Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

FORTUM 2 G 1X2GM Prášek pro inj. roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20178

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 20178
Kód EAN: 8590335500174
Kód SÚKL: 76354
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Přípravek Fortum je indikován k terapii infekčních onemocnění (monoinfekcí nebo smíšených infekcí) vyvolaných mikroorganismy citlivými na ceftazidim. Lze ho použít jako monoterapii první volby před získáním výsledků testů citlivosti. Lze ho použít v kombinaci s aminoglykosidovým antibiotikem nebo s většinou ostatních beta-laktamových antibiotik. Při podezření na infekci Bacteroides fragilis lze Fortum použít v kombinaci s jiným antibiotikem účinným proti anaerobům. K indikacím patří: Těžké infekce, např.: - septikémie, bakteriémie, peritonitida, meningitida; - infekce u imunosuprimovaných pacientů; - infekce u pacientů v intenzivní péči, např. s infikovanými popáleninami. Infekce dýchacího ústrojí včetně plicních infekcí při cystické fibróze. Infekce v ušní, nosní a krční oblasti. Infekce močového ústrojí. Infekce kůže a měkkých tkání. Gastrointestinální, biliární a abdominální infekce. Infekce kostí a kloubů. Infekce ve spojení s hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo kontinuální ambulantní peritoneální dialýzou (CAPD). Profylaktická aplikace v chirurgii prostaty (transuretrální resekce).

Příbalový leták

1
Sp.zn. sukls61122/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Fortum 500 mg, prášek pro injekční roztok
Fortum 1 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok
Fortum 2 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok

Ceftazidimum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Fortum a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fortum užívat
3. Jak se přípravek Fortum užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Fortum uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK FORTUM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Fortum je antibiotikum určené pro dospělé i děti (včetně novorozenců). Účinkuje tak, že
usmrcuje bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny.

Přípravek Fortum je určený k léčbě závažných bakteriálních infekcí:

plic nebo hrudníku
plic a průdušek u pacientů trpících cystickou fibrózou
mozkových blan (meningitida)
ucha
močových cest
kůže a měkkých tkání
břicha a břišní stěny (peritonitida)
kostí a kloubů.

Přípravek Fortum je rovněž možné použít k:
prevenci infekcí v průběhu operace prostaty u mužů
léčbě pacientů s nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie), kteří mají horečku způsobenou
bakteriální infekcí.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FORTUM
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Fortum
2
jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na ceftazidim nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (viz bod 6).
jestliže jste prodělal(a) těžkou alergickou reakci na jakákoli další antibiotika (peniciliny,
monobaktamy a karbapenemy), protože pak můžete být alergický(á) i na přípravek Fortum.
Pokud se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři. V takovém případě nesmíte přípravek Fortum
dostávat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fortum je zapotřebí

Pokud dostáváte přípravek Fortum, je třeba, abyste věnoval(a) zvýšenou pozornost určitým
příznakům, jako jsou alergické reakce, poruchy nervového systému a poruchy trávicího traktu, jako
např. průjem. To sníží riziko možných problémů. Viz bod 4 (Příznaky, kterým je třeba věnovat
pozornost). Jestliže jste proděl(a) alergickou reakci na další antibiotika, můžete být alergický(á)
rovněž na přípravek Fortum.

Pokud je potřeba provést krevní testy nebo rozbor moči
Přípravek Fortum může ovlivnit výsledky vyšetření cukru v moči a krevní test nazývaný Coombsův
test. Pokud máte tyto testy podstoupit:
Sdělte osobě, která Vám vzorek bude odebírat, že dostáváte přípravek Fortum.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Bez toho, abyste se poradil(a) se svým lékařem, nemáte užívat rovněž tyto léky:
antibiotikum nazývané chloramfenikol
typ antibiotik nazývaný aminoglykosidy, např. gentamicin, tobramycin
přípravky k odvodnění obsahující furosemid
Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři.

Těhotenství a kojení
Než začnete dostávat přípravek Fortum, sdělte svému lékaři:
pokud jste těhotná, myslíte si, že můžete být těhotná, nebo těhotenství plánujete
pokud kojíte

Váš lékař zváží prospěch z léčby přípravkem Fortum oproti rizikům pro Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Fortum může způsobovat nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit
dopravní prostředky a obsluhovat stroje, jako např. závratě.
Pokud si nejste jistý(á), že nejste léčbou nijak ovlivněn(a), neřiďte dopravní prostředky ani
neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Fortum
Přípravek Fortum obsahuje sodík
Toto je třeba vzít v úvahu, pokud dodržujete dietu s kontrolovaným množstvím sodíku.

Síla přípravku Fortum Množství v jedné lahvičce
Fortum 500 mg 26 mg
Fortum 1 g 52 mg
Fortum 2 g 104 mg


3. JAK SE PŘÍPRAVEK FORTUM UŽÍVÁ

3
Přípravek Fortum Vám bude obvykle podávat lékař nebo zdravotní sestra. Je možné ho podávat
v kapací infuzi (nitrožilní infuze) nebo pomocí injekce přímo do žíly nebo do svalu.

Lékař, lékárník nebo zdravotní sestra připraví přípravek Fortum pomocí vody na injekci nebo vhodné
infuzní tekutiny.

Obvyklá dávka

O správné dávce přípravku Fortum rozhodne lékař a ta bude záviset na: závažnosti a typu infekce, zda
užíváte jiná antibiotika, Vaší tělesné hmotnosti, věku a funkci ledvin.

Novorozenci a kojenci (0-2 měsíce)
Na 1 kg tělesné hmotnosti novorozence nebo kojence se podává 25 až 60 mg přípravku Fortum
denně ve dvou rozdělených dávkách.

Kojenci (starší 2 měsíců) a děti s hmotností do 40 kg
Na 1 kg tělesné hmotnosti kojence nebo dítěte se podává 100 až 150 mg přípravku Fortum denně ve
třech rozdělených dávkách. Maximální denní dávka je 6 g.

Dospělí a dospívající s hmotností 40 kg nebo více
1 až 2 g přípravku Fortum třikrát denně. Maximální denní dávka je 9 g.

Pacienti starší 65 let
Denní dávka obvykle nemá překročit 3 g, zvláště u pacientů starších 80 let.

Pacienti s poruchou funkce ledvin
Je možné, že budete dostávat jiné, než obvyklé dávky. Lékař nebo zdravotní sestra rozhodnou, kolik
přípravku Fortum bude potřeba a to v závislosti na závažnosti poruchy funkce ledvin. Lékař Vás bude
pečlivě sledovat a je možné, že Vám bude častěji provádět testy ke zhodnocení funkce ledvin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Fortum, než jste měl(a)
Jestliže jste náhodou užil(a) více přípravku, než je Vaše předepsaná dávka, neprodleně kontaktujte
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fortum
Jestliže jste vynechal(a) injekci, měl(a) byste ji dostat co nejdříve. Pokud se však již blíží doba další
dávky, zapomenutou dávku vynechejte. Nezdvojujte následující dávku (dvě injekce ve stejnou dobu),
abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Fortum
Nepřestávejte užívat přípravek Fortum dříve, než Vám tak řekne lékař. Máte-li jakékoli další otázky,
týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Fortum nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Příznaky, kterým je třeba věnovat pozornost
Následující závažné nežádoucí účinky byly zaznamenány u malého počtu osob, ale jejich přesná
četnost není známa:

Závažná alergická reakce. Příznaky jsou vystouplá a svědivá kožní vyrážka, otoky, které,
pokud jsou v obličeji nebo ústech, mohou někdy způsobovat obtíže s dýcháním.

4
Kožní vyrážka, která se může měnit v puchýře a vypadá jako malé terčíky (tmavá skvrna
uprostřed se světlejším lemem a s tmavým ohraničením).

Difuzně rozšířená vyrážka s puchýři a olupováním kůže (toto může být příznakem Stevens-
Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy).

Poruchy nervového systému: třes, záchvaty a v některých případech i porucha vědomí (kóma).
Tyto příznaky se objevují u pacientů, kterým je podávána příliš vysoká dávka, zvláště u
pacientů s poruchou funkce ledvin.

Pokud se u Vás rozvine kterýkoli z těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře nebo
zdravotní sestru.

Časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 osobu z 10:

Průjem
Otoky a zarudnutí podél žíly
Červená vystouplá kožní vyrážka, která může svědit
Bolest, pálení, otok nebo zánět v místě vpichu injekce

Pokud Vás trápí kterýkoli z těchto příznaků, sdělte to svému lékaři.

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

Zvýšení určitého typu bílých krvinek (eosinofilie)
Zvýšení počtu buněk, které pomáhají při srážení krve (krevních destiček)
Zvýšení jaterních enzymů

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 osobu ze 100:

Zánět střeva, který způsobuje bolest a průjem, který může obsahovat krev
Moučnivka kvasinkové onemocnění sliznice úst nebo pochvy
Bolest hlavy
Závrať
Bolest žaludku
Pocit na zvracení nebo zvracení
Teplota a zimnice
Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, sdělte to svému lékaři.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

Pokles počtu bílých krvinek
Pokles počtu krevních destiček (buňky, které pomáhají při srážení krve)
Zvýšení hladiny močoviny, dusíku močoviny nebo sérového kreatininu v krvi

Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky byly zaznamenány u malého počtu osob, ale jejich přesná četnost není známa:

Zánět nebo selhání ledvin
Mravenčení
Nepříjemná chuť v ústech
Žluté zbarvení očního bělma nebo kůže
5

Další nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

Příliš rychlé odbourávání červených krvinek
Zvýšení určitého typu bílých krvinek
Závažné snížení počtu bílých krvinek

Pokud se u Vás projeví nežádoucí účinky
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK FORTUM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Fortum nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Kvalitu přípravku nesníží jeho občasné uchovávání při teplotách do 30 °C po celkovou dobu až 2
měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Fortum obsahuje

Fortum 500 mg:
Léčivou látkou je ceftazidimum pentahydricum 605 mg, což odpovídá ceftazidimum 500 mg v jedné
lahvičce.
Pomocná látka: uhličitan sodný.
Fortum 1 g:
Léčivou látkou je ceftazidimum pentahydricum 1,21 g, což odpovídá ceftazidimum 1 g v jedné
lahvičce.
Pomocná látka: uhličitan sodný.

Fortum 2 g:
Léčivou látkou je ceftazidimum pentahydricum 2,42 g, což odpovídá ceftazidimum 2 g v jedné
lahvičce.
Pomocná látka: uhličitan sodný.


Jak přípravek Fortum vypadá a co obsahuje toto balení

Fortum 500 mg: zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla s hliníkovým krytem a červeným
polypropylenovým chráničem, krabička.

Fortum 1 g: zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla s hliníkovým krytem a červeným
polypropylenovým chráničem, krabička.
6
Fortum 2 g: zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla s modrým hliníkovým krytem a červeným
polypropylenovým chráničem, krabička

Velikost balení:
Fortum 500 mg: 1 x 500 mg (1 lahvička)
Fortum 1 g: 1 x 1 g (1 lahvička)
Fortum 2 g: 1 x 2 g (1 lahvička)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd.,
980 Great West Road,
Brentford, Middlesex, TW8 9GS,
Velká Británie

Výrobce
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Verona, Itálie.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Fortum 500 mg prášek pro injekční roztok
Rakousko, Česká republika, Dánsko, Německo, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Nizozemsko, Norsko,
Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Švédsko, Velká Británie Fortum
Belgie, Finsko, Itálie, Lucembursko Glazidim
Francie Fortum enfants et nourrisons
Itálie Ceftim
Portugalsko Cefortam
Španělsko Fortam IM/IV, Potendal

Fortum 1 g prášek pro injekční nebo infuzní roztok
Rakousko, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Maďarsko, Island, Irsko,
Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko,
Švédsko, Velká Británie Fortum
Belgie, Itálie, Lucembursko Glazidim
Estonsko Fortum IM/IV
Francie Fortumset,
Řecko Solvetan
Itálie Panzid, Ceftim
Portugalsko Cefortam
Španělsko Fortam IV, Fortam Ig/IV, Fortam IM/IV, Potendal

Fortum 2 g prášek pro injekční nebo infuzní roztok
Rakousko, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Maďarsko, Island, Lotyšsko, Nizozemsko,
Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Švédsko, Velká Británie Fortum
Belgie, Itálie, Lucembursko Glazidim
Finsko Glazidim
Francie Fortumset
Řecko Solvetan
Portugalsko Cefortam
Španělsko Fortam IV, Potendal

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.3.2013

Recenze

Recenze produktu FORTUM 2 G 1X2GM Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FORTUM 2 G 1X2GM Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám