Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Kód výrobku: 19431
Kód EAN: 8586000876156
Kód SÚKL: 464
Držitel rozhodnutí: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Postmenopauzální výpadkové jevy, především změny sexuálních funkcí, je-li samotná estrogenová substituční terapie nedostatečně účinná (např. po chirurgicky indukované menopauze).

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls54999/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
FOLIVIRIN
Injekční suspenze
(Estradioli benzoas, testosteroni isobutyras)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je FOLIVIRIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FOLIVIRIN používat
3. Jak se FOLIVIRIN používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek FOLIVIRIN uchovávat
6. Další informace
1. CO JE FOLIVIRIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
FOLIVIRIN je hormonální přípravek, který obsahuje léčivé látky estradiol a testosteron. Estradiol je
synteticky připravený ester, který je totožný s přirozeným lidským estrogenem. Estrogen je vytvářen
v těle ženy vaječníky a je nezbytný pro normální sexuální vývoj ženy a pro regulaci menstruačního
cyklu. Testosteron je přirozený mužský hormon produkovaný varlaty, který je nezbytný pro normální
vývoj mužských pohlavních orgánů, ale je též důležitý pro metabolismus kostí.
FOLIVIRIN se používá ke zmírnění nebo potlačení přechodových příznaků u žen, především u žen po
chirurgickém odstranění vaječníků, je- li samotná estrogenová nebo kombinovaná estrogenová a
gestagenová substituční léčba nedostatečně účinná.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FOLIVIRIN POUŽÍVAT
Nepoužívejte FOLIVIRIN, pokud máte nebo jste měla jakýkoliv z následujících stavů:
- přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku FOLIVIRIN
- rakovina prsu ( i v anamnese)
- jiné nádorové onemocnění spojené s hormony, např. rakovina děložní sliznice
- neobvyklé vaginální krvácení, které nebylo vyšetřeno lékařem
- neléčený nárůst děložní sliznice
- dřívější nebo současná žilní trombóza na noze nebo jiném místě (např. hluboká žilní trombóza nebo
plicní embolie)
- aktivní nebo v nedávné minulosti prodělaná arteriální trombóza (např. angina pectoris, infarkt)
2/6
- akutní onemocnění jater (nebo máte-li onemocnění jater v anamnéze, a výsledky Vašich jaterních
testů se dosud nevrátily k normálním hodnotám)
- porfyrie (enzymatická porucha jater)
Máte-li jakékoliv pochybnosti, obraťte se laskavě na svého lékaře nebo lékárníka, než začnete užívat
přípravek FOLIVIRIN.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku je zapotřebí:
Zdravotní prohlídka/sledování
Ženy, které dlouhodobě užívají hormonální substituční terapii (HST), by měly pravidelně absolvovat
u svého lékaře gynekologické vyšetření včetně vyšetření prsů.
Stavy, vyžadující kontrolu v průběhu HST
Váš lékař bude vyžadovat častější vyšetření a testy, jestliže trpíte nebo jste v předešlé době prodělala
určitá onemocnění nebo stavy. Některá z nich se mohou při užívaní HST zhoršit nebo vrátit.
Informujte svého lékaře, jestliže v současnosti trpíte kterýmkoliv z následujících stavů:
děložní fibroid (vláknitý nezhoubný nádor)
endometrióza (výskyt děložní sliznice mimo dělohu)
anamnéza nebo rizikové faktory krevních sraženin (např. dřívější trombóza, nadváha)
rakovina prsu nebo rizikové faktory estrogen dependentních tumorů (např. blízké příbuzné
měly rakovinu prsu)
vysoký krevní tlak
nemoci jater (např. jaterní nezhoubný nádor)
onemocnění ledvin nebo srdce
cukrovka
žlučníkové kameny
migréna nebo silné bolesti hlavy
systémový lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění pojiva, které může postihnout
mnohé orgánové systémy)
anamnéza abnormálního nárůstu děložní sliznice
epilepsie
astma
otoskleróza (ztráta sluchu z důvodu nadměrného růstu kosti vnitřního ucha)
Důvody pro okamžité přerušení léčby
Jestliže se u Vás v průběhu léčby s přípravkem FOLIVIRIN projeví jakýkoliv z následujících stavů,
konzultujte se svým lékařem přerušení léčby:
žloutenka nebo zhoršení jaterních funkcí
závažné zvýšení krevního tlaku
nový nápor silných bolestí hlavy podobných migréně
těhotenství
Abnormální nárůst a rakovina děložní sliznice
Riziko abnormálního nárůstu děložní sliznice a rakoviny děložní sliznice se zvyšuje, pokud je samotný
estrogen podáván dlouhodobě. Z tohoto důvodu by léčba měla být kombinovaná s lékařem stanovenou
dávkou progesteronu po dobu minimálně 12dní v každém 28 denním cyklu.
V prvních měsících léčby se může vyskytnout nepravidelné krvácení a špinění. Pokud ke krvácení
dojde po dlouhotrvající léčbě, nebo pokud krvácení pokračuje po přerušení léčby, kontaktujte svého
lékaře.
3/6
Rakovina prsu
Celkové údaje ze studií ukazují na zvýšené riziko rakoviny prsu u žen užívajících kombinaci
estrogen-progestagen, které se projeví po přibližně 3 letech léčby.
U žen, kterým byla odoperovaná děloha a užívaly samotný estrogen, bylo zjištěno významně nižší
riziko rakoviny prsu, než riziko zjištěné u žen užívajících kombinace estrogen-progestagen. Zvýšené
riziko je zjevné až po několika letech užívání, ale v průběhu pěti let po ukončení léčby prakticky
zmizí.
Kontaktujte vašeho lékaře v případě, že zjistíte jakékoliv změny ve vašich prsou.
Trombóza (krevní sraženiny)
HST je spojována s 1,3 3 násobným rizikem vzniku trombózy hlubokých žil nebo plicní embolie.
Riziko vzniku trombózy je pravděpodobnější v prvním roce léčby než později.
Obecně uznávané rizikové faktory vzniku trombózy zahrnují užívání estrogenů, vyšší věk, velké
operace, delší nehybnost, nadváha, těhotenství/poporodní období, onkologická onemocnění.
Pokud má po plánované operaci vzniknout delší nehybnost, doporučuje se dočasně vysadit HST 4 až 6
týdnů před touto operací.
Jestliže se u Vás nebo ve vašem blízkém příbuzenstvu vyskytla trombóza nebo máte-li nadváhu,
poraďte se před zahájením léčby s Vašim lékařem. Informujte vašeho lékaře i v případě, jestliže
užíváte léky proti nadměrnému srážení krve. Máte-li příznaky, jež by mohly být příznaky trombózy,
například bolestivé otoky dolních končetin, náhlá bolest na hrudi nebo zkrácený dech, okamžitě
kontaktujte svého lékaře.
Choroba věnčitých tepen
Studie neposkytly žádný důkaz ochrany proti infarktu u žen s chorobou věnčitých tepen, které užívaly
kombinovanou léčbu estrogenem a progestagenem nebo samotný estrogen.
U žen , kterým byla odoperovaná děloha a užívaly samotný estrogen, nebylo zjištěno žádné zvýšení
rizika choroby věnčitých tepen, riziko je mírně zvýšené po dobu užívaní kombinované estrogen
progestagenní terapie.
Mrtvice
Léčba kombinací estrogen-progestagen a samotným estrogenem je spojována až s 1,5násobným
zvýšením rizika vzniku mrtvice. Relativní riziko se nemění s věkem ani s dobou uplynuvší od
přechodu. Ale vzhledem k tomu, že základní riziko mrtvice je značně závislé na věku,
celkové riziko vzniku mrtvice u žen užívajících HST se bude s věkem zvyšovat.
Rakovina vaječníků
Užívání pouze estrogenových HST produktů po dobu 10-15 let může zvýšit riziko vzniku tohoto
ojedinělého ale vážného nádorového onemocnění. Některé studie naznačují, že dlouhodobé užívání
kombinované HST může mít podobné nebo o něco nižší riziko.
Jiné stavy
Estrogeny mohou vyvolat zadržení tekutin, a proto je třeba bedlivě sledovat pacientky, které trpí
poruchou funkce srdce nebo ledvin.
HST může mít vliv na výsledky některých laboratorních testů (jako jsou testy funkce štítné žlázy a
jaterní testy). Máte-li podstoupit nějaké laboratorní testy, informujte o tom vašeho lékaře.
Informujte vašeho lékaře, víte-li, že máte vysoké hodnoty triglyceridů. U žen užívajících estrogen byly
zaznamenány vzácné případy zvýšení hodnot triglyceridů, což vedlo k zánětu slinivky břišní.
Existují určité údaje týkající se zvýšeného rizika pravděpodobné demence u žen, které zahájily užívaní
kombinované HST nebo samotný estrogen později než ve věku 65 let.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které v současné době užíváte nebo
jste nedávno užívala a to i o těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
4/6
Některé léčivé přípravky mohou snižovat účinek přípravku FOLIVIRIN:
Léky používané k léčbě epilepsie (např. fenobarbital, fenytoin a karbamazepin)
Léky používané k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin)
Léky používané k léčbě HIV infekcí (např. nevirapin, efavirenz, ritonavir a nelfinavir)
Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)
Těhotenství a kojení
FOLIVIRIN by neměl být používán v průběhu těhotenství a kojení. Jestliže se domníváte,
že jste těhotná, kontaktujte svého lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
FOLIVIRIN neovlivňuje schopnost obsluhovat stroje ani schopnost řídit dopravní prostředek.
Důležité informace o některých složkách přípravku
Přípravek obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se
svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE FOLIVIRIN POUŽÍVÁ
Tento přípravek může být podáván pouze lékařem nebo zdravotní sestrou.
Podává se 1 ampulka (2 ml) FOLIVIRINU jednou za 4 6 týdnů. Dávkování je potřebné upravit na
základě hladin estrogenů a testosteronu tak, aby hladiny hormonů byly v mezích normy.
Způsob podání
Injekce FOLIVIRIN se aplikují hluboko do svalu.
Jestliže jste užil(a) více přípravku FOLIVIRIN, než jste měl(a)
Nejsou informace o případech předávkování estradiolem a testosteronem u člověka.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i FOLIVIRIN nežádoucí účinky. Estrogenové přípravky mohou
zejména na začátku léčby způsobit lehké nežádoucí účinky jako napětí a zvětšení prsů, bolest prsu,
slabé vaginální krvácení, zadržení sodíku a tekutin, zvyšování tělesné hmotnosti, bolesti hlavy,
poruchy vnímání a nevolnost. Tyhle účinky jsou závislé na dávce a často spontánně vymizí při
dlouhodobé léčbě.
Testosterony mohou způsobit rozvoj druhotných mužských pohlavních znaků u žen, který se projevuje
následujícími symptomy: akné, zarůstaní tváře, zhrubnutí hlasu a nepravidelnosti menstruačního
cyklu. Při dlouhodobém podávání dochází ke zvýraznění mužské postavy, nadměrnému ochlupení
mužského typu, objevuje se pleš, zmenší se prsa a děložní sliznice, zvětší se klitoris, kůže je mastná.
Známe jsou též případy výskytu jaterních nádorů.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání
přípravku poraďte s lékařem.
Rakovina prsu
Na základě studií provedených v poslední době se celkové riziko rakoviny prsu zvyšuje s délkou
užívání HST a to u žen, které užívají nebo nedávno ukončily užívání HST.
Několik epidemiologických studií při použití kombinované estrogenprogesteronové HST
zaznamenalo celkově vyšší riziko rakoviny prsu než u estrogenů samotných.
5/6
Studie Milion Women Study (MWS) udává, že v porovnání se ženami, které HST nikdy neužívaly, je
užívání různých typů kombinované estrogenprogesteronové HST spojováno s vyšším rizikem
rakoviny prsu než užívání samotných estrogenů.
Podle MWS a na základě známého průměrného výskytu rakoviny prsu v rozvinutých zemích, se
odhaduje, že:
U žen ve věku 50 64 let, které neužívají HST se předpokládá diagnóza rakoviny prsu u asi
32 z 1000.
Z 1000 žen, které užívají nebo užívaly kombinovanou estrogen-progesteronovou HST bude
množství dalších případů následující:
mezi 5 a 7 (nejlepší odhad 6) v 5-letém období užívání
mezi 18 a 20 (nejlepší odhad 19) v 10-letém období užívání.
Studie WHI udává zvýšené riziko rakoviny prsu po 5,6 letech užívání kombinované estrogen-
progesteronové HST (CCE+MPA) u všech uživatelek ve srovnání s těmi, které HST neužívají.
Studie WHI odhaduje, že u žen ve věku 50 79 let, které užívají kombinovanou estrogen-
progesteronovou HST (CEE+MPA) po dobu 5,6 let, bude diagnostikovaných 8 dalších případů
rakoviny prsu na 10000 pacientoroků. Podle výpočtu z údajů studie se odhaduje, že v období 5 let
sledování:
asi u 16 žen z 1000, které neužívají HST bude diagnostikována rakovina prsu
počet dalších případů rakoviny prsu by byl mezi 0 9 (nejlepší odhad 4) z 1000 žen, které
užívají kombinovanou estrogen-progesteronovou HST (CEE+MPA).
Množství dalších případů nádorového onemocnění prsu u žen, které užívají HST, je zhruba stejné pro
ženy, které začaly s HST bez ohledu na věk, kdy zahájily užívání (ve věku mezi 45-65 lety).
Rakovina děložní sliznice
U žen s neporušenou dělohou se riziko abnormálního zbytnění děložní sliznice a rakoviny děložní
sliznice zvyšuje s délkou užívání samotných estrogenů. Podle údajů z epidemiologických studií
nejlepší odhad rizika diagnostikované rakoviny děložní sliznice u žen ve věku 50 65 let , které
neužívají HST je asi 5 žen z 1000. V závislosti na délce trvání léčby a na dávkách estrogenů je
udávané riziko rakoviny děložní sliznice u žen užívajících samotný estrogen 2-12 násobně vyšší ve
srovnání s těmi, které je neužívají. Přidáním progesteronu k pouze estrogenové léčbě se toto riziko
výrazně snižuje.
Další nežádoucí účinky, které byly uvedeny v souvislosti s estrogen/progesteronovou léčbou:
Nezhoubné a zhoubné na estrogenu závislé nádory
Žilní tromboembolismus, např.hluboká žilní trombóza na nohou a v oblasti pánve a plicní
embolie mají větší frekvenci u žen s HST než u žen, které HST nikdy neužívaly.
Infarkt myokardu a mrtvice
Onemocnění žlučníku.
Kožní a podkožní projevy: větší žlutohnědá kožní skvrna, mnohotvaré červené zbarvení kůže,
červenofialové bolestivé uzly, zejména na kůži bérců, kožní výsev tečkovitého krvácení
z drobných cév.
Možná demence
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci,
oznámte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
6/6
5. JAK FOLIVIRIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte přípravek při teplotě 10-25°C, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem. Chraňte před mrazem. Ampulky uchovávejte ve stojící poloze.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek FOLIVIRIN obsahuje
Léčivými látkami jsou estradioli benzoas 2,5 mg a testosteroni isobutyras 25 mg v 1 ml
mikrokrystalické vodní suspenze.
Pomocnými látkami jsou sodná sůl karmelosy, sorbitol, polysorbát 80, fenol, voda na injekci.
Jak přípravek FOLIVIRIN vypadá a co obsahuje toto balení
Injekční suspenze.
Mikrokrystalická vodní suspenze po protřepání mléčné barvy.
Druh obalu a velikost balení
neodlamovací ampulky, umělohmotná vložka, pilník, krabička.
odlamovací ampulky, umělohmotná vložka, krabička.
Velikost balení: 5 ampulek po 2 ml
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Biotika a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika
Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
16.3. 2011

Recenze

Recenze produktu FOLIVIRIN 5X2ML Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu FOLIVIRIN 5X2ML Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze