Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 11649
Kód EAN: 8595106400486
Kód SÚKL: 83424
Zánět střeva (ulcerózní kolitida) v oblasti konečníku, esovité kličky a sestupného tračníku (část tlustého střeva) a případně Crohnovy choroby v této oblasti tlustého střeva.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls79945/2012


Příbalová informace: informace pro uživatele

ENTOCORT klyzma 2 mg
dispergovatelná tableta a roztok pro rektální suspenzi (klyzma)
(budesonidum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je ENTOCORT klyzma 2 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ENTOCORT klyzma 2 mg používat
3. Jak se ENTOCORT klyzma 2 mg používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ENTOCORT klyzma 2 mg uchovávat
6. Další informace


1. Co je Entocort klyzma 2 mg a k čemu se používá

ENTOCORT klyzma 2 mg je tvořen dvěma součástmi - tabletami a roztokem v plastových
lahvičkách.

Tablety obsahují léčivou látku budesonid - hormon s vysokým místním protizánětlivým
účinkem. Tablety s léčivou látkou je třeba před použitím rozptýlit v roztoku obsaženém
v lahvičkách. Protizánětlivý účinek budesonidu je zesílen po podání do konečníku ve formě
klyzmatu.

ENTOCORT klyzma 2 mg je určen k léčbě zánětu střeva (ulcerózní kolitida) v oblasti
konečníku, esovité kličky a sestupného tračníku (části tlustého střeva) a případně Crohnovy
choroby v této oblasti tlustého střeva. Zánětem postižená střevní sliznice je podrážděná a
ztluštělá. Nemocný obvykle pociťuje bolesti břicha, má opakované průjmy a horečku.
ENTOCORT klyzma 2 mg změnšuje zánět a pomáhá tak ke zlepšení celkového zdravotního
stavu.


2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete ENTOCORT klyzma 2 mg
používat

Nepoužívejte přípravek ENTOCORT klyzma 2 mg
- jestliže jste alergický/á na budesonid nebo na kteroukoliv složku přípravku, zejména
laktózu, methylparaben a propylparaben.

2/4
Zvláštní opatrnosti při použití ENTOCORT klyzma 2 mg je zapotřebí
- jestliže jste postižen(a) virovou, bakteriální nebo plísňovou infekcí.
- jestliže máte poruchu funkce jater.
- jestliže u vás dojde k úrazu nebo náhlému onemocnění (např. infekční onemocnění).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Nezapomeňte především na léky, které se používají k léčbě plísňových onemocnění.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná a nebo kojíte, měla byste být vždy velice opatrná při užívání jakýchkoliv
léků. Existují pouze omezené zkušenosti s podáváním přípravku ENTOCORT tobolky
v průběhu těhotenství a kojení.

V případě, že otěhotníte až v průběhu léčby, měla byste o tom informovat ošetřujícího lékaře
co nejdříve. ENTOCORT klyzma 2 mg lze užívat v průběhu kojení. Přesto se vždy nejdříve
poraďte s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
ENTOCORT klyzma 2 mg neovlivňuje vaši schopnost řídit motorová vozidla ani schopnost
ovládat stroje.

Zkušenosti s podáváním přípravku dětem jsou pouze omezené.

Upozorněte lékaře na stavy uvedené v tomto odstavci.
Informujte svého lékaře, jestliže se příznaky vašeho onemocnění v průběhu užívání přípravku
zhorší.


3. Jak se ENTOCORT klyzma 2 mg používá

ENTOCORT klyzma 2 mg používejte přesně podle rady lékaře, které se někdy mohou lišit od
informací uvedených v této příbalové informaci. Nikdy nepřerušujte léčbu bez jeho vědomí.

Předtím než začnete používat ENTOCORT klyzma 2 mg, přečtěte si pozorně Způsob
použití a postupujte podle pokynů, které jsou zde uvedeny (viz dále).
Přesné dávkování přípravku určí vždy lékař.

Dávkování pro starší pacienty je stejné jako pro ostatní dospělé.
Obvyklé dávkování pro dospělé:
Zpravidla se dávkuje jedno klyzma (1 tableta +1 lahvička s roztokem) na noc po dobu
4 týdnů. Nejlépe uděláte, když budete užívat ENTOCORT klyzma 2 mg večer před ulehnutím
na lůžko. V tomto případě se léčivá látka udrží ve vašem střevě nejdéle a to je žádoucí.
Maximálního účinku je obvykle dosaženo po 2 až 4 týdnech léčby. Pokud se však příznaky
onemocnění po této době nezlepší podle očekávání, může lékař dobu podávání prodloužit až
na 8 týdnů.

Nepřehlédněte:
Užívání přípravku nepřerušujte ani v případě, že se již cítíte lépe.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku ENTOCORT klyzma 2 mg, není
třeba ji nahrazovat, ale pokračujte v normálním režimu až další dávkou.
3/4

Jestliže jste užil(a) jednou větší dávku, nemusíte se obávat žádných škodlivých účinků. Pokud
jste však užíval(a) vyšší dávku přípravku opakovaně po delší dobu (několik týdnů a déle),
mohou se objevit nežádoucí účinky popsané níže. Vždy tuto situaci konzultujte se svým
lékařem.

Pokud vám lékař změnil léčbu z tablet s obsahem kortikoidů (např. prednison, prednisolon
nebo methylprednisolon) na ENTOCORT klyzma 2 mg, mohou se přechodně objevit
příznaky, které jste měl(a) před léčbou - bolest kloubů a svalů či kožní vyrážka. Budou-li vás
tyto příznaky obtěžovat, nebo vás bude bolet hlava, budete unaveni, budete mít pocit nucení
na zvracení nebo budete zvracet, řekněte o tom bez odkladu svému lékaři.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Způsob použití:
Čtěte pozorně následující informace předtím než začnete užívat ENTOCORT klyzma
2 mg a řiďte se jimi.
Nejvhodnější doba pro podání klyzmatu je večer před spaním.
Klyzma připravíte následujícím způsobem:
1. Odšroubujte aplikátor (zúžené zakončení) plastové lahvičky spolu s ochranným uzávěrem.
2. Vhoďte do lahvičky jednu tabletu z hliníkové fólie a lahvičku opět dobře uzavřete.
3. Třepejte lahvičkou intenzívně po dobu nejméně deseti sekund. Vznikne slabě nažloutlá
kapalina s jemně rozptýlenou léčivou látkou (suspenze).
4. Jednu ruku vsuňte do plastového sáčku a přes sáček uchopte lahvičku.
5. Lehněte si na levý bok. Opět zatřepejte lahvičkou a sejměte opatrně ochranný uzávěr
z aplikátoru. Opatrně zasuňte aplikátor do konečníku a vytlačte obsah lahvičky do konečníku.
5. Po ukončení aplikace se přetočte na břicho a setrvejte v této poloze asi 5 minut.
6. Sáček druhou rukou přetáhněte přes vyprázdněnou lahvičku a vše bezpečně zlikvidujte.
7. Potom zaujměte vhodnou polohu pro spaní a podržte klyzma co nejdéle, nejlépe přes noc.
Připravené klyzma aplikujte ihned po jeho přípravě.
Klyzma nelze uchovávat v lahvičce.


4. Možné nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen, přesto však může mít ENTOCORT klyzma 2 mg
nežádoucí účinky. Nežádoucí účinky se nemusí projevit u každého.

Často (tj. u 1až 10 pacientů ze sta léčených) můžete mít zažívací obtíže (plynatost, průjem a
nucení na zvracení) a kožní reakce (svědění či vyrážku). Méně často (tj. u 1až 10 pacientů z
tisíce léčených) se může objevit pocit nabuzenosti a nespavost. Velmi vzácně (tj. u méně než
1 pacienta z deseti tisíc léčených) může podávání přípravku vyvolat těžkou alergickou reakci
projevující se náhle vzniklou dušností, otoky končetin či otokem krku/okolí očí. Může se
objevit glaukom (zvýšený nitrooční tlak, zelený oční zákal).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. Jak ENTOCORT klyzma 2 mg uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

4/4
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

ENTOCORT klyzma 2 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu
(Použitelné do:). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.


6. Další informace

Co ENTOCORT klyzma 2 mg obsahuje
Léčivou látkou je budesonid. V jedné dávce klyzmatu jsou obsaženy asi 2 mg budesonidu.
Pomocnými látkami jsou: laktóza a monohydrát laktózy (264 mg), dihydrát natrium-
riboflavin-fosfátu (E101), povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát,
chlorid sodný, methylparaben (E218), propylparaben (E216) a čištěná voda.

Jak ENTOCORT klyzma 2 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Sedm tablet v hliníkovém obalu a krabičce, sedm plastových lahviček s roztokem. Přiloženy
jsou plastové sáčky. Příbalová informace v češtině a papírová krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci
AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie

Výrobce
Takeda Nycomed AS, Elverum, Norsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí
o registraci.

AstraZeneca Czech Republic s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5
Tel.: 222 807 111
Fax: 222 807 221
www.astrazeneca.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
13.2.2013

Recenze

Recenze produktu ENTOCORT KLYZMA 2 MG TBL ENM 7X2MG+SOL

Diskuze

Diskuze k produktu ENTOCORT KLYZMA 2 MG TBL ENM 7X2MG+SOL

Přidat nový příspěvek do diskuze