Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Kód výrobku: 14915
Kód EAN: 5995327195087
Kód SÚKL: 54074
Držitel rozhodnutí: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Kdy byste měli užívat tento lék? Tyto tobolky jsou určeny k léčbě poruch nálady. Rovněž se používají při léčbě různých typů depresí a s nimi souvisejících příznaků, např. úzkostných stavů, chorobných představ. Také se používají k léčbě bulimie (tj. chorobné přejídání spojené s nutkavým užíváním projímadel nebo zvracením) nebo chorobné formy hráčství. Nezapomeňte: tento lék je určen pouze pro Vás. Nepředávejte jej dalším, dokonce ani tehdy, když mají stejné potíže jako Vy.

Příbalový leták

Stránka 1 (celkem 8)Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls16031/2012 a příloha ke
sp.zn.sukls176683/2012
Příbalová informace: informace pro uživatele

Floxet 20 mg
fluoxetini hydrochloridum
tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Floxet a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Floxet užívat
3. Jak se Floxet užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Floxet uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Floxet a k čemu se používá

Floxet, obsahující fluoxetinum, je jedním ze skupiny přípravků nazývaných antidepresiva - selektivní
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

Tento lék se používá k léčení následujících stavů:

Dospělí:
- Depresivní epizody
- Obsedantně-kompulzivní porucha
- Mentální bulimie: Floxet se používá společně s psychoterapií k potlačení záchvatovitého
přejídání a vyprazdňovacích aktivit.

Děti a dospívající ve věku od 8 let:
- Středně těžká až těžká depresivní porucha, pokud deprese nereaguje na psychologickou terapii
po 4 - 6 sezeních. Floxet by měl být podáván dětem nebo mladým lidem, trpícím středně těžkou
až těžkou depresivní poruchou pouze v kombinaci s psychologickou terapií.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Floxet užívat

Neužívejte Floxet:
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fluoxetin nebo na kteroukoli další složku přípravku
(uvedenou v bodě 6). Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo jiné alergické reakce (jako je
svědění, oteklý obličej, oteklé rty nebo dechová nedostatečnost), přestaňte ihned tobolky užívat
a okamžitě kontaktujte svého lékaře.
Stránka 2 (celkem 8)
Jestliže užíváte jiné léky používané k léčbě deprese a známé jako neselektivní inhibitory
monoaminooxidázy nebo reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy typu A (tzv. IMAO),
protože by mohlo dojít k závažným nebo dokonce smrtelným reakcím.
Léčba přípravkem Floxet by měla být zahájena po uplynutí minimálně 2 týdnů po ukončení léčby
ireverzibilními IMAO (např. tranylcypromin). Ovšem léčbu přípravkem Floxet je možné zahájit
následující den po vysazení některých reverzibilních IMAO (např. moklobemid). Neužívejte žádné
přípravky ze skupiny IMAO nejméně po dobu pěti týdnů po ukončení léčby přípravkem Floxet.
Jestliže je přípravek Floxet předepisován po delší dobu a/nebo ve větších dávkách, Váš lékař může
rozhodnout o delším intervalu. Mezi antidepresiva ze skupiny IMAO patří například nialamid,
iproniazid, selegelin, moklobemid, fenelzin, tranylcypromin, isokarboxazid a toloxaton.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Floxet se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Protože při užívání
přípravku Floxet je nutná zvláštní opatrnost, sdělte lékaři nebo lékárníkovi, jestliže:
dojde k rozvoji vyrážky nebo jiné alergické reakce (jako je svědění, otok tváře nebo rtů nebo
dušnost), přestaňte užívat tobolky a ihned kontaktujte lékaře
máte nebo jste v minulosti měl epilepsii, máte záchvaty nebo se jejich četnost zvýšila, přestaňte
okamžitě užívat tobolky a ihned kontaktujte lékaře nebo lékárníka
trpěl jste v minulosti mánií, pokud máte mánii, kontaktujte ihned svého lékaře, užívání
fluoxetinu může být nutné ukončit
máte cukrovku, lékař může upravit dávku inzulínu nebo jiné antidiabetické léčby
máte problémy s játry (lékař může upravit dávku)
máte problémy se srdcem
užíváte diuretika (léky na odvodnění), zejména jste-li starší;
jste léčen elektrokonvulzivní léčbou (elektrošoky)
měl(a) jste v minulosti potíže s krvácivostí nebo u Vás dojde ke vzniku modřin nebo
neobvyklého krvácení
užíváte přípravky, které mají vliv na srážlivost krve (viz Další léčivé přípravky a Floxet);
podstupujete léčbu tamoxifenem (používaný k léčbě rakoviny prsu), (viz Další léčivé
přípravky a Floxet);
začínáte pociťovat neklid, nemůžete sedět nebo stát (akatizie). Zvýšení dávky přípravku Floxet
může tento stav zhoršit;
jestliže dostanete horečku, objeví se svalová ztuhlost nebo třes, změny duševního stavu jako je
zmatenost, podrážděnost nebo extrémní rozrušení, můžete trpět tzv.serotoninovým
syndromem nebo neuroleptickým maligním syndromem. Ačkoliv k tomuto stavu dochází
velmi vzácně, jedná se o život ohrožující stav. Kontaktujte ihned svého lékaře, užívání
přípravku Floxet může být nutné ukončit.

Sebevražedné myšlenky, zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy
Jestliže trpíte depresí nebo úzkostnou poruchou, můžete občas pomýšlet na ublížení si nebo na
sebevraždu. Tyto myšlenky mohou zesílit, pokud začínáte antidepresiva užívat poprvé, protože
k nástupu účinku těchto přípravků dochází se zpožděním, obvykle po asi dvou týdnech, ale někdy i po
delší době.

Tyto myšlenky můžete mít častěji:
pokud jste již dříve uvažoval(a) o sebevraždě nebo o ublížení si;
pokud jste dosáhl(a) dospělosti v nedávné době. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené
riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychickými poruchami, kteří byli
léčeni antidepresivy.

Jestliže se u vás kdykoliv objeví myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, kontaktujte svého
lékaře nebo ihned navštivte nejbližší zdravotnické zařízení.

Může být pro vás užitečné svěřit se se svou depresí nebo úzkostí vašemu příbuznému nebo blízkému
příteli a požádat je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby vám řekli, pokud
Stránka 3 (celkem 8)
se budou domnívat, že se vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo pokud budou znepokojeni změnami
ve vašem chování.

Použití u dětí a dospívajících ve věku od 8 do 18 let:
U pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu
nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání
(převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Floxet by se měl používat pouze u dětí a
dospívajících ve věku od 8 do 18 let pro léčení středně těžkých až těžkých depresivních epizod
(v kombinaci s psychologickou terapií) a neměl by se používat v jiné indikaci.

Navíc jsou pro tuto věkovou skupinu k dispozici pouze omezené informace o dlouhodobé bezpečnosti
přípravku Floxet týkající se růstu, dospívání a rozvoje duševních, emocionálních a behaviorálních
funkcí (týkajících se chování). Váš lékař přesto může předepsat Floxet pacientům do 18 let, trpícím
středně těžkou až těžkou depresivní epizodou v kombinaci s psychologickou terapií, pokud usoudí, že
to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Floxet pacientovi do 18 let a chcete se o tom
poradit, navštivte prosím znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni
přípravkem Floxet, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom
informovat svého lékaře.

Floxet by se neměl používat k léčbě dětí ve věku do 8 let.

Další léčivé přípravky a Floxet
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době (až 5 týdnů zpátky) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou
dostupné bez lékařského předpisu. Floxet může ovlivnit účinek některých jiných léků (interakce).
K interakci by mohlo dojít zejména s:

inhibitory MAO (používanými k léčbě deprese). Neselektivní inhibitory MAO a inhibitory
MAO typu A (moklobemid) se s přípravkem Floxet nesmí užívat, protože může dojít
k závažným nebo dokonce smrtelným reakcím (serotoninový syndrom (viz bod Neužívejte
Floxet). Inhibitory MAO typu B (selegelin) se mohou užívat s přípravkem Floxet pouze pod
přísným lékařským dohledem;
lithiem, tryptofanem. Pokud jsou tyto přípravky podávány společně s přípravkem Floxet,
existuje zvýšené riziko serotoninového syndromu. Pokud je fluoxetin užíván v kombinaci
s lithiem, bude Vás Váš lékař pečlivě a častěji kontrolovat;
fenytoinem (k léčbě epilepsie). Protože přípravek Floxet může ovlivnit hladiny tohoto léku
v krvi, může Váš lékař zahájit léčbu fenytoinem opatrněji a během užívání přípravku Floxet
provádět častější kontroly;
klozapinem (užívaný k léčbě některých duševních onemocnění), tramadolem (lék proti bolesti)
nebo triptany (k léčbě migrény); existuje zvýšené riziko vysokého krevního tlaku;
flekainidem nebo enkainidem (k léčbě srdečních potíží), karbamazepinem (k léčbě epilepsie),
tricyklickými antidepresivy (např. imipramin, desipramin a amitriptylin). Protože Floxet může
změnit účinek těchto léků, Váš lékař může snížit jejich dávky, pokud současně užíváte Floxet;
tamoxifenem (používaný k léčbě rakoviny prsu). Protože Floxet může změnit hladinu tohoto
léčiva v krvi a nelze vyloučit snížení účinku tamoxifenu, lékař může zvážit léčbu jiným
antidepresivem.
warfarinem nebo jinými léky, užívanými k ředění krve. Floxet může pozměnit účinek těchto
léků na krev. Jestliže je léčba přípravkem Floxet zahájena nebo ukončena, zatímco užíváte
warfarin, lékař může provést určitá vyšetření;
Pokud jste léčeni přípravkem Floxet, neměl(a) byste užívat rostlinné přípravky, obsahující
třezalku tečkovanou, protože to může vést ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků. Pokud
při zahájení léčby přípravkem Floxet již užíváte třezalku tečkovanou, přestaňte třezalku užívat a
sdělte to svému lékaři při další návštěvě.

Floxet s jídlem, pitím a alkoholem
Floxet můžete užívat s jídlem nebo mezi jídly, podle toho, co upřednostňujete.
Během léčby tímto přípravkem byste se měl(a) vyvarovat pití alkoholických nápojů.
Stránka 4 (celkem 8)

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Některé údaje ukazují, že u dětí matek, které užívaly Floxet během prvních několika měsíců
těhotenství, je zvýšené riziko výskytu vrozených vad, hlavně srdečních. V běžné populaci se se
srdeční vadou narodí přibližně 1 dítě ze 100. U matek užívajících Floxet je výskyt zmíněného rizika
zvýšen na přibližně 2 děti ze 100. Pokud jste těhotná, můžete se Vy a Váš lékař rozhodnout, zda pro
Vás bude lepší postupně Floxet vysazovat nebo v závislosti na dalších okolnostech v léčbě přípravkem
Floxet pokračovat.
Při užívání v těhotenství je zapotřebí zvýšená opatrnost, obzvláště v pozdní fázi těhotenství nebo před
porodem, protože u novorozenců byly hlášeny následující účinky: podrážděnost, třes, svalová slabost,
přetrvávající pláč, problémy se sáním nebo usínáním.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Floxet. Užívání látek
podobných přípravku Floxet během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit
riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se
projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24
hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského
lékaře.

Kojení
Fluoxetin se vylučuje do mateřského mléka a může u kojenců způsobit nežádoucí účinky. Měly byste
kojit pouze v případě, že je to zcela nezbytné. Pokud kojení přerušeno není, může Vám Váš lékař
předepsat nižší dávku přípravku Floxet.

Fertilita
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že fluoxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo
ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento lék může ovlivnit Váš úsudek nebo koordinaci. Neřiďte ani neobsluhujte stroje bez porady se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Floxet obsahuje laktosu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.


3. Jak se Floxet užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí:
Deprese: Doporučená dávka je 1 tobolka (20 mg) denně. V případě potřeby může lékař v
průběhu 3 až 4 týdnů od zahájení léčby přehodnotit a upravit dávkování. Je-li to vhodné, může
se dávkování postupně zvyšovat až na maximálně3 tobolky (60 mg). Dávka by měla být
zvyšována opatrně tak, aby bylo zajištěno, že dostáváte nejnižší účinnou dávku. Po prvním užití
léku na depresi se nemusíte okamžitě cítit lépe. To je obvyklé, protože ke zlepšení příznaků
deprese může dojít až po několika týdnech. Pacienti s depresí by měli být léčeni minimálně
6 měsíců.
Bulimia nervosa: Doporučovaná dávka je 3 tobolky (60 mg) denně.
Obsedantně kompulzivní porucha (OCD): Doporučovaná dávka je 1 tobolka (20 mg) denně.
V případě potřeby lékař po 2 týdnech léčby přehodnotí a upraví dávkování. Je-li to vhodné,
Stránka 5 (celkem 8)
může se dávkování postupně zvyšovat až na maximálně 3 tobolky (60 mg) denně. Jestliže
nenastane zlepšení do 10 týdnů, léčba přípravkem Floxet by měla být přehodnocena.

Starší populace:
Lékař bude zvyšovat dávku opatrněji a denní dávky by neměly překročit 2 tobolky (40 mg).
Maximální dávka je 3 tobolky (60 mg) denně.

Poškození jater:
Jestliže máte potíže s játry nebo užíváte jiné léky, které mohou mít vliv na přípravek Floxet, lékař vám
může předepsat nižší dávky nebo užívání přípravku Floxet každý druhý den.

Použití u dětí a dospívajících
Děti a dospívající ve věku od 8 do 18 let s depresí: Léčba by měla být zahájena a dále sledována
specialistou. Úvodní dávka je 10 mg denně podaná v jiné lékové formě. Po týdnu nebo dvou týdnech
může lékař zvýšit dávku na 20 mg/den. Dávka by měla být zvyšována opatrně tak, aby bylo zajištěno,
že dostáváte nejnižší účinnou dávku.
Děti s nižší tělesnou hmotností mohou vyžadovat nižší dávky. Po 6 měsících by měl lékař zhodnotit,
zda je nutné pokračovat v léčbě.

Způsob podání:
Tobolku polkněte celou a zapijte ji vodou. Tobolku nežvýkejte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Floxet než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) příliš mnoho tobolek, jděte do nejbližší nemocnice (nebo na pohotovost) nebo
to okamžitě oznamte svému lékaři.
Pokud můžete, vezměte s sebou balení přípravku Floxet.

Příznaky předávkování zahrnují: pocit na zvracení, zvracení, záchvaty, potíže se srdcem (nepravidelný
srdeční tep a srdeční zástava), plicní problémy a změny duševního stavu sahající od rozrušení po
kóma.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Floxet
Pokud vynecháte dávku, neznepokojujte se. Vezměte si další dávku následující den v obvyklou
dobu. Nezdvojujte dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
Užívání přípravku každý den ve stejnou dobu Vám může pomoci, abyste přípravek užíval(a)
pravidelně.

Jestliže jste přestal(a) užívat Floxet
Nepřestávejte užívat přípravek Floxet, dokud o tom nerozhodne lékař. Je důležité, abyste
přípravek nepřestal(a) užívat. Bez předchozího doporučení lékaře nepřestávejte přípravek
užívat, i když se začnete cítit lépe.
Ujistěte se, že Vám lék nedochází.

Jestliže přestáváte užívat přípravek Floxet, lékař Vám může pomalu snižovat dávku po dobu jednoho
nebo dvou týdnů - to může snížit riziko příznaků z vysazení.

Když přestanete užívat přípravek Floxet, můžete zpozorovat následující příznaky: závratě,
brnění/mravenčení, poruchy spánku (živé sny, noční můry, nespavost), pocit neklidu nebo rozrušení,
neobvyklou únavu nebo slabost, pocit úzkosti, pocit na zvracení/zvracení (pocit nemoci nebo nemoc),
třes, bolesti hlavy.

Většina lidí zjistila, že příznaky spojené s vysazením přípravku Floxet jsou mírné a samy mizí v
průběhu několika týdnů. Jestliže se u Vás tyto příznaky po ukončení léčby objeví, kontaktujte svého
lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka
nebo zdravotní sestry.
Stránka 6 (celkem 8)


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Floxet nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Jestliže se objeví vyrážka nebo alergická reakce jako je svědění, oteklé rty/jazyk nebo
sípání/dušnost, ihned přestaňte užívat tobolky a kontaktujte lékaře.
Jestliže pocítíte neklid nebo cítíte, že nemůžete zůstat klidně sedět nebo stát, může se jednat o
stav nazývaný akatizie. Zvýšení dávky přípravku Floxet může způsobit, že se cítíte hůře.
V tomto případě kontaktujte svého lékaře.
Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud vám zčervená kůže, dojde k různým kožním reakcím,
nebo se vám na kůži udělají puchýře nebo se kůže loupe. Je to velmi vzácné.
Někteří pacienti měli:
kombinaci příznaků (známé jako serotoninový syndrom) zahrnující nevysvětlitelnou horečku se
zrychleným dýcháním nebo srdečním tepem, pocení, svalovou ztuhlost nebo třes, zmatenost,
extrémní rozrušení nebo spavost (pouze vzácně);
pocit slabosti, netečnost nebo zmatenost převážně u starších osob a (starších) osob užívajících
diuretika (tablety na odvodnění);
prodlouženou a bolestivou erekci;
podrážděnost a extrémní rozrušení.

Jestliže se u vás vyskytne jakýkoliv ze zmíněných nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému
lékaři.

Velmi časté: (postihují více než 1 pacienta z 10)
- nespavost
- bolest hlavy
- průjem, pocit na zvracení (nauzea)
- únava

Časté: (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
- snížená chuť k jídlu, úbytek hmotnosti
- nervozita, úzkost
- neklid, poruchy koncentrace
- pocit napětí
- snížené libido nebo sexuální problémy (včetně potíží s udržením erekce)
- poruchy spánku, neobvyklé sny
- závratě
- změna chuti
- třes
- rozmazané vidění
- pocity rychlého a nepravidelného tepu
- návaly horka
- zívání
- poruchy trávení, zvracení
- sucho v ústech
- vyrážka, kopřivka, svědění
- nadměrné pocení
- bolest kloubů
- časté močení
- neobjasněné poševní krvácení
- zimnice

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000)
- pocit odcizení se
- nezvyklé myšlenky
Stránka 7 (celkem 8)
- abnormálně dobrá nálada
- problémy s orgasmem
- skřípání zubů
- svalové záškuby, bezděčné pohyby nebo poruchy rovnováhy nebo koordinace
- rozšířené zornice
- nízký krevní tlak
- dušnost
- obtížné polykání
- vypadávání vlasů
- zvýšený sklon k tvorbě podlitin
- studený pot
- potíže s močením
- pocit tepla nebo chladu

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10000)
- nízké hladiny sodíku v krvi
- netypické zuřivé chování
- halucinace
- agitovanost
- záchvaty paniky
- záchvaty křečí
- vaskulitida (zánět krevních cév)
- náhlý otok tkání krku, obličeje, úst a/nebo hrdla
- bolest v krku
- bolest v jícnu
- citlivost na sluneční světlo
- tvorba mléka
Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10000)
- snížení počtu krevních destiček, které zvyšuje riziko krvácení nebo podlitin

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
- myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození
- plicní problémy
- zánět jater, abnormální hodnoty testů jaterních funkcí
- bolest svalů
- poruchy močení
- zmatenost
- koktání
- krvácení z nosu
- zvonění v uších
- nevysvětlitelné podlitiny nebo krvácení

Zlomeniny kostí - u pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt
zlomenin kostí.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, obtěžuje Vás nebo trvá po nějakou dobu,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Většina těchto nežádoucích účinků mizí v průběhu léčby.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících (8-18 let) Floxet může zpomalit růst nebo zpozdit
pohlavní dospívání.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Stránka 8 (celkem 8)

5. Jak Floxet uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete známek snížené jakosti, např. změny barvy.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s léky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Floxet obsahuje
Léčivou látkou je fluoxetinum 20 mg (jako fluoxetini hydrochloridum 22,4 mg) v jedné tobolce.

Pomocnými látkami jsou:
koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy
(146,6 mg), indigo karmín (E132), chinolinová žluť (E104), žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý
(E171), želatina.

Jak Floxet vypadá a co obsahuje toto balení
Vzhled: světle zelené želatinové tobolky obsahující bílý prášek.
Obal: 14 nebo 28 tobolek v PVC/PVDC/Al blistru a papírové krabičce.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
10.10.2012

Recenze

Recenze produktu FLOXET 20 MG CPS 28X20MG

Diskuze

Diskuze k produktu FLOXET 20 MG CPS 28X20MG

Přidat nový příspěvek do diskuze