Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

FOTIL 1X5ML Oční kapky, roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16182

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANTEN OY, TAMPERE
Kód výrobku: 16182
Kód EAN: 6419716933504
Kód SÚKL: 54276
Držitel rozhodnutí: SANTEN OY, TAMPERE
Přípravek je určen pro léčbu dospělých pacientů s glaukomem a glaukomem kombinovaným se zvýšeným nitroočním tlakem, kde je zapotřebí kombinovaná léková terapie timololem a pilokarpinem.

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn. sukls154656/2012 
           sukls154709/2012 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 

FOTIL  

FOTIL FORTE  

oční kapky, roztok 

pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas 

 
 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.  

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Fotil a Fotil Forte a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fotil a Fotil Forte používat 
3.  Jak se přípravek Fotil a Fotil Forte používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Fotil a Fotil Forte uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace  
 
1.  Co je přípravek Fotil a Fotil forte

 

a k čemu se používá 

 
Fotil a Fotil forte obsahují léčivé látky timolol a pilokarpin. 
 
Tento  přípravek  je  určen  pro  léčby  dospělých  pacientů  postižených  glaukomem  a  glaukomem 
kombinovaným se zvýšením nitroočním tlakem tak, kde se vyžaduje kombinovaná terapie s timololem a 
pilokarpinem. 
 
Kombinací pilokarpinu a timololu v jedné kapce dojde ke snížení nitroočního tlaku. Působení pilokarpinu 
a timololu na snižování tlaku je zprostředkováváno prostřednictvím různých mechanismů a navzájem se 
zesiluje. Timolol snižuje množství tekutiny vytvářené v oku a pilokarpin zlepšuje odtok tekutiny z oka. Po 
vkápnutí  očních  kapek  Fotil  a  Fotil  forte  do  oka  dojde  k  poklesu  zvýšeného  stejně  jako  normálního 
nitroočního tlaku bez ohledu na to, zda je provázen glaukomem či nikoliv.  
 
Fotil a Fotil forte se obvykle používají pro úvodní léčbu glaukomu. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fotil a Fotil forte používat 
 
Pečlivě dodržujte všechna doporučení lékaře. Mohou se lišit od obecných informací uvedených v této 
příbalové informaci.  

 

 

 

 
Nepoužívejte oční kapky Fotil a Fotil Forte: 
 

-  jestliže  jste  alergický(á  )  na  pilokarpin,  timolol,  betablokátory  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže  máte  v současnosti  nebo  jste  měl(a)  v minulosti  dýchací  potíže,  jako  astma  nebo  těžký 

chronický  obstrukční  zánět  průdušek  (závažná  plicní  choroba,  která  způsobuje  dušnost,  obtížné 
dýchání a/nebo dlouhotrvající kašel), 

-  jestliže máte pomalý srdeční tep, srdeční selhávání nebo poruchu srdečního rytmu (nepravidelný 

tlukot srdce)  

 
Upozornění a opatření  
 

Než začnete používat tento léčivý přípravek, informujte svého lékaře, pokud máte nebo jste v 
minulosti měl(a)  

ischemickou chorobu srdeční (mezi příznaky patří bolest nebo svírání na hrudi, dušnost či 
dušení), srdeční selhání, nízký krevní tlak, 

poruchy srdeční frekvence, např. pomalý tlukot srdce

 

dýchací problémy, astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc, 

onemocnění  periferních tepen 

(např. Raynaudovu nemoc nebo Raynaudův syndrom)  

cukrovku, protože timolol může maskovat známky a příznaky nízké hladiny cukru v krvi,  

zvýšenou činnost štítné žlázy, 

protože timolol může maskovat známky a příznaky 

onemocnění štítné žlázy

 

myasthenia gravis (svalová slabost), neboť bylo popsáno zhoršení zdravotního stavu 
pacientů s myasthenia gravis používající oční kapky obsahující timolol 

atopie nebo závažné anafylaktické (alergické) reakce, neboť timolol může měnit účinnost 
adrenalinu (lék používaný k léčbě anafylaktických reakcí) 

onemocnění rohovky (přední část oka), neboť betablokátory mohou způsobit suchost očí 

 
Před operací informujte lékaře, že používáte Fotil nebo Fotil forte, jelikož timolol může změnit účinky 
některých léků používaných během anestézie. 
 

Děti 
Timolol ve formě očních kapek má být obecně používán s opatrností u mladých pacientů. U 
novorozenců, kojenců a mladších dětí má být používán s extrémní opatrností. V případě výskytu  
kašle, sípání, poruchy dýchání nebo abnormálních zástav dechu (apnoe), používání léku má být 
okamžitě ukončeno. Kontaktujte svého lékaře co nejdříve. Přenosný monitor dechu může být 
užitečný.  
Timolol ve formě očních kapek byl hodnocen u kojenců a dětí ve věku 12 dní až 5 let se 
zvýšeným očním tlakem nebo s diagnostikovaným glaukomem. Pro více informací se poraďte se 
svým lékařem. 

 
Další léčivé přípravky a přípravky Fotil/Fotil forte  
Fotil a Fotil Forte oční kapky může ovlivňovat nebo být ovlivněný dalšími léky, které užíváte, včetně 
ostatních očních kapek k léčbě glaukomu. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, o všech lécích, 
které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete  užívat. 

Informujte svého 

lékaře, jestliže užíváte nebo se chystáte užívat léky určené ke snížení krevního tlaku, léčbě srdce, 

chinidin (k léčbě srdečních onemocnění  a některých typů malárie), 

 cimetidin (snižuje kyselost 

žaludku), antidepresiva jako fluoxetin a paroxetin nebo adrenalin (lék pro akutní alergickou 
reakci). 

 

 

 

 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Nepoužívejte Fotil a Fotil Forte, když jste těhotná, pokud to nepovažuje Váš lékař za nezbytné. 
Nepoužívejte Fotil a Fotil Forte, jestliže kojíte. Timolol může přecházet do mateřského mléka. 
Požádejte svého lékaře o radu předtím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek v období kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Některé nežádoucí účinky spojené s používáním přípravku FOTIL a FOTIL FORTE, jako je rozmazané 
vidění (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky), mohou ovlivnit schopnost řídit automobil nebo obsluhovat 
stroje. Zúžení zornice vyvolané podáním přípravku Fotil a Fotil forte působí obtíže při adaptaci na tmu. 
Řídit  motorové  vozidlo  za  tmy  je  třeba  velmi  opatrně!  Pacienti  léčení  přípravkem  FOTIL  a  FOTIL 
FORTE nemají  řídit a obsluhovat stroje bez porady s lékařem. 
 
Přípravky Fotil a Fotil Forte obsahují benzalkonium -chlorid. 
 
Přípravek obsahuje benzalkonium-chlorid. Může způsobit dráždění očí. 
Vyvarujte se kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. 
Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením. 
Zakaluje měkké kontaktní čočky. 
 
 

3.  Jak se přípravek Fotil a Fotil forte používá 
 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem Doporučená dávka přípravku je jedna kapka aplikovaná dvakrát denně do 
spojivkového vaku postiženého oka. 
 

Aplikace kapek: 
 

1.  Otevřete lahvičku. Vyhněte se kontaktu čehokoli se špičkou lahvičky, aby se zabránilo 

kontaminaci oka. 

 

 

2. Zakloňte hlavu dozadu a  
držte lahvičku nad okem. 

 

 

 

 

 

3. Stáhněte dolní víčko dolů a 
podívejte se nahoru. Jemně stlačte 
lahvičkuaž jedna kapka kápne do 
vašeho oka. 

 

 

4.  Zavřete  oko  a  stiskněte  vnitřní 
koutek  oka  prstem  po  dobu  2  minut. 
To  pomůže,  aby  se  oční  kapky 
nedostaly  do  slzného  kanálku. 
Uzavřete lahvičku.  
 
 

 

 

 
Použití u dětí  
Použití přípravku Fotil a Fotil forte má předcházet podrobné lékařské vyšetření. Váš lékař pečlivě 
vyhodnotí rizika a výhody při zvažování léčby přípravkem Fotil a Fotil Forte. Pokud přínosy převažují 
nad riziky, doporučuje se používat nejnižší účinnou koncentraci léku, která je dostupná, jednou denně. 
Pokud jde o "použití u dětí", může být 0,1% koncentrace aktivní látky dostatečná pro kontrolu tlaku v oku. 
Není-li tlak dostatečně kontrolován tímto dávkováním, může být nutná aplikace dvakrát denně ve 12 
hodinových intervalech. Pacienti, zejména novorozenci, by měli být pečlivě sledováni jednu až dvě 
hodiny po první dávce a pečlivě monitorován výskyt nežádoucích účinků až do provedení operace. 
 
Způsob podání: 
Pouze jedna kapka přípravku Fotil a Fotil Forte má být aplikována v dávkovacím čase. Po vkápnutí držte 
oči zavřené tak dlouho, jak je to možné (např. 3 - 5 minut) a stiskněte prstem vnitřní oční koutek proti 
nosu na 2 minuty, aby se Fotil a Fotil Forte oční kapky nedostal do celého těla. 
 
Délka léčby: 
Pro přechodnou léčbu v dětské populaci. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Fotil a Fotil Forte, než jste měl(a) 
 
V případě předávkování se poraďte s lékařem. 
Pokud by byl přípravek náhodně požit dítětem, ihned vyhledejte lékaře. 
Předávkování může způsobit pomalý srdeční tep, nízký krevní tlak, zúžení dýchacích cest v plicích a náhlé 
srdeční selhání. 
 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fotil a Fotil Forte 
 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek 

Fotil a Fotil Forte

 

Nepřestávejte používat tento přípravek bez porady se svým lékařem. 
 

 

 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 
 
4. Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. Obvykle můžete pokračovat v léčbě, když nežádoucí účinky nejsou závažné. Jestli Vás některé 
nežádoucí  účinky  znepokojují,  řekněte  o  tom  lékaři  nebo  lékárníkovi.  Neukončujte  léčbu,  aniž  byste  se 
poradil(a) s lékařem. 
 
Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky, i timolol a pilokarpin jsou vstřebávány do krve. To 
může způsobit podobné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u injekčních a/nebo perorálních 
betablokátorů. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků u očních betablokátorů je nižší než u 
systémového podání. Uvedené nežádoucí účinky zahrnují účinky pozorované ve skupině betablokátorů při 
použití k léčbě očních onemocnění:  

-  Systémové  alergické  reakce  včetně  otoku  pod  kůží,  který  se  může  vyskytnout  na  obličeji  nebo 

končetinách a může blokovat dýchací cesty, což vede k obtížnému dýchání nebo polykání, lokální 
nebo generalizované vyrážky, svědění, náhlé závažné život ohrožující alergické reakce.  

-  Nízká hladina cukru v krvi.  
-  Nespavost, deprese, noční můry, poruchy paměti,  
-  mdloby, mrtvice, snížené krevní zásobení mozku,  zvýšení příznaků a známek myasthenia gravis 

(onemocnění svalů), závratě, neobvyklé pocity brnění a mravenčení a bolest hlavy 

Projevy a příznaky podráždění oka (např. pálení, štípání, slzení, zčervenání), zánět očního víčka, 
zánět  rohovky,  rozmazané  vidění  a

  odchlípnutí  vrstvy  pod  sítnicí,  která  obsahuje  cévy  po 

filtrační operaci, které mohou způsobit poruchy vidění, snížená citlivost rohovky, suchost 
očí, eroze rohovky (poškození přední vrstvy oka), pokleslé horní víčko (oko zůstává napůl 
přivřené), dvojité vidění 

-  Zpomalený srdeční tep, bolest na hrudi, palpitace, otoky, změna rytmu či rychlosti srdečního tepu, 

městnavé srdeční selhání (srdeční choroba s dušností a otokem kolem kotníků a na nohou z 
důvodu hromadění tekutiny), poruchy srdečního rytmu, infarkt myokardu, srdeční selhání. 

-  Snížení krevního tlaku, Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy. 
-   Zúžení průdušek  (zejména u pacientů s již existujícím onemocněním plic), obtížné dýchání, 

kašel. 

-  Poruchy chuti, pocit na zvracení, dyspepsie (poruchy trávení), průjem, sucho v ústech, bolest 

břicha, zvracení.   

-  Ztráta vlasů, vyrážka připomínající lupénku nebo nové vzplanutí lupénky, kožní vyrážka. 
-  Snížené libido. 
-  Svalová bolest nevyvolaná tělesnou zátěží 
-  porucha sexuální funkce, snížené libido 
-  Svalová slabost/únava 

 

Oko postižené glaukomem se může během dlouhodobého používání stát na Fotil a Fotil forte rezistentním 
(odolným).  Nicméně  riziko,  že  se  vyvine  odolnost  vůči  kombinovaným  očním  kapkám,  je  menší  než 
stejné riziko u jiných přípravků pro léčbu glaukomu, které obsahují jedinou léčivou látku. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
 
 
5.  Jak přípravek Fotil a Fotil forte uchovávat 
 

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě 2 C - 8 C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Po prvním otevření lahvičky: Uchovávejte při teplotě do 25 C .  
Po otevření lahvičky spotřebujte přípravek do 4 týdnů. Zlikvidujte lahvičku se zbývajícím roztokem 4 
týdny po otevření lahvičky. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za . Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Fotil a Fotil Forte obsahuje 
 
Fotil, oční kapky, roztok 
 

Léčivou  látkou  je  pilocarpini  hydrochloridum  20  mg/ml  a  timololi  maleas  6,84  mg/ml, 
odpovídající timololum 5,00 mg/ml. 

Dalšími složkami přípravku jsou benzalkonium-chlorid, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát 
natrium-citrátu, hypromelosa, a voda pro injekce. 

 
Fotil forte, oční kapky, roztok 
 

Léčivou  látkou  je  pilocarpini  hydrochloridum  40  mg/ml  a  timololi  maleas  6,84  mg/ml, 
odpovídající timololum 5,00 mg/ml . 

Pomocnými  látkami  přípravku  jsou  benzalkonium-chlorid,  monohydrát  kyseliny  citronové, 
dihydrát natrium-citrátu, hypromelosa a voda na injekci. 

 

30 kapek odpovídá 1 ml přípravku. 
 
Jak přípravek Fotil a Fotil Forte vypadá a co obsahuje toto balení                              
 
Průhledná LDPE lahvička s kapátkem, modrý PE uzávěr. 
Velikost balení: 5 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Santen Oy, 
Niittyhaankatu 20, 
FI-33720 Tampere, 
Finsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.3.2015 

Recenze

Recenze produktu FOTIL 1X5ML Oční kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FOTIL 1X5ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám