Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

FLUDARABINE-TEVA 25 MG/ML 50MG/2ML Koncentrát pro inj. roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 88851

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Kód výrobku: 88851
Kód EAN:
Kód SÚKL: 1933
Držitel rozhodnutí: PHARMACHEMIE B.V., HAARLEM
Fludarabine - Teva 25 mg/ml se používá k léčbě chronické lymfocytární leukémie B - buněčného typu (B-CLL) u pacientů s dostatečnou rezervou kostní dřeně. Léčba přípravkem Fludarabine - Teva 25 mg/ml v první linii by měla být zahájena pouze u pacientů v pokročilém stádiu choroby, kteří mají doprovodné příznaky nebo známky postupujícího onemocnění. CLL je nádor bílých krvinek (nazývané lymfocyty). Pokud vám byla diagnostikována CLL, znamená to, že se tvoří příliš mnoho lymfocytů. Tyto krvinky buď nemají správnou funkci nebo jsou příliš mladé (nezralé) a nemohou zajišťovat obrannou funkci proti nemocem, kterou za normálního stavu bílé krvinky mají. Pokud je těchto abnormálních krvinek příliš mnoho, vytlačují (nahrazují) zdravé krvinky v kostní dřeni (kde se tvoří nejvíce nových bílých krvinek). Rovněž nahrazují zdravé krvinky v krvi a orgánech. Bez dostatku zdravých krvinek může docházet k infekcím, anémii, modřinám, rozsáhlému krvácení nebo dokonce k selhání orgánů.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls214296/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Fludarabine-Teva 25 mg/ml
Koncentrát pro injekční/infuzní roztok
Fludarabini phosphas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml užívat
3. Jak se přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK FLUDARABINE -TEVA 25 mg/ml A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml je cytotoxický (protinádorový) léčivý přípravek, tedy léčivý
přípravek, který zastavuje růst nádorových buněk.
Přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml se používá k léčbě chronické lymfocytární leukémie B-
buněčného typu (B-CLL) u pacientů s dostatečnou rezervou kostní dřeně. Léčba přípravkem
Fludarabine-Teva 25 mg/ml v první linii by měla být zahájena pouze u pacientů v pokročilém stádiu
choroby, kteří mají doprovodné příznaky nebo známky postupujícího onemocnění.
CLL je nádor bílých krvinek (nazývané lymfocyty).
Pokud vám byla diagnostikována CLL, znamená to, že se tvoří příliš mnoho lymfocytů. Tyto krvinky
buď nemají správnou funkci, nebo jsou příliš mladé (nezralé) a nemohou zajišťovat obrannou funkci
proti nemocem, kterou za normálního stavu bílé krvinky mají. Pokud je těchto abnormálních krvinek
příliš mnoho, vytlačují (nahrazují) zdravé krvinky v kostní dřeni (kde se tvoří nejvíce nových bílých
krvinek). Rovněž nahrazují zdravé krvinky v krvi a orgánech. Bez dostatku zdravých krvinek může
docházet k infekcím, anémii, modřinám, rozsáhlému krvácení nebo dokonce k selhání orgánů.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
FLUDARABINE -TEVA 25 mg/ml UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fludarabin-fosfát nebo na kteroukoli další složku
přípravku.
jestliže trpíte závažným snížením funkce ledvin. Váš lékař posoudí funkčnost ledvin a rozhodne,
zda se přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml může užít.
jestliže trpíte zvláštním typem anémie (dekompenzovaná hemolytická anémie, což je nedostatek
červených krvinek). Váš lékař vám sdělí, zda máte některý z těchto problémů.
2/8
jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz též bod Těhotenství a kojení).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fludarabine-Teva 25 mg/ml je zapotřebí
- Jestliže funkce Vaší kostní dřeně není správná, nebo jestliže Váš imunitní systém hůře funguje
nebo je oslabený, nebo máte vážné infekce v anamnéze.
Váš lékař se může rozhodnout, že Vám přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml nebude podávat,
nebo může přistoupit k zvláštním bezpečnostním opatřením.
- Jestliže se cítíte velmi špatně, po poranění si všimnete neobvyklých modřin nebo zvýšeného
krvácení než obvykle, nebo jste více náchylní k infekcím.
Sdělte svému lékaři, pokud se Vás něco z výše uvedeného týká před Vaší léčbou.
- Jestliže je Vaše moč během léčby červená nebo nahnědlá, nebo máte vyrážku nebo puchýře na
pokožce.
Okamžitě toto sdělte svému lékaři.
Může se jednat o příznak snížení počtu krvinek, které může být způsobeno samotnou nemocí, nebo
léčbou. To může trvat až rok, bez ohledu na to, zda jste dříve podstoupil/a nebo nepodstoupil/a léčbu
fludarabinem. Během léčby přípravkem Fludarabine-Teva 25 mg/ml může také Váš imunitní systém
napadnout různé části Vašeho těla, nebo Vaše krvinky (tzv. autoimunitní poruchy). Tato komplikace
může být životu nebezpečná. Jestliže dojde k této komplikaci, Váš lékař přeruší léčbu a Vy můžete
podstoupit další léčbu, jako je transfuze ozářené krve (viz níže) a adrenokortikoidy. Během léčby
přípravkem Fludarabine-Teva 25 mg/ml Vám bude pravidelně kontrolován krevní obraz a Váš stav
bude důkladně sledován.
- Jestliže pozorujete neobvyklé příznaky na Vašem nervovém systému jako poruchy vidění.
Sdělte to svému lékaři.
Účinky dlouhodobého podávání přípravku Fludarabine-Teva 25 mg/ml na centrální nervovou soustavu
nejsou známy. Někteří pacienti však snesli podávání až 26 léčebných kúr při doporučené dávce. U
pacientů léčených dávkami až čtyřikrát vyššími, než je dávka doporučená, byla hlášena slepota, kóma a
úmrtí. Některé z těchto příznaků se objevily až 60 dní nebo více po ukončení léčby.
- Jestliže pociťujete bolest v boku, pozorujete krev v moči nebo snížené množství moči.
Neodkladně toto sdělte svému lékaři.
Pokud je Vaše onemocnění velmi vážné, je možné, že Vaše tělo se nebude schopno zbavit všech
odpadních látek z buněk, které byly zničeny přípravkem Fludarabine-Teva 25 mg/ml. Jedná se o tumor
lysis syndrome (syndrom rozkladu tumoru) a důsledkem může být snížená funkce ledvin a srdeční
potíže od prvního týdne léčby. Váš lékař si této skutečnosti bude vědom a může Vám podávat jiné léky,
které Vám s tímto problémem pomohou.
- Jestliže budete potřebovat odběr kmenových buněk a jste (nebo jste byl/a) léčen/a přípravkem
Fludarabine-Teva 25 mg/ml.
Oznamte to svému lékaři.
- Jestliže potřebujete krevní transfuzi a jste (nebo jste byl/a) léčen/a přípravkem Fludarabine-Teva
25 mg/ml.
Oznamte to svému lékaři.
V případě, že potřebujete krevní transfuzi, Váš lékař zajistí, abyste dostali pouze krev, která byla
upravena iradiací (ozářením). Byly popsány těžké komplikace a dokonce smrt v případě, že byla podána
neozářená krev.
- Jestliže si všimnete jakýchkoli kožních změn během léčby přípravkem Fludarabine-Teva
25 mg/ml nebo po jejím ukončení.
Oznamte to svému lékaři.
3/8
- Jestliže máte nebo jste měl/a rakovinu kůže, může se během léčby přípravkem Fludarabine-Teva
25 mg/ml nebo později zhoršit nebo znovu objevit. Během léčby přípravkem Fludarabine-Teva 25
mg/ml nebo později se může rozvinout nádorové onemocnění kůže.
Během léčby přípravkem Fludarabine-Teva 25 mg/ml je dále třeba zvážit:
- Muži a ženy v plodném věku musí používat spolehlivou formu antikoncepce v průběhu léčby a
nejméně 6 měsíců po jejím ukončení. Nemůže být vyloučeno, že přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml
poškozuje nenarozené dítě. Váš lékař pečlivě zváží přínos Vaší léčby a možná rizika pro nenarozené
dítě, a jestliže jste těhotná, bude Vás léčit přípravkem Fludarabine-Teva 25 mg/ml pouze tehdy, je-li to
skutečně nezbytné.
- Jestliže zamýšlíte kojit nebo kojíte, nesmíte začít užívat přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml nebo
v jeho užívání pokračovat.
- Jestliže potřebujete být očkován/a, poraďte se se svým lékařem, protože živé virové vakcíny nesmí
být používány během léčby přípravkem Fludarabine-Teva 25 mg/ml ani po ní.
- Jestliže trpíte poruchou ledvin nebo jste starší 70 let, bude Vám pravidelně kontrolován krevní
obraz a/nebo funkce ledvin. Pokud je funkce Vašich ledvin velmi snížená, nebude Vám tento lék vůbec
podáván (viz také bod 2 Neužívejte přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml a bod 3 Jak se
přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml užívá).
- Jestliže jste starší 75 let, bude Vám přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml podáván s opatrností.
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 1 ml, tj. v podstatě bez sodíku.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, uvědomte si, že tato sdělení se mohou vztahovat také na léčivé přípravky, které jste užíval/a
v minulosti nebo je budete užívat v blízké budoucnosti.
Léky zmíněné v této části textu vám mohou být známy pod jiným názvem, často pod obchodním
názvem. V této části jsou používány pouze názvy léčivých látek nebo skupiny léčivých látek přípravků,
nikoli jejich obchodní názvy. Proto si vždy pozorně přečtěte informace o obsahu léčivých látek
v přípravcích, které užíváte. Tyto informace bývají uvedeny na obalu nebo v příbalové informaci.
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve,
než začnete užívat jakýkoli lék.
Je zvláště důležité informovat svého lékaře o:
- pentostatin (deoxykoformycin), užívaný také v léčbě B-CLL. Současné užívání této léčivé látky může
vést k vážným plicním problémům.
- dipyridamol a podobné látky, užívané jako prevence přílišného srážení krve. Tyto léčivé látky mohou
snižovat účinnost přípravku Fludarabine-Teva 25 mg/ml.
- cytarabin (Ara-C), užívaný v léčbě chronické lymfatické leukémie. Pokud je fludarabin užívaný spolu
s cytarabinem, může vzrůst koncentrace aktivní formy fludarabinu v leukemických buňkách. Nicméně
celková koncentrace v krvi a eliminace z krve se nemění.
Těhotenství a kojení
Přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml Vám nesmí být podáván, jestliže jste těhotná, protože studie na
zvířatech a omezené zkušenosti u lidí prokázaly možnost rizika výskytu abnormalit u vyvíjejícího se
plodu. Jestliže jste v plodném věku, musíte zabránit otěhotnění. Pokud přesto otěhotníte, okamžitě
informujte svého lékaře (viz též bod Neužívejte přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml).
Muži a ženy v plodném věku musí v průběhu léčby a nejméně 6 měsíců po jejím ukončení používat
spolehlivou formu antikoncepce.
4/8
Není známo, zda fludarabin přechází do mateřského mléka žen léčených tímto přípravkem. Ve studiích
na zvířatech však byl fludarabin v mateřském mléce nalezen. Proto během léčby tímto přípravkem
nesmíte kojit.
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml může snížit schopnost řídit nebo používat stroje, vzhledem
k tomu, že byly pozorovány např. únava, slabost, poruchy vidění, zmatenost, vzrušenost (agitovanost) a
záchvaty.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK Fludarabine-Teva 25 mg/ml UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml přesně podle pokynů svého lékaře. Lékař rozhodne
kdy, a jak dlouho Vám bude přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml podáván. Pokud se vám bude zdát,
že účinek přípravku Fludarabine-Teva 25 mg/ml je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým
lékařem.
Podávané množství (dávka) přípravku Fludarabine-Teva 25 mg/ml závisí na velikosti tělesného povrchu.
Ten se z technického hlediska měří v metrech čtverečních (m2), ve skutečnosti je však vypočítáván
z výšky a tělesné hmotnosti.
Přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml musí být podáván pod dohledem kvalifikovaného lékaře
zkušeného v podávání protinádorové terapie.
Obecné pokyny
Obvyklá dávka je 25 mg/m2/den. Tato dávka se podává ve formě injekce nebo infuze po dobu 5 po sobě
následujících dní. Tato pětidenní kúra bude opakována každých 28 dní, dokud Váš lékař nerozhodne, že
bylo dosaženo nejlepšího možného účinku. Obecně tato situace nastává po 6 cyklech neboli přibližně po
6 měsících. Pokud vzniknou problémy způsobené nežádoucími účinky, lze snížit dávku nebo odložit
podání další kúry.
Pokud máte problémy s ledvinami, budete dostávat sníženou dávku a budou vám pravidelně
kontrolovány krevní testy.
Bezpečnost tohoto léčivého přípravku u dětí nebyla zatím stanovena.
Jestliže jste obdržel/a větší dávku přípravku Fludarabine-Teva 25 mg/ml, než jste měl/a
Neexistuje žádná specifická protilátka při předávkování přípravkem Fludarabine-Teva 25 mg/ml. Pokud
jste obdržel/a příliš mnoho přípravku Fludarabine-Teva 25 mg/ml, lékař léčbu ukončí a bude léčit
vzniklé příznaky.
Vysoké dávky přípravku Fludarabine-Teva 25 mg/ml byly spojeny s nevratnými nežádoucími účinky na
centrální nervovou soustavu, charakterizovanými opožděnou slepotou, kómatem a smrtí.
Vysoké dávky jsou rovněž spojeny se závažným snížením počtu určitých typů krevních buněk (závažná
trombocytopenie (snížený počet krevních destiček způsobující modřiny a krvácení) a neutropenie
(snížený počet bílých krvinek vedoucí ke zvýšenému riziku vzniku infekcí) vzhledem ke snížené aktivitě
kostní dřeně (útlum kostní dřeně).
Jestliže bylo podání přípravku Fludarabine-Teva 25 mg/ml opomenuto
Váš lékař určí čas, kdy vám má být tento lék podán. Pokud se domníváte, že došlo k vynechání dávky,
kontaktujte co nejdříve svého lékaře.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
5/8
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml nežádoucí účinky, které
se ale nemusí vyskytnout u každého. Jestliže si nejste jistý/á, co jsou nežádoucí účinky uvedené níže,
požádejte svého lékaře, aby Vám je vysvětlil. Některé nežádoucí účinky mohou být životu nebezpečné.
- Pokud pociťujete potíže při dýchání, kašlete nebo máte bolesti na hrudníku s horečkou nebo bez
ní, může se jednat o příznaky plicní infekce.
- Pokud si po poranění všimnete neobvyklých modřin, nadměrného krvácení, nebo pokud se Vám
zdá, že se u vás objevuje nezvykle mnoho infekcí, příčinou může být snížený počet krvinek. To může
vést také ke zvýšenému riziku (vážných) infekcí způsobených organismy, které obvykle nezapříčiní
onemocnění u zdravé osoby (oportunní infekce), včetně pozdní reaktivace virů, např. herpes zoster.
- Pokud pociťujete bolest v boku, pozorujete krev v moči nebo snížené množství moči, může se
jednat o příznaky syndromu nádorového rozpadu (viz bod 2 Neužívejte přípravek Fludarabine-Teva
25 mg/ml).
- Pokud zaznamenáte kožní reakce a/nebo reakce povrchu sliznic v podobě zčervenání, zánětu,
puchýřů a olupování, může se jednat o příznaky vážné alergické reakce (Lyellův syndrom, Stevensův-
Johnsonův syndrom).
- Pokud pociťujete palpitaci (pokud si náhle začnete uvědomovat bušení srdce) nebo bolest na
prsou, může se jednat o příznaky srdečních problémů.
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků.
Níže uvádíme možné nežádoucí účinky podle jejich frekvence výskytu. Vzácné nežádoucí účinky
(objevují se méně než u 1 z 1 000 pacientů) byly většinou zaznamenány v postmarketingových
sledováních.
Velmi časté nežádoucí účinky, které se objevují u více než 1 pacienta z 10 pacientů:
- infekce (někdy vážné);
- infekce v důsledku oslabeného imunitního systému (oportunní infekce);
- plicní infekce (pneumonie) s možnými příznaky jako jsou potíže při dýchání a/nebo kašel s horečkou
nebo bez ní;
- snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie) s možností vzniku modřin a krvácení;
- nízký počet bílých krvinek (neutropenie);
- nízký počet červených krvinek (anémie);
- kašel;
- zvracení, průjem, nevolnost (nauzea);
- horečka;
- únava;
- slabost.
Časté nežádoucí účinky, které se objevují u více než 1 ze 100 pacientů a méně než 1 z 10
pacientů:
- jiné rakoviny krve (myelodysplastický syndrom, akutní myeloidní leukémie. Většina těchto pacientů
byla dříve, současně nebo později léčena jinými léky v léčbě rakoviny (alkylačními látkami, inhibitory
topoisomerázy) nebo ozářením);
- útlum kostní dřeně (myelosuprese);
- vážná ztráta chuti k jídlu, která vede k úbytku tělesné hmotnosti (anorexie)
- snížená citlivost a slabost končetin (periferní neuropatie)
- poruchy zraku;
- zánět sliznice ústní dutiny (stomatitida);
6/8
- kožní vyrážka;
- otékání kvůli přílišnému zadržování tekutin (edém);
- zánět sliznice trávicího traktu od úst až k řitnímu otvoru (mukozitida);
- třes;
- pocit celkové nevolnosti.
Méně časté nežádoucí účinky, které se objevují u více než 1 z 1 000 pacientů a méně než 1
ze 100 pacientů:
- autoimunitní onemocnění (viz bod 2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fludarabine-Teva
25 mg/ml je zapotřebí);
- syndrom nádorového rozpadu (viz bod 2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fludarabine-Teva
25 mg/ml je zapotřebí);
- zmatenost;
- plicní toxicita, zjizvení plic (plicní fibróza), zánět plic (pneumonitida), dušnost (dyspnoe);
- krvácení do žaludku nebo trávicího traktu;
- změny hladin jaterních enzymů a enzymů slinivky břišní.
Vzácné nežádoucí účinky, které se objevují u méně než 1 z 1 000 pacientů:
- poruchy lymfatického systému v důsledku virového onemocnění (Lymfoproliferativní porucha
spojená s EB virem);
- kóma;
- křeče;
- vzrušenost (agitovanost);
- slepota;
- zánět nebo poškození zrakového nervu (optická neuritida, optická neuropatie);
- srdeční selhání;
- nepravidelný srdeční tep (arytmie);
- rakovina kůže;
- kožní reakce a/nebo reakce povrchu sliznic v podobě zčervenání, zánětu, puchýřů a olupování
(Lyellův syndrom, Stevensův-Johnsonův syndrom);
- zánět močového měchýře, který může způsobovat bolest přimočení a může vést k přítomnosti krve
v moči (hemoragická cystitida).
Není známo
- plicní krvácení (pulmonální hemoragie)
- krvácení do mozku (cerebrální hemoragie)
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK Fludarabine-Teva 25 mg/ml UCHOVÁVAT
Uchovávejte v chladničce (2-8 °C).
Chraňte před mrazem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku
za Použitelné do nebo EXP. První dvě číslice označují měsíc, poslední číslice označují rok.
7/8
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml obsahuje
Léčivou látkou je fludarabini phosphas.
Pomocnými látkami jsou manitol (E421), hydroxid sodný (E524) a voda na injekci.
Jak přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Fludarabine-Teva 25 mg/ml je čirý, bezbarvý nebo světle hnědožlutý roztok prakticky prostý
částic, v zapertlované lahvičce o objemu 2 ml, z bezbarvého skla třídy I s bromobutylovou pryžovou
(gumovou) zátkou, Al uzávěrem a PP krytem.
Balení obsahuje jednu lahvičku.
Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko
Tento přípravek je registrován v členských státech EEA s následujícími názvy:
Rakousko Fludarabine Pharmachemie 25 mg/ml, Konzentrat zur Herstellung einer
Injectionslösung oder Infusionslösung
Belgie Fludarabine Teva 25 mg/ml, concentraat voor oplossing voor intraveneuze
injectie/infusie
Německo Fludarabinphosphat-GRY 50 mg Konzentrat zur Herstellung einer Injektions- oder
Infusionslösung
Dánsko Fludarabinphosphat Pharmachemie 25 mg/ml, koncentrat til injektionsvaeske og
infusionsvske, oplsning
Estonsko Fludarabine - Teva 25 mg/ml, kontsentraat süste- vi infusioonilahuse
valmistamiseks
Řecko Fludarabine phosphate 25 mg/ml,

Španělsko Fludarabina TEVA 25mg/ml concentrado para solución para perfusión o inyección
EFG
Finsko Fludarabine Pharmachemie 25 mg/ml, injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta
varten
Francie Fludarabine-Teva 25 mg/ml, solution diluer pour injectable ou perfusion.
Maďarsko Fludarabin- Teva injekció 25 mg/ml, koncentrátum oldatos injekcióhoz vagy
infúzióhoz.
Irsko Fludarabine phosphate 25 mg/ml, concentrate for solution for injection or infusion
Itálie Fludarabina -Teva 25 mg/ml, concentrata per soluzione iniettabile o per infusione
Litva Fludarabine - Teva 25 mg/ml koncentratas injekciniam ar infuziniam tirpalui
Lucembursko Fludarabine Teva 25 mg/ml, solution diluer pour injectable ou perfusion.
Lotyšsko Fludarabine - Teva 25 mg/ml, koncentrts injekciju vai infziju šduma
pagatavošanai
Norsko Fludarabine Pharmachemie 25 mg/ml, konsentrat til injektionsvaeske og
infusionsvske
Polsko Fludarabine Teva
Portugalsko Fludarabina Teva 25 mg/ml, Concentrado para soluço para injecço ou perfuso
Švédsko Fludarabin Teva 25 mg/ml, koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning
Slovinsko Fludarabin fosfat 25 mg/ml, koncentrat za raztopino za infundiranje
8/8
Slovensko Fludarabine-Teva 25mg/ml, Injekčný alebo infúzny koncentrát
Velká Británie Fludarabine phosphate 25 mg/ml, concentrate for solution for injection or infusion
Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 29.8.2012

Recenze

Recenze produktu FLUDARABINE-TEVA 25 MG/ML 50MG/2ML Koncentrát pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FLUDARABINE-TEVA 25 MG/ML 50MG/2ML Koncentrát pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám