Oblíbené položky

Úvodní strana » Krása a hygiena » Přípravky na ústní hygienu » Zubní pasty

ELMEX Gelée zubní gel 25 mg

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 23436
Prevence vzniku zubního kazu, léčba počínajícího zubního kazu, snížení citlivosti obnažených zubních krčků.

Více informací

Běžná cena: 212 Kč
178
Ušetříte: 16 % (34 Kč)

Skladem

Odesíláme v pondělí 25. 3., u vás v úterý 26. 3.

Odesíláme v pondělí 25. 3., u vás v úterý 26. 3.

Doprava už od 39 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
Podrobné informace
Recenze (107)
Diskuze (3)
Příbalový leták

Podrobné informace

Podrobné informace ELMEX Gelée zubní gel 25 mg

Prevence vzniku zubního kazu, léčba počínajícího zubního kazu, snížení citlivosti obnažených zubních krčků.

Elmex gelée
Zubní gel, 25 g
aminofluorida mixta, natrii fluoridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Elmex gelée a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Elmex gelée používat
3. Jak se Elmex gelée používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Elmex gelée uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Elmex gelée a k čemu se používá


Přípravek Elmex gelée se používá k prevenci zubního kazu a fluoridaci zubní skloviny, k léčbě počínajícího zubního kazu (remineralizace), k ochraně a ošetření citlivých zubůPřípravek Elmex gelée obsahuje aminofluoridy a je určený k místní fluoridaci zubní skloviny. Fluoridy se díky své přilnavosti k tvrdým zubním tkáním hromadí v jejich vnějších vrstvách a snižují tak rozpustnost skloviny. Současně svým působením proti bakteriím snižují nebo potlačují látkovou výměnu mikroorganismů v zubním plaku a zabraňují tak vzniku zubního kazu, nebo jeho vývoj zpomalují.Přípravek je určen pro děti od 6 let, dospívající a dospělé.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Elmex gelée používat


Nepoužívejte Elmex gelée jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), při narušení povrchu sliznice dutiny ústní (eroze povrchu sliznice), při fluoróze kostí nebo zubní skloviny ((křídově bílé, později hnědavé skvrny nepravidelně, rozmístěné na povrchu skloviny, vzniklé na základě hromadění fluoridu při nadměrném přívodu fluoridu do organismu; fluoróza se nejčastěji projevuje na trvalém chrupu, který se vyvíjel v době nadměrného přívodu fluoridu do organismu), stomatolog (zubní lékař) nesmí podávat přípravek Elmex gelée pomocí speciální lžičky dětem do 8 let

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Elmex gelée se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Přípravek Elmex gelée se nemá používat u dětí do 6 let, neboť u nich přetrvává výrazný polykací reflex. Přípravek nemají rovněž používat osoby s nekontrolovatelným polykacím reflexem.

Děti
Přípravek je určen pro děti od 6 let. Stomatolog (zubní lékař) nesmí podávat přípravek Elmex gelée pomocí speciální lžičky dětem do 8 let pro možnost předávkování tímto přípravkem.

Další léčivé přípravky a Elmex gelée
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Vápník, hořčík (např. v mléku) a hliník (obsažený např. v lécích zvaných antacida užívaných proti zvýšené kyselosti žaludku) mohou účinnost přípravku Elmex gelée snížit.

Elmex gelée s jídlem a pitím
Doporučuje se nejíst a nepít po dobu 30 minut po použití přípravku, aby jeho účinnost nebyla nepříznivě ovlivněna.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. V těhotenství a při kojení je možno Elmex gelée používat pouze na výslovné doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

3. Jak se Elmex gelée používá


Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. okud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Prevence zubního kazu u dospělých a dětí od 6 let
Pokud lékař neurčí jinak, k prevenci zubního kazu se jedenkrát týdně na zubní kartáček nanese přibližně 1–2 cm (0,5 g) gelu, který se roztírá po povrchu zubů po dobu 2 minut. Gel se nemá polykata je důležité toto zajistit zejména u dětí. Nadbytek gelu se doporučuje vyplivnout. Dospělí si popoužití přípravku nevyplachují ústa, u dětí se po 2 minutách působení přípravku doporučuje ústalehce vypláchnout.Děti ve věku 6-8 let mají přípravek používat pod dohledem rodičů.

Ošetření citlivých zubů
Pro aplikaci na citlivé zuby se používá 1 až 2 cm (přibližně 0,5 g) přípravku Elmex gelée 2–3x týdně v závislosti na počtu postižených ploch. Přípravek se nanáší na zuby jemným kartáčkem a roztírá sevelmi jemně.

Aplikace prováděná zubním lékařem v zubní ordinaci


Dospělí a děti od 8 let
Tento způsob dentální péče se doporučuje provádět přibližně dvakrát ročně pomocí individuální lžičky. Doporučené množství gelu je 6–8 g ( 24–32 cm), doba působení má být omezena na 5 minut.Po aplikaci se doporučuje vypláchnout ústa. U pacientů se sklonem ke kazivosti chrupu je vhodnépřípravek používat častěji.

Přípravek Elmex gelée je vhodný rovněž k preventivní zubní péči ve školách. Aplikace přípravku se v tomto případě provádí dvakrát až čtyřikrát měsíčně. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Použití u dětí
Děti ve věku od 6 do 8 let mají přípravek používat pouze pod dohledem rodičů, aby jej nepolykaly a byla dodržena doba působení. Pokud by v době vývoje zubů (přibližně do 12-14 let věku) denní příjem fluoridů trvale překračoval 2 mg, mohly by vzniknout nevratné mineralizační defekty a porušení skloviny. Takto vyvolaná fluoróza skloviny nezhoršuje její celkovou kvalitu, projevuje se však viditelným zbarvením a je kosmeticky nežádoucí.

4. Možné nežádoucí účinky


Podobně jako všechny léky může mít i Elmex gelée nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Občas může vzniknout ohraničené podráždění sliznice dutiny ústní. V takových případech se nedoporučuje další aplikace přípravku. Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte o dalším používání přípravku s lékařem.

Předávkování
Požití vysokých dávek přípravku (5 mg fluoridu/kg tělesné hmotnosti a více) vede ke zvracení, průjmu a ztrátě tělesných tekutin. Jako první pomoc při předávkování fluoridy se doporučuje pití mléka. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte ihned lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Elmex gelée uchovávat


Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném obalu. Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace


Co Elmex gelée obsahuje
Léčivými látkami jsou aminofluorida mixta (olaflurum, dectaflurum), natrii fluoridum. Další pomocné látky propylenglykol, hyetelosa, sacharin, ovocné aroma ( jablečné aroma, menthon, banánové aroma, silice máty kadeřavé, aroma máty peprné), čištěná voda.

Jak Elmex gelée vypadá a co obsahuje toto balení
Polyethylenová tuba, s plastovým uzávěrem, s obsahem 25 g (na 40 aplikací)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
CP GABA GmbH
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
Německo

Výrobce
GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach
Německo

Thépenier Pharma Industrie
Route d‘Alencon, Saint-Langis-Les-Mortagne
61400 Mortagne
Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 8.10.2014

Informace o produktu

Výrobce: GABA
Značka: ELMEX
Kód výrobku: 23436
Kód EAN: 7680349160394
Kód SÚKL: 40631
Držitel rozhodnutí: GABA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace: Intenzivní fluoridace

Indikace: Prevence zubního kazu. Vhodné od věku 6 let.

Prevence vzniku zubního kazu, léčba počínajícího zubního kazu, snížení citlivosti obnažených zubních krčků, stavy spojené se zvýšeným obrušováním zubní skloviny (spony snímatelných náhrad, ortodontické aparáty) u dospělých a dětí od 6 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (107)

Recenze ELMEX Gelée zubní gel 25 mg

Recenze od 107 uživatelů s celkovým hodnocením 95 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

neutrální chuť
měl by zabraňovat kazivosti
100 %

pomáhá vnoučatům

100 %

používám na doporučení lékaře - citlivé zuby

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Diskuze (3)

Diskuze ELMEX Gelée zubní gel 25 mg

Přidat nový příspěvek do diskuze

Jana - Pouziti

(1) 14/01/2018

Používá se gel místo pasty nebo se nejprve maji zuby vyčistit pastou

Vstoupit do diskuze

Příbalový leták

Příbalový leták ELMEX Gelée zubní gel 25 mg

Příbalovou informaci k produktu ELMEX Gelée zubní gel 25 mg zobrazíte nebo stáhnete zde: ELMEX Gelée zubní gel 25 mg.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám