Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

FURORESE 250 50X250MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17847

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 17847
Kód EAN: 4030855003389
Kód SÚKL: 56811
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Proč se užívá přípravek Furorese 250? Podávání vysokých dávek furosemidu v přípravku Furorese 250 je výjimečně indikováno u pacientů se značně sníženou glomerulární filtrací (nižší než 20 ml/min), k léčbě oligurie v pokročilých a terminálních stadiích selhání ledvin (ve stadiích předcházejících nutnost dialýzy i ve stadiích dialýzu již vyžadujících) za přítomnosti edémů a/nebo vysokého krevního tlaku k udržení residuální diurézy (diuretickou účinnost je třeba kontrolovat občasným pokusným vysazením přípravku). Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměl(a) byste jej dát nikomu jinému.

Příbalový leták

 

- 1 - 

sp.zn.sukls244539/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

FURORESE 250 

250 mg 

tablety 

Furosemidum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci:  
1.  Co je přípravek FURORESE 250 a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FURORESE 250 užívat  
3.  Jak se přípravek FURORESE 250 užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek FURORESE 250 uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 

1. CO JE PŘÍPRAVEK FURORESE 250 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Přípravek FURORESE 250 je diuretikum s vysokým účinkem v tabletách k vnitřnímu užití.                                                                   

Zvyšuje vylučování moči, pomáhá odstraňovat otoky a snižuje krevní tlak. 

Podávání vysokých dávek furosemidu v přípravku FURORESE 250 je výjimečně indikováno u pacientů 
se  značně  sníženou  glomerulární  filtrací  (nižší  než  20  ml/min),  k léčbě  oligurie  v pokročilých  a 
terminálních stadiích selhání ledvin (ve stadiích předcházejících nutnost dialýzy i ve stadiích dialýzu již 
vyžadujících)  za  přítomnosti  edémů  a/nebo  vysokého  krevního  tlaku  k udržení  residuální  diurézy 
(diuretickou účinnost je třeba kontrolovat občasným pokusným vysazením přípravku). 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  FURORESE  250 
UŽÍVAT  

Neužívejte přípravek FURORESE 250: 
-  jestliže jste alergický(á) na furosemid, sulfonamidy nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6),   

 

-  při selhání ledvin se zástavou tvorby moči (při anurii) 
-  při selhání jater s poruchou vědomí (při jaterním kómatu a prekómatu) 
-  při závažném nedostatku draslíku (při těžké hypokalemii) 
-  při závažném nedostatku sodíku (při těžké hyponatremii) 
-  při  snížení  objemu  obíhající  krve  (při  hypovolemii)  anebo  při  nedostatku  tělních  tekutin  (při 

dehydrataci) 

-  jestliže kojíte. 
-    při  normální  ani  při  porušené  funkci  ledvin,  pokud  je  hodnota  glomerulární  filtrace  vyšší  než  20 

ml/min; bylo by nebezpečí příliš veliké ztráty tekutin a elektrolytů.  

 

 

- 2 - 

 

Upozornění a opatření: 
Před užitím přípravku FURORESE 250 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 

-  jestliže máte nízký krevní tlak; zvláště jsou kontrolováni pacienti, pro které by nechtěně silné snížení 

krevního  tlaku  představovalo  obzvláštní  ohrožení,  např.  u  pacientů  s poruchou  krevního  průtoku 
mozkovými  cévami  (tj.  s poruchami  cerebrovaskulární  perfuze)  anebo  průtoku  věnčitými  cévami 
srdečními (tj. s ischemickou srdeční chorobou) 

-  pokud jste starší, užíváte další léky, které mohou způsobit pokles krevního tlaku, a pokud máte jiný 

zdravotní stav, který představuje riziko poklesu krevního tlaku. 

-  jestliže  máte  cukrovku,  která  se  již  plně  projevila  anebo  dosud  neprojevila  (při  manifestním  nebo 

latentním diabetu); je nutné pravidelné sledování hladiny krevního cukru 

-  při dně (je nutné pravidelné sledování hladiny kyseliny močové v krevním séru) 
-  při  překážkách  v odtoku  moči  (např.  při  zbytnění  prostaty,  při  hydronefróze  –  rozšíření  ledvinné 

pánvičky nebo při zúžení močovodů) 

-  při sníženém obsahu bílkovin v krvi (při hypoproteinemii), např. při nefrotickém syndromu 
-  při jaterní cirhóze se současným snížením činnosti ledvin 
-  u  nedonošených  kojenců  se  syndromem  dechové  tísně  může  léčba  přípravkem  FURORESE  250 

v prvních týdnech života zvýšit riziko otevřeného ductus arteriosus - tj. neuzavření spoje mezi velkým 
(tělním) a malým (plicním) oběhem. 

Další léčivé přípravky a FURORESE 250 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Při  současném  podávání  srdečních  glykosidů  je  třeba  mít  na  paměti,  že  citlivost  srdečního  svalu 
(myokardu)  vůči  těmto  glykosidům  je  zvýšena  při  nedostatku  draslíku  (hypokalemii)  a/nebo  při 
nedostatku hořčíku (hypomagnesiemii), které se při léčbě přípravkem FURORESE 250 mohou vyvinout. 
Je  zvýšené  riziko  komorových  arytmií  (včetně  torsades  de  pointes)  při  současném  používání  léčivých 
přípravků,  které  mohou  vyvolat  syndrom  prodlouženého  intervalu  QT  (např.  terfenadinu,  některých 
antiarytmik  /přípravků  používaných  proti  poruchám  srdečního  rytmu/  třídy  I  a  III)a  při  elektrolytových 
nerovnováhách. 

Současné  podávání  přípravku  FURORESE  250  a  glukokortikoidů,  karbenoxolonu,  beta-2-
sympatomimetik,  reboxetinu,  amfotericinu    nebo  projímadel  může  zvýšit  ztráty  draslíku.  Lékořice  má 
v tomto směru stejné účinky jako karbenoxolon.  

Nesteroidní antiflogistika (např. indometacin a acetylsalicylová kyselina) mohou účinek furosemidu snížit. 
U  pacientů  se  sníženým  objemem  obíhající  krve (s  hypovolemií)  na  základě  léčby  přípravkem 
FURORESE 250, anebo u pacientů s nedostatkem tělních tekutin (dehydratací) může současné podávání 
přípravku  FURORESE  250  a  nesteroidních  antiflogistik  vyvolat  akutní  selhání  ledvin.  Přípravek 
FURORESE 250 může při současném podávání zvýšit toxicitu vysokých dávek salicylátů. 

Probenecid, methotrexat a další látky, které se podobně jako furosemid ve značné míře vylučují tubulární 
sekrecí  ledvinami  mohou  účinnost  přípravku  FURORESE  250  snížit.  Přípravek  FURORESE  250  může 
naopak  snížit  vylučování  těchto  látek  močí.  Léčba  vysokými  dávkami  (přípravku  FURORESE  250  i 
jiných léčiv) může vést ke zvýšení sérových koncentrací i ke zvýšení rizika nežádoucích účinků přípravku 
FURORESE 250 nebo současně podávaných léčiv.  

Přípravek FURORESE 250 může zvýšit toxické účinky antibiotik, poškozujících ledviny (nefrotoxických 
antibiotik, např. aminoglykosidů, cefalosporinů, polymyxinů). 

Toxické  poškození  sluchu  (ototoxicita)  aminoglykosidy  (např.  kanamycin,  gentamicin,  tobramycin)  a 
dalšími  léčivými  přípravky  poškozujícími  sluch  se  může  zvýšit  se  současným  podáváním  přípravku 
FURORESE  250.  Poruchy  sluchu  mohou  být  trvalé.  Současnému  podávání  uvedených  látek  společně 
s přípravkem FURORESE 250 je proto třeba se vyhnout. 

Při  současném  podávání  přípravku  FURORESE  250  a  cisplatiny  lze  očekávat  možnost  poruchy  sluchu. 
Jestliže je v průběhu léčby cisplatinou nutné zvýšit množství vylučované moči (forsírovaná diuréza), může 
se přípravek FURORESE 250 použít jenom ve velmi malé dávce (např. 40 mg při normální funkci ledvin) 

 

- 3 - 

a  při  pozitivní  bilanci  tekutin.  Jinak  by  se  mohlo  projevit  toxické  působení  cisplatiny  na  ledviny 
(nefrotoxicita).  

Při současné aplikaci fenytoinu bylo popsáno snížení účinnosti přípravku FURORESE 250. 

Přípravek  FURORESE  250  může  zesílit  účinky  jiných  antihypertenziv.  Případy  hlubokého  poklesu 
krevního  tlaku  až  šokové  stavy  a  poruchy  funkce  ledvin  (ojediněle  i  akutní  selhání  ledvin)  se  mohou 
objevit při kombinaci s inhibitory ACE, pokud se inhibitory ACE podaly nejdříve anebo pokud se nejdříve 
podaly  jejich  vyšší  dávky  (hypotenze  po  první  dávce).  Podle  možnosti  se  proto  léčba  přípravkem 
FURORESE  250  má  přechodně  přerušit  anebo  se  má  alespoň  snížit  dávkování  tři  dny  před  zahájením 
terapie inhibitorem ACE anebo před zvýšením dávky inhibitoru. 

Účinek látek snižujících hladinu krevního cukru (antidiabetik) nebo presorických aminů (např. adrenalinu, 
noradrenalinu) se při současném podávání přípravku FURORESE 250 může snížit.  

Přípravek FURORESE 250 může zesílit účinky theofylinu nebo kurareformních myorelaxancií. 

Současná léčba přípravkem FURORESE 250 a lithiem zvyšuje toxické působení lithia na srdce a nervový 
systém (kardiotoxicitu a neurotoxicitu lithia), protože se snižuje vylučování lithia. U pacientů, léčených 
touto kombinací, se proto doporučuje pečlivě monitorovat koncentraci lithia v plazmě. 

Ojediněle  se  při  léčbě  furosemidem  mohou  objevit  do  24  hodin  po  požití  chloralhydrátu  pocity  horka, 
návaly  pocení,  neklid,  nevolnost,  zvýšení  krevního  tlaku  a  zrychlení  tepu.  Současnému  podávání 
furosemidu a chloralhydrátu je proto třeba se vyhnout.  

Současnému  podání  sukralfátu  zároveň  s přípravkem  FURORESE  250  je  třeba  se  vyhnout,  protože 
sukralfát snižuje vstřebávání furosemidu a oslabuje proto i jeho účinek. 

Kombinace furosemidu s risperidonem  u starších pacientů s demencí se nedoporučuje.  
Podávání karbamazepinu nebo aminoglutetimidu současně s furosemidem může zvýšit nebezpečí 
vzniku hypochlorémie.  
U pacientů s vysokým rizikem nefropatie (poruchy ledvin) po podání rtg-kontrastních látek může 
současné podání kontrastních látek a furosemidu nebezpečí poškození ledvin výrazně zvýšit.  
Současné podávání cyklosporinu a furosemidu zvyšuje nebezpečí rozvoje dny. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Těhotenství  
Přípravek FURORESE 250 se v těhotenství smí užít jen v mimořádně nutných případech, protože léčivá 
látka přestupuje placentou do plodu. 

Kojení 
FURORESE  250  se  vylučuje  do  lidského  mateřského  mléka  a  snižuje  tvorbu  mléka.  Ženy  užívající 
přípravek FURORESE 250 proto nesmějí kojit. Pokud je užívání přípravku nutné, je třeba kojení ukončit. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
I při užívání podle doporučených pokynů může tento přípravek snížit schopnost řídit dopravní prostředky, 
obsluhovat stroje. To platí ve zvýšené míře pro začátek léčby, při zvyšování dávek, při přechodu na jiný 
přípravek.  

Upozornění pro diabetiky: 
Jedna tableta obsahuje méně než 0,1 sacharidové jednotky.  
 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK FURORESE 250 UŽÍVÁ 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Dávkování:Dávkování je třeba určit individuálně se zvláštním zřetelem k dosaženému léčebnému účinku; 
bez pokynu lékaře neměňte, prosím, dávkování. 

 

- 4 - 

Pokud  Vám  lékař  nepředepsal  jinak,  dodržujte,  prosím,  tento  návod,  jinak  Vám  přípravek  FURORESE 
250 nepřinese plný prospěch! 

Snížená tvorba moči (oligurie) při pokročilých stavech selhání ledvin (ve stadiích předcházejících nutnost 
dialýzy i vyžadujících dialýzu) 

Pro zvýšení diurézy se může podat denní dávka až 4 tablety přípravku FURORESE 250 (tj. až 1000 mg 
furosemidu) za monitorování hydratace a sérových elektrolytů. Občas je třeba furosemid pokusně vysadit, 
aby se ukázalo, jestli dosud skutečně zvyšoval vylučování moči. 

U pacientů s chronickou renální insuficiencí (selhávání ledvin) je třeba dávkování pečlivě přizpůsobit tak, 
aby se edémy vyplavovaly pozvolna a postupně. Vždycky je nutné zvolit nejnižší dávku, potřebnou pro 
vyvolání požadovaného účinku. 

Přípravek  FURORESE  250  se  může  použít  pouze,  jestliže  odpověď  na  perorální  podání  120  mg 
furosemidu denně není dostatečná. Dávku 1 tablety přípravku FURORESE 250 (tj. 250 mg furosemidu) je 
možné zvýšit až na 4 tablety přípravku FURORESE 250 (tj. na 1000 mg furosemidu). 

 

Způsob podání: 
Tablety užívejte nalačno; polykejte je nerozkousané, celé, a zapijte je dostatečným množstvím tekutiny 
(např. 1/2 - 1 sklenicí vody). Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 

Trvání léčby určí lékař; záleží na povaze a závažnosti onemocnění. 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku FURORESE 250 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku FURORESE 250, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  vyšší  dávku  přípravku  FURORESE  250  než  Vám  lékař  předepsal  anebo  jestliže 
přípravek  omylem  požilo  dítě,  ihned  o  tom,  prosím,  informujte  lékaře,  který  podle  závažnosti 
předávkování rozhodne o dalším postupu. Příznaky předávkování 

Klinický  obraz  akutního  nebo  chronického  předávkování je  závislý  na  rozsahu  ztrát  vody  a  elektrolytů. 
Předávkování  může  vyvolat pokles krevního tlaku   (hypotenzi), poruchy oběhu  při změně polohy těla z 
leže  do  stoje  (ortostatické  dysregulace),  elektrolytové  nerovnováhy  (hypokalemii,  hyponatremii, 
hypochloremii) anebo alkalózu.  

Větší ztráty tekutin mohou způsobit výrazný pokles objemu obíhající krve (hypovolemii), oběhové selhání 
a  zahuštění  krve  (hemokoncentraci)  se  sklonem  ke  srážení  krve  (trombózám).  V souvislosti  s náhlými 
ztrátami  vody  a  elektrolytů  se  mohou  objevit  delirantní  stavy.  Anafylaktický  šok  je  vzácný  (příznaky: 
návaly horka, nevolnost,  namodralé zabarvení kůže, hluboký pokles krevního tlaku, poruchy vědomí až 
bezvědomí atd.). 

Léčba předávkování  
Předávkování  anebo  známky  hypovolemie,  tj.  snížení  objemu  obíhající  krve  (pokles  krevního  tlaku, 
ortostatické dysregulace) nutí k okamžitému přerušení léčby přípravkem FURORESE 250. 

Jestliže  poslední  dávku  furosemidu  pacient  užil  perorálně  před  krátkou  dobou,  doporučuje  se  zahájit 
opatření používaná pro primární odstranění toxických látek (vyvolat zvracení, provést výplach žaludku) a 
opatření snižující vstřebávání (aktivní uhlí).  

V těžkých  případech  je  nutné  monitorovat  životně  důležité  funkce,  rovnováhu  tekutin,  elektrolytovou  i 
acidobazickou rovnováhu, hladinu krevního cukru a sérové koncentrace látek běžně vylučovaných močí je 
třeba opakovaně kontrolovat a podle potřeby upravovat.  

U pacientů s poruchami močení (např. při zbytnění prostaty) je nutno zajistit nerušený odtok moči, protože 
náhlé  zvýšení  tvorby  moči  může  u  těchto  pacientů  způsobit  nahromadění  moči  v měchýři  a  nadměrné 
rozpínání močového měchýře.    

Terapie při hypovolemii (sníženém objemu obíhající krve): 

Substituce objemu tekutiny (doplnění ztrát krve a tekutin). 

Terapie při hypokalemii: 

 

- 5 - 

Substituce draslíku (doplnění ztrát draslíku). 

Terapie cirkulačního kolapsu: 

Uložit pacienta do polohy používané při terapii šoku; podle potřeby další protišoková terapie. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek FURORESE 250 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.Užijte  příští  obvyklou  dávku 
v příští obvyklou dobu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek FURORESE 250 
Po  předčasném  ukončení  léčby  přípravkem  FURORESE  250  se  mohou  příznaky  Vašeho  onemocnění 
podstatně  zhoršit;  proto,  prosím,  nikdy  nepřerušujte  ani  neukončujte  léčbu  z  vlastní  vůle  bez  předchozí 
porady s lékařem. 
 
Co ještě musíte vědět o přípravku FURORESE 250?    
Při dlouhodobé léčbě přípravkem FURORESE 250 je třeba v pravidelných intervalech monitorovat sérové 
koncentrace elektrolytů (zejména draslíku, sodíku a vápníku), hydrogenuhličitanu, kreatininu, močoviny a 
močové kyseliny a také hladinu krevního cukru. 

V obzvlášť krátkých intervalech je nutné monitorování u pacientů s vysokým rizikem vývoje elektrolytové 
nerovnováhy  anebo  po  značné  ztrátě tekutin  (např.  zvracením,  průjmem  nebo  intenzivním  pocením). Je 
třeba  upravit  případné  snížení  objemu  obíhající  krve  (hypovolemii)  nebo  nedostatek  tělních  tekutin 
(dehydrataci)  i  výrazné  elektrolytové  nerovnováhy  nebo  poruchy  acidobazické  rovnováhy.  To  si  může 
vyžádat dočasné přerušení léčby furosemidem. 

Úbytek tělesné hmotnosti vyvolaný zvýšenou diurézou nemá přesáhnout 1 kg denně, a to bez ohledu na 
množství vyloučené moči. 

U  pacientů  s poruchami  vyprazdňování  močového  měchýře  (s  poruchami  močení  např.  při  zbytnění 
prostaty) je třeba zajistit nerušený odtok moči, protože náhlé zvýšení tvorby  moči může vyvolat ischurii 
(zadržení moči v močovém měchýři) a nadměrné rozepětí měchýře. 

Dávkování je třeba volit opatrně při nefrotickém syndromu, protože je riziko zesílení nežádoucích účinků. 

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.  
 
Časté (mohou postihnout 1 až 10 ze 100 pacientů):  
-  poruchy elektrolytové a vodní rovnováhy jako následek zvýšeného vylučování elektrolytů. Proto je 

nutné pravidelné sledování elektrolytů v séru (zejména draslíku, sodíku a vápníku).  

-  zvýšení koncentrace kyseliny močové v krvi (hyperurikemie). To může u predisponovaných pacientů 

vyvolat záchvat dny. 

 
Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 z 1000 pacientů): 
-  trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček),  
-  svědění, kožní a slizniční reakce, projevující se puchýři (např. bulózní exantém, erythema multiforme, 

bulózní  pemfigoid,  Stevensův-Johnsonův  syndrom),  kopřivka,  purpura,  odlupování  odumřelé  kůže 
(toxická  epidermální  nekrolýza,  exfoliativní  dermatitida),  zvýšená  citlivost  na  sluneční  světlo 
(fotosenzitivita), 

-  hluchota (někdy nevratná). 
 
Vzácné
 (mohou postihnout 1 až 10 z 10 000 pacientů): 
-  eosinofilie (zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek), leukopenie (snížení počtu bílých krvinek) 
-  horečka, záněty cév (vaskulitida), zánět ledvin, těžké anafylaktické a  anafylaktoidní reakce, např. šok 

z přecitlivělosti,  

-  mravenčení, zvonění v uších,  
-  pocit na zvracení, zvracení, průjem, 

 

- 6 - 

-  arytmie  (poruchy  srdečního  rytmu)  nebo  tetanie  (křeče)  jako  následek  ztráty  hořčíku 

(hypomagnesemie). 

 
Velmi vzácné (objevují se u méně než 1 pacienta z 10 000): 
-  akutní zánět slinivky břišní (pankreatitida), hromadění žluči ve žlučových cestách v játrech 

(intrahepatální cholestáza) a zvýšení hodnot jaterních transamináz.  pacientů s jaterní nedostatečností 
se může objevit jaterní encefalopatie (soubor neurologických a psychiatrických příznaků) 

-  anémie (snížení počtu červených krvinek), agranulocytóza (chybění určitého typu bílých krvinek). 
 
Není známo
 (četnost nelze z dostupných údajů určit): 
-  závažná kožní vyrážka (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza AGEP) (akutní febrilní léková 

erupce),  

-  závratě, mdloby a ztráta vědomí (způsobené symptomatickou hypotenzí). 
 
Možný rozvoj poruch elektrolytové rovnováhy je ovlivněn základním onemocněním (např. cirhózou jater, 
srdečním selháním), další současnou léčbou a výživou. 
Jako následek ztráty sodíku se může objevit hyponatremie s příslušnými příznaky - apatie, nechutenství, 
slabost, spavost, zvracení a zmatenost.  
Zejména při současném snížení přívodu draslíku a/nebo při zvýšených ztrátách draslíku jiným způsobem 
než vyloučením močí (např. zvracením nebo chronickým průjmem) mohou zvýšené ztráty draslíku 
ledvinami vyvolat nedostatek draslíku (hypokalémii). To se projeví svalovou slabostí, mravenčením 
(parestéziemi), obrnami (parézami), plynatostí (meteorismem), nadměrným vylučováním moči (polyurií) a 
nadměrnou žízní (polydypsií) a nepravidelným tepem (poruchou tvorby a vedení vzruchu v srdci). Těžké 
ztráty draslíku mohou vyvolat obrnu střev (paralytický ileus) nebo poruchu vědomí až bezvědomí. 
U nedonošených dětí se může vyvinout tvorba ledvinových kamenů a/nebo ukládání vápníku v ledvinách. 
Může  se  vyvinout  metabolická  alkalóza  (vzestup  koncentrace  hydrogenuhličitanů)  nebo  již  přítomná 
metabolická alkalóza se může prohloubit jako následek ztráty elektrolytů a vody.  
 
Další možné nežádoucí účinky: 
-  při nadměrném vylučování moči (nadměrné diuréze) se mohou objevit oběhové potíže, zejména u 

starších pacientů a u dětí; přednostní projevy jsou bolesti hlavy, závratě, poruchy vidění, sucho 
v ústech a žízeň, snížení krevního tlaku (hypotenze) a oběhové poruchy při změně polohy vleže do 
stoje (ortostatické dysregulace). Dále se může objevit dehydratace, snížením objemu obíhající krve 
(hypovolemií) vyvolané oběhové selhání a zahuštění krve (hemokoncentrace), což může hlavně u 
starších pacientů zvýšit sklon k trombózám, 

-  při léčbě furosemidem se mohou objevit nebo zhoršit příznaky z obstrukce močových cest – např. při 

zbytnělé prostatě nebo při zúžení močové trubice.  

-  zhoršení stávajícího diabetu (cukrovky), nebo objevení se prvních příznaků u latentního diabetu, 
-  zvýšení koncentrace cholesterolu a triglyceridů v séru,  
-  přechodný vzestup koncentrace kreatininu a močoviny v séru. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

 

 
5. JAK PŘÍPRAVEK FURORESE 250 UCHOVÁVAT
 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Prudké světlo může vyvolat žluté zabarvení tablet, které však neovlivňuje účinnost přípravku. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do: " a na 
blistru za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

 

- 7 - 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek FURORESE 250 obsahuje 
-  
Léčivou látkou je furosemidum 250 mg v jedné tabletě. 
-  Pomocnými  látkami  jsou  mikrokrystalická  celulosa,  hyprolosa,  magnesium-stearát,  kukuřičný  škrob, 
sodná sůl karboxymethylškrobu, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
 
Jak přípravek FURORESE 250 vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek  FURORESE  250  jsou  bílé  až  nažloutlé,  kulaté,  bikonvexní  tablety  s dělícím  křížem  na  jedné 
straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Tablety jsou dodávány v blistrech obsahujících 10, 20, 50 a 100 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo 
 
Výrobce 
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 
 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o  registraci  Sandoz 
s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6.4.2016 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu FURORESE 250 50X250MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FURORESE 250 50X250MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám