Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký kašel

ERDOMED 20x225 mg sáčků

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 441488

Přípravek obsahuje léčivou látku erdostein, která snižuje viskozitu hlenů v průduškách, což usnadňuje vykašlávání.

Více informací

Běžná cena: 199 Kč
179 Kč
Ušetříte: 10 % (20 Kč)

Skladem

V pondělí 21. 10. odešleme, u vás v úterý 22. 10.

V pondělí 21. 10. odešleme, u vás v úterý 22. 10.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace ERDOMED 20x225 mg sáčků

Přípravek obsahuje léčivou látku erdostein, která snižuje viskozitu hlenů v průduškách, což usnadňuje vykašlávání.

sp.zn.sukls178680/2016
a sp.zn.sukls179647/2016, sukls20691/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele
Erdomed 225 mg granule pro perorální suspenzi

Erdosteinum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Erdomed a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Erdomed užívat
3. Jak se přípravek Erdomed užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Erdomed uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Erdomed a k čemu se používá
Přípravek obsahuje léčivou látku erdostein, která snižuje viskozitu hlenů v průduškách, což usnadňuje
vykašlávání.
Přípravek Erdomed je určen k léčbě akutních onemocnění horních a dolních cest dýchacích
provázených tvorbou hlenu a vlhkým kašlem, jako jsou zánět průdušek, rýma, zánětlivé onemocnění
vedlejších nosních dutin, akutní zánět hltanu a hrtanu apod.
Pouze na doporučení lékaře lze přípravek užívat i při vzplanutí chronické bronchitidy, chronické
obstrukční plicní nemoci (CHOPN), při průduškovém astmatu s nadměrnou produkcí hlenu a při
chorobném rozšíření průdušek (bronchiektazie).
Erdomed též působí jako ochrana proti zhoršení onemocnění dýchacích cest a je na doporučení lékaře
indikován při stabilním chronickém zánětu průdušek i u kuřáků, k prevenci opakujících se infekčních
epizod, např. v zimní sezóně a podobně.
Po poradě s lékařem je přípravek též určen k doplňkové léčbě s antibiotiky v případech onemocnění
s bakteriální infekcí a také se užívá k předcházení komplikací po chirurgickém zákroku, jako je zápal
plic nebo nevzdušnost části plic.
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od věku 12 let.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Erdomed užívat
Neužívejte přípravek Erdomed
- jestliže jste alergický(á) na erdostein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6) nebo na látky obsahující volné sulfhydrylové (SH-) skupiny (např. acetylcystein
v přípravcích na léčbu kašle),
- jestliže trpíte poruchou funkce jater,
- jestliže trpíte poruchou funkce ledvin,
- jestliže máte homocysteinurii (vrozená porucha látkové přeměny).

Upozornění a opatření
Pokud máte problémy s vykašláváním (např. máte snížený kašlací reflex), nebo trpíte žaludečním či
dvanáctníkovým vředem, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete tento přípravek
užívat.
Pokud máte kašel déle než 7 dní nebo se Vám kašel vrátil, nebo pokud je kašel doprovázený
horečkou, vyrážkou nebo bolestí hlavy, nebo vykašláváte hlen s příměsí krve či hnisu, vyhledejte
lékaře.

Děti
Přípravek není určen dětem mladším 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Erdomed
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Nedoporučuje se užívat přípravek Erdomed současně s léky tlumícími kašel (antitusiky), protože
může dojít k nahromadění hlenu v dýchacích cestách.
Bylo prokázáno vzájemné posílení účinku při kombinaci erdosteinu se salbutamolem a s budesonidem
(léčivé látky užívané pro léčbu astmatu).
Erdomed zvyšuje účinek některých antibiotik, např. amoxicilinu a klarithromycinu, čehož se využívá
k léčebným účelům.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Z preventivních důvodů není vhodné užívat přípravek Erdomed během těhotenství.
V období kojení nemá být přípravek Erdomed užíván.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Erdomed nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek Erdomed obsahuje sacharózu.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje 3,54 g sacharózy v jedné dávce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou.
Může být škodlivý pro zuby.

3. Jak se přípravek Erdomed užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování

Dospělí:
Doporučená dávka přípravku je jeden sáček (225 mg) 2-3krát denně.
Dospívající nad 12 let (s tělesnou hmotností nad 30 kg):
Doporučená dávka přípravku je jeden sáček (225 mg) 2krát denně.
Přípravek byste neměli užívat před spaním.
Přípravek neužívejte bez porady s lékařem déle než 7 dnů.

Způsob přípravy
Obsah sáčku rozmíchejte v přibližně 120 ml (polovina obsahu běžné sklenice) tekutiny (voda, čaj)
pokojové teploty. Vzniklou suspenzi ihned vypijte.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Erdomed, než jste měl(a)
Po požití velkých dávek přípravku se mohou vyskytnout účinky uvedené v bodě 4 „Možné nežádoucí
účinky“ ve zvýšené míře a častěji. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se
poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Erdomed
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Erdomed, užijte ji, jakmile si vzpomenete, nebo
pokračujte příští dávkou v obvyklou dobu.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se projevovat až u 1 ze 100 pacientů):
- bolest hlavy,
- nevolnost, zvracení, bolest v nadbřišku,
- kopřivka, svědění.
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se projevovat až u 1 z 1 000 pacientů):
- průjem,
- vyrážka.
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
- ztráta chuti nebo porucha vnímání chuti.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Erdomed uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku za „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Erdomed obsahuje
- Léčivou látkou je erdosteinum 225 mg v jednom sáčku.
- Pomocnými látkami jsou sacharóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní
hydratovaný oxid křemičitý (E551), sukralóza (E955), pomerančové aroma v prášku, racemická
kyselina jablečná (E296).
Jak přípravek Erdomed vypadá a co obsahuje toto balení
Jemný, sypký, bílý granulát s charakteristickou příjemnou vůní a chutí. Papír/Al/PE zatavený sáček,
krabička.
Velikost balení: 10 nebo 20 sáčků
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, Česká republika
Výrobce
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, Česká republika
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., Via Grignano, 43, 24041 Brembate (BG), Itálie
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24. 8. 2017

Informace o produktu

Výrobce: Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Značka: ERDOMED
Kód výrobku: 441488
Kód EAN: 8594044140683
Kód SÚKL: 0087073
Držitel rozhodnutí: Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

  • LÉK NA KAŠEL, RÝMU A ZÁNĚT DUTIN. ŘEDÍ HLEN, PŮSOBÍ PROTI BAKTERIÍM.
  • VČASNÉ NASAZENÍ MŮŽE PŘEDEJÍT UŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK.
  • Příchuť - pomerančová
  • Erdomed 225 mg granule pro perorální suspenzi obsahuje erdostein. Lék k vnitřnímu užití.
  • Vhodný pro dospělé a děti od 12 let. Pečlivě čtěte příbalovou informaci. K dostání v lékárnách bez lékařského předpisu.

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze ERDOMED 20x225 mg sáčků

Diskuze

Diskuze ERDOMED 20x225 mg sáčků

Příbalový leták

Příbalový leták ERDOMED 20x225 mg sáčků

Příbalovou informaci k produktu ERDOMED 20x225 mg sáčků zobrazíte nebo stáhnete zde: ERDOMED 20x225 mg sáčků.pdf

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám