Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME PRODUCTION, NOTRE DAME DE BONDEVILL
Kód výrobku: 12137
Kód EAN: 8590335503632
Kód SÚKL: 59807
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME PRODUCTION, NOTRE DAME DE BONDEVILL
Léčba tromboembolické choroby u dospělých pacientů.

Příbalový leták

1/8

sp.zn. sukls61559/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

FRAXIPARINE FORTE, injekční roztok
(Nadroparinum calcicum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek FRAXIPARINE FORTE a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FRAXIPARINE FORTE používat
3. Jak se přípravek FRAXIPARINE FORTE používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek FRAXIPARINE FORTE uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK FRAXIPARINE FORTE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek FRAXIPARINE FORTE se používá k léčbě krevních sraženin u dospělých pacientů.
FRAXIPARINE FORTE patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných antikoagulancia,
antitrombotika, nízkomolekulární hepariny.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
FRAXIPARINE FORTE POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek FRAXIPARINE FORTE
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na nadroparin nebo na kteroukoli další složku přípravku
FRAXIPARINE FORTE
- jestliže u Vás dochází ke krvácení nebo trpíte poruchou krevní srážlivosti
- jestliže trpíte infekčním onemocněním srdce
- jestliže u Vás došlo po předchozí léčbě přípravkem FRAXIPARINE FORTE ke snížení počtu
krevních destiček
- jestliže jste prodělal(a) mrtvici způsobenou krvácením do mozku
- jestliže trpíte onemocněním, které může způsobovat krvácení, jako je např. žaludeční vřed
- jestliže se léčíte pro srdeční onemocnění a trpíte onemocněním ledvin
- jestliže se léčíte pro krevní sraženiny v plicích (plicní embolie) nebo v nohou (hluboká žilní
trombóza) a trpíte onemocněním ledvin

Jestliže se domníváte, že se vás cokoli z výše uvedeného týká, nepoužívejte přípravek
FRAXIPARINE FORTE dokud se neporadíte se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku FRAXIPARINE FORTE je zapotřebí
Před zahájením léčby přípravkem FRAXIPARINE FORTE informujte svého lékaře:
- jestliže je u Vás riziko krvácení, včetně těchto stavů:
o žaludeční nebo dvanáctníkový vřed
o potíže spojené s krvácením
o operace mozku, míchy nebo oka prodělaná v nedávné době
o porucha sítnice nebo cévnatky oka
2/8

o vysoký krevní tlak
- jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater
- jestliže je Vám více než 65 let
- jestliže je Vám méně než 18 let
- jestliže užíváte jiné přípravky, které ovlivňují krevní srážlivost
- jestliže u Vás v minulosti došlo k poklesu krevních destiček v souvislosti s podáváním heparinů

Jestliže se domníváte, že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem.

Stavy, kterým je zapotřebí věnovat pozornost
Přípravek FRAXIPARINE FORTE může způsobit zhoršení současného zdravotního stavu nebo
vyvolat vážné nežádoucí účinky. Během používání přípravku FRAXIPARINE FORTE si musíte dávat
pozor na některé příznaky, abyste snížil(a) riziko případných komplikací. Viz odstavec Stavy, kterým
je zapotřebí věnovat pozornost v kapitole 4 této příbalové informace.

V průběhu léčby přípravkem FRAXIPARINE FORTE
Pokud podstupujete spinální (míšní) anestezii nebo lumbální punkci (odebrání mozkomíšního
moku), budete pečlivě sledováni. Důvodem je skutečnost, že přípravek FRAXIPARINE FORTE může
vyvolat krvácení do míchy v místě vpichu.

Budou Vám pravidelně prováděny krevní testy:
- ve vzácných případech může přípravek FRAXIPARINE FORTE způsobit snížení počtu krevních
destiček v krvi
- přípravek FRAXIPARINE FORTE může zvyšovat hladinu draslíku v krvi. Pokud máte cukrovku
(diabetes), závažné onemocnění ledvin nebo pokud užíváte další léky, které ovlivňují hladinu
draslíku, bude třeba provádět krevní testy

Stříkačky, ve kterých je přípravek FRAXIPARINE FORTE dodáván, mohou obsahovat latex.
Ochranný kryt jehly předplněné injekční stříkačky může obsahovat latex.
Jestliže jste alergický(á) na latex, sdělte to svému lékaři.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte jiné léčivé přípravky, které mohou ovlivnit srážení krve, společně s přípravkem
FRAXIPARINE FORTE, pokud Vám je lékař nepředepíše.

Těhotenství a kojení
K dispozici jsou pouze omezené údaje vztahující se k bezpečnosti používání přípravku
FRAXIPARINE FORTE u těhotných žen. Jestliže jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být
těhotná nebo pokud těhotenství plánujete, nepoužívejte FRAXIPARINE FORTE bez porady se
svým lékařem. Váš lékař posoudí poměr prospěchu léčby přípravkem FRAXIPARINE FORTE pro
Vás a možného rizika pro Vaše dítě.

Kojení se během léčby přípravkem FRAXIPARINE FORTE nedoporučuje. K dispozici jsou jen
omezené informace o prostupu látek obsažených v přípravku FRAXIPARINE FORTE do mateřského
mléka.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FRAXIPARINE FORTE POUŽÍVÁ

Jaké množství přípravku používat

Vždy používejte přípravek FRAXIPARINE FORTE přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

3/8

Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku a objem přípravku FRAXIPARINE FORTE máte používat a jak
dlouho máte přípravek používat.


Jak přípravek používat
Přípravek FRAXIPARINE FORTE se podává injekcí pod kůži (subkutánně) do kožního záhybu ve
spodní části břicha. Stříkačky jsou předplněné, někteří lidé ale mohou potřebovat upravit objem ve
stříkačce. Váš lékař Vám sdělí, jestli je toto Váš případ. Podrobný návod k použití přípravku je
uveden na konci této příbalové informace.

Přípravek FRAXIPARINE FORTE není určen k podání do svalu.

Jestliže jste použil(a) více přípravku FRAXIPARINE FORTE, než jste měl(a)
Pokud nedopatřením použijete více přípravku FRAXIPARINE FORTE, požádejte ihned o radu svého
lékaře nebo lékárníka, protože u Vás může být zvýšené riziko krvácení.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek FRAXIPARINE FORTE
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Použijte vynechanou dávku
jakmile si vzpomenete, pokud se již blíží čas podání další dávky, vyčkejte a použijte až následující
dávku jako obvykle.

Nepřestávejte přípravek FRAXIPARINE FORTE používat bez porady s lékařem
Používejte přípravek FRAXIPARINE FORTE tak dlouho, jak Vám Váš lékař doporučil. Užívání
neukončujte bez porady se svým lékařem.

Jestliže ukončíte užívání přípravku FRAXIPARINE FORTE dříve, než Vám to lékař doporučí, může
se stát, že Vaše léčba krevních sraženin nebude dostatečná, případně se zvýší riziko tvorby dalších
krevních sraženin v žilách dolních končetin nebo plic. Jestliže chcete ukončit léčbu přípravkem
FRAXIPARINE FORTE, poraďte se nejprve se svým lékařem nebo lékárníkem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek FRAXIPARINE FORTE nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.

Příznaky, kterým je zapotřebí věnovat pozornost
Reakce přecitlivělosti (alergické reakce): Tyto reakce se vyskytují u lidí užívajících přípravek
FRAXIPARINE FORTE velmi vzácně. Příznaky zahrnují:
vyrážku s pupínky a svěděním (kopřivku)
otoky, někdy tváře nebo úst (angioedém), které způsobují potíže s dýcháním

Poškození kůže v místě vpichu (kožní nekróza)

Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Přestaňte přípravek
FRAXIPARINE FORTE používat.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů:
krvácení
malé krevní výrony v místě vpichu

Časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů:
reakce v místě vpichu

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
4/8

zvýšení hodnot jaterních testů

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů:
vyrážka
svědění kůže
ukládání vápníku v místě vpichu

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
pokles nebo zvýšení počtu krevních destiček.

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů:
reakce přecitlivělosti (alergické reakce)
poškození kůže v místě vpichu (kožní nekróza)
přetrvávající bolestivé ztopoření penisu (priapismus) Pokud se u Vás vyskytne tento
nežádoucí účinek, vyhledejte ihned lékaře. Může být nutné zahájit léčbu, aby se předešlo
závažným komplikacím.

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
Zvýšení hladiny draslíku
Zvýšení počtu bílých krvinek (eozinofilie)

Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK FRAXIPARINE FORTE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek FRAXIPARINE FORTE nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek nezmrazujte.

Neuchovávejte přípravek v chladničce.

Přípravek FRAXIPARINE FORTE uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek FRAXIPARINE FORTE obsahuje
Léčivou látkou je nadroparinum calcicum 19 000 IU anti-Xa v 1 ml roztoku
Pomocnými látkami jsou kyselina chlorovodíková nebo roztok hydroxidu vápenatého pro úpravu pH,
voda na injekci

Jak přípravek FRAXIPARINE FORTE vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek FRAXIPARINE FORTE je čirý až slabě opalescentní, bezbarvý nebo slabě nažloutlý
injekční roztok.
Je dodáván ve skleněných předplněných injekčních stříkačkách.

Velikosti balení:
Objem FRAXIPARINE FORTE Počet stříkaček v balení
5/8

(IU anti-Xa)
0,6 ml 11 400 2, 10
0,8 ml 15 200 2, 10
1,0 ml 19 000 2, 10

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie

Výrobce:
Glaxo Wellcome Production, Notre Dame de Bondeville, Francie


Tato příbalová informace byla naposledy schválena 9.4.2013


Vysvětlení cizojazyčných údajů uvedených na obalech:
Lot = Číslo šarže
EXP = Použitelné do
6/8

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVKU FRAXIPARINE FORTE

Části stříkačky:
Kryt jehly
Píst
Úchyt na horním konci těla stříkačky
Bezpečnostní krytNávod k použití
1. Umyjte si dobře ruce mýdlem a osušte je.
2. Vyjměte stříkačku z krabičky a zkontrolujte zda:
neuplynula doba použitelnosti
stříkačka není otevřená ani poškozená.
3. Pohodlně se posaďte nebo si lehněte.
Vyberte si místo ve spodní části břicha, nejméně 5 cm od
pupku (obrázek A).

Střídejte levou a pravou stranu břicha při každé injekci.
Pomůže to zmírnit nepříjemné pocity v místě vpichu.
Pokud není možné podat injekci do spodní části břicha,
požádejte o radu lékaře nebo sestru.


Obrázek A
4. Očistěte plánované místo vpichu tamponem napuštěným alkoholovým
desinfekčním prostředkem

5. Odstraňte kryt jehly tak, že krytem nejprve otočíte a pak
jej stáhnete ve směru rovně od těla stříkačky (obrázek B).

Kryt jehly zlikvidujte.

Jestliže je ve stříkačce více roztoku než máte použít, musíte
nadbytečný roztok odstranit před podáním injekce.
Držte stříkačku tak aby jehla směřovala přímo dolů.
Tlačte jemně na píst dokud spodní část pístu není na
úrovni značky odpovídající množství přípravku, které
Vám předepsal lékař.
Přebytečný roztok vytlačený ze stříkačky zlikvidujte.
Stříkačka je nyní připravena k použití.
Důležitá poznámka:
Nedotýkejte se jehly a zabraňte tomu, aby se jehla před
použitím čehokoli dotkla.
Ve stříkačce jsou viditelné malé vzduchové bublinky, to je
normální. Nesnažte se tyto bublinky před podáním

Obrázek B
7/8

injekce odstranit pokud se o to budete snažit, může
dojít ke ztrátě části léčivého přípravku.
6. Jemně uchopte desinfikovanou kůži mezi palec a
ukazovák a vytvořte kožní záhyb/řasu. Tento záhyb držte
mezi palcem a ukazováčkem po celou dobu podání injekce
(obrázek C).


Obrázek C
7. Stříkačku držte pevně v prstech. Jehlu vpíchněte do
kožního záhybu. Jehla musí vniknout do kožního záhybu v
celé délce kolmo (nikoli ve směru tečny) (obrázek D).


Obrázek D
8. Podejte celý obsah stříkačky stlačením pístu do nejzazší
možné polohy (obrázek E). Poté jehlu jemně vytáhněte
z kůže.
Obrázek E
9. Po aplikaci držte injekci jednou rukou za bezpečnostní
kryt stříkačky a druhou rukou uchopte prsty úchyt na
horním konci těla stříkačky a prudce za něj zatáhněte. To
bezpečnostní kryt uvolní. Stáhněte kryt z těla stříkačky, až
zaklapne v pozici, ve které kryje jehlu (obrázek F a text níže).

Obrázek F

Nevyhazujte použité stříkačky do domácího odpadu. Likvidujte je podle rady svého lékaře nebo
lékárníka.


8/8

Toto balení obsahuje injekční stříkačky opatřené jednoduchým bezpečnostním systémem k
ochraně jehly po aplikaci.

Před injekcí Po injekci

Po aplikaci injekce použijte bezpečnostní systém:

Držte stříkačku opatrně v jedné ruce za válcový plastikový kryt, prsty druhé ruky zatáhněte za horní
konec těla stříkačky a uvolněte kryt. Posuňte kryt směrem k jehle až se ozve klapnutí zarážky a kryt je
fixován.

Držte pevně v prstech a zatáhněte


Pro zvýšení bezpečnosti klade systém při překonávání zarážek běžný odpor.
Jehla je nyní zcela chráněna.

Po použití
bezpečnostního
systému
Uchopit a uvolnit
bezpečnostní kryt
Uchopit a fixovat
bezpečnostní kryt
v nové poloze
Držet v
prstech
Klapnutí
při uvolnění
Klapnutí
při fixování
bezpečnostní
kryt bezpečnostní
kryt

Recenze

Recenze produktu FRAXIPARINE FORTE 2X0.8ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FRAXIPARINE FORTE 2X0.8ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze