrožující nepravidelnost srdečního tepu (prodloužení intervalu QT)
užíváte lithium
máte porfyrii (nemoc při které je poškozena tvorba molekul vážících v červených krvinkách kyslík a moč je purpurová)
vaše kůže má zvýšenou citlivost ke světlu (fotosensitivita)
jste atlet; tento lék může dát positivní výsledek dopingového testu
U nedonošených dětí může furosemid způsobit ledvinové kameny nebo vápenatění.
Objeví-li se některé z těchto příznaků, může Váš lékař změnit Vaši léčbu nebo Vám speciálně poradí.
Protože užíváte přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml, doporučí Váš lékař pravidelné krevní testy, které budou sledovat Vaše krevní hladiny cukru a kyseliny močové. Budou také kontrolovat krevní hladiny solí jako je draslík a sodík, což je obzvláště důležité, jestliže jste zvracel/a nebo měl/a průjem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste užíval/a v nedávné době a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu Toto je velmi důležité, protože některé léčivé přípravky se nemohou užívat současně s přípravkem Furosemid Kabi.
Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi jestliže užíváte:
lithium - při poruchách nálady, protože jeho účinky a vedlejší účinky může furosemid zvětšit. Váš lékař Vám předepíše tento lék pouze když to bude nezbytné a bude kontrolovat hladiny lithia a případně změní dávku furosemidu.
přípravky k léčbě srdečních potíží jako je digoxin; váš lékař může změnit dávky
některé přípravky ke snížení krevního tlaku včetně thiazidových diuretik (jako je bendroflumethiazid nebo hydrochlorothiazid), ACE inhibitory (jako je lisinopril), antagonista angiotensinu II (jako je losartan), protože furosemid může způsobit přílišný pokles Vašeho krevního tlaku. Váš lékař může změnit dávky furosemidu.
léčivé přípravky na snížení hladiny cholesterolu nebo lipidů jako je cholestyramin, colestipol, a fibráty jako je clofibrát, protože mohou snižovat účinek furosemidu.
antidiabetika jako je metformin a insulin, protože hladina Vašeho krevního cukru může vzrůst vlivem furosemidu
protizánětlivé léky, včetně NSAIDS (jako aspirin nebo celecoxib) protože mohou snižovat účinek furosemidu; vysoké dávky přípravků proti bolesti (salicyláty) mohou zvýšit vedejší účinky furosemidu
protizánětlivé a protialergické léky jako kortikosteroidy, léky proti žaludečním vředům jako carbenoxolon, nebo laxativa, protože v kombinaci s furosemidem ovlivní Vaše hladiny sodíku a draslíku. Váš lékař bude kontrolovat hladinu draslíku.
Injekce, které se dávají během operací včetně tubocurarinu, curarinových derivátů a sukcinylcholinu
Chloralhydrát při nespavosti; v jednotlivých případech může žilní aplikace furosemidu (injekce do žíly) v období 24 hodin před aplikací chloralhydrátu vést k návalům horka, zvýšenému pocení, úzkosti, nevolnosti, zvýšení krevního tlaku a zrychlení srdečního tepu. Proto se současné podání furosemidu a chloralhydrátu nedoporučuje.
fenytoin nebo fenobarbital - při epilepsii, protože může snížit účinek furosemidu
teofylin - proti astmatu, protože jeho účinek může furosemid zvyšovat
některá antibiotika, včetně některých cefalosporinů, polymixinů, aminoglykosidů nebo chinolinů nebo jiných léků, které mohou ovlivnit Vaše ledviny jako jsou imunosupresiva, jodované kontrastní látky, foscarnet nebo pentamidin, protože furosemid může zvýšit jejich špatný vliv na ledviny
probenecid - používaný s jinými léky k ochraně ledvin, protože může snížit účinek furosemidu
cisplatina - používaná proti některé formě rakoviny, protože furosemid může zhoršit její vedlejší účinky
metotrexat - používaný proti některým formám rakoviny a při těžké artritidě, protože může snižovat účinek furosemidu
Léky ke zvýšení Vašeho krevního tlaku (presorické aminy), protože s furosemidem nemusí dobře působit
Aminoglutethimid používaný k potlačení tvorby kortikosteroidů (Cushingův syndrom), protože může zvýšit vedlejší účinky furosemidu
Carbamazepin užívaný k léčbě epilepsie nebo schizofrenie, protože může zvýšit vedlejší účinky furosemidu
Sucralfate k léčení žaludečních vředů. Neužívejte furosemid do dvou hodin po sucralfatu, protože ten může snížit účinek furosemidu
Cyklosporin užívaný k prevenci odmítnutí transplantátů, protože riskujete vznik dnové artritidy (bolestivé klouby)
Léky které změní váš srdeční tep jako je amiodaron, sotatol, dofetilid, ibutilid, protože furosemid může zvýšit jejich účinek
Užívání přípravku Furosemid Kabi 20 mg/2 ml s jídlem a pitím
Při léčbě furosemidem můžete jíst a pít zcela normálně. Nemusíte nic měnit, pokud Vám to lékař nenařídí.
Těhotenství a kojení
Prosím sdělte svému lékaři jestliže jste těhotná, nebo si myslíte, že jste těhotná.
Furosemid může přecházet z matky na dítě
Proto tento přípravek je podáván těhotným ženám pouze je-li to absolutně nutné.
Nepoužívejte Furosemid Kabi 20 mg/2 ml jestliže kojíte.
To je z toho důvodu, že tento léčivý přípravek přestupuje do mateřského mléka.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem než začnete jakýkoli léčivý přípravek používat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Furosemid Kabi 20 mg/2 ml může snížit Vaší pozornost, v takovém případě neřiďte motorové vozidlo a neobsluhujte stroje (viz kapitola 4 možné vedlejší účinky).
Důležitá informace o některých složkách přípravku Furosemid Kabi
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v ampuli, takže je vpodstatě bez sodíku.
3. Jak se Přípravek FUROSEMID Kabi 20 mg/2 ML používá
Přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml užívejte vždy přesně podle rady Vašeho lékaře. Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud si nejste jistý/á.
Přípravek Furosemid Kabi 20mg /2 ml je obvykle podáván lékařem nebo sestrou. Je podáván:
jako pomalá injekce do žíly (intravenózně) nebo
výjimečně do svalu (intramuskulárně)
Váš lékař rozhodne o dávkování. Dávkování závisí na Vašem stavu, jak je závažný a jak dlouho bude léčba trvat.
Obvyklá první počáteční dávka pro dospělé (včetně mladistvých starších 15 let) je od 20 do 40 mg.
Jestliže se Váš lékař domnívá, že potřebujete vyšší dávku, může Vám dát další 20 mg injekci. Tato dávka se dává obyčejně každé 2 hodiny, až se projeví požadovaná ztráta tekutin.
V některých případech, může Váš lékař místo injekce doporučit kontinuální infuzi do žíly (po kapkách).
U dětí (do 15 let bude furosemid používán výjimečně) dávka závisí na hmotnosti dítěte. První dávka je 0,5 až 1mg/kg/den.
Starší pacienti dostávají obyčejně 20 mg/den jako první dávku. Ta může být postupně zvyšována až se projeví požadovaná ztráta tekutin.
Ztráta váhy způsobená ztrátou tekutiny nemá přesáhnout 1 kg za den.
Jestliže potřebujete pokračovat v užívání přípravku Furosemid Kabi 20 mg/2 ml, změní Váš lékař injekční formu přípravku na perorální (tablety) tak rychle, jak je to možné.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Furosemid Kabi 20 mg/2 ml než jste měl(a)
Jestliže myslíte, že dostáváte příliš mnoho tohoto přípravku, řekněte to ihned svému lékaři.
Příznaky, které tomu nasvědčují jsou: sucho v ústech, zvýšená žízeň, nepravidelný puls, změny nálady, svalové křeče nebo bolest, nevolnost či zvracení, neobvyklá únava nebo slabost, slabý puls nebo ztráta chuti k jídlu.
Jestliže myslíte, že jste nedostala injekci, řekněte to svému lékaři nebo sestře.
Máte-li nějaké další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml nežádoucí účinky, i když se u každého neprojeví. Během léčby furosemidem se mohou objevit následující nežádoucí účinky:
Méně časté (méně než 1 ze 100 pacientů)
Kožní vyrážky (včetně svědění, zčervenání, odlupování kůže), tendence k modřinám, nebo citlivost Vaší kůže ke slunečnímu světlu.
Změny krevních buněk, které mohou vést k selhání srážlivosti krve (se zvýšeným rizikem krvácení).
Vzácné (méně než 1 z 1000 pacientů)
Nevolnost či zvracení, průjem, zácpa, ztráta chuti k jídlu, nepříjemný pocit v ústech a žaludku.
Porucha sluchu (více časté u osob se selháním ledvin) a tinitus (zvonění v uších).
Anafylaxe, závažná alergická reakce , která může být příčinou vyrážky, otoků, dýchacích potíží, a ztráty vědomí. Lékařská pomoc je nutná okamžitě.
Poškození ledvin (intersticiální nefritida)
Velmi nízký počet bílých krvinek (to může vést k infekcím ohrožujícím život). Lékařská pomoc je nutná okamžitě.
Svalové problémy včetně křečí v nohou a svalové slabosti
Bolest nebo nepříjemný pocit při injekci (zvláště při nitrosvalové injekci)
Zánětlivé onemocnění lupus erythematosus se může vyskytnout nebo se zhoršit
Změny výsledků krevních testů (tukovité látky ve Vaší krvi)
Pocit znecitlivění, hučení v uších a pocit závrati
Vysoká teplota
Rozmazané vidění, zmatenost, ospalost
Sucho v ústech
Velmi vzácné (méně než 1 z 10 000 pacientů)
Závažné poruchy svalů včetně záškubů, spasmů, křečí (také zvaných tetanus).
Změny krevních buněk mohou vést k anemii a ztrátě obrany před infekcí
Pankreatitida (silná bolest břicha a zánět pankreatu)
Dále se může objevit:

Nízký krevní tlak s pocitem mdloby nebo závrati. Může působit také pocit tlaku v hlavě, bolest v kloubech, změnu krevní srážlivosti nebo kolaps oběhu (šok)
Nízká sérová hladina draslíku. Můžete mít svalovou slabost, zvonění v uších a otupělost, lehké potíže pohybovat údy, zvracení, zácpu, plyn v břiše, zvýšené močení, zvýšenou žízeň nebo pomalý či nepravidelný puls. Tyto příznaky jsou více pravděpodobné, jestliže máte jiná onemocnění, jako poruchu jater nebo problémy se srdcem nebo příliš málo draslíku v potravě, nebo užíváte jiné léky (viz Užívání jiných léků). Vysoké ztráty draslíku mohou způsobit přechodnou ztrátu pohyblivosti Vašich střev nebo omezené vědomí, v krajních případech hluboké bezvědomí. Je nutné kontrolovat krevní změny a doplnit nedostatek draslíku.
Nízké hladiny krevního sodíku, vápníku a hořčíku. To může být způsobeno zvýšenou ztrátou sodíku, vápníku a hořčíku v moči. Nízké hladiny sodíku vedou k typické ztrátě zájmu, křečím lýtek, snížení chuti k jídlu, slabosti, ospalosti, zvracení a zmatenosti. Nízké koncentrace vápníku mohou vést k intenzivním svalovým křečím. Tyto křeče a nepravidelný srdeční puls mohou být způsobeny také nízkou hladinou tělního hořčíku.
Dna se může objevit nebo zhoršit
Existující problémy s vylučováním tekutin se mohou zhoršit
Cukrovka se může objevit nebo zhoršit
Může nastat snížení objemu tělních tekutin, obzvláště u starších pacientů. Velká ztráta tekutin může vést k zahuštění krve s tendencí tvorby sraženin.
Problémy s játry nebo změny v krevním obrazu mohou být příčinou žloutenky (žlutá kůže, tmavá moč, únava)
Nedonošené děti mohou mít ledvinové kameny nebo kalcifikace
U nedonošených dětí může zůstat otevřený kanál mezi plicní arterií a aortou, který je normálně otevřený před narozením.
Jestliže jsou některé z těchto nežádoucích účinků závažné nebo zjistíte nežádoucí účinky, které nejsou v této příbalové informaci , informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.
5. JAK PŘÍPRAVEK FUROSEMID KABI 20 mg/2 ml UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu a kartonu. Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.
Ampule uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivý přípravek se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Furosemid Kabi obsahuje:
Každá ampulka přípravku Furosemid Kabi obsahuje 20 mg furosemidu, jako léčivé látky, ve 2 ml injekčního roztoku. Pomocné látky jsou chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na injekci.
Jak přípravek Furosemid Kabi vypadá a co obsahuje toto balení:
Furosemid Kabi je čirý bezbarvý nebo téměř bezbarvý roztok.
Balení obsahuje 5, 50 nebo 100 x 2 ml skleněných ampulek jantarové barvy obsahujících Furosemid Kabi 20mg/2ml injekčního roztoku.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci
Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce:
Lebesfal-Laboratórios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group)
Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros
Portugalsko
Pro další informace o tomto léčivém přípravku, kontaktujte prosím lokální zastoupení držitele rozhodnutí o registraci:
Belgie Holandsko
Fresenius Kabi nv/sa Fresenius Kabi Nederland B.V.
Molenberglei 7 Postbus 2397
B-2627 Schelle NL-5202 CJ's-Hertogenbosch
Tél/Tel: +32 3 880 50 24 Tel: 0800 022 19 05
bart.van-den-daele@fresenius-kabi.com bart.van-den-daele@fresenius-kabi.com
Česká republika Maďarsko
Fresenius Kabi s.r.o. Fresenius Kabi Hungary Kft.
Plzeňská 3217/16 Lajos u. 48-66.
CZ-150 00 Prague 5 H-1036 Budapest
Tel: +420 2 25 27 0111 Tel.: +36-1-250-8371
ludmila.novakova@fresenius-kabi.com info@fresenius-kabi.hu
Německo Řecko
Fresenius Kabi Deutschland GmbH Fresenius Kabi Hellas A.E
D-61346 Bad Homburg v.d.H. . 354
Tel: +49 6172 686 0 GR-15341 .
Kundenberatung@fresenius-kabi.de : +30 210 6542909
ioanna.petraki@fresenius-kabi.com
Španělsko Polsko
Fresenius Kabi Espana Fresenius Kabi Poland Sp. zo.o
Torre Mapfre-Villa Olimpica ul Hrubieszowska 2
Marina, 16-18, Planta 17 PL-01-209-Warszawa
E-08005 Barcelona Tel.: +48 22 345 67 89
Tel: +34 932256580
Francie Portugalsko
Fresenius Kabi France Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda
5, place du Marivel Av. do Forte, 3 Edifício Suécia IV, Piso 3
92316 Svres Cedex P-2794-039 Carnaxide
Tel: +0033 14 114 2683 Tel: +351 21 424 12 80
sylvie Berthou-Talab@fresenius-kabi.de
Irsko UK
Fresenius Kabi Limited Fresenius Kabi Limited
Cestrian Court, Eastgate Way Cestrian Court, Eastgate Way
Manor Park Runcorn Manor Park Runcorn
Cheshire Cheshire
WA7 1NT, UK WA7 1NT, UK
Tel: +44 1928 594 221 Tel: +44 1928 594 221
Finsko Slovenská republika
Fresenius Kabi AB Fresenius Kabi s.r.o. Organizacna slozka
Valimotie 13 b B Vajnorská 98/F
FIN-00380 Helsinki SK-831 04 Bratislava
Puh/Tel: +358 9 428 1550 Tel: +421/244633727
Itálie
Fresenius Kabi Italia S.r.l.
Via Camagre 41
I-37063 Isola della Scala (Verona)
Tel: +39 045 6649311
ra-it@fresenius-kabi.com
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 9.9.2009
Následující informace je určená pouze pro lékařský nebo ošetřovatelský personál:
Aplikace:
Intravenózní aplikace furosemidu musí být pomalá. Nesmí se překročit rychlost 4 mg za minutu a přípravek se nikdy nesmí podávat s jinými léčivy stejnou injekční stříkačkou.
Nitrosvalová aplikace musí být omezena na výjimečné případy pokud není vhodná aplikace nitrožilní nebo perorální. Je třeba poznamenat, že nitrosvalová injekce není vhodná v akutních případech jako je plicní edém.
Počáteční dávka doporučená pro dospělé a adolescenty nad 15 let činí 20 až 40 mg (jedna nebo dvě ampule) intravenózně (nebo ve výjimečných případech nitrosvalově) a maximální dávka záleží na individuální reakci. V případě potřeby větších dávek, má být podáváno nejvýše 20 mg v odstupu nejméně 2 hodin.
U dospělých je doporučená nejvyšší denní dávka furosemidu 1500 mg.
Inkompatibility
Injekci furosemidu je možno míchat s neutrálním nebo slabě alkalickým roztokem o pH mezi 7 a 10, jako je 0,9% chlorid sodný a Ringerův roztok laktátu.
Furosemid by neměl být smíchán se silně kyselými roztoky (o pH nižším než pH 5,5), jako jsou roztoky obsahující kyselinu askorbovou, noradrenalin a adrenalin, protože existuje riziko srážení.
Přípravek obsahující viditelné částice se nemá užívat.
Po použití je nutné zbývající obsah znehodnotit.
Doba použitelnosti
U konečného léčivého přípravku je doba použitelnosti 3 roky.
Po prvním otevření je přípravek nutno použít okamžitě.
Po naředění:
Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na 24 hodin při teplotě 25oC je-li chráněn před světlem.
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání po otevření před použitím jsou na zodpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8oC, pokud ředění nebylo prováděno za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Recenze

Recenze produktu FUROSEMID KABI 20 MG/2 ML 100X2ML/20MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FUROSEMID KABI 20 MG/2 ML 100X2ML/20MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze